• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-835
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :7
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.II-835
Şikayetçi:
 Promer Bilgisayar İmalat Ve Yazılım Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti., ATATÜRK CAD. NO:380/504 AK İŞHANI ALSANCAK/ İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Sivas İli Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği, Kardeşler Mah. Bağdat Cad. 6. Sokak No: 5 SİVAS
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2013 / 2000
Başvuruya konu ihale:
 2012/187110 İhale Kayıt Numaralı "Sivas İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Sağlık Kuruluşların Hbys (Sivas Numune Hast.,Sivas Devlet Hast.,Sivas Adsm,Kangal,Divriği Sadık Özgür,Gürün,Gemerek,Şarkışla,Suşehri Ve Zara Devlet Hastaneleri)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Sivas İli Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliğitarafından 10.01.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Sivas İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Sağlık Kuruluşların Hbys (Sivas Numune Hast., Sivas Devlet Hast., Sivas Adsm, Kangal, Divriği Sadık Özgür, Gürün, Gemerek, Şarkışla, Suşehri ve Zara Devlet Hastaneleri)” ihalesine ilişkin olarak Promer Bilgisayar İmalat ve Yazılım Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 04.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.01.2013 tarih ve 2000 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/329 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Benzer iş tanımının rekabeti engeller nitelikte olduğu,

 

2) Teknik Şartname’nin 5.1.2’nci maddesinde yapılan düzenlemenin İdari Şartname’de ve ilanda yer almadığı,

 

3) Teknik Şartname ekinde yer alan envanter tablosu ile Teknik Şartname’nin 5.1.1’inci maddesinin çelişkili olduğu, ayrıca 5.1.1’inci maddede yer alan maliyet kaleminin İdari Şartname’de bulunması gerektiği, birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerektiği,

 

4) Eğitim gideri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerektiği,  

 

5) Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinde yapılan düzenlemenin İdari Şartname’de ve ilanda yer almadığı,

 

6) Teknik Şartname’nin 2.5.7 ve 2.5.8’inci maddesinde yer alan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı,

 

7) Yüklenici vekili olarak çalışacak personelin ayda kaç gün çalışacağının belli olmadığı, 22 günün mü 26 günün mü esas alınacağının anlaşılmadığı, Teknik Şartname’nin 2.8.33’üncü maddesinde  "yemek çıkmayan yerler hariç" ifadesinin bulunduğu, bu ifadeden burada çalışacak personele yemeğin hangi koşullarda verileceğinin anlaşılmadığı, sağlıklı maliyet oluşturulamayacağı,

 

8) Birim fiyat teklif cetvelinde entegrasyon bağlantı giderlerinin yer almamasının Sağlık Bakanlığı yayımlanan Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Alım Kılavuzuna uygun olmadığı  iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale ilanında ihale konusu işin adı; “Sivas İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine Bağlı Sağlık Kuruluşlarının HBYS Hizmet Alımı” olarak belirtilmiş, aynı düzenlemeye İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde de yer verilmiştir.

 

            İhale ilanının 4.4.1’inci maddesinde  “Kamu veya özel sektörde Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti veya Hastane Otomasyon Sistemleri Yazılım Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmakta, aynı düzenleme İdari Şartname’de de yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde ise benzer iş “İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler” şeklinde tanımlanmıştır.

 

İdarelerce benzer iş belirlemesi yapılırken, yalnızca ihale konusu iş hakkında deneyim sahibi olanların değil, yukarıya aktarılan benzer iş tanımında belirtilen yönleriyle ihale konusu işe benzerlik gösteren işler hakkında mesleki deneyimi olanların da ihaleye katılımının sağlanması gerektiği asıl olmakla birlikte ihale konusu işin kendine özgü niteliği ve ihale konusu iş haricindeki başka bir işten edinilmiş iş deneyim belgesinin tam olarak mesleki deneyimini gösteren belgelerden beklenilen amaca hizmet edip edemeyeceği hususunun da dikkate alınması gerekmektedir. Dolayısıyla hastanede kullanılan ve özellik arz eden bir yazılım hizmetine ilişkin şikâyete konu ihaleye ait ihale ilanında yapılan belirlemenin ihaleye katılımı kısıtlayacağı yönündeki iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin 5.1.2’nci maddesinde “İsteklinin, teklif ettiği VTYS ürünleri lisanssız ve Türkiye'de teknik desteği olmayan ürünler olmamalıdır. Bu durumda yüklenici ilk hak ediş düzenlenmesine kadar geçecek süre içerisinde idare adına VTYS lisanslamasını yapmalı, bu lisanslama maliyeti yüklenici tarafından karşılanmalı ve bu bedel teklif fiyatı içerisine dahil edilmiş olmalıdır. İstekli, ayrıca teklif ettiği ürünler için Türkiye'deki ana firma statüsündeki şirketten bu ihaleye özel yetki belgesi almalıdır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Teknik Şartname’nin yukarıda yer verilen düzenlemesinde öngörülen özel yetki belgesinin teklifle birlikte sunulması gerektiğine dair bir ibareye yer verilmediği görülmektedir. Madde metninin geneline bakıldığında, bu düzenlemenin sözleşmenin uygulanması aşamasında ilişkin olduğu ve idarece bu düzenlemenin bir yeterlik kriteri olarak öngörülmediği açıkça anlaşılmaktadır. Ancak anılan düzenlemede yer alan “istekli” yerine “yüklenici” ifadesinin kullanılmasının daha yerinde olacağı değerlendirilmekle birlikte anılan düzenlemede bir yeterlik kriteri öngörülmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde “Hastanelerde mevcut bulunan VTYS lisans bilgileri ve özellikleri ilgili veritabanı envanter tablosunda belirtilmiştir. Yüklenicinin sağlayacağı VTYS, aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır.” düzenlemesi, 

 

Anılan Şartname’nin 5.1.1’inci maddesinde “İstekli, projede teklif edilen VTYS lisansını tüm uygulama geliştirme ve çalıştırma haklan ile (İdare'nin diğer projelerde veya kendisinin geliştireceği uygulamalarda da bütün hakları ile kullanılmak üzere) temin etmelidir.”düzenlemesi, 

 

Anılan Şartname’nin 5.1.2’nci maddesinde “İsteklinin, teklif ettiği VTYS ürünleri lisanssız ve Türkiye'de teknik desteği olmayan ürünler olmamalıdır. Bu durumda yüklenici ilk hak ediş düzenlenmesine kadar geçecek süre içerisinde idare adına VTYS lisanslamasını yapmalı, bu lisanslama maliyeti yüklenici tarafından karşılanmalı ve bu bedel teklif fiyatı içerisine dahil edilmiş olmalıdır. İstekli, ayrıca teklif ettiği ürünler için Türkiye'deki ana firma statüsündeki şirketten bu ihaleye özel yetki belgesi almalıdır.” düzenlemesi,

Ek-1 Veri Tabanı Envanter Tablosu’nda ise

           

HASTANE ADI

ADI

KULLANICI SAYISI

Kiralık/Demirbaş

SİVASDİVRİĞİSADIK ÖZGÜR DEVLET HASTANESİ

ORACLE

25

Demirbaş

SİVASGEMEREK İLÇE HASTANESİ

ORACLE

SINIRSIZ2 CPU

Demirbaş

SİVASGÜRÜNDEVLET HASTANESİ

ORACLE

SINIRSIZ

Kiralık (Kiralama süresi sona erdiğinde Veritabanı idare tarafından temin edilecektir.)

SİVASKANGALDEVLET HASTANESİ

ORACLE

16

Demirbaş

SİVAS NUMUNEDEVLET HASTANESİ

ORACLE

SINIRSIZ4 CPU

Demirbaş

SİVAS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

ORACLE

SINIRSIZ2 CPU

Demirbaş

SİVAS DEVLET HASTANESİ

ORACLE

SINIRSIZ4 CPU

Demirbaş

SİVASSUŞEHRİDEVLET HASTANESİ

MS SQL

 

Veritabanı idare tarafından temin edilecektir.

SİVASŞARKIŞLADEVLET HASTANESİ

ORACLE

SINIRSIZ

Demirbaş

SİVASZARADEVLET HASTANESİ

ORACLE

25

Demirbaş

"

düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Yukarıda yer alan düzenlemelerden, Envanter Tablosunda, Sivas Gürün Devlet Hastanesi ile Sivas Suşehri Hastanesinde veri tabanı lisansının idare tarafından temin edileceği anlaşılmakta, diğer hastanelerde demirbaş olarak kayıtlı olan VTYS listesi görülmektedir.

 

            İhale dokümanı almış olan Egesoft Bilgi Tekn. San. Tic. Ltd. Şti.nin aynı konuda idareye yapmış olduğu şikâyet başvurusuna idare tarafından verilen cevapta “İhaleye ait teknik şartnamenin Ek-1 Envanter Tablosunda Sağlık Tesislerince daha önce alınan ve idarelerin demirbaşında kayıtlı olan VTYS listesi verilmiştir. İhaleye ait teknik şartnamenin 5.1.2 maddesinde bahsedilen konu yükleniciler eğer Sağlık Tesislerinin demirbaşlarında kayıtlı VTYS’ler dışında farklı bir veritabanı kullanacaklarsa lisanslamalar yükleniciler tarafından karşılanacaktır ve bunun maliyetini kendileri karşılayacaklardır, denilmektedir. İdarelerimizden Gürün ve Suşehri Devlet Hastanelerinde ise VTYS bulunmadığından veritabanları sözleşme başlangıcında ilgili idareler tarafından temin edilecektir. Bu husus teknik şartnamede açıkça belirtilmiştir.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

            Bu itibarla Teknik Şartname’nin 5’inci ve devamı maddelerinde, isteklilerin, idare demirbaşında kayıtlı VTYS’lerden farklı veri tabanı kullanmak istemeleri durumuna yönelik olarak düzenlemeler yapıldığı anlaşılmakta olup, düzenlemeler arasında çelişki bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) alımlarına ilişkin olarak yazılım, teknolojik altyapı ve diğer gerekler için idarelere teknik öneri niteliğinde Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Alım Kılavuzu yayımlanmıştır. Anılan kılavuzun ekinde bulunan Birim Fiyat Teklif Cetveli örneklerinde, VTYS için ayrı bir iş kalemi olarak satır açıldığı görülmekle birlikte anılan kılavuzun idareler tarafından şartname hazırlığında göz önünde bulundurulması gereken önerilerin ortaya konulmasının amaçlandığı ve kılavuzun tavsiye niteliğinde olduğu, kesin ve icrai nitelikte olmadığı açık olup, idarece birim fiyat teklif cetvelinin kılavuzda yer alan örneğe uygun hazırlanmamasında mevzuata aykırılık bulunmadığı, diğer taraftan, lisanslamaya ilişkin giderin, idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde her hastane için açılmış bulunan “HBYS Yazılımı” satırına dahil edilmesinin mümkün olduğu sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin 3.1.1’inci maddesinde “Kurulan tüm yazılım birimleri için Yüklenici, İdare'nin belirleyeceği teknik ve uç kullanıcılarına tüm sistemi verimli olarak işletebilmek için eğitim vermelidir. Eğitimler teklif fiyatlara dahil edilir ayrıca ücret ödenmez.” düzenlemesi,

 

            Anılan Şartname’nin 3.1.8’inci maddesinde “Eğitim Planı: Yüklenici, her eğitim için önerdiği eğitim planlarını, günlük eğitim çizelgelerini, eğitimi alacak adayların başarı düzeylerini değerlendirecek plan ve prosedürleri kapsayacak bir Eğitim Planını Tablosundaki verileri göz önüne alarak sözleşme aşamasında sunmalıdır. Eğitimin yukarıda tarif edilen çizelgeye ve Yüklenici tarafından sunulan plana uygun olarak yürütüldüğü İdare tarafından denetlenmelidir.” düzenlemesi, 

Adı geçen Şartname’nin Ek 2 : Eğitim başlıklı maddesinde,

İhtiyaç 3- Sivas KHB 2013 Yılı İçin Eğitim Hizmetleri İhtiyaç Tablosu

Eğitim Programının Adı

Eğitilecek Personelin Genel Tanımı

En Düşük Eğitim Süresi (Saat)

Temel Bilgisayar Kullanım Eğitimi

Hastane Personeli

8

iletişim Altyapısı Bakım ve İşletimi Eğitimi

İşletmen

4

Çok Kullanıcılı işletim Sistemi Eğitimi

İşletmen

4

VTYS Eğitimi

İşletmen

4

Sistem Bakım-Onarım Eğitimi

İşletmen

4

Yazılım Kullanıcı Eğitimi

Hastane Personeli

8

 

HASTANE ADI

KULLANICI SAYISI

SİVAS DİVRİĞİ SADIK ÖZGÜR DEVLET HASTANESİ

20

SİVAS GEMEREK İLÇE HASTANESİ

30

SİVAS GÜRÜNDEVLET HASTANESİ

20

SİVAS KANGALDEVLET HASTANESİ

20

SİVAS NUMUNEDEVLET HASTANESİ

600

SİVAS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

150

SİVAS DEVLET HASTANESİ

500

SİVAS SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ

50

SİVAS ŞARKIŞLA DEVLET HASTANESİ

50

SİVAS ZARA DEVLET HASTANESİ

30

 

düzenlemesi,

 

            İdari Şartname’nin 25.3.4.1’inci maddesinde “Personel Eğitimi için yapılacak giderler” in teklif fiyatına dahil olduğu hakkında düzenleme yer almaktadır.

           

İhale işlem dosyasının incelenmesinden birim fiyat teklif cetvelinde eğitim giderlerine ait bir satır açılmadığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.25’inci maddesinde “Personele, çalışma saatleri dışında ihale konusu işle ilgili eğitim verilmesi, işçiler açısından 4857 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (d) bendine göre fazla çalışmaya yol açacağından, bunun teklif fiyata dahil olacağının ve mesai dışında işçinin kaç saat işle ilgili meşgul edileceğinin idari şartnamede belirtilmesi ve aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, oryantasyon eğitimi dışında, silahlı atış eğitimi, uçuş eğitimi gibi önemli maliyet gerektiren eğitim giderlerinin, teklif fiyata dahil giderler içinde değerlendirilmesi ve bu giderlerin idari şartnamede açıkça belirtilmesi, birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilecek ihalelerde ise birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak öngörülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu tür eğitim giderleri % 3 oranının içerisinde bulunan bir genel gider olarak kabul edilmeyecek ve teklifin önemli bir bileşeni sayılarak aşırı düşük teklif sorgulamasında dikkate alınacaktır.” açıklaması bulunmaktadır.

           

Tebliğ’in anılan açıklamasında personele çalışma saatleri dışında verilecek eğitimin personel açısından fazla çalışmaya neden olacağı, bu nedenle teklif fiyata fazla mesai maliyetinin de dahil edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ancak Teknik Şartname’nin ilgili düzenlemelerinde iş süresince verilecek eğitimin ihale konusu işte çalışacak personelin yanı sıra idarenin kendi bünyesinde bulunan ve sistemi kullanacak kişilere verileceği anlaşılmıştır. 

 

Ayrıca Tebliğ’e göre oryantasyon eğitimi olarak kabul edilemeyecek önemli maliyet gerektiren eğitim giderleri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Bu itibarla, Teknik Şartname’de yer verilen eğitimin, önemli bir maliyet kalemi olup olmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Teknik Şartname’de bu konuya ilişkin olarak,

 

3.1.3. Eğitim Materyalleri: Eğitim tipine göre düzenlenmesi gereken eğitim ortamını ve eğitim programları için gerekli materyalleri Yüklenici temin etmelidir.

3.1.6. Eğitimde Kullanılacak Yazılı Dokümanlar: Eğitim süresinde kullanılacak olan eğitim dokümanları bir CD içerisinde (içeriğin okunabilmesi için ek program gerekmesi halinde bu programın otomatik yüklenmesini sağlayacak şekilde), eğitim programları başlamadan önce hazırlanmalı ve onaylanmak üzere İdare'ye teslim edilmelidir. İçerik Türkçe olmalıdır. Onaylanan içerik en az eğitime alınacak personel sayısı kadar çoğaltılmalıdır. Bu işlem için Yüklenici ek bir ücret talep etmemelidir.

3.1.7. Eğitim Sırasında Kullanılacak Sarf Malzemeleri: Eğitim süresince kullanılacak CD/DVD. sürekli form, A-4 kağıdı gibi sarf malzemeleri ek ücret talep edilmeksizin Yüklenici tarafından karşılanmalıdır.

3.1.9 Eğitmenler: Yüklenici, eğitimin sağlanmasında yetecek eğitmen/saati temin etmelidir.” düzenlemelerinin bulunduğu görülmüştür.

 

Bu çerçevede, yukarıda yer verilen ihale dokümanı uyarınca, eğitim maliyetinin içeriğine ilişkin olarak, eğitim için gerekli materyallerin sağlanması, eğitimin içeriğine ilişkin CD hazırlanması, personel sayısı kadar çoğaltılması, A4 Kağıdı gibi sarf malzemelerinin sağlanması ve eğitici temini gibi maliyetlerden oluştuğu görülmektedir.

 

Tebliğ’in yukarıda yer verilen açıklamasında, birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gereken eğitimlere örnek olarak uçuş eğitimi, silahlı atış eğitimi gibi oldukça yüksek maliyetli eğitimlerin verildiği, Teknik Şartname’nin 3.1.1 ve
İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde eğitim maliyetinin teklif fiyatı içine dahil edilmesi gerektiğinin belirtildiği göz önüne alındığında, söz konusu eğitim gideri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmasına gerek bulunmadığı, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.    

 

           
5 ) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinde “İstekliler olağanüstü durumlarda, önerdikleri çözümlerin (Yangın, Sel, Deprem, vb) nasıl bir teknolojik önlem ile sürekliliğini sağlayacaklarını ve sistemdeki bilginin nasıl kurtarılacağına dair planlarını ayrıca belirtmelidir. İlgili planın idarece onaylanmasından sonra bu plan doğrultusunda İdare gerekli donanım ve yazılımları temin edecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. Anılan düzenlemeye ihale ilanında ve İdari Şartname’de yer verilmediği görülmüştür.

 

            Yukarıda yer verilen düzenlemeden, istekli tarafından hazırlanan planın idarece onaylanması gerektiği ve idarenin bu plan doğrultusunda gerekli donanım ve yazılımları temin edeceği anlaşılmakta olup, planın sözleşme aşamasında sunulmasının mümkün olduğu ve yeterlik değerlendirmesi aşamasında veri olmayacağı değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır. 

 

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin 2.5.7’nci maddesinde “Yeni kurulacak sistemler için; Yazılımın sahibi olan yüklenicinin kuruma ait verileri (Legacy), kendi kuracağı veri tabanına aktarması gerekecektir. Veri aktarımı test çalışmaları ise yeni programın kurum hizmetlerinde kullanılmaya başlanmasından önce yaptırılacaktır. Veri aktarımının sağlıklı bir şekilde yapılabildiğine dair testler önceden tamamlanmış olmalıdır. Bu şartın sağlanıp sağlanmadığının tespiti için önceki firma, yeni firma ve kurum idaresinden yeterli sayıda teknik personelin katılımıyla bir komisyon kurulmalıdır. Veri aktarımı, bakanlığımız tarafından yayımlanan Güncel Veri Aktarım Kılavuzuna uygun yapılacaktır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin 2.5.8’inci maddesinde “İdare tarafından gerek görülmesi halinde bir başka kurumdan da bu komisyona üyeler davet edilecektir. Aktarımın sorunsuz bir şekilde yapıldığına/yapılabileceğine dair yeterli kanıt ve bu kanıtların tüm taraflarca kabulü gerçekleşmedikçe önceki ve yeni yüklenicinin hak edişleri ve teminatlar ödenmez, iade edilmez.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece yapılan düzenlemede; veri aktarımının sağlıklı bir şekilde yapılabildiğinin tespiti için önceki firma, yeni firma ve kurum idaresinden oluşacak bir komisyon kurulacağı ve veri aktarımının sağlıklı bir şekilde yapıldığının tüm taraflarca kabulünün gerektiği şeklindedir.

 

İdarece yapılan söz konusu düzenlemenin, veri aktarımının sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının sağlanması amacına yönelik olduğu, düzenlemenin, veri aktarımının üçüncü kişinin onayı ile gerçekleşeceği anlamına gelmediği anlaşıldığından, iddia yerinde bulunmamıştır.

 

7) Başvuru sahibinin 7’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

1 Sivas Numune Hastanesi Yazılım destek elemanı (3 Kişi Brüt Asgari Ücretin % 60 Fazlası)
2 Sivas Numune Hastanesi Yazılım destek elemanı (1 Kişi Brüt Asgari Ücretin % 40 Fazlası)
3 Sivas Devlet Hastanesi Yazılım destek elemanı ( Kişi Brüt Asgari Ücretin % 10 Fazlası)
4 Sivas Devlet Hastanesi Yazılım destek elemanı (1 Kişi Brüt Asgari Ücretin % 5 Fazlası)
5 Sivas Devlet Hastanesi Yazılım destek elemanı (1 Kişi Brüt Asgari Ücretin % 40 Fazlası)
6 Sivas ADSM Yazılım destek elemanı (1 Kişi Brüt Asgari Ücretin % 60 Fazlası)
7 Kangal Devlet Hastanesi Yazılım destek elemanı (1 Kişi Brüt Asgari Ücretin % 40 Fazlası)
8 Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi Yazılım destek elemanı (1 Kişi Brüt Asgari Ücretin % 40 Fazlası)
9 Gürün Devlet Hastanesi Yazılım destek elemanı (1 Kişi Brüt Asgari Ücretin % 40 Fazlası)
10 Gemerek Devlet Hastanesi Yazılım destek elemanı (1 Kişi Brüt Asgari Ücretin %60 Fazlası)
11 Şarkışla Devlet Hastanesi Yazılım destek elemanı (2 Kişi Brüt Asgari Ücretin %50 Fazlası)
12 Şarkışla Devlet Hastanesi Yazılım destek elemanı (1 Kişi Brüt Asgari Ücretin %45 Fazlası)
13 Suşehri Devlet Hastanesi Yazılım destek elemanı (1 Kişi Brüt Asgari Ücretin %50 Fazlası)
14 Zara Devlet Hastanesi Yazılım destek elemanı (1 Kişi Brüt Asgari Ücretin %50 Fazlası)

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

1-Personel Eğitimi için yapılacak giderler
           2-Demostrasyon için yapılacak giderler
           3-Teknik Şartnamede belirtilen şartlarda Entegrasyon için yapılacak giderler
          4-HBYS sistemi 7/24 çalışır olduğu için mesai sonrasında İş ve işlemlerin yürütülmesi sırasındaki oluşacak sorunlara müdahele ile ilgili her türlü ulaşım ve iletişim giderleri
          5-Sistemin bulunduğu yerden başka bir yere nakli gerektiğinde her türlü demontaj, montaj ve kurulum işlemleri tanımlanan personel tarafından yapılacak olduğundan teklif fiyata dahildir.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı 1'dir.” düzenlemesi,

            Teknik Şartname’nin 2.8.31’inci maddesinde “Yüklenici çalışanlarının tüm özlük hakları (sgk, emeklilik, hastalık, izin, giyim, ulaşım vs.) Yükleniciye aittir.” düzenlemesi,

2.8.2.33’üncü maddesinde “Yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarını karşılaması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. Yemek çıkmayan yerler hariç olmak üzere İstekliler de tekliflerinde yemek çıkan hastanelerde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.”düzenlemesi bulunmaktadır.

 

İhale konusu işin süresi ihale ilanı ile Sözleşme Tasarısı’nda “İşe başlama tarihi 01.03.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2013” olarak belirlenmiş olup, ihale konusu işin 10 ay süreceği anlaşılmaktadır. Buna göre isteklilerin tekliflerini hazırlarken bu süreyi göz önüne alarak teklif vermeleri mümkün olduğundan, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

            Giyim gideri ile ilgili olarak, Teknik Şartname’de her ne kadar personelin giyim giderinin yükleniciye ait olduğu belirtilmiş olsa da İdari Şartname’nin teklif fiyatına dâhil edilecek giderlerin öngörüldüğü 25’inci maddesinde, giyime ilişkin bir düzenleme yapılmaması dolayısıyla isteklilerin bu kaleme ilişkin bir gider öngörmeyeceği açık olup, başvuru sahibinin bu iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

İncelenen ihalede, yukarıda yer verilen Teknik Şartname düzenlemesinden, isteklilerin tekliflerini hazırlarken yemek için bir bedel öngörmemeleri gerektiği, hastanede çıkan yemekten faydalanılabileceği, ancak yemek çıkmayan yerlerde isteklinin çalıştıracağı personele vereceği yemek ücretini teklif fiyatına dahil etmesi gerektiği anlaşılmaktadır. İdari Şartname düzenlemesinde ise yemek ücreti ile ilgili bir düzenleme bulunmadığı görülmektedir. Bu itibarla ihale konusu işin ifa edileceği bazı hastanelerde yemek çıkmaması dolayısıyla isteklilerin personele verilecek yemek ücretini teklif fiyatına dahil etmesi gerektiği açık olup, isteklilerce hangi hastanelerin bu kapsamda olduğunun ihaleyi yapan idareden sorulmasının ve maliyet hesabı yapılmasının mümkün olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

 

 

8) Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 25.3.4.3’üncü maddesinde “25.3.4. Diğer giderler:

….

3-Teknik Şartnamede belirtilen şartlarda Entegrasyon için yapılacak giderler”in teklif fiyatına dâhil olduğu belirtilmiştir.

            Teknik Şartname’nin 2.2.6’ncı maddesinde “Yüklenici, HBYS'ye entegre edilmesi gereken mevcut donanım ve sonradan HBYS’ye entegre edilmesi gereken, cihaz ve sistem yazılımları için hiçbir surette diğer donanım, cihaz ya da sistem yüklenicilerinden doğrudan ücret talep edemez.” düzenlemesi,

                                                    

       Anılan Şartname’nin 10.7’nci maddesinde “Yüklenici: Hastanelerin laboratuar hizmeti verdiği kurumlar, birimler ve kuruluşlar için: HBYS'ye entegre Laboratuvar Web Servislerini kuracak, hizmet aldığı Laboratuvarların ise Web Servislerine entegre olacak, bu uygulamalar için ayrıca ücret talep etmeyecektir. Laboratuvar Web Servisleri: laboratuar işlemleri ile ilgili iş kurallarını içerecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Yukarıdaki düzenlemelerden, isteklilerin entegrasyon giderini teklif fiyatına dahil etmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Birim fiyat teklif cetvelinde ise entegrasyon gideri için ayrı bir satır açılmadığı görülmüştür.

 

       Teknik Şartname’nin “Ek 4 :HBYS YE ENTEGRE EDİLECEK LABORATUVAR,RADYOLOJİ VB. CİHAZ SAYILARI” başlıklı bölümünde, her bir hastane için yapılmış tablolarda entegre edilecek laboratuvar, radyoloji ve cihaz sayılarına yer verildiği görülmüştür. İhale dokümanı uyarınca, isteklilerin entegrasyon maliyetini belirlerken tereddüt yaşamayacağı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibinin, entegrasyon gideri için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmamasının Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri Alım Kılavuzuna aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak, anılan kılavuzun tamamıyla ilgili idareler tarafından şartname hazırlığında göz önünde bulundurulması gereken önerilerin ortaya konulması amacını taşıdığı, bu anlamda tavsiye niteliği taşıyan bir dokümanın kesin ve icrai bir etkiye sahip olmaması sebebiyle bu kılavuza uygun birim fiyat teklif cetveli hazırlanmamasının mevzuata aykırılık olarak kabul edilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Bu itibarla her ne kadar birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmamış olsa da cetvelde her hastane için açılmış bulunan “HBYS Yazılımı” satırına entegrasyon giderinin dahil edilmesinin mümkün olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul