En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-783
  • Toplantı No: 2013/011
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2013
(Aşağıdaki metin 13/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :59
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.II-783
Şikayetçi:
 Piripak Endüstriyel Temizlik Organizasyon Turizm İnşaat Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş., VATAN CAD. AVRASYA İŞ MERKEZİ NO:6/11 ÇAĞLAYAN/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.BölgeMüdürlüğü, Duaçınarı Mh. Ankara Cd. 221 16372 BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2013 / 1025
Başvuruya konu ihale:
 2012/146649 İhale Kayıt Numaralı "01.Bölge Genel Temizlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 13.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “01. Bölge Genel Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Piripak End. Tem. Org. Tur. İnş. Paz. San. ve Tic. A.Ş.nin 21.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.01.2013 tarih ve 1025 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/191 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı ve teklifi ile ihale konusu işi gereği gibi yerine getiremeyeceği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sunmuş oldukları belgelerin gerek Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, gerekse ihale dokümanında yer alan kriterler dikkate alınarak yeniden incelenmesi gerektiği düşüncesini taşıdıkları,

 

3) İsteklilerin sunmuş oldukları belgelerin asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri yada aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerinin sunulması gerektiği, belgelerin asılları yerine "aslı idarece görülmüştür şerhiyle belge sunması muhtemel olan Güven Sos. Hiz.  İns. Kay. Sağ.  Med. İnş.  Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında ve aşırı düşük teklif açıklamasında, gerekse Berka Tem. Peyz. Gıda Bil. İşl. Taş. Tek.  ve Sos. Hiz. İnş. San. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin bu belgeleri ihale günü yada ihale tarihinden sonra yaptırdılar ise tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahildir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Yüklenici çalıştıracağı 1 adet sevk ve idareden sorumlu personele (temizlik amiri) 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücretin % 60'ı oranında artırımlı aylık ücreti, diğer 56 işçiye 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş brüt asgari ücret tutarında aylık ücreti yasal kesintilerini yaptıktan sonra ödeyecek olup; bunu teklif fiyata dahil edecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

a) Yemek giderleri;

Yüklenici tarafından çalıştırılacak olan işçilere aylık 22 gün üzerinden brüt günlük 9,44 TL yemek bedeli nakdi olarak ödenecektir. Yüklenici işçilerin aylık brüt yemek bedelini yasal kesintileri yapıldıktan sonra aylık ücretle beraber nakdi olarak ödemek ve aylık ücret bordrolarında göstermek zorundadır.

b) Yol giderleri;

Yüklenici tarafından çalıştırılacak olan işçilere aylık 22 gün üzerinden brüt günlük 9,78 TL yol bedeli nakdi olarak ödenecektir. Yüklenici işçilerin aylık brüt yol bedelini yasal kesintileri yapıldıktan sonra aylık ücretle beraber nakdi olarak ödemek ve aylık ücret bordrolarında göstermek zorundadır.

c) Giyecek giderleri:

Yüklenici, görevlendireceği bay, bayan tüm işçilere, görevleri süresince görev alanlarında giymeleri için Özel Teknik Şartnamenin 12. maddesinde sayıları ve özellikleri belirtilen kıyafetleri, mevsimlik olarak (yazlık ve kışlık) her bir işçi için ayrı ayrı, yeni alınmış ve tek tip olarak mevsimine göre gereken tarihlerde giydirmek üzere ayni olarak önceden temin etmek zorundadır.

d)Asgari işçilik maliyetinden az olmamak üzere teklif edilen işçilik bedeli üzerinden hesaplanacak % 3 sözleşme ve genel giderler tutarı teklif fiyata dahildir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Teknik Şartnamenin 16'ncı maddesinde kayıtlı Temizlik Ürünleri ve Temizlik Malzemelerinin bedelleri teklif fiyata dahildir.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu iş için belirlenen iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1,5 olup; teklif fiyata dahil edilecektir.”düzenlemesine,

 

            Teknik Şartname’nin “Yüklenici tarafından çalıştırılacak işçilerle ilgili hususlar” başlıklı 12’nci maddesinde Sözleşme süresince verilecek iş kıyafeti ve ayakkabı miktarları aşağıda belirtilen tablodaki gibidir.

 

S.No

GİYİM

BİRİM

ADET

1

Ayakkabı (Kışlık):Su geçirmeyen, soğuktan ve dışarıdan gelen darbelerden koruyan.

Çift

57

2

Ayakkabı (Yazlık): Su geçirmeyen, terletmeyen ve dışarıdan gelen darbelerden koruyan.

Çift

57

3

Temizlik İş Elbisesi (Yazlık-Takım): Terletmeyen,poliviskon kumaş.

Adet

114

4

Temizlik İş Elbisesi (Kışlık-Takım):Kapitoneli ve soğuktan koruyanpoliviskon kumaş.

Adet

114

5

Kaban: Elyaflı, kapitoneli, önü fermuarlı, çıtçıtlı ve su geçirmeyenBondit kumaş

Adet

6

6

İş Tulumu: Polyester Gabardin Kumaş.

Adet

12

7

İş Tulumu: Gabardin Kumaş.

Adet

12

8

Yağmurluk: % 100 PVC Naylon 0.10 mm kalınlık, PE Mat Malzeme, Uzun Tip, Sabit Kapüşonlu, 2 Cepli

Adet

6

 

12.1.Yüklenici tarafından çalıştırılacak 57 kişiye verilecek olan, iş kıyafeti (yazlık 2/kışlık 2’şer adet/takım) ayakkabı (2 adet), dış mekânlarda çalışanlar için kaban, yağmurluk, iş tulumu (1’er adet) ve cam silim ekibi için gerekli emniyet kemeri vb. malzemeler İdarece görülerek uygun görüş alınmak suretiyle kullanılacaktır. Yer teslimi tarihinde mevsime göre kıyafetler İdarenin deposuna alınacak ve muntazam bir şekilde işçilere dağıtımı İdare tarafından sağlanacaktır. Kışlık kıyafetler işe başlama gününde, yazlık kıyafetler ise en geç 15 Haziran 2013 tarihine kadar getirilecektir. Bu kıyafetler temiz ve muntazam bir durumda olacak, yırtık ve ütüsüz giyilmeyecektir. Kıyafetlerin sol üst kısmında portatif yapıştırmalı yüklenici firmanın adı ve ticaret unvanını taşıyan arma bulunacaktır. (İş kıyafetlerinin söz konusu arma dışında herhangi bir yerinde yazı bulunmayacaktır.)”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

“İş süresince kullanılacak temizlik ürünleri ile temizlik malzemelerinin miktarları ve özellikleri” başlıklı 16’ncı maddesinde ise ihale konusu işte kullanılacak 22 kalem temizlik ürünleri ile 54 kalem temizlik malzemelerinin birimi, aylık ve yıllık kullanılacak miktarı tablo halinde belirtilmiştir.

 

İdari Şartname’nin teklif fiyata dahil giderleri düzenleyen 25’inci maddesinde yer alan düzenlemelere göre ihale konusu işin giyim gideri hariç asgari işçilik maliyeti 1.173.915,12 TL hesaplanmıştır. İdarenin yaklaşık maliyetin tespitinde giyim gideri için 16.736,85 TL, temizlik malzemeleri için 105.139,02 TL, temizlik ürünleri için 74.416,02 TL öngördüğü dikkate alındığında ve ayrıca giyim gideri için %3 oranında sözleşme ve genel gideri olan 502,11 TL eklendiğinde ihalenin kârsız yaklaşık maliyeti 1.370.709,12 TL hesaplanmıştır. İhale üzerinde bırakılan istekli ise ihaleye 1.249.898,70 TL teklifte bulunmuştur.

 

Aşırı düşük tekliflerle ilgili olarak 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinde de bu hükme paralel düzenlemelere yer verilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden  % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

79.4.2.2. Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2010” dur.

79.4.2.18. İtirazen şikâyet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit  tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları  mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

79.4.2.20. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; malzeme ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme gideri hesaplanmayacaktır.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi kârsız yaklaşık maliyetin altında kaldığından yukarıda anılan mevzuat gereği teklifine açıklık getirmesi istenilmiştir. İhale üzerinde bırakılan istekli verilen sürede açıklamada bulunmuştur. İdare anılan Tebliğ hükmü gereği temizlik ürünleri ve temizlik malzemelerine ilişkin sunulan proforma faturayı onaylayan meslek mensubundan fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını istemiştir. Meslek mensubu verilen süre içerisinde istenilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını idareye göndermiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunduğu belgeler incelendiğinde, İdari Şartname ve Teknik Şartname’de yer alan düzenlemeler çerçevesinde, giyim gideri hariç işçilik için 1.174.728,00 TL teklifte bulunmuştur. Bu durumda ihale üzerinde bırakılan isteklinin giyim gideri hariç teklif ettiği tutar asgari işçilik maliyetini karşılamaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Teknik Şartname’de işçilere verilmesi öngörülen giyim için %3 sözleşme ve genel giderler dahil 9.980,70 TL teklifte bulunmuştur. Teklifini de İş Dünyası İş Elbiseleri Satı Gümüş’den aldığı proforma fatura ile açıklamıştır. Ayrıca proforma faturaya meslek mensubunun ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösteren faaliyet belgesini eklemiştir. Proforma fatura incelendiğinde, üzerine anılan Tebliğ açıklaması gereği meslek mensubu tarafından “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalandığı, meslek mensubunun iletişim bilgileri belirtilmek suretiyle kaşelendiği görülmüştür. Teknik Şartname’de ihale konusu işte kullanılması öngörülen temizlik malzemeleri için 42.600,00 TL, temizlik ürünleri için ise 22.590,00 TL teklifte bulunmuştur. Teklifini de Granit Tem. Dağ. Paz. İç. Dış Tic. Ltd. Şti.nden aldığı proforma faturalar ile açıklamıştır. Ayrıca proforma faturaya meslek mensubunun ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösteren faaliyet belgesini eklemiştir. Proforma faturalar incelendiğinde, üzerine anılan Tebliğ açıklaması gereği meslek mensubu tarafından “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalandığı, meslek mensubunun iletişim bilgileri belirtilmek suretiyle kaşelendiği, teklif edilen birim fiyatların maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen birim fiyatları ile uyumlu olduğu, proforma faturaların proforma faturaya konu alanda faaliyet gösterenlerden alındığı, proforma faturaların yetkili kişiler tarafından imzalandığı görülmüştür.

 

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri, ihale dokümanında yer alan düzenlemeler ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sunmuş olduğu belgeler birlikte değerlendirildiğinde yapılan açıklamanın mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiası uygun bulunmamıştır.

 

 

           
2 ) Başvuru sahibinin ikinci ve üçüncü iddiasına ilişkin olarak:

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde, itirazen şikâyet dilekçelerinde başvurunun konusunun, sebeplerinin ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği, aynı maddenin onuncu fıkrasında da, başvurunun şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, Yönetmelik’in 8’inci maddesinin (ç) bendinde de, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi yinelenmiş, başvuru dilekçelerinde başvurunun konusunun, sebeplerinin ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmış, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin son fıkrasında da “Yönetmeliğin 8’inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8’inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Bu çerçevede, Kuruma yapılan başvurularda başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerekli olup, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sunmuş oldukları belgelerin yeniden incelenmesine ve “belgelerin asılları yerine "aslı idarece görülmüştür şerhiyle belge sunması muhtemel olan Güven Sos. Hiz.  İns. Kay. Sağ.  Med. İnş.  Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında ve aşırı düşük teklif açıklamasında, Berka Tem. Peyz. Gıda Bil. İşl. Taş. Tek. ve Sos. Hiz. İnş. San. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin bu belgeleri ihale günü ya da ihale tarihinden sonra yaptırdılar ise tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine” yönelik talebin ihale sürecindeki işlemin mevzuata aykırılığına dair bir tespit içermediği, mevzuata aykırı işlem tesis edildiğine dair somut bir tespit bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin ikinci ve üçüncü iddiasının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde belirtilen şekil şartına uygun olmadığı anlaşıldığından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul