• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-838
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :8
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.II-838
Şikayetçi:
 Kent Sosyal Hizmetler Turizm Dağıtım Organizasyon İnş.San.Tic.Ltd.Şti., MUHTESİP İSKENDER MAH. MEFKUFATÇI SOK. NO: 9 KAT:2 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı, Ayazaga Kampüsü 34469 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 16.01.2013 / 1893
Başvuruya konu ihale:
 2012/127252 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılında İ.T.Ü.Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığına Bağlı Yemekhanelerde Yemek Yapmak Ve Dağıtmak Üzere Aşçı Çalıştırılmasına Dayalı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığıtarafından 30.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılında İ.T.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Bağlı Yemekhanelerde Yemek Yapmak ve Dağıtmak Üzere Aşçı Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kent Sosyal Hizm. Tur. Dağıtım Org. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin 08.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.01.2013 tarih ve 1893 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/320 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale uhdesinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata ve ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, dolayısıyla teklifinin reddedilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “2013 yılında İ.T.Ü.Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerde yemek yapmak ve dağıtmak üzere aşçı çalıştırılmasına dayalı” olarak belirtildiği, miktarı ve türüne ise Şartname ekinde,

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

Aşçı personeli - (Brüt asgari ücretin %100 fazlası üzerinden hesaplanacak, İdari şartnamede belirtilen giderler, sözleşme giderleri ve genel giderler ile kar teklif fiyata dahil edilecektir )

işçixay

45,00

12,000

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Teknik Şartnamede belirtilen sağlık giderleri (Portör tetkikleri ve akciğer grafisi bedelleri ) isteklice karşılanacak ve teklif fiyata dâhil edilecektir.

adet

1,000

 

şeklinde yer verildiği, anılan Şartname’nin 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağının belirtildiği, Şartname’nin 25’inci maddesinde, 25.1. ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim, harç giderleri istekliye aittir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Aşçı personel ücreti, ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücretin % 100 (yüzdeyüz) fazlası belirlenmiştir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

25.3.2.1. Yemek idaremizce karşılanacağından bir bedel öngörülmeyecektir.

25.3.2.2. Yol gideri nakdi olarak ödenecek olup, ücret bordrosunda açıkça gösterilecektir. Yol için belirlenen aylık gün sayısı; 26 (yirmialtı), günlük brüt 7,00.-TL (YediTürkLirası)?dır.

25.3.2.3. Teknik Şartnamede belirtilen giyecek giderleri ayni olarak karşılanacaktır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

Teknik Şartnamede belirtilen sağlık giderleri (Portör tetkikleri ve akciğer grafisi) isteklice karşılanacak ve teklif fiyata dâhil edilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu hizmet ile ilgili olarak; ilgili sigorta müdürlüğünden alınan yazı ile tespit edilen ve yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 1 (yüzdebir)?dir.” düzenlemesinin bulunduğu,Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde, işe başlama tarihinin 01.01.2013, işin bitiş tarihinin 31.12.2013 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Öte yandan, Teknik Şartname’nin 3.2’nci maddesinde “İhaleyi kazanan yüklenici firma işe başlangıç tarihinden önce çalıştıracağı elemanlarına portör muayenesi yaptıracaktır ve işe başlangıç tarihinde sonuçların bir kopyasını İstanbul Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü yetkilisine teslim edecektir. Yüklenici taşıyıcı (portör) olduğu belirlenmiş personeli çalıştırmayacaktır. Portör muayenesi için yapılacak tetkikler şunlardır; gaita kültürü, (Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir), dışkının mikroskobik incelenmesi (Entamoeba, Histolytica kistleri, Giardia lamblia kistleri ve Helmint yumurtaları yönünden, en az 6 ayda bir), boğaz ve burun kültürü (Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir), akciğer grafisi (Tüberküloz yönünden, en az yılda bir).” düzenlemesi, 3.4’üncü maddesinde ise “Yüklenici firma ihale süresince çalıştıracağı personele çalıştırılacak dönem içerisinde 2 takım (2 adet beyaz sabo terlik dahil-terlikler ortopedik olacaktır, su çekmeyecek ve çabuk deforme olmayacaktır) iş kıyafeti verecektir. İş kıyafeti beyaz pantolon, beyaz aşçı ceketi, beyaz askılı önlük, mavi askılı önlük, kep ve fulardan oluşur. Aşçı ceketi uzun kollu, cepsiz, önü çıtçıtlı olacaktır. Aşçı ceketinin boyu kalça seviyesinde olacaktır. Pantolon cepsiz ve beli arkadan lastikli olacaktır. Fular kırmızı, diğer kıyafetler beyaz olacaktır. Tüm kıyafetler alpaka kumaştan imal edilmiş olacaktır. Verilen iş kıyafetleri ve ayakkabılar kaliteli ve uzun süre dayanıklı olacaktır. İş kıyafeti numuneleri sözleşme imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden önce İdarenin onayına sunulacaktır, İdarenin onayladığı numunelere uygun iş kıyafetleri personele teslim edilecektir. Yüklenici firma ihale süresi içinde deforme olan malzemeleri yenileri ile değiştirecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin tespitine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinin 79.4’üncü alt maddesinde “…Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması bulunmaktadır. İhale konusu iş de anılan Tebliğ’in 78’inci maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri kategorisine giren ihaleler arasında sayıldığından, inceleme konusu ihalede söz konusu Tebliğ açıklamasının tatbik edilmesi, başka bir ifadeyle, kârsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerekmektedir.

 

Yaklaşık maliyet hesabına dair belgeler incelendiğinde; kârsız yaklaşık maliyetin 1.408.020,30 TL olduğu görülmüştür. Diğer taraftan, idari şartnamenin 25.3’üncü maddesinde yer alan teklif fiyata dâhil diğer masraflar esas alınarak yapılan hesaplama neticesinde; % 3 sözleşme gideri ve genel gider ile yol gideri dâhil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplamı 1.394.145,00 TL olarak hesaplanmıştır.

 

Yapılan incelemede, Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin (1.398.546,00 TL) kârsız yaklaşık maliyetin altında olduğu ve Kurulun 05.12.2012 tarihli ve 2012/UH.II-4651 sayılı kararı üzerine sorgulamaya tabi tutulan anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli bulunması üzerine ihalenin 02.01.2013 tarihli ihale komisyonu kararı ile Karahan Group İnş. Nak. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

İhale uhdesinde kalan istekli aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında; işçilik maliyet hesaplama tablosunu, giyim eşyalarına ilişkin olarak Hasat Giyim Temizlik ve Sarf Malzemeleri Alım Satım Toptan Ticareti – Veli Gürhan’dan alınmış 23.10.2012 tarihli proforma faturayı, anılan proforma faturaya ilişkin Satış Tutarı Tespit Tutanağı’nı, Veli Gürhan’ın esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgelerini ve Ankara İl Halk Sağlığı Laboratuvarı’ndan alınmış 07.05.2012 tarihli portör muayenesine dair fiyat teklifini sunmuştur.

 

İhale uhdesinde kalan isteklinin teklif bileşenlerine aşağıda yer verilmiştir.

 

İsteklinin Teklif Bileşenleri

TL

1) İşçilik maliyeti

1.394.145,00

2) Giyim gideri (%3 sözleşme ve genel gider dâhil)

1.500,00

3) Portör gideri

2.403,00

4) Firma kârı

498,00

               Toplam

1.398.546,00

 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde; “…79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

 

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.6. İsteklinin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fiyat tekliflerini kullanması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) düzenlenmiş fiyat teklifini sunması yeterlidir.

79.4.2.18. İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit  tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları  mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

79.5Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

İhale uhdesinde kalan isteklinin açıklaması anılan Tebliğ açıklaması çerçevesinde incelendiğinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

a) İsteklinin işçilik maliyetine (giyim maliyeti hariç % 3 sözleşme ve genel gider ile yol gideri dâhil) dair öngördüğü bedel (1.394.145,00 TL), yukarıda hesaplanan %3 sözleşme gideri ve genel gider ile yol gideri dâhil, giysi gideri hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti toplamını karşılamaktadır.

 

b) Giyim malzemelerine ilişkin olarak Hasat Giyim Temizlik ve Sarf Malzemeleri Alım Satım Toptan Ticareti – Veli Gürhan’dan alınmış proforma fatura incelendiğinde, satışlar üzerinden açıklama yapıldığı anlaşılan söz konusu faturada ihaleye ait Teknik Şartname’nin 3.4’üncü maddesinde ayrıntılarına (cins ve miktar) yer verilen giyim eşyaları için verilmiş birim fiyat tekliflerine yer verildiği ve 45 adet personelin giyim malzemesi (90 takım iş kıyafeti) için toplam proforma fatura tutarının 1.449,00 TL olduğu, bu tutara %3 sözleşme ve genel gider eklendiğinde elde edilen tutarın (1.449,00x1,03= 1.492,47 TL) yukarıda tablo halinde verilen isteklinin teklif bileşenlerinden giyim eşyası gideri için öngörülen tutarın altında olduğu görülmüştür. Ayrıca, açıklama kapsamında sunulan Satış Tutarı Tespit Tutanağı’ndayer alan ağırlıklı ortalama satış tutarlarının proforma faturada yer alan SMMM beyanı ve giysi malzemelerine ait birim fiyatlar ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

 

c) Portör muayenesi giderlerine ilişkin olarak Ankara İl Halk Sağlığı Laboratuvarı’ndan alınmış 07.05.2012 tarihli fiyat teklifine bakıldığında, tetkikler ve birim fiyatlarının aşağıdaki biçimde olduğu, ayrıca portör kartının fiyatının 4,00 TL olduğu görülmüştür.

 

HbsAg (Hepatit B tetkiki)     7,50 TL

Akciğer Gr. P. A.                   6,80 TL

Boğaz kültürü                        1,50 TL

Gaita kültürü                          3,00 TL

Burun kültürü                         2,50 TL

D. parazit inc. (manuel)          3,40 TL

 

İsteklinin açıklamasında 1 personelin portör giderinin,

 

HbsAg (Hepatit B tetkiki)     7,50 TL

Akciğer Gr. P. A.                   6,80 TL

Boğaz kültürü                        1,50 TL

Gaita kültürü                          3,00 TL

Burun kültürü                         2,50 TL

D. parazit inc. (manuel)          3,40 TL x 2 kez= 6,80 TL

Kart ücreti                              4,00 TL

Toplam:                                  32,10 TL

 

şeklinde 32,10 TL hesaplandığı, Teknik Şartname’nin portör muayenesine dair 3.2’nci maddesine bakıldığında isteklinin hesaplamasının söz konusu maddede yer alan tetkikleri içerdiği, hatta gider hesabında fazladan HbsAg (Hepatit B tetkiki) gideri ve kart ücreti öngörüldüğü, 45 personelin giderinin ise (45 x 32,10=) 1.444,50 TL hesaplandığı ve bu tutarın yukarıda tablo halinde verilen isteklinin teklif bileşenlerinden portör gideri için öngörülen tutarın (2.403,00 TL) altında olduğu görülmüştür.

 

Öte yandan, isteklinin portör giderleri için Ankara İl Halk Sağlığı Laboratuvarı’ndan almış olduğu fiyat teklifi anılan Tebliğ’in 79.4.2.6’ncı maddesine aykırı bir şekilde ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında bir tarihte alınmamıştır. Bununla birlikte, söz konusu teklif yazısında tetkik fiyatlarının 2010 yılı Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT 2010) belirtilen puan ve katsayılar çarpımı sonucu hesaplandığının belirtildiği ve ihale tarihi itibariyle bahse konu tetkik puanları ve SUT katsayısında değişiklik olmadığı hususları birlikte dikkate alındığında, fiyat teklifindeki tetkik birim ücretlerinin ihale ilan tarihi ile ihale tarihi arasında da geçerli olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, zaten isteklinin portör tetkikleri için öngördüğü gider toplamı idarece yaklaşık maliyet hesabında öngörülen tutarın (990,00 TL) üzerinde olduğundan, aşırı düşük olmadığı açıktır. Neticede, isteklinin portör tetkiklerine dair açıklamasının kabul edilebilir nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, ihale uhdesinde kalan isteklinin teklif bileşenlerini mevzuata uygun bir şekilde açıkladığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı düşünülmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Esasta
   Oybirliği, gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul