En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-844
  • Toplantı No: 2013/012
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 07.02.2013
(Aşağıdaki metin 15/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/012
Gündem No :14
Karar Tarihi:07.02.2013
Karar No :2013/UH.II-844
Şikayetçi:
 Yıldırım Temizlik Organizasyon Ve Tic.Ltd.Şti., İZMİR CAD. 36/2 KIZILAY ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İspark İstanbul Otop Ark İşletmeleri Ticaret A.Ş., Büyükdere Cad. 1. İmar İşhanı No:48/7 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2012 / 43095
Başvuruya konu ihale:
 2012/125196 İhale Kayıt Numaralı "İstanbul Anadolu Yakası Otopark İşletmeciliği (2013 Yılı) Personel Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İspark İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş.tarafından 06.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İstanbul Anadolu Yakası Otopark İşletmeciliği (2013 Yılı) Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yıldırım Temizlik Organizasyon ve Tic. Ltd. Şti.nin 17.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.12.2012 tarih ve 43095 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5103 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) UCS Hizmet Yönetim San. ve Tic. A.Ş. ile Baytekin İnşaat Temizlik Gıda Yemek Üretim Nakliye Güvenlik ve Bilgisayar Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklif mektuplarının yetkisiz kişiler tarafından imzalanmış olması nedeniyle anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) Sosyal güvenlik mevzuatına göre başvuruya konu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 24.720.820,22.-TL olduğu, asgari işçilik maliyeti tutarının altında teklif veren isteklilere ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ihalenin birim fiyat teklif almak suretiyle gerçekleştirildiği ve sözleşme aşamasında ödemelerin iş kalemi bazında teklif edilen fiyatlar üzerinden yapılacağı dikkate alındığında, isteklilerin teklif cetvelinde yer alan her bir iş kalemi için teklif ettikleri fiyatın asgari işçilik maliyetinin altında olmaması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Şikâyete konu ihalenin,01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında İstanbul Anadolu Yakasında İspark A.Ş.'nin işlettiği otoparklarda, araç giriş çıkışlarının kayıt altında tutulması ve emniyetli park edilmesini teminen; 710 adet Otopark Personeli, 30 adet Otopark Araç Hizmet Personeli, 13 Adet Saha Destek Personeli, 44 Adet Otopark Sorumlusu, 25 adet Saha Takip Personelin ve 3 adet Otopark Bölge Sorumlusu istihdamına ilişkin hizmet alımı işi olduğu görülmüştür.

 

 İhaleye 9 isteklinin katıldığı, ilk oturumda 2 istekliye ait teklifin ihaleye katılım için gerekli olan belgeler eksik sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, tekliflerin ayrıntılı olarak incelenmesi neticesinde,Harmanşa İnşaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Uğur-Tem Taşımacılık Mühendislik Medikal Gıda İnşaat Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’na ait teklifin, teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilerek değerlendirme dışı bırakıldığı, Baytekin İnş. Tem. Gıda Yemek Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ise aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve anılan istekli tarafından sunulan açıklamaların idarece uygun görülmediği anlaşılmıştır. Tekliflerin aktarılan şekilde değerlendirilmesi sonucunda, ihalenin geçerli teklifler arasında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi UCS Hizmet Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            UCS Hizmet Yönetim San. ve Tic. A.Ş.nin teklif mektubunun şirketi temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu başkan yardımcısı Fatih Turan tarafından imzalandığı, anılan şahsın şirketi temsile yetkili olduğunun gösterir imza sirkülerinin teklif dosyasında sunulduğu, ayrıca 01 Temmuz 2010 tarih ve 7597 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde, yönetim kurulu başkan yardımcısı Fatih Turan’ın şirket unvanı altına atacağı münferit imzası ile şirketi her hususta temsil etmesine karar verildiğine dair ilanın yayımladığı görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Baytekin İnşaat Temizlik Gıda Yemek Üretim Nakliye Güvenlik ve Bilgisayar Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait teklif dosyasında 13 Temmuz 2011 tarih ve 7857 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi yer almakta olup, bahse konu gazetede Ozan Arslan’ın 10 yıl süre ile şirket müdürlüğüne seçildiğinin ilan olunduğu görülmüştür. Ayrıca Ozan Arslan’a ait imza sirküleri de teklif dosyasında mevcuttur. Gerek imza sirkülerinde gerekse Ticaret Sicili Gazetesinde “… mahkeme ve icra dairelerinde olacak işleri ve işlemleri ifaya gerektiğinde umumi yetkileri ve H.U.M.K.’ndaki özel yetkileri de vererek avukatlar tutmaya (münferit) imzası ile Ozan Arslan’ın yetkili kılınmasına…
   Oybirliği ile karar verilmiştir.”
ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

 

Teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin “T.C. hudutları dahilindeki bilumum resmi kurum ve kuruluşlar tarafından ihaleye çıkarılmış veya çıkarılacak olan ihale konuları ne olursa olsun bilcümle ihalelere şirketi temsilen katılmaya … tekliflerde bulunmaya, … sözleşme yapmaya, … gerekli olan her türlü beyan ve taahhütlerde bulunmaya, yeterlik belgesi almaya bilumum resmi kurum ve kuruluşlara dilekçeler vermeye imzalamaya mezun ve yetkili olmak üzere” vekil tayin edilen Mehmet Fatih Çelik tarafından imzalandığı görülmüştür.

 

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun “Ticari vekil” başlıklı 551’inci maddesinde,

 

“Ticari vekil, bir ticari işletme sahibinin, kendisine ticari temsilcilik yetkisi vermeksizin, işletmesini yönetmek veya işletmesinin bazı işlerini yürütmek için yetkilendirdiği kişidir.

 

Bu yetki, işletmenin alışılmış bütün işlemlerini kapsar. Ancak, ticari vekil açıkça yetkili kılınmadıkça, ödünç olarak para veya benzerlerini alamaz, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, dava açamaz ve açılmış davayı takip edemez.” hükmü,

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Yönetim ve Temsil” başlıklı 623’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında,

 

“Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler.”hükmü ile “Ticari mümessiller ve ticari vekiller” başlıklı 631’inci maddesinde,

 

“(1)Şirket sözleşmesinde başka şekilde düzenlenmediği takdirde, ticari mümessiller ve ticari vekiller ancak genel kurul kararı ile atanabilirler; yetkileri genel kurul tarafından sınırlandırılabilir.”hükmü yer almaktadır.

 

13 Temmuz 2011 tarih ve 7857 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ortaklar kurulu kararında, şirket müdürünün genel ve özel yetki verilmesini gerektiren hallerde üçüncü kişileri vekil tayin edebilmesi; avukat tutma ile sınırlı tutulmuş olup, şirketin temsili için üçüncü kişilerin yetkili kılınabileceğine ilişkin bir karar alınmamıştır. Türk Ticaret Kanunu’nun yukarıya aktarılan hükümleri uyarınca, ticari vekil tayin edebilme yetkisinin aksi kararlaştırılmamışsa genel kurula ait olduğu görüldüğünden, Baytekin İnşaat Temizlik Gıda Yemek Üretim Nakliye Güvenlik ve Bilgisayar Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin müdürü Ozan Arslan’ın ticari vekil tayin edebilme hususunda salahiyetli olmadığı anlaşılmıştır. Bunun sonucu olarak, teklif mektubunun, imza yetkisi olmayan bir kişi tarafından imzalandığı, dolayısıyla anılan istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Ancak, Baytekin İnşaat Temizlik Gıda Yemek Üretim Nakliye Güvenlik ve Bilgisayar Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait teklifin, sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklaması idarece uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı, bu nedenle yapılan tespitin ihalenin esasına herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

 

Otopark Personeli için aylık Brüt asgari ücretin en az % 20 fazlası (1,20 ile çarpımı)

 

Otopark Araç Hizmet Personeli için aylık Brüt asgari ücretin en az % 35 fazlası (1,35ile çarpımı)

 

Saha Destek Personeli için aylık Brüt asgari ücretin en az % 70 fazlası (1,70ile çarpımı)

 

Otopark Sorumlusu için aylık Brüt asgari ücretin en az % 90 fazlası (1,90 ile çarpımı)

 

Saha Takip Personeli için aylık Brüt asgari ücretin en az %90 fazlası (1,90 ile çarpımı)

 

Otopark Bölge Sorumlusu için aylık Brüt asgari ücretin en az % 120 fazlası (2,20 ile çarpımı)

 

25.3.1.2.Otopark Personeli, Otopark Araç Hizmet Personeli, Otopark Sorumlusu, Saha Takip Personeli, Otopark Bölge Sorumlusu Personeline verilecek olan Brüt ücret dışında (217.800) saat fazla çalışma yaptırılacaktır.

 

Otopark Personeli; = 710 Kişi 187.440 saat

Otopark Araç Hizmet Personeli = 30 Kişi 7.920 saat

Saha Destek Personeli = 13 Kişi 3.432 saat

Otopark Sorumlusu; = 44 Kişi 11.616 saat

Saha Takip Personeli = 25 Kişi 6.600 saat

Otopark Bölge Sorumlusu; = 3 Kişi 792 saat

 

Toplam Fazla Çalışma saati = 825 Kişi 217.800 saat

 

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 41 Fazla Çalışma Ücreti)

 

25.3.1.3. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde,(14,5 Gün) 710 Adet Otopark Personeli, 30 Adet Otopark Araç Hizmet Personeli, 13 Adet Saha Destek Personeli, 44 Adet Otopark Sorumlusu, 25 Adet Saha Takip Personeli ve 3 Adet Otopark Bölge Sorumlusu çalıştırılacaktır.

 

Hesaplamalar 4857 sayılı iş kanununun 47.Maddesine göre yapılacaktır.(4857 Sayılı İş Kanunu Madde 47 Genel Tatil Ücreti)

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Bu ihale kapsamında çalıştırılacak personele, Yol ve Yemek bedeli nakdi olarak verilecektir.

Kişi başına, günlük brüt yol gideri; 11,00 TL

Kişi başına, günlük brüt yemek gideri; 11,00 TL

Yemek ve yol gideri aylık 26 gün üzerinden ücret bordrosunda gösterilecektir.

Giyecek yılda 2 kez olmak üzere (yazlık ve kışlık) idarece karşılanacaktır.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

1,5 (birbuçuk)”düzenlemelerinin yer aldığı görülmüştür.

 

İdarece hesaplanan kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının 24.718.964,28.-TL olduğu, bu tutarın altında geçerli teklif sunan Baytekin İnşaat Temizlik Gıda Yemek Üretim Nakliye Güvenlik ve Bilgisayar Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece uygun görülmediği anlaşılmıştır. Başvuru sahibi tarafından, idarece asgari işçilik maliyetinin hatalı belirlendiği, sosyal güvenlik mevzuatına uygun olarak yapılan hesaplama sonucunda asgari işçilik maliyetinin 24.720.820,22.-TL olduğu, bu tutarın altında teklif sunan isteklilere ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

            Asgari işçilik maliyeti belirlenirken, prime tabi ücretler üzerinden, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranının ayrı ayrı hesaplanması gerekmekte olup, aşağıya aktarılan birim fiyat teklif cetveli standart formu üzerinde, hesaplanan asgari işçilik maliyeti ayrıntılı olarak gösterilmiştir:

           

           

A

B

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen      Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

OTOPARK PERSONELİ

Ay

710

12

2.125,90

18.112.668,00

2

OTOPARK ARAÇ HİZMET PERSONELİ

Ay

30

12

2.303,18

829.144,80

3

SAHA DESTEK PERSONELİ

Ay

13

12

2.716,82

423.823,92

4

OTOPARK SORUMLUSU

Ay

44

12

2.953,19

1.559.284,32

5

SAHA TAKİP PERSONELİ

Ay

25

12

2.953,19

885.957,00

6

OTOPARK BÖLGE SORUMLUSU

Ay

3

12

3.307,72

119.077,92

                                                                                              I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)

21.929.955,96

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

OTOPARK PERSONELİ (BAYRAM )

Gün

10.295

47,27

486.644,65

2

OTOPARK ARAÇ HİZMET PERSONELİ (BAYRAM)

Gün

435

53,18

23.133,30

3

SAHA DESTEK PERSONELİ (BAYRAM)

Gün

188,5

66,98

12.625,73

4

OTOPARK SORUMLUSU (BAYRAM)

Gün

638

74,85

47.754,30

5

SAHA TAKİP PERSONELİ  (BAYRAM )

Gün

362,5

74,85

27.133,13

6

OTOPARK BÖLGE SORUMLUSU (BAYRAM)

Gün

43,5

86,66

3.769,71

7

OTOPARK PERSONELİ FAZLA MESAİ

Saat

187.440

9,46

1.773.182,40

8

OTOPARK ARAÇ HİZMET PERSONELİ FAZLA MESAİ

Saat

7.920

10,63

84.189,60

9

SAHA DESTEK PERSONELİ FAZLA MESAİ

Saat

3.432

13,40

45.988,80

10

OTOPARK SORUMLUSU FAZLA MESAİ

Saat

11.616

14,97

173.891,52

11

SAHA TAKİP PERSONELİ FAZLA MESAİ

Saat

6.600

14,97

98.802,00

12

OTOPARK BÖLGE SORUMLUSU FAZLA MESAİ

Saat

792

17,36

13.749,12

                                                                                          II.  ARA TOPLAM(K.D.V. Hariç)

2.790.864,26

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

24.720.820,22

 

 

            İnceleme kapsamında yapılan hesaplama sonucunda ihale konu iş için yol, yemek ve %3 oranındaki sözleşme ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyeti 24.720.820,22.-TL olarak tespit edilmiştir.

 

UCS Hizmet Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ankyra Organizasyon Turizm Sağlık Reklam İnşaat Yemek Üretim Bilgisayar Temizlik Gıda İlaçlama Taahhüt Ticaret Limited Şirketi’nin ihaleye 24.718.964,30.-TL tutarında olan eşit teklifler ile katıldığı, ihale komisyonunca İdari Şartname’nin 35.2’nci maddesi uyarınca istekliler tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirilerek, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı daha fazla olan UCS Hizmet Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Ankyra Org. Tur. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Şikâyete konu ihalede teklif fiyata dahil edilmesi gereken gider kalemlerinin yol, yemek ve işçilik maliyetinden ibaret olduğu, yol ve yemek giderinin nakdi olarak İdari Şartname’de belirlenen tutar üzerinden yüklenici tarafından karşılanacağı, dolayısıyla kârsız yaklaşık maliyetin ihalede teklif edilebilecek asgari tutar olan işçilik maliyetine eşit olduğu ve bu tutarın altında teklif sunan isteklilere ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Bu çerçevede, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülerek, idarece tekliflerinin geçerli olduğuna karar verilen ve asgari işçilik maliyeti olan 24.720.820,22.-TL’nin altında 24.718.964,30.-TL teklif sunan UCS Hizmet Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Ankyra Organizasyon Turizm Sağlık Reklam İnşaat Yemek Üretim Bilgisayar Temizlik Gıda İlaçlama Taahhüt Ticaret Limited Şirketi ile 24.719.006,54.-TL teklif sunan Haktok İnşaat Taahhüt Eğitim Turizm Sağlık Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

            Makro Temizlik Otomasyon Bilgi İşlem Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nce sunulan teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin, kendisine kamu ihalelerine katılma hususunda şirket müdürü Yunus Petek tarafından vekaletname ile yetki verilmiş Serkan Acar tarafından imzalandığı görülmüştür. Anılan istekli tarafından sunulan imza sirküleri ve 21 Aralık 2011 tarih ve 7966 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde şirketin temsili için üçüncü kişilerin vekil tayin edebileceğine ilişkin özel yetkinin şirket müdürüne verildiğine dair bir kaydın yer almadığı görüldüğünden, Makro Temizlik Otomasyon Bilgi İşlem Organizasyon Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

            Yıldırım Temizlik Organizasyon ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası incelendiğinde ise, Şirket müdürüne ait imza sirkülerinin sunulduğu görülmüş olup, 27 Nisan 2011 tarih ve 7803 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinden İrem Karaduman Satır’ın 2 yıl süre ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındığı ve anılan şahsın “şirket adına vekil tayin ve azline” ilişkin olarak özel olarak yetkilendirildiği anlaşılmıştır. Ayrıca şirket müdürünce Selçuk Koç’un kamu ihalelerine katılmak hususunda yetkili olduğunu gösterir vekaletname ve vekile ait imza beyannamesi de teklif dosyasında mevcuttur. Teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin Selçuk Koç tarafından imzalandığı tespit edildiğinden, başvuru sahibi istekliye ait teklifin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, UCS Hizmet Yönetim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ankyra Organizasyon Turizm Sağlık Reklam İnşaat Yemek Üretim Bilgisayar Temizlik Gıda İlaçlama Taahhüt Ticaret Limited Şirketi, Makro Temizlik Otomasyon Bilgi İşlem Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Haktok İnşaat Taahhüt Eğitim Turizm Sağlık Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

 Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul