En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-780
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 13/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :57
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.II-780
Şikayetçi:
 Barla Peyzaj Temizlik İnşaat Oto Kiralama Nakliyat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Baybora Hiz. Tem. İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, HUZUREVLERİ MAH. 7715 SOK. NO: 6 NECMİYE HANIM APT. K: 1 No: 1 ADANA
 İhaleyi yapan idare:
 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı), Siteler Mah. Otogar Karşısı Makine İkmal Sahası İçi MERSİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2012 / 40551
Başvuruya konu ihale:
 2012/116701 İhale Kayıt Numaralı "Park, Bahçe Ve Yeşil Alanların Bakım, Onarım Ve Temizlik İşleri Hizmeti" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığıtarafından 08.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Park, Bahçe ve Yeşil Alanların Bakım, Onarım ve Temizlik İşleri Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Barla Peyzaj Temizlik İnşaat Oto Kiralama Nakliyat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Baybora Hiz. Tem. İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin 24.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 10.12.2012 tarih ve 40551 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/4630 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhalede teklif edilmesi gereken düz işçi günlük ve ulusal bayram ve genel tatil günleri ücretlerinin 40,05 TL/gün olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu kaleme ilişkin teklifinin bu tutarın altında kaldığı

 

2) Anılan isteklinin arozöz günlük kirası için 100 TL/gün teklif ettiği, yaklaşık maliyette bu bedelin yaklaşık 160 TL/gün olarak hesaplandığı, sözkonusu isteklinin arozöz günlük kirası için teklif ettiği bedelin açıklanamayacağı 

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinden ihale konusu işin “Park, Bahçe ve Yeşil Alanların Bakım, Onarım ve Temizlik İşleri Hizmeti” işi olduğu, işin 300 kişiyle yürütüleceği görülmüştür.

Anılan Şartname’nin 25’inci maddesi “25.1. İstekliler tekliflerine vergi (KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderlerini dâhil edeceklerdir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Düz İşçi: Asgari Ücret

Kalifiye Eleman: Asgari ücretin % 100 fazlası

Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri çalışacak personele, 4857 sayılı İş kanununun 47. maddesi uyarınca her gün için fazladan bir günlük ücreti ödenecektir. 4857 sayılı İş kanununun 41. maddesi uyarınca haftalık çalışma saati kırkbeş saattir. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Teknik Şartnamede cins ve sayısı belirtilen giyim malzemeleri yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

Hizmetin ifasında kullanılacak araçların sigortası, vergisi, yedek parçası, periyodik bakım gideri ve amortisman gideri yükleniciye ait olup, teklif fiyata dahil edilecektir.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %3,5 (üç nokta beş) olarak tespit edilmiştir.”şeklinde,

 

İdare tarafından birim fiyat teklif mektubu eki olan teklif cetveli,“…

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Personel Hizmeti (Düz İşçi)

İşçi x Ay

298,00

21,000

 

 

2

Personel Hizmeti (Düz İşçi)

İşçi x Gün

298,00

16,000

 

 

3

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Personel Hizmeti (Düz İşçi)

İşçi x Gün

298,00

22,000

 

 

4

Personel Hizmeti (Kalifiye Eleman)

İşçi x Ay

2,00

21,000

 

 

5

Personel Hizmeti (Kalifiye Eleman)

İşçi x Gün

2,00

16,000

 

 

6

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Personel Hizmeti (Kalifiye Eleman)

İşçi x Gün

22,00

2,000

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Fazla Çalışma Hizmeti (Düz İşçi)

Saat

75.000,000

 

 

2

Binek Araç Kiralama Hizmeti

Gün

654,000

 

 

3

Çift Kabin Pikap Kiralama Hizmeti

Gün

654,000

 

 

4

Kapalı Kasa Kamyonet Kiralama Hizmeti

Gün

654,000

 

 

5

Kapalı Kasa Kamyonet Kiralama Hizmeti

Gün

654,000

 

 

6

Römorklu Traktör Kiralama Hizmeti

Gün

654,000

 

 

7

Römorklu Traktör Kiralama Hizmeti

Gün

654,000

 

 

8

Arozöz Kiralama Hizmeti

Gün

210,000

 

 

9

Arozöz Kiralama Hizmeti

Gün

210,000

 

 

10

Arozöz Kiralama Hizmeti

Gün

210,000

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

…” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Yukarıda yer alan düzenlemeler ve yaklaşık maliyet tutarının %96’sını işçilik giderleri oluşturduğu dikkate alındığında, şikâyete konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı, birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanacak ve süreklilik arz eden bir hizmet alımı olduğu anlaşılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesinde; “…78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

 

78.8. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır…  açıklaması,

 

“Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır…

 

79.3. Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

 

…79.5 Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…”

 

“Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı maddesinin 16.5’inci maddesinde “16.5.2.1. İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.” açıklamaları yer almaktadır.

 

Kurumuzca yürütülen başka bir incelemeye ilişkin olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden asgari işçilik maliyet hesabında işveren sigorta prim oranı içerisinde yer alan her bir sigorta koluna ait prim oranının nasıl hesaplanması gerektiği hususunda görüş istenilmiş, anılan Genel Müdürlükten gelen 03.12.2012 tarih ve M-20518196 sayılı yazıda “…yuvarlamanın her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerekmektedir. Öte yandan, Kurumumuza ödenecek sigorta prim tahakkuku oluşturulurken, belirlenen prime esas kazanç tutarı üzerinden, gerek işveren gerekse sigortalı hisseleri 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir… ” denilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin yukarıda yer alan maddeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 03.12.2012 tarih ve M-20518196 sayılı yazısı doğrultusunda yapılan hesaplama sonucunda ihale konusu iş için teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetinin (giyim gideri hariç) 8.678.497,92 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözkonusu giderler için maliyetini 8.678.322,44 TL olarak hesaplayarak aşırı düşük teklif açıklamasını sunduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesi uyarınca personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve %3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamayan isteklilerin teklifleri reddedileceğinden, anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde;“…79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

…79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

 

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

...79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir…

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları ve stok tespit tutanağı mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir…

…79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklamaları yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından arozöz günlük kirası için 100 TL/gün teklif verdiği, sözkonusu fiyatın tevsiki amacıyla Melba Oto Kiralama Tülay Erdem’den alınan 100 TL/gün fiyat teklifi sunulduğu, fiyat teklifinde “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” şerhinin ve Serbest Muhasebeci Süleyman Kızgıt’ın imzası ile kaşesinin bulunduğu görülmüş olup, anılan firmanın arozöz maliyetine ilişkin açıklamasının yukarıda yer alan Tebliğ maddesine aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

 

İhale konusu iş için teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetinin (giyim gideri hariç) 8.678.497,92 TL olduğu, başvuru sahibi isteklinin söz konusu giderlerin maliyetini 8.678.435,34 TL olarak hesaplayarak aşırı düşük teklif açıklamasını sunduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesi uyarınca personel çalıştırmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve %3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamayan isteklilerin teklifleri reddedileceğinden, anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmeyerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Turizm Otopark Elektrik Üretim Reklam ve Organizasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ve Barla Peyzaj Temizlik İnşaat Oto Kiralama Nakliyat Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Baybora Hiz. Tem. İnş. Gıda Tic. ve Taah. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmeyerek, anıla isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul