• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-655
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :19
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.II-655
Şikayetçi:
 Beltur Turizm Taşımacılık Otomotiv Gıda Ürünleri Temizlik Hizmetleri İletişim Sanayi Ve Dış Tic. Ltd. Şti., HALKALI İSTASYON MAH. 1421.SOK. DİVAN RESİDENCE F1 BLOK D:1 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Ereğli Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Müftü Devrım Blv. 13 67300 ZONGULDAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2013 / 263
Başvuruya konu ihale:
 2012/153495 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı İçme Suyu Hattı Yapım-Bakımı,Endeks Okuma,Kanal. Hattı Yapım-Bakımı İle İtfaiye Hizmetlerine Ait Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Ereğli Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğütarafından 23.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013 Yılı İçme Suyu Hattı Yapım-Bakımı, Endeks Okuma, Kanal Hattı Yapım-Bakımı İle İtfaiye Hizmetlerine Ait Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Beltur Turizm Taşımacılık Otomotiv Gıda Ürünleri Temizlik Hizmetleri İletişim Sanayi Ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin 18.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.01.2013tarih ve 263sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/46sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif açıklamasında işçilik maliyetlerini 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30’uncu maddesinde öngörülen toplam işçi sayısının %3'ünün eski hükümlü ve özürlü çalıştırılması zorunluluğunu dikkate alarak hesapladıkları, buna rağmen aşırı düşük açıklamalarının kabul edilmemesinin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İlgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

1-Su hizmetlerinde 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında çalışacak 51 (ellibir) eleman için asgari ücret verilecektir.

            2-Su hizmetlerinde 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında çalışacak 1 (bir) operatör için asgari ücretin % 70 fazlası verilecektir.

3-Su hizmetlerinde 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında çalışacak 1 (bir) tekniker için asgari ücretin % 70 fazlası verilecektir.
            4-Su hizmetlerinde 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında çalışacak 1 (bir) tekniker için asgari ücretin % 70 fazlası verilecektir.
            5-Kanalizasyon hizmetlerinde 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında çalışacak 32 (otuziki) eleman için asgari ücret verilecektir.
            6-Kanalizasyon hizmetlerinde 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında çalışacak 1 (bir) operatör için asgari ücretin % 60 fazlası verilecektir.
            7- İtfaiye hizmetlerinde 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında çalışacak 11 (onbir) eleman için asgari ücret verilecektir.

            25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri: Bu hizmet alımında hizmetleri gerçekleştirecek olan 98 ( doksan sekiz ) personel için 1 ayda 26 gün, günlüğü bürüt 10(on ) TL. yemek bedeli ile günlüğü bürüt 3 (üç) TL. yol bedeli verilecektir. Bu bedel düzenlenecek olan aylık ücret bordrosunda gösterilecek ve çalıştırılacak personele nakdi olarak ödenecektir.
Giyecek bedeli verilmeyecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. Bu Hizmet alımı işinde çalışacak 98 (doksan sekiz) personel için iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %3 (üç ) olarak tespit edilmiştir.”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İhale konusu iş personel çalıştırmaya dayalı iş kapsamında 98 personelin çalıştırılması işidir. İdarece ihale konusu işin yaklaşık maliyeti 2.227.999,51 TL olarak belirlenmiştir. Yaklaşık maliyetin hesabında %15 oranında 290.608,63 TL firma kârı öngörülmüştür. Buna göre idarece ihale konusu işin kârsız yaklaşık maliyeti 1.937.390,88 TL hesaplanmıştır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde yer alan düzenlemeden ihale konusu işte çalışacak personel için işçilik ücreti ve aylık 26 gün üzerinden, nakdi olarak, günlük brüt 10,00 TL yemek gideri ve günlük brüt 3,00 TL yol gideri verileceği anlaşılmaktadır. Bu durumda işçilere ödenmesi gereken asgari işçilik tutarı, işçilik ücreti, yemek ücreti, yol ücreti ve %3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderlerden oluşmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden  % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3. Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde yer alan düzenlemelere göre, idarece işçilik hesaplama modülü kullanılarak belirlenen karsız yaklaşık maliyet tutarının 1.937.390,88 TL olarak hesaplandığı, bu tutarın aynı zamanda teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine denk olduğu, başvuru sahibi istekli tarafından teklif edilen bedelin ise bu tutardan daha düşük bir tutar olan 1.930.393,68 TL olduğu bu nedenle de anılan isteklinin teklifinin idarenin 26.11.2012 tarihli ve 1319 sayılı yazısı ile aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi istekli tarafından 28.11.2012 tarihinde idareye sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde belirtilen düzenlemeleri esas alarak KİK işçilik hesaplama modülü üzerinden 1.937.390,88 TL olarak hesapladığı, hesaplanan tutardan 4857 sayılı İş Kanunu’nun 30’uncu maddesi gereği 3 işçi için Hazinece ödenecek işveren payı prim tutarını (7.279,56 TL) düşerek 1.930.111,32 TL olarak hesapladığı, bu tutara ise 282,36 TL firma kârı eklediğini ve toplamda teklifini 1.937.390,88 TL olarak belirlediği, bunun üzerine idarece teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinden daha düşük bir bedel öngörüldüğü gerekçesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesi doğrultusunda anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Konuyla ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu”başlıklı 30’uncu maddesinde“İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.

Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranın hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür. İşyerinin işçisi iken sakatlananlara öncelik tanınır.

İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence nasıl işe alınacakları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılamaz ve yukarıdaki hükümler uyarınca işyerlerindeki işçi sayısının tespitinde yer altı ve su altı işlerinde çalışanlar hesaba katılmaz.

Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder.

Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özürlü sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 506 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. Bu fıkraya göre işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi halinde, Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı, işverenden tahsil edilir. Hazinece karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz. (Ek cümle: 31/7/2008-5797/10 md.) Bu fıkrada düzenlenen teşvik, kamu idareleri hariç 506 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılara ilişkin matrah ve oranlar üzerinden olmak üzere, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.

Bu maddeye aykırılık hallerinde 101 inci madde uyarınca tahsil edilecek cezalar, özürlülerin ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları, özürlünün iş bulmasını sağlayacak destek teknolojileri, özürlünün işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanması ve bu gibi projelerde kullanılır. Tahsil edilen cezaların kullanımına ilişkin hususlar, Türkiye İş Kurumunun koordinatörlüğünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok özürlüyü temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyonun çalışma usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Eski hükümlü çalıştırılmasında, kanunlardaki kamu güvenliği ile ilgili hizmetlere ilişkin özel hükümler saklıdır.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık”başlıklı 101’inci maddesinde, “Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her özürlü ve eski hükümlü ve çalıştırmadığı her ay için binyediyüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir şekilde muaf tutulamaz.” hükmü,

 

Yer almaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan hükümler doğrultusunda, isteklilerin istihdam edecekleri özürlü çalışanlara ilişkin olarak öngörülen avantajlardan faydalanabilmesinin belirli koşullara bağlandığı tespit edilmiştir.   

 

İdari Şartname’de, ihale konusu işte 98 personelin çalıştırılacağı belirtilmiş olmasına rağmen kaç adet özürlü personel çalıştırılacağı hususunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. İdarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası kapsamından da dokümana yönelik olarak yapılmış herhangi bir şikâyet başvurusunun bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda isteklilerin tekliflerini ihale dokümanında yer alan mevcut düzenlemelere göre vermeleri gerekmektedir. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.22 numaralı maddesinde de brüt asgari ücretin üzerinde ücret öngörülen personel varsa bunlara ilişkin maliyetlerin ayrı ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi gerektiği açıklanmıştır. Buna göre birim fiyat teklif cetvelinde farklı ücrete tabi personel için farklı iş kalemlerinin oluşturulması gerekmektedir. Farklı ücrete tabi personel için tek birim fiyat üzerinden ödeme yapılması da mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesinde “Hakediş raporlarının düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

1- Toplam Bedel Üzerinden Birim Fiyat Sözleşmelerde;

İşe başladığından beri meydana getirilen işler, kontrol teşkilatı tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte hesaplanır ve bulunan miktarlar, teklif edilen birim fiyatlarla çarpılmak suretiyle sözleşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna geçirilir.”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Bunun dışında, 4857 sayılı İş Kanunu’nun yukarıda aktarılan “Özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu”başlıklı 30’uncu maddesinin altıncı fıkrasında “prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı”nın Hazinece karşılanacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak aynı maddede “kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi Hazinece karşılanır.” hükmü de bulunmaktadır.

 

İhale dokümanında kaç adet personel için hangi koşullar üzerinden teklif verilmesi gerektiği açıkça belirtildiğinden ve Beltur Tur. Taş. Oto. Gıda Ürn. Tem. Hiz. İltş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin de bu durumu birim fiyat teklif mektubunun 1’inci maddesinde kabul ederek teklifini verdiğinden, başvuru sahibi tarafından teklif edilen tutarın, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında olması nedeniyle açıklamasının uygun bulunmaması ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması kamu ihale mevzuatına aykırı bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul