• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-661
  • Toplantı No: 2013/010
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.01.2013
(Aşağıdaki metin 10/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/010
Gündem No :24
Karar Tarihi:31.01.2013
Karar No :2013/UH.II-661
Şikayetçi:
 Sert Emlak Otomotiv Taşımacılık İnşaat Temizlik Orman Ürünleri Turizm Tic. Ltd. Şti., REŞATBEY MAH. 62010 SOK. REFİK ÇAY APT. NO:5 KAT:1 D:1 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-Kayseri Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Sanayı Mahallesı Atatürk Bulvarı 87 38010 KAYSERİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2013 / 244
Başvuruya konu ihale:
 2012/170807 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı 12 Aylık Diyaliz Hastaları Ve Taşıma Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

            Kayseri Eğitim ve Araştırma HastanesiBaştabipliği tarafından 12.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013 Yılı 12 Aylık Diyaliz Hastaları Ve Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Sert Emlak Otomotiv Taşımacılık İnşaat Temizlik Orman Ürünleri Turizm Tic. Ltd. Şti.nin 21.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.01.2013tarih ve 244sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/40sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle başvuruya konu ihaleye ilişkin yaklaşık maliyetin 788.500,00 TL olarak açıklandığı, söz konusu tutardan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen %20 kâr oranı düşüldüğünde ihale üzerinde bırakılan isteklinin 367.500,00 TL tutarındaki teklifi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin 395.500,00 TL tutarındaki teklifinin aşırı düşük olduğu ve bahsi geçen teklif fiyatları ile bu işin gerçekleştirilemeyeceği, idarece anılan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeden ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu, söz konusu isteklilerden ihale dokümanında belirtilen ve önemli olduğu idarece tespit edilecek olan bileşenler ile ilgili açıklama istenilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “2013 yılı 12 aylık Diyaliz Hastaları ve Taşıma Hizmet Alımı” olarak, miktarı ve türünün idari şartnamenin 2.1.(b) maddesinde,

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Şoförlü Otomobil Kiralama İşi(1 Adet)

Kilometre

50.000,000

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

2

Şoförlü Minibüs Kiralama İşi(3 Adet 19 Koltuk Kapasiteli ve 1 Adet 14 Koltuk Kapasiteli)

Kilometre

350.000,000

 

            Şeklinde belirlendiği,

 

            Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

            “25.1. İlgili Mevzuat Gereğince Yapılacak Ulaşım ,Vergi,Sigorta,Resim ve Harç Giderleri Teklif Fiyata Dahildir.

            25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

            25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1.

            25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

            25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.”

 

            “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde,

 

            “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

            20.2. Kısmi teklif verilebilecek kısımların listesi ekte belirtilmiştir.”düzenlemesine,

 

            Sözleşme tasarısının “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2013” düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

            İdarece gönderilen işlem dosyasının incelenmesi neticesinde başvuruya konu ihalenin “Şoförlü Otomobil Kiralama İşi” başlıklı 1’inci kısmına 2 teklif verildiği, Bayram Doğan Turz. Taş. Ltd. Şti.nin teklifinin “birim fiyat teklif mektubunda yazılı tutar ile birim fiyat teklif cetvelinde yazılı olan tutarın birbirinden farklı olduğu” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin 1’inci kısmının Kösedağ Taş. İnş. Pet. Med. Tem. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı; söz konusu ihalenin “Şoförlü Minibüs Kiralama İşi” başlıklı 2’nci kısmına ise 4 teklif verildiği, Bayram Doğan Turz. Taş. Ltd. Şti.nin teklifinin “birim fiyat teklif mektubunda yazılı tutar ile birim fiyat teklif cetvelinde yazılı olan tutarın birbirinden farklı olduğu” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin 2’nci kısmının Çayıralan Tur Taş. Gıda Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve Kösedağ Taş. İnş. Pet. Med. Tem. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            Başvuru sahibi istekli tarafından sadece ihale konusu işin 2’nci kısmına teklif verildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde;

 

“İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

      

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

            İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “ Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde;

 

            “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            (2) İhale komisyonu;

            a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

 

            hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

 

            (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

 

            (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.” hükmü,

           

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında “Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde;

           

“78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.

            78.2. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir.

            78.3. Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.”açıklaması yer almaktadır.

            Başvuruya konu ihalenin kamu ihale mevzuatı anlamında personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet işi olduğu, istikrar kazanmış Kurul kararları doğrultusunda, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde de, idare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyetin kârsız tutarının altında teklif sunan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

            Söz konusu ihaleye ilişkin yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde, kiralanacak olan 1 adet otomobil ve 4 adet minibüs için piyasa araştırması yapılmak suretiyle belirlenen birim fiyatlar ile söz konusu araçlarla yapılacak km miktarının çarpılması suretiyle ihalenin 1’inci kısmı için yaklaşık maliyet tutarının 78.000,00 TL ve 2’nci kısmı için yaklaşık maliyet tutarının 710.500,00 TL olmak üzere toplam yaklaşık maliyet tutarının 788.500,00 TL olarak belirlendiği, ancak yaklaşık maliyet hesap cetvelinde kâr oranının belirtilmediği görülmüştür.

 

            İdarece tespit edilen yaklaşık maliyet tutarının, maliyetin hesaplanma yöntemi göz önüne alındığında, kâr dâhil maliyet olduğu kabul edilmelidir. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 9’uncu maddesine göre, yüklenici kâr oranının azami %20 olarak belirlenebileceği dikkate alındığında, yaklaşık maliyet hesap cetvelinde kâr oranına ilişkin ayrıca bir belirlemenin yapılmadığı hizmet alımı ihalelerine yönelik yapılacak değerlendirmelerde yaklaşık maliyetin %20 oranında kâr içerdiğinin kabulünden hareket edilmesi gerekmektedir.

            Bu çerçevede söz konusu ihaleninbaşvuruya konu 2’nci kısmına ilişkin olarak idarece belirlenen 710.500,00 TL tutarındaki yaklaşık maliyetten % 20 oranındaki kâr tutarının düşülmesi halinde kârsız yaklaşık maliyet tutarının (710.500,00 TL/1,20=)  592.083,34 TL’ye tekabül ettiği tespit edilmiştir.

 

            Bu itibarla başvuruya konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Çayıralan Tur Taş. Gıda Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen 367.500,00 TL tutar ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Kösedağ Taş. İnş. Pet. Med. Tem. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen 395.500,00 TL’nin,söz konusu ihalenin başvuruya konu 2’nci kısmına ilişkin olarak 592.083,34 TL tutarındaki kârsız yaklaşık maliyet tutarının altında olduğu anlaşılmış olup, Kurulun istikrar kazanmış kararları çerçevesinde kârsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren söz konusu isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerektiği, bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

             Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Çayıralan Tur Taş. Gıda Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Kösedağ Taş. İnş. Pet. Med. Tem. Ltd. Şti.ne aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul