En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-839
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :9
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.II-839
Şikayetçi:
 Temay Temizlik Hizmetleri San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti., PROF. MUAMMER AKSOY CAD. NO:5 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Uşak Belediye Başkanlığı (Temizlik İşleri Müdürlüğü), Islıce Mah. Ismetpasa Cad. No:3 64100 UŞAK
Başvuru tarih ve sayısı:
 23.01.2013 / 2961
Başvuruya konu ihale:
 2012/129221 İhale Kayıt Numaralı "Katı Atık Toplama Ve Nakli, Cadde Ve Sokakların El Ve Makine İle Süpürülmesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Uşak Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 17.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Katı Atık Toplama ve Nakli, Cadde ve Sokakların El ve Makine İle Süpürülmesi” ihalesine ilişkin olarak idarece alınan ihalenin iptali kararı üzerine Temay Temizlik Hizmetleri San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından 23.01.2013 tarih ve 2961 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/446 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

 

1) Geçerli en düşük teklif olan firmalarının teklifinin, ihaleye ait (Kamu İhale Kurulu Kararı ile düzeltilmiş) yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edilmesinin mevzuata aykırı olduğu,

 

2) Aşırı düşük teklif açıklamasında idareyi yanıltmak amacıyla fotokopi ve/veya faks çıktısı belgeler sunan isteklinin geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve hakkında ihalelerden yasaklama işlemlerinin başlatılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

          İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Katı Atık Toplama ve Nakli, Cadde ve Sokakların El ve Makine İle Süpürülmesi”, miktarı ve türünün ise “190 Personel ile 21 Aylık Kent İçi Çöp Toplama ve Süpürülmesi Hizmet Alımı İşi”  olarak belirtildiği, anılan Şartnamenin 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün götürü bedel teklif ve sözleşme olacağının belirtildiği, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde, işe başlama tarihinin 01.01.2013, işin bitiş tarihinin 30.09.2014 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Yapılan incelemede, bahse konu ihalede (16) adet ihale dokümanı satın alındığı, 17.10.2012 tarihinde yapılan ihaleye (8) isteklinin katıldığı, geçerli teklif sahibi isteklilerin tekliflerinin aşağıdaki biçimde olduğu,

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

1- Turteks Tur. Gıda Eğt. Güven. Tekst. San. Tic. Ltd. Şti. & Abayrak Tem. Hiz. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

8.990.000,00

2- M.N.A Tabl.Tem. Hiz. İnş. Bilgi. Otom. Tur. Nak. San.Tic. Ltd. Şti. & Artem Grup Sos. Hiz. Bilgi Veri Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Arç Temz. İnş. Güv. Nak Yem. Ür. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı

9.500.000,00

3- Temay Tem. Hiz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

11.749.000,00

4- Asya Lojistik İnş. Yak. Gıda Teks. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti.

12.180.000,00

5- Baytekin İnş. Tem. Gıda Yem. Ür. Nak. Güv. ve Bilgi. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 

12.385.000,00

6- Asma Tem. Maden. İnş. Tur. Mak. Oto. ve Ulaş. San. Tic. Ltd. Şti.

12.499.000,00

7- Esenbey Oto. İnş. Tur. Taş. Tem. ve Gıda San. Dış. Tic. Ltd. Şti.

14.805.000,00

 

02.11.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile herhangi bir aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin Turteks Tur. Gıda Eğt. Güven. Tekst. San. Tic. Ltd. Şti. & Abayrak Tem. Hiz. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, şikâyetçinin ihalede aşırı düşük teklifler olduğu ve bu teklifler sorgulanmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiası ile 19.11.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 21.11.2012 tarihli işlemi ile şikâyeti uygun bulmaması üzerine şikâyetçinin 07.12.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, başvurunun değerlendirilmesi sonrasında Kurul tarafından 24.12.2012 tarihli ve 2012/UH.II-4936 sayılı karar ile aşırı düşük teklif verdikleri anlaşılan Turteks Tur. Gıda Eğt. Güven. Tekst. San. Tic. Ltd. Şti. & Abayrak Tem. Hiz. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile M.N.A Tabl.Tem. Hiz. İnş. Bilgi. Otom. Tur. Nak. San.Tic. Ltd. Şti. & Artem Grup Sos. Hiz. Bilgi Veri Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Arç Temz. İnş. Güv. Nak Yem. Ür. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na ait tekliflerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesini teminen düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği, Kurulun bu kararı üzerine sorgulamaya tabi tutulan Turteks Tur. Gıda Eğt. Güven. Tekst. San. Tic. Ltd. Şti. & Abayrak Tem. Hiz. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli bulunmaması sebebiyle teklifinin reddedildiği, M.N.A Tabl.Tem. Hiz. İnş. Bilgi. Otom. Tur. Nak. San.Tic. Ltd. Şti. & Artem Grup Sos. Hiz. Bilgi Veri Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Arç Temz. İnş. Güv. Nak Yem. Ür. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin ise teklif geçerlilik süresini uzatmaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçerli en düşük teklif olan şikayetçinin teklifinin Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.II-4396 sayılı kararında yer alan düzeltilmiş yaklaşık maliyetin üzerinde olduğundan bahisle 17.01.2013 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin iptal edildiği görülmüştür.

 

İptal gerekçesi; Kurulun 24.12.2012 tarihli ve 2012/UH.II-4936 sayılı kararı doğrultusunda 02.11.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihale uhdesinde bırakılan Turteks Tur. Gıda Eğt. Güven. Tekst. San. Tic. Ltd. Şti. & Abayrak Tem. Hiz. Org. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının sorgulamaya tabi tutulması sonrasında isteklinin yapmış olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli bulunmaması sebebiyle teklifinin reddedilmesi, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan M.N.A Tabl.Tem. Hiz. İnş. Bilgi. Otom. Tur. Nak. San.Tic. Ltd. Şti. & Artem Grup Sos. Hiz. Bilgi Veri Otom. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Arç Temz. İnş. Güv. Nak Yem. Ür. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin ise teklif geçerlilik süresini uzatmaması sebebiyle değerlendirme dışı bırakılması sonrasında geçerli en düşük teklif olan başvuru sahibinin teklifinin (11.749.000,00 TL) Kamu İhale Kurulunun anılan kararında inceleme konusu ihale için hesaplanmış düzeltilmiş yaklaşık maliyetin (11.729.515,22 TL) üzerinde olması, başka bir ifadeyle Kamu İhale Kurulunun anılan kararında inceleme konusu ihale için hesaplanmış düzeltilmiş yaklaşık maliyetin (11.729.515,22 TL) altında geçerli teklif bulunmamasıdır.

 

İhalenin iptaline dair kararın alınış şekli ve zamanı dikkate alındığında, iptal kararının 4734 sayılı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” şeklinde yer alan hüküm doğrultusunda alındığı anlaşılmıştır.

 

Öte yandan, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesinde “16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

 

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

 

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

 

16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.”açıklaması bulunmaktadır.

 

Anılan Tebliğ açıklamasından, madde metninde yer alan değerlendirmeler neticesinde idarenin yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilmesi veya bu tekliflerin uygun bulunmayarak ihalenin iptal edilmesi noktasında takdir yetkisinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, idarenin Kamu İhale Kurulunun 24.12.2012 tarihli ve 2012/UH.II-4936 sayılı kararında inceleme konusu ihale için hesaplanmış düzeltilmiş yaklaşık maliyetin (11.729.515,22 TL) altında geçerli teklif bulunmaması nedeniyle bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapılan incelemede; başvuru sahibi tarafından bu iddia ile idareye şikâyet başvurusunda bulunulmadığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “Kuruma itirazen şikayet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin ikinci fıkrasında “Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikayet veya itirazen şikayet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikayet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir” hükmü, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez” hükmü, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında da “… İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz” açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri gereğince itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesinde idareye şikâyet başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmayacağından, iddiaya ilişkin başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul