En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
 • Resmi Gazete:
 • Karar No: 2013/UH.II-656
 • Toplantı No: 2013/010
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :20
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.II-656
Şikayetçi:
 Hcm Sağlık Hizmetleri İnşaat Tarım Gıda Turizm İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Şti., ABDÜLKADİR KARAHAN CAD. ŞANLI APT. C BLOK KAT:1 NO:3 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Diyarbakir Yolu Üzeri 5. Km. Üzeri Karaköprü 63300 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2012 / 43088
Başvuruya konu ihale:
 2012/167787 İhale Kayıt Numaralı "Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğütarafından 14.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Hcm Sağlık Hizmetleri İnşaat Tarım Gıda Turizm İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 10.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.12.2012tarih ve 43088sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5099sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Birim fiyat teklif cetvelinin 8'inci satırında miktar hanesinin "14,5" olarak düzenlenmesi gerekmesine rağmen "2.566,5" şeklinde hatalı düzenlendiği ayrıca aynı satırda belirtilen personelin vasıflı veya vasıfsız olduğuna ilişkin herhangi bir belirlemenin yapılmadığı, söz konusu hususların tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasına engel oluşturacağı,

 

2) İdari Şartname'nin teklif fiyata dahil giderlere ilişkin 25'inci maddesinde hiçbir gidere yer verilmediği, ihale konusu işe ilişkin giderlerin neler olduğunun tam olarak anlaşılamadığı, Teknik Şartname’de belirtilen giderlerin bazılarına ise teklif cetvelinde de yer verilmediği, bu nedenle anılan giderlerin teklif cetvelinin hangi kısmına dahil edileceğinin anlaşılamadığı dolayısıyla da ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

 

Aynı Kanunun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’inci maddesinde “…Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.”hükmü,

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde “(1) Ön yeterlik ve yeterlik başvuruları ile tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin işlemler; Kanun, bu Yönetmelik ve tip şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde standart formlar kullanılarak gerçekleştirilir.

          (7) Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.”hükmü,

 

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan “Birim Fiyat Teklif Cetveli”ne ilişkin KİK015.3./H numaralı standart formun 4 numaralı dipnotunda“Hesaplama yapılırken her bir iş kaleminin miktar sütunundaki/sütunlarındaki rakam/rakamlar ile teklif edilen birim fiyat çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarı bulunacaktır.” düzenlemesi,

 

Aynı standart formun 6 numaralı dipnotunda “İşçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemleri (Ulusal bayram, genel tatil günleri ve fazla çalışma iş kalemleri dâhil) için birim fiyat teklif cetvelinin bu kısmı kullanılacaktır.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü) için ayrı bir satır açılacaktır. İdareler bu satırı düzenlerken birim sütununa “gün” ibaresini yazacak, miktar sütununa çalışılacak toplam tatil günü süresini yazacaktır. Farklı ücret grupları için tatil günlerinde çalışma öngörülüyorsa her biri için ayrı satır açılacaktır. ”düzenlemesi,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5’inci maddesinde “16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır…” açıklaması, 

 

Aynı Tebliğ’in “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “… 78.8. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır. Bu durumda, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi uyarınca belirlenecek ücretin hesaplanabilmesi açısından çalışılacak gün ve personel sayısı ile fazla çalışma yapılacak hallerde toplam fazla çalışma saati ihale dokümanında belirtilecektir.

 

78.22. Birim fiyat teklif cetvellerinde işçilik maliyeti, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yapılacak çalışmalar ve malzeme gideri ile brüt asgari ücretin üzerinde ücret öngörülen personel varsa bunlara ilişkin maliyetlerin ayrı ayrı iş kalemleri şeklinde düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kaleminin/kalemlerinin bulunduğu personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinin birim fiyat teklif cetvelinde, bu iş kalemi/kalemleri kapsamındaki işlerde çalıştırılmak üzere ihale dokümanında asgari sayısı belirtilen personele ilişkin maliyetlere işçilik kaleminde değil, ait olduğu iş kalemi içerisinde yer verilecek ve istekliler de tekliflerini buna göre sunacaklardır.

Bununla birlikte, söz konusu personelin fazla çalışma yapması ve/veya ulusal bayram ve/veya genel tatil günlerinde çalıştırılması öngörülüyor ise, 78.8. maddesine göre çalışılacak gün ve personel sayısı ile toplam fazla çalışma saati belirlenirken, bu personel de dikkate alınmak suretiyle maliyet hesaplaması yapılarak ulusal bayram ve genel tatil günleri iş kalemi ile fazla çalışma iş kalemine dahil edilecektir.

Teklif fiyatına dahil edilmesi öngörülen malzemelerin tamamı tek bir iş kalemi olarak kabul edilmek suretiyle birim fiyat teklif cetvelinde malzeme için tek bir satır açılması halinde “birim” sütununda “ay” veya “gün” ibaresine yer verilecek, her bir malzeme için ayrı satır açılması halinde ise “birim” sütununa malzemenin türüne göre adet, kg, lt, m, kutu, paket vb. yazılacak ve “miktar” sütununda işin toplam süresi boyunca kullanılması öngörülen malzeme miktarı (toplam adet, kg, lt, m, kutu, paket vb.) belirtilerek teklif alınacaktır…”açıklaması,

 

İdari Şartname’de İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.İhale konusu hizmetin;

a) Adı: HİZMET ALIMI İŞİ

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır. 220 Personel-Hizmet Alımı

c) Yapılacağı yer: Karaköprü Beldesi

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

            Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1.sigorta,vergi,resim,harç vb.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. 2,5”düzenlemesi,

 

            Aynı Şartname’nin ekinde ise “…

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

8

Resmi tatil günleri genel temizlik işçisi (14,5x177=2566,5

Gün

177,00

2.566,500

…” düzenlemesi,

 

            Teknik Şartname’nin 3’üncü maddesinde “Haftalık çalışma süresi 45 saati aşmayacaktır. Bir vardiya 7,5 (yedi virgül beş) saattir.İhale konusu iş ile ilgili çalışmalar pazar, resmi tatil, yılbaşı ve dini bayramlarda yapılacak, fazla çalıştırıldığı taktirde fazla mesai ödenir. Çalışma esasları 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenecektir.” düzenlemesi,

 

            İhale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde “…

İhale kayıt numarası: 2012/167787

A1

B

Sıra No

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

   

8

Resmi tatil günleri genel temizlik işçisi (14,5x177=2566,5)

Gün

177

2.566,5

 

 

 

…”düzenlemesi,

 

            Yer almaktadır.

 

            İlgili mevzuat hükümlerinde, tekliflerinde aritmetik hata bulunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağının, teklif cetvelinin her bir iş kaleminin miktar sütunlarındaki rakamlar ile teklif edilen birim fiyatın çarpılarak o iş kalemine ait teklif tutarının bulunacağının, teklif cetvellerinde resmi tatil günleri için ayrı bir satır açılacağının, bu satırın birim sütununa “gün” ibaresinin, miktar sütununa ise çalışılacak toplam tatil günü süresinin yazılacağının belirtildiği görülmüştür. 

 

Başvuruya konu ihalede, ihale konusu işte resmi tatil günlerinde kaç gün çalışma yaptırılacağının Teknik Şartname’de ve İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde düzenlenmemiş olduğu yalnızca İdari Şartname’nin ek bölümünde yer alan tablonun 8’inci satırının, açıklama sütununda “Resmi tatil günleri genel temizlik işçisi (14,5x177=2566,5” ibaresine, birim sütununda “Gün” ibaresine, işçi sayısı sütununda “177,00” ibaresine ve Ay/gün/saat sütununda “2.566,500” ibaresine yer verildiği, söz konusu düzenlemenin ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinde de yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen resmi tatil günlerinde yaptırılacak çalışmaların, ilgili satırın açıklama kısmında genel temizlik işçilerinin belirtilmesi nedeniyle, asgari ücret üzerinden çalışacak genel temizlik işçilerine ilişkin olduğu görülmüştür.

 

Birim fiyat teklif cetvelinin 6 numaralı dipnotu gereğince, resmi tatil günleri için açılacak olan satırın birim sütununa “gün” ibaresinin, miktar sütununa ise çalışılacak toplam tatil günü süresinin yazılması gerekirken, idarece söz konusu kısmın işçi sayısı sütununun da doldurulduğu, bu durumda anılan cetvelin 4 numaralı dipnotu doğrultusunda yapılacak olan ilgili satırın tutarına ilişkin hesaplamada işçi sayısı sütunundaki miktarın da dikkate alınması gerektiği, söz konusu hesaplamanın ihaleye sunulacak tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasına engel nitelikte olduğu, aynı şekilde ihalede sunulan tek geçerli teklifin sahibi ihale üzerinde kalan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde de, aşağıdaki tabloda da görülebileceği üzere, aritmetik hataya yol açtığı görüldüğünden, anılan hatanın esasa etkili olduğu, isteklilerin teklif hazırlama davranışlarını doğrudan etkilediği ve sunulan tekliflerde aritmetik hataya yol açtığı anlaşılmıştır.

 

Cemo İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

A1

B

Sıra No

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

   

8

Resmi tatil günleri genel temizlik işçisi (14,5x177=2566,5

Gün

177

2.566,5

39,72

101.941,38

 

           

İhale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan, yukarıdaki tabloda gösterilmiş, birim fiyat teklif cetvelinin 8’inci satırı için 39,72 TL birim fiyat teklif edildiği, bu durumda teklif cetvelinin 4 numaralı dipnotunda öngörülen şekilde yapılan hesaplama neticesinde, idarece ilgili satırda işçi sayısına yer verilmesi nedeniyle, ilgili satırın toplam teklif bedelinin (177 kişi x 2.566,50 gün x 39,72 TL=) 18.043.624,26 TL olması gerektiği ancak anılan istekli tarafından işçi sayısı (177 kişi) dikkate alınmadan yapılan hesaplama sonucunda ulaşılan (2.566,50 gün x 39,72 TL=) 101.941,38 TL bedelin teklif edildiği görülmüştür.

 

            Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde: idarece birim fiyat teklif cetvelinin resmi tatil günlerinde yapılacak çalışmalara ilişkin teklif edilen birim fiyatın yer aldığı 8’inci satırında, ilgili mevzuat hükmünün aksine, işçi sayısına da yer verildiği, bu durumun ise tekliflerin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını engellediği, aynı zamanda sunulacak tekliflerde aritmetik hatalara yol açacağı, nitekim ihalede tek geçerli teklifi sunan ihale üzerinde kalan isteklinin teklifinin ilgili satırında da aritmetik hatanın görüldüğü sonuç olarak başvuruya konu ihale sürecinin ihale dokümanının mevcut haliyle yürütülmesinin mümkün olmadığı sonucuna ulaşıldığından başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde İhale  konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

 

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.” hükmü,

           

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”nin “İdari şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) İdare, uygulayacağı ihale usulüne ilişkin bu Yönetmelik ekinde yer alan tip idari şartnameyi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip idari şartnamede boş bırakılan veya dipnota alınan hususlar, işin özelliğine göre 4734 sayılı Kanun, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde düzenlenir.

            (2) İdare, tip idari şartnamede düzenlenmeyen, ancak işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleyerek “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilir.”hükmü,    

          Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 29 numaralı dipnotunda “İdareler, ihale edilecek hizmetin özelliğine göre, sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinden hangilerinin, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olması gerektiğini bu maddede belirteceklerdir.” düzenlemesi,

 

          Aynı Şartname’nin 30 numaralı dipnotunda “(1) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde, bu madde Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Kamu İhale Genel Tebliği ve Kurumun diğer düzenleyici işlemleri ile ilgili mevzuatında yer alan hükümlere uygun olarak aşağıdaki şekilde düzenlenecektir:

          25.3.1.İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

………………………………………………………………

          (Personele asgari ücretin üzerinde bir ödeme yapılması öngörülüyor ise, çalıştırılacak personelin nitelikleri de göz önüne alınarak bu ücretin, asgari ücretin en az yüzde (%) kaç fazlası olması gerektiği, fazla çalışma yapılmasının öngörülmesi halinde, kaç saat fazla çalışma yapılacağı, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapılacak ise çalışılacak gün ve çalıştırılacak personel sayısı burada belirtilecektir.)

          “25.3.2.Yemek, yol ve giyecek giderleri:

……………………………………………………………………………………………….......

          (Bu maddede, yemek ve/veya yol giderinin personele nakdi olarak ödenmesi ve bordroda gösterilmesi isteniyorsa bu giderlerin nakdi olarak ödeneceği ve bordroda gösterileceği, ayrıca söz konusu giderlerin günlük brüt tutarı ile ayda kaç gün üzerinden hesaplanarak personele ödeneceği belirtilecektir.

          Yemek ve/veya yol giderinin ayni olarak karşılanması öngörülüyorsa, bu giderin ayni olarak karşılanacağı ve ayda kaç gün üzerinden hesaplanacağı burada belirtilecektir.Yemek ve/veya yol bedelinin net olarak hesaplanacağına dair düzenleme yapılmayacaktır. Giyecek gideri sadece ayni olarak öngörülebilecektir.)

          Bu madde kapsamında bir gider öngörülmemesi halinde maddeye “25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır” yazılacaktır.

          “25.3.3. Malzeme giderleri:

…………………………………………………………………………………………...

          (İhale konusu işte kullanılacak olan ve yüklenici tarafından karşılanması istenen malzeme giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu burada belirtilecektir.)

Bu madde kapsamında bir gider öngörülmemesi halinde maddeye “25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır” yazılacaktır.

          “25.3.4. Diğer giderler:

…………………………………………………………………………………………...

          (İhale konusu işin özelliğine uygun olarak ilgili mevzuatına, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği ile Kurumun diğer düzenleyici işlemlerine aykırı olmamak kaydıyla teklif fiyata dahil olan diğer giderler bu maddede düzenlenebilecektir.)

          Bu madde kapsamında bir gider öngörülmemesi halinde maddeye “25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır” yazılacaktır.

(2) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri dışındaki tüm ihalelerde, gider kalemleri, ihale konusu işin özelliğine uygun olarak ilgili mevzuatına, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği ile Kurumun diğer düzenleyici işlemlerine aykırı olmamak kaydıyla idare tarafından belirlenerek buraya yazılacaktır.”düzenlemesi,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.21. Yukarıda sayılan hususlardan teklif fiyatına dahil olacaklar idari şartnamede düzenlenecek, teknik şartnamede ise bunların uygulanması ilgili hükümlere yer verilecektir. Teknik şartnamede, teklife dahil olacak masraflara yer verilmeyecek, idari şartnamede yer alan hükümlerle çelişecek bir düzenleme yapılmayacaktır...” açıklaması,

           

İdari Şartname’de İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.İhale konusu hizmetin;

a) Adı: HİZMET ALIMI İŞİ

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır. 220 Personel-Hizmet Alımı

c) Yapılacağı yer: Karaköprü Beldesi

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

            Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1.sigorta,vergi,resim,harç vb.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. 2,5”düzenlemesi,

 

            Aynı Şartname’nin ekinde ise “…

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

Genel temizlik işçisi (177 Adet)

Ay

177,00

12,000

2

Başkanlık hizmet aracı şoförü 3 adet ve tamir ustası 2 adet olmak üzere toplam 5 adet (Asgari ücretin % 100 fazlası verilecektir.)

Ay

5,00

12,000

3

1 Adet mekanik ve hidrolik teknisyeni ustabaşı 1 adet üniversite mezunu eleman 4 adet başkanlık makamı görevlileri ve 3 adet yapı ustası olmak üzere toplam 9 adet (Asgari ücretin %50 fazlası verilecektir.)

Ay

9,00

12,000

4

1 Adet bilgisayar operatörü basın uzmanı (Asgari ücretin %40 fazlası verilecektir.)

Ay

1,00

12,000

5

2 Adet bilgisayar operatörü ve 2 adet inşaat ustası olmak üzere toplam 4 adet (Asgari ücretin %30 fazlası verilecektir.)

Ay

4,00

12,000

6

1 adet kontrol,1 adet oto elektrikçisi,1
adet oto lastikçisi,2 adet kaynakçı (demir
dograma),5 adet çöp aracı soförü,1adet
traktör soförü,2 adet elektrikçi,1 adet
sucu ,2 adet kepçe operatörü, 1 adet çim
biçme makinesi ustabasısı,3 adet merkez
bina hizmetlisi olmak üzere toplam 20 Adet (Asgari ücretin %20 fazlası verilecektir.)

Ay

20,00

12,000

7

4 Adet ilaçlama elemanı (Asgari ücretin %10 fazlası verilecektir.)

Ay

4,00

12,000

8

Resmi tatil günleri genel temizlik işçisi (14,5x177=2566,5

Gün

177,00

2.566,500

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Yol süpürme aracı (2010 Model ve üstü) (Şoförlü)

Vardiya

312,000

2

Çöp toplama aracı (2012 Model ve üstü) (Şoförlü)

Vardiya

312,000

3

Römorklu traktör (3 Adet 2008 Model ve üstü) (Şoförlü)

Vardiya

312,000

4

Arazöz (2 Adet 2010 Model ve üstü) (Şoförlü)

Vardiya

312,000

5

Denetim aracı (2 Adet 2011 Model ve üstü) (Şoförlü)

Vardiya

312,000

6

Binek araç (2011 Model ve üstü) ( Şoförlü)

Vardiya

312,000

7

Pikap (2010 Model ve üstü) (Şoförlü)

Vardiya

312,000

8

Pikap (2010 Model ve üstü) (Şoförlü)

Vardiya

156,000

9

Motosiklet (2011 Model ve üstü)

Vardiya

312,000

10

Yazlık pantolon

Adet

160,000

11

Yazlık tişört

Adet

160,000

12

Kışlık pantolon

Adet

160,000

13

Kışlık tişört

Adet

160,000

14

Kışlık kaban

Adet

160,000

15

Fosforlu yelek

Adet

160,000

16

Eldiven

Çift

1.500,000

17

Yağmurluk

Adet

150,000

18

Maske

Adet

700,000

19

Çizme

Çift

100,000

20

30 Personele vardiyada 1 er litre süt dağıtılmak üzere (30x312=9360)

Litre

9.360,000

…” düzenlemesi,

 

            Teknik Şartname’de “… 2- Bu iş kapsamında aşağıda belirtilen özellikte ve sayıda personel çalıştırılacaktır:

 

Personel Grubu                      VASIFLI PERSONEL

                                   Sayısı

Asgari ücret fazlası % verilecekler

Başkanlık hizmet aracı şoförü 3 adet ve Tamir ustası 2 adet olmak üzere toplam 5 adet (Asgari ücretin %100 fazlası verilecektir.)

5

100

1 adet mekanik ve hidrolik teknisyeni ustabaşı 1 adet üniversite mezunu eleman 4 adet başkanlık makamı görevlileri ve 3 adet yapı ustası olmak üzere toplam 9 adet (Asgari ücretin % 50 fazlası verilecektir.)

9

50

1 adet bilgisayar operatörü basın uzmanı

1

40

2 adet Bilgisayar operatörü ve 2 adet inşaat ustası (Kilitli parke ustası) olmak üzere toplam 4 adet

4

30

1 adet kontrol,1 adet oto elektrikçisi,1 adet oto lastikçisi,2 adet kaynakçı (demir doğrama),5 adet çöp aracı şoförü,1adet traktör şoförü,2 adet elektrikçi,1 adet sucu ,2 adet kepçe operatörü 1 adet çim biçme makinesi ustabaşısı,3 adet merkez bina hizmetlisi olmak üzere toplam 20 adet

20

20

4 adet ilaçlama elemanı

4

10

Genel Temizlik işçisi (177Adet)

177

 

GENEL TOPLAM

220

 

 

3 – Haftalık çalışma süresi 45 saati aşmayacaktır. Bir vardiya 7,5 (yedi virgül beş) saattir. İhale konusu iş ile ilgili çalışmalar pazar, resmi tatil, yılbaşı ve dini bayramlarda yapılacak, fazla çalıştırıldığı takdirde fazla mesai ödenir. Çalışma esasları 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenecektir.

                       

 1. Toplam 175 kişilik personel grubu 365 (Üç Yüz Altmış Beş ) gün çalıştırılacaktır.
 2. Vasıfsız personel sınıfları arasındaki sayı değişikliği idarenin inisiyatifindedir. İdare gerekli gördüğü takdirde bu sınıflar arasında sayı değişikliğine gidebilir. Sınıflar arasındaki sayı değişikliğini yazılı olarak yükleniciye bildirecek ve yüklenici gereğini 10 gün içinde yerine getirmek zorundadır.
 3. Vasıflı personel belirtilen özelliklere sahip olacaktır. İdarenin şartlarını kabul etmediği personeli, yüklenici 5 gün içinde çıkarıp yerine yeni personel alıp hemen işe başlatacaktır. 30 Personele Vardiyada 1 er litre süt olmak üzere sözleşme süresince toplam 9360 litre süt verilecektir.

9- Yüklenici tarafından verilen tüm araçların şoför, Kasko, Vergi, bakım, onarım, yedek parça ve her türlü vergi, ssk, vs gideri yüklenici tarafından araçların teklif fiyatına dahil edilecektir. Yüklenici tarafından verilen tüm araçların sadece akaryakıt ihtiyacı idare tarafından karşılanacaktır.

 

10- İdare tarafından tahsis edilecek araçların tüm bakımları ve akaryakıt giderleri İdare tarafından karşılanacaktır. Vasıflı personel içindeki şoförler idarenin malı olan araçlarda çalışacaklardır.

 

           11- Belde temizliği ve çöp nakli işlerinde kullanılacak araçlar aşağıdaki şekildedir

Sıra No

Araçların Cinsi

 

Sayısı (Adet)

1

Yol süpürme aracı +şoförlü + kasko+sigorta vb. giderler

2010 model ve üstü

1

2

Römorklu traktör + şoförlü + kasko+sigorta vb. giderler

2008 model ve üstü

3

3

Denetim aracı (Binek klimalı) + şoförlü + kasko+sigorta vb. giderler

2011 model ve üstü

2

4

Pikap + şoförlü + kasko+sigorta vb. giderler

2010 model ve üstü

2

5

Çöp toplama aracı + şoförlü + kasko+sigorta vb. giderler

2012 model ve üstü

1

6

Motosiklet +kasko+sigorta vb. giderler

2011 model ve üstü

1

7

Arazöz +şoförlü+şoförlü + kasko vb. giderler

2010 model ve üstü

2

8

Binek araç+ kasko+sigorta vb.

2011 model ve üstü

1

Toplam

 

   13

           İş elbisesi 

 

14- Yüklenici çalıştırdığı vasıfsız işçilere İdarenin ön gördüğü renklerde ve şekilde iş elbisesi giydirecektir. İş elbisesine İdarenin onayladığı amblem ve yazılar yazılacak, reklam amaçlı yazı, resim ve işaret kullanılmayacaktır. Kullanılan iş elbisesi aynı zamanda İş Kanununda tanımlanan iş elbisesine de uygun olacaktır. Yüklenici aynı zamanda İş Yasası, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatında tanımlanan koruyucu elbise, malzeme ve sarf malzemesi olarak iş süresince aşağıda belirtilen iş elbiseleri ve mefruşat malzemelerini temin ederek işçilerin kullanımına verilecektir. Aksi hallerde cezai işlemler uygulanacaktır.

 

a ) İş elbiseleri: (Giyim Malzemeleri)

1-Yazlık Pantolon                   160 Adet                         

2-Yazlık tişört                         160 Adet                         

3-Kışlık Pantolon                   160 Adet                         

4-Kışlık tişört                         160 Adet                                            

5-Kışlık kaban                        140 Adet                         

6-Fosforlu yelek                     140 Adet                         

7-Eldiven                                1500Çift                         

8-Yağmurluk                          150 Adet                                            

9-Maske                                  700 Adet                                                   

10-Çizme                                100 Çift                         

11-Süt                                    9360 Litre

…”düzenlemesi,

 

            Yer almaktadır.

 

            İlgili mevzuat hükümleri incelendiğinde; teklif fiyata dahil giderlerin idari şartnamede düzenleneceği, teknik şartnamede ise bu giderlerin uygulanmasına ilişkin hükümlere yer verileceğinin belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Tip İdari Şartname’nin dipnotlarında idari şartnamenin;

 

 •  25.1’inci maddesinde, ihale edilecek hizmetin özelliğine göre, teklif fiyata dahil olacak, ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderlerinin,

 

 •   25.3.1’inci maddesinde, işin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücretinin,
 •   25.3.2’nci maddesinde, yemek, yol ve giyecek giderlerinin,
 •   25.3.3’üncü maddesinde, malzeme giderlerinin,
 •   25.3.4’üncü maddesinde ise diğer giderlerin,

 

          düzenlenmesi gerektiğinin belirtildiği görülmüştür.

 

            Başvuruya konu ihalede, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dahil giderlerden hiçbirine yer verilmediği, ihaleye katılan isteklilerce söz konusu giderlerin İdari Şartname’nin ek bölümünden ve Teknik Şartname’nin ilgili maddelerinden tespit edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihalede 11 adet ihale dokümanı satın alındığı, ihaleye yalnızca 3 isteklinin teklif sunduğu, 2 isteklinin teklifinin, iş kapsamında istenilen araçlara ilişkin özellikler nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede geçerli sadece 1 teklifin bulunduğu, söz konusu teklifin ise sunulan teklifler arasındaki en yüksek bedelli teklif olduğu anlaşılmıştır.

 

            Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dahil giderlerden hiçbirine yer verilmediği, söz konusu giderlerin idari şartnamenin ek bölümünden ve teknik şartnamenin ilgili maddelerinden tespit edilmeye çalışıldığı, bu durumda tekliflerin hazırlanması sürecini yakından ilgilendiren ihale konusu işe ilişkin birçok giderin hatalı değerlendirilmesine yol açabileceği nitekim ihalede 11 adet doküman satın alınmasına rağmen yalnızca 1 geçerli teklifin bulunduğu görüldüğünden, ihalenin mevcut doküman düzenlemeleri doğrultusunda sağlıklı bir şekilde yürütülemeyeceği anlaşıldığından ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.   

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul