• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-842
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :12
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.II-842
Şikayetçi:
 Öz Atalay Cam. Hed. Eş. Çiçek Kırt. Ve Konf. Paz. Ve Dağ. İth. İhr. Taş. Ve Rek. Ve Dan. Hiz. Tur. San. Ltd. Şti., GÖKSU MAH. GAZİ BULVARI DEMOKRASİ KAVŞAĞI NO:749 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü, Fabrikalar Mah. Gazi Bulvarı 07108 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2013 / 1585
Başvuruya konu ihale:
 2012/155875 İhale Kayıt Numaralı "Böl. Müd. Personeli İle Diğer Tck Personelinin Tck 13. Bölge Müdürlüğü Ve Kar. Gen. Müd. Yol Ağı Sınırları Dahilinde Görev Yerlerine Taşınması İçin 19 Adet 16+1 Kişilik Ticari Otobüs Kiralanması Hizmet Alımı İşi." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü tarafından 04.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Böl. Müd. Personeli ile Diğer TCK Personelinin TCK 13. Bölge Müdürlüğü ve Kar. Gen. Müd.  Yol Ağı Sınırları Dâhilinde Görev Yerlerine Taşınması İçin 19 Adet 16+1 Kişilik Ticari Otobüs Kiralanması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Öz Atalay Cam. Hed. Eş. Çiçek Kırt. ve Konf. Paz. ve Dağ. İth. İhr. Taş. ve Rek. ve Dan. Hiz. Tur. San. Ltd. Şti.nin 24.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.01.2013 tarih ve 1585 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/274 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının ilgili mevzuat hükümlerine ve ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olmadığı, açıklamanın önemli teklif bileşenlerini kapsamadığı ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilen yöntemlerin haricinde noter onaylı personel taşımacılığı sözleşmelerinin sunulduğu bu gerekçelerle açıklamanın reddedilerek anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…      

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

  1. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,
  2. Fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

            Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 Maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.5. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 Maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

…”açıklaması,

 

İdari Şartname’de “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: BÖL. MÜD. PERSONELİ İLE DİĞER TCK PERSONELİNİN TCK 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE KAR. GEN. MÜD. YOL AĞI SINIRLARI DAHİLİNDE GÖREV YERLERİNE TAŞINMASI İÇİN 19 ADET 16+1 KİŞİLİK TİCARİ OTOBÜS KİRALANMASI HİZMET ALIMI İŞİ.

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü yol ağı sınırları dahilinde

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.”düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Alt yükleniciler” başlıklı 18’inci maddesinde “18.1. İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.” düzenlemesi,

 

            Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil olması gerekir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dâhil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.”düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin ek kısmında ise “…

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

16+1 KİŞ.TİCARİ OTOBÜS ÇALIŞTIRILMASI 6 ADET ( GÜNLÜK 12 SAAT VEYA 150 KM. )

GÜN

1.730,000

2

16+1 KİŞ.TİCARİ OTOBÜS FAZLA (Km.) ÇALIŞMA ÜCRETİ

Km.

8.000,000

3

16+1 KİŞ.TİCARİ OTOBÜS FAZLA (SAAT) ÇALIŞMA ÜCRETİ.

Saat

1.200,000

4

16+1 KİŞ.TİCARİ OTOBÜS ÇALIŞTIRILMASI 2 ADET ( GÜNLÜK 24 SAAT VEYA 150 KM. )

GÜN

728,000

5

16+1 KİŞ.TİCARİ OTOBÜS FAZLA (Km.) ÇALIŞMA ÜCRETİ

Km.

6.000,000

6

16+1 KİŞ.TİCARİ OTOBÜS ÇALIŞTIRILMASI 11 ADET ( GÜNLÜK 100 Km. ÇALIŞMA SÜRELİ SABAH AKŞAM SERVİS )

GÜN

2.910,000

…”düzenlemesi,

 

            Teknik Şartname’de “02-Araçların modeli 2009 ve üstü olacaktır.  Aracın Motor gücü 100 KW ve üstü, Silindir Hacmi Maksimum 2850 Cm3 olacaktır.

            04-Araçlarda çalışacak şoförlerin E sınıfı sürücü belgeli ve en az 2 yıllık deneyimli olacaktır. Çalışacak Şoförler  “18”  yaşından küçük, “55”yaşından büyük olamaz.

05-İsteklinin ihaleyi kazanması durumunda bu iş için tahsis edilecek araçlar TCK 13. Bölge Müdürlüğü Araç Muayene Komisyonu tarafından görülerek Uygunluk Belgesi verilecektir. Uygunluk Belgesi olmayan araçlar kabul edilmezler ve hiç bir hak iddia edemezler.

            15- Araçlarda çalıştırılacak araç sürücüleri sigortalı olacaktır. İhale Süresince bir araçta en fazla 3 kez Sürücü değiştirebilecek, değiştirilecek sürücüler idarenin izni olmadan işe başlamayacaktır. İşe başlandığında sigorta bildirgeleri idareye sunulacaktır. Sürücülere 8 TL günlük yemek bedeli verilip aylık hakedişlerde yemek dahil sigorta bildirgelerini ibraz edeceklerdir. …”düzenlemesi,

 

Yer almaktadır.

 

            İhaleye 4 isteklinin katıldığı, 4 isteklinin teklifinin de geçerli teklif olarak belirlendiği, idarece yaklaşık maliyetin tespiti aşamasında herhangi bir kâr oranı belirlenmediği, ihalede yalnızca 1 isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunduğu ve ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılarak neticelendirildiği görülmüştür.

 

            İhale üzerinde kalan isteklinin 06.12.2012 tarihli ve 36756 sayılı yazı ile aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, anılan istekli tarafından 07.12.2012 tarihinde sunulan teklif açıklaması incelendiğinde, teklif mektubunda toplam 683.810,00 TL bedel teklif edildiği, anılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinin aşağıda yer alan tablodaki gibi olduğu anlaşılmıştır.

           

İhale üzerinde kalan isteklinin birim fiyat teklif cetveli

Miktar

Bir. Fiy. (TL)

Tutar (TL)

1) 16+1 Kişilik Ticari Otobüs Çalıştırılması (6 Adet)

1.730 Gün

154,00

266.420,00

2) 16+1 Kişilik Ticari Otobüs Fazla Km. Çalıştırılma Ücreti

8.000 Km

0,05

400,00

3) 16+1 Kişilik Ticari Otobüs Fazla Saat Çalıştırılma Ücreti

1.200 Saat

1,00

1.200,00

4) 16+1 Kişilik Ticari Otobüs Çalıştırılması (2 Adet) (Günlük 24 saat veya 150 km.)

728 Gün

175,00

127.400,00

5) 16+1 Kişilik Ticari Otobüs Fazla Km. Çalıştırılma Ücreti

6.000 Km

0,05

300,00

6) 16+1 Kişilik Ticari Otobüs Çalıştırılması (11 Adet) (Günlük 100 km.)

2.910 Gün

99,00

288.090,00

               Toplam

914.078,00

 

 

Anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında, sabah ve akşam personel servisi yapacak araçların günlük yevmiyesinin 300,00 TL olduğu, söz konusu araçların gün içerisinde farklı 2 işte daha çalışacağı, bu nedenle araçların işe ilişkin günlük bedellerinin 100,00 TL olacağı, 24 saat veya 150 km çalışacak araçların aynı zamanda akşam servisinde de çalışacak olmaları nedeniyle günlük yevmiyesinin 250,00 TL olduğu, bu nedenle araçların işe ilişkin günlük bedellerinin 150,00 TL olacağı, araçların akaryakıt sarfiyatının km başına 0,50 TL, araçların aylığının 2.000,00 TL olduğu, araçların sahipleri tarafından kullanılacağı, ihale konusu işte tek giderlerinin SGK primleri olduğu, araçların ruhsatları ile noter huzurunda gerçekleştirilen personel taşımacılığı sözleşmelerinin ekte sunulduğu bilgisine yer verildiği görülmüştür.

 

            İdari Şartname’nin 18’inci maddesinde, ihale konusu hizmetin tamamının veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağının belirtildiği, bununla birlikte ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında, ihale konusu işte kullanılacak araçların, şoförleri ile birlikte tüm giderleri araç sahiplerine ait olmak üzere, araç sahipleri ile yapılan noter onaylı sözleşme kapsamında temin edileceğinin ve kendilerine ait tek giderin SGK primleri olduğunun ifade edildiği, ihale konusu işin fiilen alt yüklenicilere yaptırılmasının öngörüldüğü, bu durumun ise alt yüklenicilere ilişkin kısıtlamaya aykırı olduğu anlaşılmıştır.

 

Anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında, araç sahiplerinden alınan SMMM onaylı tekliflerin sunulduğu, söz konusu tekliflere konu hizmete ilişkin hiçbir belirleme yapılmadığı, tüm teklif metinlerinde, farklı mesafeler ve farklı bedeller için matbu olarak “Dinçer Turizm Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti.‘nin Karayolları 13.Bölge Müdürlüğünden almış olduğu personel taşıma işi için … Km … TL Fiyat Teklifini yapılan maliyet/satış tutarına istinaden Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.06.12.2012” ifadesinin yer aldığı, söz konusu metinden teklif konusu şeye veya içeriğine ilişkin herhangi bir belirleme yapılamadığı, anılan tekliflere ek olarak istekli ile araç sahipleri arasında noter huzurunda düzenlenmiş personel taşıma (navlun) sözleşmelerinin sunulduğu, anılan sözleşmelerde tüm araçların bedellerinin 2.000,00 TL olarak gösterildiği ve herhangi bir sözleşme bedeline yer verilmediği, yine anılan istekli tarafından açıklama yazısında sabah ve akşam personel servisi yapacak araçların günlük bedellerinin 100,00 TL olacağının belirtildiği ancak birim fiyat teklif cetvelinde anılan satır için 99,00 TL bedel teklif edildiği, Güner Baykara ve Hasan Çatal’dan alınan tekliflerde ise “Dinçer Turizm Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti.‘nin Karayolları 13.Bölge Müdürlüğünden almış olduğu personel taşıma işi için 100 Km 140,00 TL Fiyat Teklifini yapılan maliyet/satış tutarına istinaden Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.06.12.2012” ifadesinin yer aldığı, özetle 99,00 TL bedel teklif edilen bir iş kalemi için teklif açıklamasında günlük bedelin 100,00 TL olacağının belirtildiği, açıklama yazısının ekinde yer alan tekliflerin bir kısmında ise 140,00 TL bedel öngörüldüğü, aynı şekilde “16+1 Kişilik Ticari Otobüs Çalıştırılması” iş kalemi için birim fiyat teklif cetvelinde 154,00 TL bedel öngörüldüğü ancak Ali Torun ve Mehmet Bozdemir’den alınan tekliflerde “Dinçer Turizm Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti.‘nin Karayolları 13.Bölge Müdürlüğünden almış olduğu personel taşıma işi için 150 Km 160,00 TL Fiyat Teklifini yapılan maliyet/satış tutarına istinaden Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.06.12.2012” ifadesinin yer aldığı görüldüğünden anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            İhale işlem dosyası incelendiğinde, idarece 26.12.2012 tarihli ve 39554 sayılı yazı ile ihale üzerinde kalan istekliden sunulan tekliflere ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının istendiği, istekli tarafından sunulan söz konusu belgelerin 31.12.2012 tarihinde idareye sunulduğu görülmüştür.

 

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının ihale konusu işin tamamının veya bir kısmının alt yüklenicilere yaptırılamayacağı düzenlemesine aykırı olduğu, açıklamada yer alan tekliflerin öngörülen birim fiyatları tevsik edici nitelikte olmadığı, öte yandan söz konusu teklifler, açıklama yazısında öngörülen birim fiyatlar ve birim fiyat teklif cetvelinde teklif edilen tutarlar arasında tezatlıklar olduğu, özetle anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının teklif edilen birim fiyatları açıklamaktan uzak olduğu görüldüğünden anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde kalan istekli olan Dinçer Turizm Taşımacılık San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak tekliflerin değerlendirilmesi aşaması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul