En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-782
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :61
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.II-782
Şikayetçi:
 Pam-Pak Sosyal Ve Sağlık Hizmetler Bilgi İşlem Otomasyon İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti. - Baytekin İnş. Tem. Gıd. Ymk. Ür. Nak. Güv. Bil. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti ( 10.01.2013 tarih ve 2013/003 nolu Toplantı Kurul kararı; gündem No : 60), MUSTAFA KEMAL MAH. 2141 SOK. 31/5 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İspark İstanbul Otop Ark İşletmeleri Ticaret A.Ş., Büyükdere Cad. 1. İmar İşhanı No:48/7 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43570
Başvuruya konu ihale:
 2012/136280 İhale Kayıt Numaralı "İstanbul Avrupa Yakası 1.Bölge Otopark İşletmeciliği (2013 Yılı) Personel Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            İSPARK İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş. tarafından 12.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İstanbul Avrupa Yakası 1.Bölge Otopark İşletmeciliği (2013 Yılı) Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Pam-Pak Sos. ve Sağ. Hiz. Bil. İşl. Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Baytekin İnş. Tem. Gıd. Yem. Ür. Nak. Güv. Bil. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti Ortak Girişimi’nin 17.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012 tarih ve 43570 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5210-01 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale konusu işte sadece işçilik maliyetinin olduğu, el ile yapılan işçilik hesabının KİK işçilik hesaplama modülünde hesaplanan işçilik maliyetinden daha fazla olduğu, tekliflerinden daha düşük teklif veren isteklilerin tekliflerinin asgari işçilik maliyetini karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuru sahibinin iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç iderlerinden tümü, isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Otopark Personeli için aylık Brüt asgari ücretin en az % 20 fazlası (1,20 ile çarpımı)

Otopark Araç Hizmet Personeli için aylık Brüt asgari ücretin en az % 35 fazlası (1,35ile çarpımı)

Saha Destek Personeli için aylık Brüt asgari ücretin en az % 70 fazlası (1,70ile çarpımı)

Otopark Sorumlusu için aylık Brüt asgari ücretin en az % 90 fazlası (1,90 ile çarpımı)

Saha Takip Personeli için aylık Brüt asgari ücretin en az %90 fazlası (1,90 ile çarpımı)

Otopark Bölge Sorumlusu için aylık Brüt asgari ücretin en az % 120 fazlası (2,20 ile çarpımı)

25.3.1.2. Otopark Personeli, Otopark Araç Hizmet Personeli, Saha Destek Personeli, Otopark Sorumlusu, Saha Takip Personeli, Otopark Bölge Sorumlusu Personeline verilecek olan Brüt ücret dışında ( 170.280 ) saat fazla çalışma yaptırılacaktır.

Otopark Personeli; = 510 Kişi 134.640 saat

Otopark Araç Hizmet Personeli = 61 Kişi 16.104 saat

Saha Destek Personeli = 8 Kişi 2.112 saat

Otopark Sorumlusu; = 42 Kişi 11.088 saat

Saha Takip Personeli = 22 Kişi 5.808 saat

Otopark Bölge Sorumlusu; = 2 Kişi 528 saat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toplam Fazla Çalışma saati = 645 Kişi 170.280 saat

 

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 41 Fazla Çalışma Ücreti)

25.3.1.3. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde,(14,5 Gün) 510 Adet Otopark Personeli, 61 Adet Otopark Araç Hizmet Personeli, 8 Adet Saha Destek Personeli, 42 Adet Otopark Sorumlusu, 22 Adet Saha Takip Personeli ve 2 Adet Otopark Bölge Sorumlusu çalıştırılacaktır. Hesaplamalar 4857 sayılı iş kanununun 47.Maddesine göre yapılacaktır.( 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 47 Genel Tatil Ücreti )

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Bu ihale kapsamında çalıştırılacak personele, Yol ve Yemek bedeli nakdi olarak verilecektir.

Kişi başına, günlük brüt yol gideri; 11,00 TL

Kişi başına, günlük brüt yemek gideri; 11,00 TL

Yemek ve yol gideri aylık 26 gün üzerinden ücret bordrosunda gösterilecektir.

Giyecek yılda 2 kez olmak üzere (yazlık ve kışlık) idarece karşılanacaktır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

1,5 (birbuçuk)”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarece ihale konusu işin yaklaşık maliyeti toplam 21.409.753,08 TL olarak hesaplanmıştır. İhale onay belgesi ekinde yer alan yaklaşık maliyet hesap cetvelinde %10 oranında 1.894.668,41 TL firma kârı, %3 oranında 568.400,52 TL sözleşme ve genel gider öngörüldüğü, buna göre sözleşme gideri dâhil kârsız yaklaşık maliyetin 19.515.084,67 TL olarak belirlendiği, teklifi bu tutarın altında olan Maya Sos. Hiz. Dan. İnş. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Anka Sos. Hiz. Tekn. Dest. ve İşl. Hiz. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile Asgün Tur. Teks. İnş. ve Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklama istenildiği, verilen sürede yapılan açıklamaların ihale komisyonunca uygun bulunmadığı ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin teklif fiyata dahil giderleri düzenleyen 25’inci maddesinde yer alan düzenlemeler ile birim fiyat teklif cetveli ise asgari ücretin fazlası ödenecek personel grubu bazında işçilik ücreti, her bir grup için ayrı ayrı ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılacak günler ve fazla mesai için ayrı bir satır açılarak düzenlendiği dikkate alındığında işçilere ayni olarak herhangi bir ödemenin yapılmayacağı ihale konusu işin sadece işçilik maliyetinden oluştuğu anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’nin teklif fiyata dahil giderleri düzenleyen 25’inci maddesinde yer alan düzenlemelere ve birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen maliyet kalemlerine uygun şekilde teklif edilebilecek asgari işçilik ücreti %3 sözleşme ve genel giderler dahil 19.516.308,58 TL olarak hesaplanmıştır.

 

Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklama istenilen ve açıklaması uygun bulunmayarak teklifi değerlendirme dışı bırakılan ve 19.472.255,47 TL teklifte bulunan Maya Sos. Hiz. Dan. İnş. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Anka Sos. Hiz. Tekn. Dest. ve İşl. Hiz. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile 19.514.993,47 TL teklifte bulunan Asgün Tur. Teks. İnş. ve Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin, ihale üzerinde bırakılan ve 19.515.084,67 TL teklifte bulunan Lapis Eğt. Org. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti. - Makro Tem. Otom. Bil. İşl. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli olarak belirlenen ve 19.515.084,67 TL teklifte bulunan Özer-Ay Tem. İnş. Tur. Bil. Sağ. Hiz. Yem. Ürt. İns. Kay. ve Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ve geçerli teklif olarak kabul edilen ve 19.516.307,71 TL teklifte bulunan Haktok İnş. Taah. Eğt. Tur. Sağ. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi bu durumda teklif edilmesi gereken %3 sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik ücretinin altında kalmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

            i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

            ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

            iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

            79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

            Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

            …

            79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve %3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir…” açıklaması yer almaktadır.

 

            Yukarıda da açıklandığı üzere ihalenin kârsız yaklaşık maliyeti 19.516.308,58 TL olarak hesaplanmıştır. İhale dokümanında ise 5847 sayılı İş Kanunu gereği özürlü ve eski hükümlü çalıştırılmasına yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu durumda Kamu İhale Genel Tebliği gereği teklifi karsız yaklaşık maliyetin altında kalan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Maya Sos. Hiz. Dan. İnş. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Anka Sos. Hiz. Tekn. Dest. ve İşl. Hiz. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile Asgün Tur. Teks. İnş. ve Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında yaptıkları açıklama uygun bulunmadığından ihale komisyonunca teklif değerlendirme dışı bırakılmıştır. Teklifi kârsız yaklaşık maliyetin altında kalan ve ihale üzerinde bırakılan Lapis Eğt. Org. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti. - Makro Tem. Otom. Bil. İşl. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Özer-Ay Tem. İnş. Tur. Bil. Sağ. Hiz. Yem. Ürt. İns. Kay. ve Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve geçerli teklif olarak kabul edilen Haktok İnş. Taah. Eğt. Tur. Sağ. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin de değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Lapis Eğt. Org. ve Sos. Hiz. Ltd. Şti. - Makro Tem. Otom. Bil. İşl. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Özer-Ay Tem. İnş. Tur. Bil. Sağ. Hiz. Yem. Ürt. İns. Kay. ve Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Haktok İnş. Taah. Eğt. Tur. Sağ. Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul