• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-658
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :22
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.II-658
Şikayetçi:
 Dorate Grup Bilişim Eğt. Sağ. Nak. Tem. Tic. Ltd. Şti., ÇUKURAMBAR MAH. 1459.CAD. 1467.SOK. NO : 2/4 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İvedik Caddesi 35 06170 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2012 / 42325
Başvuruya konu ihale:
 2012/146148 İhale Kayıt Numaralı "Büro, Temizlik Ve Şoför Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğütarafından 13.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Büro, Temizlik ve Şoför Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Dorate Grup Bilişim Eğt. Sağ. Nak. Tem. Tic. Ltd. Şti.nin 04.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.12.2012tarih ve 42325sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4937sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhalenin Ye-Pa Yenimahalle Gıda Yay. Tem. Çev. Düz. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasının Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi ve 11’inci maddesinin ihlalini doğurduğu, ihalede istekliler arasında fırsat eşitliği sağlanamadığı,

 

2) Birim fiyat teklif cetvelinin 5’inci satırında; şoför personelin resmi ve dini tatil günleri mesaisinin Teknik Şartname’ye göre hesaplanması gerektiği belirtilmesine rağmen, tekliflerinde Teknik Şartname’ye göre yapılan hesaplamada 1 şoförün 1 günlük resmi tatil ücreti 51,21 TL olup; birim hanesinde 13,5 gün ibaresi yer almadığından, taraflarınca (51,21 TL x 13,5 gün) / 12 olarak hesaplama yapıldığı ve bulunan sonucun 57,61 TL olarak birim hanesine yazıldığı, uygulamada 20 x 12 x 57,61 TL = 13.826,40 TL olarak bulunacağı, ihale uhdesinde kalan Ye-Pa Ltd. Şti. firmasının teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında olması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının gerektiği, ayrıca şikâyet başvurularında yapmış oldukları aritmetik hatadan dolayı şikâyetlerinin uygun bulunmadığı belirtilerek; yapılan hatanın şikâyete konu hesaplamada olduğu ancak tekliflerinde aritmetik hata olmadığı,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde ihale konusu hizmetin adı “Büro, temizlik ve şoför hizmeti alımı” olarak belirlenmiş; anılan Şartname’nin ihale konusu hizmetin miktarı ve türüne ilişkin ekte yer alan tabloda 12 ay süre ile 75 personelinin çalıştırılmasına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

 

            Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde;

 

29.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Ye-Pa Yenimahalle Gıda Yay. Tem. Çev. Düz. İnş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Dorate Grup Bilişim Eğitim Sağ. Nak. Tem. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği görülmektedir.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortaklık yapısına ilişkin olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nezdinde yapılan inceleme neticesinde; 20 Temmuz 1990 tarihli ve 2570 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde anılan şirketin Yenimahalle Gıda Maddeleri Tanzim Satış San. ve Tic. Ltd. Şti. ticaret unvanı ile kurulduğuna ilişkin tescilin ilan olunduğu, adı geçen şirketin kurucularının Yenimahalle Belediyesi ile Keçiören Belediyesi olduğu, şirketin kuruluş sermayesinin %99’unun Yenimahalle Belediyesine, %1’inin Keçiören Belediyesine ait olduğu; şirketin son ortaklık durumunu gösteren 04.06.2012 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ise ortaklık yapısının korunduğu görülmektedir.

 

            Konuyla ilgili olarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) (Değişik: 20/11/2008-5812/4 md.) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.           

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.          

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.           

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.          

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın  hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.          

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).           

(Değişik üçüncü fıkra: 30/7/2003-4964/8 md.) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İsteklilerden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre istenecek belgeler” başlıklı 17’inci maddesinin “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 7’nci fıkrasında “17.7.1. İdarenin ortağı olduğu şirketler:

17.7.1.1. 4964 sayılı Kanunla değişik 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, ihaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketlerin, bu idarelerin ihalelerine katılamayacakları hüküm altına alınmıştır. Ancak uygulamada anılan maddenin uygulanmasında tereddütler oluştuğu anlaşıldığından idarelerin kurucusu ve ortağı olduğu şirketlerin o idarelerin yapacakları ihalelere katılıp katılamayacakları hususunun açıklığa kavuşturulması gerekmiştir. 

17.7.1.1.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, “İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.” hükmü yer almaktadır. 4964 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına getirilen değişikliğin gerekçesinde; bazı şirketlerin salt kurucusunun statüsünden dolayı sonsuza kadar sürecek bir yasaklama ile karşı karşıya kalmalarının doğuracağı haksızlığın giderilmesi açısından “vakıf, dernek, birlik, sandık gibi” kuruluşlar tarafından kurulduğu halde daha sonra bu kuruluşların bünyesinde bulundukları veya ilgili oldukları idarelerin ihalelerine katılabilmelerine imkan tanındığı, katılma yasağının yalnız “ortaklık ilişkisinin” varlığı ile sınırlandığı, “bunların” sözcüğü yerine “bu kuruluşların” ifadesi konularak, söz konusu yasaklamanın “vakıf, dernek, birlik ve sandık gibi kuruluşlar” tarafından ortak olunan şirketleri kapsadığı hususunun açıklığa kavuşturulduğu belirtilmiştir.

17.7.1.1.2. 4964 sayılı Kanunla getirilen hüküm, idarelerin kurdukları şirketlerin o idarelerin ihalelerine girebileceği biçimde açık düzenleme içermemekle birlikte; bu değişiklik daha önceki yasağın kaldırılmasını amaçlamaktadır.

17.7.1.1.3. 4734 sayılı Kanunda yapılan söz konusu değişikliğe paralel olarak İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ilgili maddeleri, “İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar” şeklinde değiştirilmiştir. Buna göre, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin ortak oldukları şirketlerin, sermaye paylarına bakılmaksızın idarelerin ihalelerine katılması mümkündür. Ancak, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin bünyelerinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik ve sandık gibi kuruluşlar, bünyelerinde bulundukları veya her ne amaçla kurulmuş olursa olsun ilgili oldukları idarelerin ihalelerine katılamayacakları gibi, bu statüdeki vakıf, dernek, birlik ve sandık gibi kuruluşların ortak oldukları şirketler de söz konusu idarelerin ihalelerine katılamayacaktır.

17.7.1.1.4. Sonuç itibarıyla, 4734 sayılı Kanunun 4964 sayılı Kanunla değişik 11 inci maddesinin (c), (d), (e), (f) bentlerinde belirtilen haller dışında, idarelerin kurdukları veya ortak oldukları şirketler o idarelerin ihalelerine katılabilecektir. Ancak, bu durumda, idareler ihale konusu işin niteliğini dikkate alarak ihaleyi kısmi teklife açmak, yeterlik kriterlerini ihaleye katılımı artıracak şekilde belirlemek ve rekabeti artırıcı düzenlemeler yapmak zorundadır.

            …”açıklaması yer almaktadır.

 

            Yukarıda aktarılan mevzuat hüküm ve açıklamaları gereği, idarelerin kurdukları veya ortak oldukları şirketlerin, söz konusu idare tarafından gerçekleştirilen ihalelere katılabileceği anlaşılmaktadır.

 

            Bu itibarla, başvuru konusu ihalede, idarenin kurucusu ve ortağı olduğu şirketin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenerek ihalenin söz konusu şirket üzerinde bırakılmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesine “…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Büro Personeli 25 kişi pozisyonu için Asgari Ücretin %40 fazlası.

Temizlik Personeli 20 kişi pozisyonu için Asgari Ücretin %20 fazlası.

Şoför Personeli 30 kişi pozisyonu için Asgari Ücretin %30 fazlası.

Teknik Şartnameye göre

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici tarafından karşılanacak yol masrafı aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı), yemek masrafı aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır.

Personelin yol gideri günlük brüt (9,76 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yol giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir. Personelin yemek gideri günlük brüt (7,21 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 (bir virgül beş) olarak tespit edilmiştir.”düzenlemesi,

 

            Teknik Şartname’nin “Yüklenici firmanın sorumlulukları” başlıklı 7’nci maddesinde“…7.5. SGK Mevzuatına göre işe alma, işçi haklarının ödenmesi, işçi çıkarılması vb, konularda tüm sorumluluk yükleniciye aittir. Çalışacak işlerle ilgili olarak Büro Personeli için %1 – Temizlik Personeli için %1 - Şoför için %1,5 iş riski olarak belirlenmiştir.

7.6. Sigorta primlerinin işçilerin çalıştıkları gün sayısı kadar yatırılması zorunludur. Sürekli çalışan işçilerin aylık sigorta primleri 30 gün olarak yapılacaktır.

7.7. Çalışan personele Temizlik elemanı için %20, Büro elemanı için %40 ve Şoför için %30 Asgari ücretin fazlası verilecek.

7.8. Yüklenici tarafından çalıştıracak personeller:

a-Temizlik Personeli hafta içi günlük çalışma saati 8 saat ( 08.00 –12.00 ) ( 13.00 -17.00)  arası, Cumartesi günleri ( 08.00 –13.00 ) arası çalışacak, toplam haftalık 45 saat olarak çalışma yapılacaktır.

b-Büro personeli: hafta içi günlük çalışma saati 8 saat ( 08.00 –12.00 ) ( 13.00 -17.00)  arası, Cumartesi günleri ( 08.00 –13.00 ) arası çalışacak, toplam haftalık 45 saat olarak çalışma yapılacaktır.

c-Şoförler: hafta içi günlük çalışma saati 8 saat ( 08.00 –12.00 ) ( 13.00 -17.00)  arası, Cumartesi günleri (08.00-13.00) arası çalışacak, toplam haftalık 45 saat olarak çalışma yapılacaktır.

Ayrıca 10 şoför personelin günlük 1 saat olmak üzere aylık 20 saat fazla çalışma yapacaktır.

Açıklama         Kişi      Kişi X Saat X Ay         Toplam

Fazla Mesai (günlük 1 saat x 20 gün x 12 ay)           10        10X20X12       2.400 Saat

e-Hizmet süresince resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı tatili olarak tespit edilen, vardiyalı çalıştırılacak şoför personel listesi aşağıya çıkartılmıştır.

 

RESMİ VE DİNİ BAYRAMLARDA ÇALIŞACAK ŞOFÖR PERSONEL SAYISI

SSıra

 

Gün Sayısı

Kişi Sayısı

11

23.04.2013 (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)

1

20

22

01.05.2013 (Emek ve Dayanışma Günü)

1

20

33

19.05.2013 (Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı)

1

20

44

07.08.2013(Ramazan Bayramı Arifesi )

1/2

20

55

08.08.2013(Ramazan Bayramı 1.Gün)

1

20

66

09.08.2013(Ramazan Bayramı 2.Gün)

1

20

77

10.08.2013(Ramazan Bayramı 3.Gün)

1

20

88

30.08.2013(Zafer Bayramı)

1

20

99

14.10.2013(Kurban Bayramı Arifesi)

1/2

20

110

15.10.2013(Kurban Bayramı 1.Gün)

1

20

111

16.10.2013(Kurban Bayramı 2.Gün)

1

20

112

17.10.2013(Kurban Bayramı 3.Gün)

1

20

113

18.10.2013(Kurban Bayramı 4.Gün)

1

20

114

28-29.10.2013 Cumhuriyet Bayramı

1,5

20

 

13,5 x 20 =270 Gün

Çalışan personele 4857 sayılı iş kanununun 47.maddesi gereğince ücret ödenecektir.

7.10. Yüklenici çalıştıracağı her personel için aylık 26 gün üzerinden brüt 7,21-TL yemek ücreti ödeyecektir.

7.11. Yüklenici çalıştıracağı her personel için aylık 26 gün üzerinden 4 geçişlik brüt             9,76.-TL yol ücreti ödeyecektir…”düzenlemesi yer almaktadır.

 

Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; idarenin yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde, teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetinin KİK İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak toplam 1.912.741,50 TL olarak belirlendiği bu tutarın aynı zamanda kâr hariç yaklaşık maliyet tutarına tekabül ettiği görülmektedir.        

 

İhale dokümanında yer alan veriler üzerinden ve Sosyal Güvenlik mevzuatı doğrultusunda yapılan hesaplamada asgari işçilik maliyeti 1.912.737,00 TL bulunmuştur.

 

İhale dokümanı kapsamında istekli olabileceklere verilen standart formlar arasında yer alan birim fiyat teklif cetvelinin“şoför personeline resmi ve dini tatil günleri mesaisi (Teknik Şartnameye göre)” başlıklı 5’inci satırında işin miktarı 20 işçi üzerinden 12 gün olarak belirlenmiştir. Bu belirlemeye göre söz konusu iş kalemi için birim fiyatın 240 ile çarpılarak anılan iş kalemi için teklif edilen tutara ulaşılması gerekmektedir. Ancak Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde 20 şoförün 13,5 gün resmi ve dini bayram çalışması yapacağı düzenlenmiştir.

 

Bu itibarla, ihale dokümanın herhangi bir şikâyet başvurusu olmaksızın kesinleştiği ve isteklilerin teklif mektuplarında ihale dokümanını oluşturan tüm belgeleri okudukları, anladıkları ve kabul ettikleri şeklindeki yazılı beyanları karşısında, ayrıca idarece hazırlanan birim fiyat cetvelinde şikâyete konu iş kaleminin Teknik Şartname düzenlemesi dikkate alınarak teklif verilmesi gerektiğine işaret edilmesi nedeniyle, anılan Şartname’de 13,5 gün olarak belirlenen resmi ve dini bayram çalışma gününün birim fiyat teklif cetvelinde 12 gün olarak yazılmasının teklif verilmesine engel teşkil etmediği sonucuna varılmıştır.

 

Kaldı ki İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin 1.912.741,51 TL olduğu ve bu tutarın asgari işçilik maliyeti ile kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerinde olduğundan başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

           

            Ayrıca başvuru sahibinin, şikâyet başvurularında yapmış oldukları aritmetik hatadan dolayı şikâyetlerinin uygun bulunmadığı, yapılan hatanın şikâyete konu hesaplamada olduğu ancak tekliflerinde aritmetik hata olmadığı yönündeki iddiası bakımından, anılan isteklinin şikâyete konu edilen iş kalemi için teklif ettiği tutarın birim fiyat teklif cetvelinde 13.826,40 TL iken, şikâyet dilekçesinde sehven 12.290,40 TL olarak belirtildiği görülmüştür.

 

            İdarenin şikâyete cevap yazısındaki bahse konu değerlendirmenin yalnızca bu hususu ifade etmeye yönelik olduğu ancak, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğunun bahis konusu edilmediği, söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmadığı ve şikâyet başvurusunun reddi gerekçesinin esas olarak bu husus olmadığı görüldüğünden, isteklinin bu değerlendirme nedeniyle Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesi anlamında bir hak kaybına veya zarara uğramadığı veya zarara uğramasının muhtemel olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul