En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Aşağıdaki metin 12/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/011
Gündem No :63
Karar Tarihi:04.02.2013
Karar No :2013/UH.II-787
Şikayetçi:
 Dörtel İnşaat Taah. Nakliyat Turizm Temizlik Yemek Güvenlik Hizm. Tic. Ltd. Şti. (24.01.2013 Tarih ve 2013/008 Toplantı No'lu Kurul Kararı; Gündem No:55), KOZA SOK. NO:60/6 GAZİOSMANPAŞA/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Kırklareli Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Karakas Mahallesı 100.Yıl Caddesı Vılayet Bınası B Blok Kat:2 39100 KIRKLARELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2013 / 1857
Başvuruya konu ihale:
 2012/155002 İhale Kayıt Numaralı "Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama Ve Dağıtım" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kırklareli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğütarafından 03.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama ve Dağıtım” ihalesine ilişkin olarak Dörtel İnşaat Taah. Nakliyat Turizm Temizlik Yemek Güvenlik Hizm. Tic. Ltd. Şti.nin 28.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.01.2013 tarih ve 1857 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/311-01 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Aşırı düşük teklif sorgulamasının tekliflerin ortalamasına göre yapılması gerekirken, yaklaşık maliyet esas alınarak yapıldığı,

 

2) İhale komisyonu tarafından kendilerine verilen açıklama süresi beklenilmeden karar alındığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 55 inci maddesinde; idareye şikayet süresinin ihale süreci içerisinde şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanunun 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu, idarenin şikayetin verilmesini izleyen on gün içinde gerekçeli bir karar alması gerektiği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması veya süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda karar verme süresinin bitimini veya kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

 

Başvuru sahibinin söz konusu hususla ilgili olarak 18.01.2013 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın 27.01.2013 tarihinde şikâyetçiye bildirildiği, İdarenin kararına karşı, kararın bildiriminden sonraki on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 15.01.2013 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, başvurunun 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İncelenen ihalede, ihale komisyonu tarafından 05.12.2012 tarihinde iadeli taahhütlü olarak başvuru sahibine açıklama talebi gönderildiği, 10.12.2012 tarihinde firma çalışanı Gülseren Özdemir tarafından gönderinin teslim alındığı, başvuru sahibinin 18.12.2012 tarihinde idareye yapmış olduğu başvurusunda aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmayıp, aşırı düşük tekliflerin ihaleye verilen tekliflerin ortalamasına göre belirlenmesi gerektiğini ifade ettiği, 21.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, kesinleşen ihale kararının kendisine 27.12.2012 tarihinde tebliği edildiği, başvuru sahibinin 28.12.2012 tarihinde idareye yapmış olduğu başvurusunda, aşırı düşük teklif açıklama yazısının kendilerine 13.12.2012 tarihinde tebliğ edildiğini ifade ederek 18.12.2012 tarihindeki başvurusunda belirtmiş olduğu gibi aşırı düşük tekliflerin ihaleye verilen tekliflerin ortalamasına göre belirlenmesi gerektiğini ifade ettiği anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabileceği hüküm altına alınmıştır.

 

            İncelenen ihalede, başvuru sahibi aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadığından ihale komisyonu tarafından teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bu nedenle, ihale sürecinde herhangi bir hak kaybına veya zarara uğramasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle,             4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun ehliyet yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

           

Başvuruya konu ihalenin, Kamu İhale Kurulunun 04.03.2013 tarih ve 2013/UH.II-786 sayılı kararı ile iptal edildiği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, başvuruya ilişkin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurununreddi gerekmekle birlikte incelemeye konu ihale, Kurulun 04.03.2013 tarih ve 2013/UH.II-786 sayılı kararı ile iptal edildiğinden karar verilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “Aşırı düşük teklif sorgulamasının tekliflerin ortalamasına göre yapılması gerekirken, yaklaşık maliyet esas alınarak yapıldığı,” şeklinde dile getirdiği birinci iddiası kapsamında Kurulca, aynı ihaleye ilişkin Kurulun 04.02.2013 tarih ve 2013/UH.II-786 sayılı kararı ile ihalenin iptaline karar verildiğinden bu ihaleye ilişkin olarak “karar verilmesine yer olmadığına” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin birinci iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Kırklareli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin, piyasadan temin edilen fiyatların ortalaması alınması ile aşağıda tabloda verilen bileşenler,

 

Yaklaşık Maliyet Bileşenleri

TL

3.650 Adet 7-12 Yaş Kahvaltı

8.766,08

7.300 Adet 7-12 Yaş Ara Öğün (2 Kez)

15.892,71

3.650 Adet 7-12 Yaş Öğle Yemeği

17.533,38

  3.650 Adet 7-12 Yaş Akşam Yemeği

17.533,38

30.903 Adet 13 + Yaş Kahvaltı

79.952,36

28.957 Adet 13 + Yaş Ara Öğün (2 Kez)

63.854,19

44.360 Adet 13 + Yaş Oğle Yemeği

218.067,85

30.903 Adet 13 + Yaş Akşam Yemeği

151.915,03

 

Toplam 569.514,99 TLolarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede (13) adet ihale dokümanı satın alındığı, 03.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 5 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, tüm tekliflerin geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

  Dörtel İnş. Taah Nak. Tur. Tem. Yem. Güv. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

471.706.65

Ektirici İnş. Tem. Taş. Gıda ve Sağ. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

536.220,60

Çınar Hazır Yemfek - Serdar Niyazi Musluoğlu

539.043.75

Azim Gıda Tem. Dağ. Hiz. Inş. Turz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.

544.518,75

Trakya Tab. Top. Yem. Ürt. Gıda Tur. ve Sos. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

566.299,50

 

              Şeklinde verildiği, ihale komisyonu tarafından Dörtel İnş. Taah. Nak. Tur. Tem. Yem. Güv. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin yaklaşık maliyet göre düşük olduğu gerekçesiyle aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve istekliden teklifi ile ilgili açıklama istenildiği, anılan istekli tarafından açıklama süresi bitim tarihi olan 17.12.2012 tarihi mesai süresi bitimine kadar açıklamada bulunmadığı, 18.12.2012 tarihinde aşırı düşük tekliflerin belirlenmesine yönelik şikayet başvurusunda bulunduğu, Dörtel İnş. Taah. Nak. Tur. Tem. Yem. Güv. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’nin süresi içerisinde aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin Ektirici İnş. Tem. Taş, Gıda ve Sağ. Hiz. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı,

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca, aynı ihaleye ilişkin Kurulun 04.02.2013 tarih ve 2013/UH.II-786 sayılı kararı ile ihalenin iptaline karar verildiğinden bu ihaleye ilişkin olarak “karar verilmesine yer olmadığına” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul