• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-840
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :10
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.II-840
Şikayetçi:
 Dolunay Temizlik Yemek Gıda Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti. (28.01.2013 Tarih ve 2013/MK-36 sayılı Kurul Kararı), YENİ HAYAT MAH. ŞEHİT ORHAN YAZDIÇ GALERİCİLER SİTESİ NO: 28 ÇORUM
 İhaleyi yapan idare:
 Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sunguroğlu Mahallesi Çorum Caddesi Özel İdare İş Merkezi Kat-1 19300 ÇORUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.08.2012 / 28929
Başvuruya konu ihale:
 2012/76349 İhale Kayıt Numaralı "2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlköğretim Yemek İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğütarafından 11.07.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlköğretim Yemek İşi” ihalesine ilişkin olarak Dolunay Temizlik Yemek Gıda Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 14.08.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.08.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.08.2012 tarih ve 28929 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.08.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Şikâyetçinin itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kurulca alınan 05.09.2012 tarihli ve 2012/UH.II-3474 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verildiği, şikâyetçi tarafından anılan Kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 12. İdare Mahkemesince verilen 28.12.2012 tarihli 2012/1624 sayılı karar ile Kurul kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği, söz konusu Mahkeme kararının gereklerini yerine getirmek üzere Kurulca alınan 28.01.2013 tarihli ve 2013/MK-36 sayılı karar ile,

 

“1- 05.09.2012 tarihli ve 2012/UH.II-3474 sayılı Kurul kararının iptaline,

 

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak esasın incelenmesine geçilmesine,”karar verildiği görülmüştür.

 

Bahse konu Kurul kararı uyarınca başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak 2012/3134-01 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye ait Teknik Şartname’nin 33’üncü ve 34’üncü maddeleri ile İdari Şartname’nin "Diğer hususlar" kısmında ihale uhdesinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce idarenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde isteklinin varlıklarına kayıtlı tesisine ait Gıda Üretim İzin Belgesi, Gıda Sicil Belgesi, ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesi ve ISO 22000:2005 Gıda Güvenilirliği Kalite Sistem Belgesi ile ilgili mevzuat uyarınca tesiste çalışan sorumlu yöneticinin diplomasının aslını veya noter tasdikli ya da “idarece görülmüştür” şerhi taşıyan suretini ibraz etmesi gerektiği düzenlenmekte olup, ihale uhdesinde kalan isteklinin 06.08.2012 tarihinde imzalanan sözleşme öncesinde anılan belgeleri sunmadığı, esasen isteklinin ilçe sınırları içerisinde bulunan bir lokanta ile sözleşme yaparak bu lokantanın belgelerini sunduğu, ayrıca, sorumlu yönetici olarak isteklinin Samsun ilinde bulunan bir şahsa ait belgeleri sunduğu, neticede, sözleşmenin usule uygun olarak yapılmadığı, dolayısıyla, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olan firmaları ile sözleşme imzalanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlköğretim Yemek İşi” olarak belirtildiği, miktarı ve türünün ise Şartname ekinde,

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Taşımalı İlköğretim Öğle Yemeği Hizmeti

Öğün

173.451,000

 

şeklinde yer verildiği, 19’uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağının belirtildiği, Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde, işe başlama tarihinin 17.09.2012, işi bitirme tarihinin ise 14.06.2013 olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Başvuru kapsamında dile getirilen ihale dokümanı düzenlemelerine bakıldığında, İdari Şartname’nin "Diğer hususlar" kısmında “…15.02.2005 tarih ve 25728 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde Ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni Ve Gıda Sicili Ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmeliğin 1. maddesinin a bendinde sayılan sorumlu yönetici olabilecek meslek gruplarından birinden, bağlı bulunduğu meslek odasından alınmış sorumlu yönetici belgesi (çalışma izni) olan bir sorumlu yönetici bulunduracaktır. Sorumlu yöneticinin diplomasının aslı veya noter tasdikli suretini ya da aslı idarece görülmüştür ibaresini taşıyan sureti sözleşme aşamasında idareye teslim edilecektir…” düzenlemesinin,

 

Teknik Şartname’nin 33’üncü ve 34’üncü maddelerinde ise “33- Yemek pişirilen yemekhane, idare tarafından kontrol ve denetimlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için Sungurlu İlçesi sınırları içerisinde yüklenicinin varlıklarına kayıtlı olacak ve Gıda Üretim İzin Belgesi ile Gıda Sicil Belgesi ve Anahtar Personeli ile ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesi ve ISO 22000:2005 Gıda Güvenilirliği Kalite Sistem Belgesi mutlaka aslı veya noter onaylı sureti ile birlikte sözleşmeden önce idareye ibraz edilecektir. İlçe sınırları dışından yemek hazırlanması ve dağıtımı yapılmayacaktır.

34- Asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel öngörülmesi halinde, ilgili kişinin ihale konusu hizmetin uzmanı olması, ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibarıyla isteklinin bünyesinde bulunuyor olması şartlarının aranması zorunludur. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise, ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.”düzenlemesinin bulunduğu görülmüştür.

 

Anılan Şartname maddelerinden, ihale uhdesinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce idarenin bulunduğu ilçe sınırları içerisinde isteklinin varlıklarına kayıtlı tesisine ait Gıda Üretim İzin Belgesi, Gıda Sicil Belgesi, ISO 9001:2008 Kalite Sistem Belgesi ve ISO 22000:2005 Gıda Güvenilirliği Kalite Sistem Belgesi ile ilgili mevzuat uyarınca tesiste çalışacak sorumlu yöneticinin diplomasının aslını veya noter tasdikli ya da “idarece görülmüştür” şerhi taşıyan suretini ibraz etmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan, İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinden, asgari yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personel istenilmediği görüldüğünden, başvuru kapsamında dile getirilen Teknik Şartname’nin 34’üncü maddesi uyarınca sözleşmeden önce herhangi bir belge sunulma zorunluluğu bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından gönderilen dosyada yapılan incelemede, idare ile ihale uhdesinde kalan istekli olan Çakınlar Market Unlu Mam. Yem. ve Tem. Hiz. Taş. Hayvan. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. arasında 06.08.2012 tarihinde ihale konusu işe ait sözleşmenin imzalandığı, ayrıca ihale uhdesinde kalan istekli tarafından sözleşmenin imzalanması aşamasında; isteklinin Sungurbey Oto. Tem. Nak. Pey. Bilgi İşlem Hiz. Gıda İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. ile yapmış olduğu kira sözleşmesinin, anılan firmaya ait faaliyet konusu tabldot yemek olan İşletme Kayıt Belgesi’nin, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi’nin, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’nin; isteklinin Kenan Topaloğlu isimli şahıs ile imzalamış olduğu Sorumlu Yöneticilik Sözleşmesi’nin, anılan şahsa Kimya Mühendisleri Odası tarafından verilmiş İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgesi’nin sunulduğu tespit edilmiş olup, anılan belgelerin “Aslı idarece görülmüştür” şerhi taşıdığı görülmüştür.

 

İstekli tarafından sunulan kira sözleşmesi tetkik edildiğinde, 1 yıl süreli kira sözleşmesinin konusunun, Sungurlu ilçesi sınırlarında yer alan, Sungurbey Oto. Tem. Nak. Pey. Bilgi İşlem Hiz. Gıda İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.ne ait lokanta/yemek fabrikasının, içinde bulunan demirbaş eşyaları ile birlikte kullanımının istekliye devri olduğu anlaşılmıştır. Mal varlığı kavramı kişinin hakları ve borçlarından oluşmakta olup, istekli bakımından şahsi hak mahiyetinde bir hak doğuran anılan sözleşme ile kiralanan tesisin 1 yıl süre ile isteklinin mal varlığı içerisinde bulunacağının kabul edilmesi gerekmektedir.

 

13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 30’uncu maddesi uyarınca gıda üretimi yapan, onaya tabi işletmelerin faaliyet gösterebilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan onay alması gerektiği, kayıt işlemine tabi işletmelerin ise işletme kayıtlarını anılan Bakanlığa yaptırmak zorunda oldukları anlaşılmakta olup, kayıt işlemine tabi tabldot yemek üretimi yapan işletmelerin İşyeri Kayıt Belgesi almaları gerekmektedir. Söz konusu belge, anılan Kanun ile yürürlükten kaldırılan 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre Bakanlıkça verilen Gıda Üretim İzin Belgelerinin yerini almıştır, bununla birlikte, 5179 sayılı Kanunun yürürlükte bulunduğu sürede alınan Gıda Üretim İzin Belgeleri geçerli olmaya devam etmektedir.

 

Yukarıda yer verilen açıklamalar dikkate alındığında, Gıda Üretim İzin Belgesi ile İşyeri Kayıt Belgelerinin gıda üretimi yapan işletmelere (işyerlerine değil) Bakanlıkça verilen ve bunların faaliyette bulunmaları için alınması zorunlu belgeler oldukları, bu nedenle, Sungurbey Oto. Tem. Nak. Pey. Bilgi İşlem Hiz. Gıda İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. ile işyeri kiralama sözleşmesi imzalayarak anılana ait tesisi kiralayanisteklinin idareye sözleşme imzalamadan önce ibraz ettiği Sungurbey Oto. Tem. Nak. Pey. Bilgi İşlem Hiz. Gıda İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’ye ait İşyeri Kayıt Belgesi’nin istekli tarafından kullanılamayacağı sonucuna varılmıştır. Başka bir ifadeyle, isteklinin sözleşmenin imzalanmasından önce kendi adına, kiraladığı işyeri adresinin de belirtildiği İşyeri Kayıt Belgesi’ni ibraz etmiş olması gerekmektedir.

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir. Esas olarak bir kontrol mekanizması olan ISO 9001 Standardı, kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir. Standart, direkt olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğidir. Anılan kalite yönetim sisteminin bir çıktısı olan ISO 9001:2008 standardına uygunluk belgesi, işyerlerine değil işletmelere verilen bir belge olup, isteklinin idareye sözleşme imzalamadan önce ibraz ettiği Sungurbey Oto. Tem. Nak. Pey. Bilgi İşlem Hiz. Gıda İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’ye ait ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi’nin istekli tarafından kullanılamayacağı sonucuna varılmıştır.

 

Aynı durumun ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi için de geçerli olduğunun kabulü gerekmektedir. Çünkü anılan belge de işyerlerine değil işletmelere verilen ve işletmenin ISO tarafından yayımlanan standarda uygunluğunu gösteren bir sistem belgesidir. Bu itibarla, isteklinin idareye sözleşme imzalamadan önce ibraz ettiği Sungurbey Oto. Tem. Nak. Pey. Bilgi İşlem Hiz. Gıda İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’ye ait ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi’nin istekli tarafından kullanılamayacağı sonucuna varılmıştır.

 

Son olarak, istekli tarafından sözleşmenin imzalanması aşamasında Kenan Topaloğlu isimli şahıs ile imzalanmış olan Sorumlu Yöneticilik Sözleşmesi’nin, anılan şahsa Kimya Mühendisleri Odası tarafından verilmiş İstihdamı Zorunlu Personel Onay Belgesi’nin sunulduğu görülmekle birlikte, İdari Şartname’nin "Diğer hususlar" kısmında sözleşmenin imzalanmasından önce ibraz edilmesi istenilen, tesiste çalışacak sorumlu yöneticinin diplomasının aslının veya noter tasdikli ya da “idarece görülmüştür” şerhi taşıyan suretinin sunulmadığı tespit edilmiştir.

 

Neticede, isteklinin sözleşmenin imzalanması aşamasında bahse konu düzenlemelerde sunulması istenilen belgeleri sunmadığı anlaşıldığından, sözleşmenin usule uygun bir şekilde imzalanmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.      

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, usulüne uygun imzalanmadığı anlaşılan sözleşmenin iptal edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin idarece 4734 sayılı Kanun’un 44’üncü maddesine uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul