• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-653
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :17
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.II-653
Şikayetçi:
 Akdoğan Kömür Hayvancılık Nak. İnş. Oto.Tem. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Hazar Kömür Taahhüt Sağlık Temizlik Gıda Hayvancılık Turizm Nakliye Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, KURTULUŞ MAH. ATATÜRK CAD. NO: 114/1 MANİSA
 İhaleyi yapan idare:
 Ordu Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı No:118 52100 ORDU
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2013 / 461
Başvuruya konu ihale:
 2012/166628 İhale Kayıt Numaralı "Teknik Ve İdari Personel Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Ordu Belediye Başkanlığı Strateji Geliştirme Müdürlüğütarafından 13.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Teknik ve İdari Personel Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Akdoğan Kömür Hayvancılık Nak. İnş. Oto.Tem. Yem. San. Ve Tic. Ltd. Şti. - Hazar Kömür Taahhüt Sağlık Temizlik Gıda Hayvancılık Turizm Nakliye Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 24.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.01.2013tarih ve 461sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/92sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif verdikleri ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamadıkları gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmalarının yerinde olmadığı, anılan maliyetin 1.792.476,48 TL olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartname’nin 2.1 inci maddesinde; “İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Teknik ve İdari Personel Hizmet Alımı İşi

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

94 Personel ile Teknik ve İdari Personel Hizmeti Alımı …” düzenlemesi,

 

            25 inci maddesinde; “…25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Teknik ve İdari Personel-1: 4 Teknik ve İdari Personel Asgari Ücretin % 20 Fazlası, 22 Gün
Teknik ve İdari Personel-2: 4 Teknik ve İdari Personel Asgari Ücretin % 20 Fazlası, 26 Gün
Teknik ve İdari Personel-3: 3 Teknik ve İdari Personel Asgari Ücretin % 15 Fazlası, 22 Gün
Teknik ve İdari Personel-4: 5 Teknik ve İdari Personel Asgari Ücretin % 15 Fazlası, 26 Gün
Teknik ve İdari Personel-5: 26 Teknik ve İdari Personel Asgari Ücretin % 10 Fazlası, 22 Gün
Teknik ve İdari Personel-6: 52 Teknik ve İdari Personel Asgari Ücretin % 10 Fazlası, 26 Gün

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Teknik ve İdari Personel-1: 4 Teknik ve İdari Personel için Günlük Yemek 5,00 TL, Yol 4,00 TL, 22 Gün
Teknik ve İdari Personel-2: 4 Teknik ve İdari Personel için Günlük Yemek 5,00 TL, Yol 4,00 TL, 26 Gün
Teknik ve İdari Personel-3: 3 Teknik ve İdari Personel için Günlük Yemek 5,00 TL, Yol 4,00 TL, 22 Gün
Teknik ve İdari Personel-4: 5 Teknik ve İdari Personel için Günlük Yemek 5,00 TL, Yol 4,00 TL, 26 Gün
Teknik ve İdari Personel-5: 26 Teknik ve İdari Personel için Günlük Yemek 5,00 TL, Yol 4,00 TL, 22 Gün
Teknik ve İdari Personel-6: 52 Teknik ve İdari Personel için Günlük Yemek 5,00 TL, Yol 4,00 TL, 26 Gün
Yemek ve Yol giderleri personele Nakdi olarak ödenecek olup, ayrıca bodroda da gösterilecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Sigorta Risk Prim Oranı % 2,0'dir.” düzenlemesi,

 

            Yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde birim ve miktarların da belirtildiği 6 iş kalemine yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği'nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde;

 

79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, şikayete konu ihaleye 4 isteklinin katıldığı, başvuru sahibinin teklifinin teklif fiyatının asgari işçilik maliyetinin altında olması nedeni ile değerlendirme dışı bırakıldığı ve 17.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Akdoğan Kömür Hayvancılık Nak. İnş. Oto.Tem. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Hazar Kömür Taahhüt Sağlık Temizlik Gıda Hayvancılık Turizm Nakliye Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakılmasına karar verildiği tespit edilmiştir.

 

İncelenen ihalede kâr hariç yaklaşık maliyet idare tarafından işçilik hesaplama modülü kullanılarak 1.792.487,76 TL olarak hesaplanmıştır. İtirazen şikayet dilekçesinde işçilik hesaplama modülünün kullanımının zorunlu olmadığı ve ihale konusu iş için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamının 1.792.476,48 TL olduğu iddia edilmektedir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.7 nci maddesinde Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabileceği belirtilmiş, ancak bu modülün kullanımı zorunlu tutulmamıştır.

 

Asgari işçilik maliyetinin hesaplanması kapsamında; işveren prim hesabının nasıl yapılması gerektiği, özellikle de yuvarlamanın hangi aşamalarda yapılması gerektiği hususlarında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden görüş istenilmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 03.12.2012 tarih ve 20518196 sayılı yazıda; prime esas kazanç tutarı üzerinden, gerek işveren gerekse sigortalı hisselerinin 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması gerektiği ve yuvarlamanın her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Yukarıda atıf yapılan mevzuat hükümleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden alınan görüş ile ihale dokümanında yer alan düzenlemeler doğrultusunda ihale konusu iş için teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamı 1.792.476,48 TL olarak bulunmaktadır.

 

Bu itibarla şikâyete konu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet toplamının 1.792.476,48 TL olarak hesaplanması gerektiği, bu durumda teklif fiyatı 1.792.476,48 TL olan başvuru sahibi Akdoğan Kömür Hayvancılık Nak. İnş. Oto.Tem. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Hazar Kömür Taahhüt Sağlık Temizlik Gıda Hayvancılık Turizm Nakliye Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Akdoğan Kömür Hayvancılık Nak. İnş. Oto.Tem. Yem. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Hazar Kömür Taahhüt Sağlık Temizlik Gıda Hayvancılık Turizm Nakliye Elektronik San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirmeye alınarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul