En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-875
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :1
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.II-875
Şikayetçi:
 Nil Çevre Sağlığı San. Ve Tic. Ltd. Şti., KIZILTOPRAK M.919 S. NO : 53 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Finike Belediye Başkanlığı, Eski Mahalle Yayla Bulvarı Belediye İşhanı No.11 K.2 07740 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2013 / 1243
Başvuruya konu ihale:
 2012/175585 İhale Kayıt Numaralı "Çöplerin Toplanması Ve Nakli, Çevre Temizliği, Park-Bahçelerin Bakımı İle Malzemeli İlaçlama" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Finike Belediye Başkanlığıtarafından 24.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Çöplerin Toplanması ve Nakli, Çevre Temizliği, Park-Bahçelerin Bakımı İle Malzemeli İlaçlama” ihalesine ilişkin olarak Nil Çevre Sağlığı San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 03.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.01.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.01.2013 tarih ve 1243 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/223 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale konusu işte 12 ay boyunca çalıştırılacak 95 personelin asgari işçilik maliyetinin KİK hesaplama modülüne göre 1.494.175,20 TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan ortak girişimin teklif bedelinden bu tutar çıkarıldığında geriye kalan 185.824,80 TL ile 2 adet çöp kamyonu, 1 adet ilaçlama aracı ve ilaçlama ekipmanları için sarf edeceği akaryakıt, sigorta giderleri, tamir ve bakım giderleri, amortisman giderleri ve diğer alet ekipman vb. giderleri karşılamasının ve belgelere dayalı olarak açıklık getirmesinin hayatın olağan akışına göre mümkün olmadığı, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu işin adının; “Çöplerin Toplanması ve Nakli, Çevre Temizliği, Park-Bahçelerin Bakımı İle Malzemeli İlaçlama Hizmet Alımı” olarak belirtildiği,

 

İdari Şartnamenin  “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde;

“…25.1.Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim harç giderleri, ulaşım giderleri, her türlü sigorta giderleri, araçların sigorta ve muayene giderleri ve ilaçlama hizmetinde kullanılacak ilaçlar teklif fiyata dâhildir.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: 1 adet Mesul Müdür (En az 3 yıl deneyimli Ziraat Mühendisi veya Çevre Mühendisi) asgari ücret + %10 fazlası 4 adet Şoförler - B sınıfı (1 şoför) C sınıfı (3 şoför) asgari ücret + %10 fazlası, 90 adet Vasıfsız İşçiler  asgari ücret + %10 fazlası

25.3.3. Malzeme giderleri:

Tüm malzemeler yükleniciye aittir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı % 2.5 (iki virgül beş) olarak tespit edilmiştir.”

           

Şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

            İhale dokümanında işe başlama tarihinin 04.01.2012, işi bitirme tarihinin 31.12.2013 olarak belirtildiği,

 

            İdari Şartnamenin 25.3’üncü maddesinde belirtilen teklif fiyata dahil masraflar esas alınarak Kamu İhale Kurumunun işçilik hesaplama modülü kullanılarak yapılan hesaplamada 95 işçinin 12 aylık asgari işçilik maliyetinin (% 3 sözleşme gideri dahil) 1.494.152,40 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

            İhale komisyonunca tekliflerin alınmasından sonra teklifi kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olan Abayrak Tem. Hizm. Org. San. Tic. Ltd. Şti. & Turteks Tur. Gıda Eğ. Güv. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nden 24.12.2012 tarihli yazıyla teklif bileşenlerinden personel maliyeti, araç ve ekipmanların amortisman maliyeti, yakıt gideri ve ilaç maliyetine ilişkin olarak belgelere dayalı açıklamada bulunmasının istenildiği,

 

            Abayrak Tem. Hizm. Org. San. Tic. Ltd. Şti. & Turteks Tur. Gıda Eğ. Güv. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin idareye sunduğu aşırı düşük teklif açıklaması ve ekleri incelendiğinde;

 

            1 mesul müdür, 4 şoför ve 90 vasıfsız işçi olmak üzere toplam 95 personelin 12 aylık işçilik maliyetini, % 3 sözleşme gideri hariç, 1.450.661,40 TL olarak açıkladığı, açıklama yazısında ihale konusu işin personel çalıştırılmaya dayalı bir ihale olmadığı bu nedenle % 3 oranındaki sözleşme gideri hariç bu tutarın teklif edildiğinin belirtildiği, açıklama ekine KİK işçilik hesaplama modülü çıktılarının eklendiği, açıklama ekinde sunulan KİK modülüne göre yapılan işçilik hesaplamalarından 95 kişinin toplam işçilik maliyetinin % 3 sözleşme gideri dahil 1.494.175,20 TL olarak hesaplandığının görüldüğü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.19’uncu maddesinde; “Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 3 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir” şeklinde düzenleme yer aldığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin % 3 sözleşme gideri ve genel gider hariç işçilik maliyetini teklif ettiğinin anlaşıldığı,

            Araçların amortisman ve bakım maliyetleri (yakıt hariç) için maliyet analizi sunulduğu, maliyet analizinde aylık 4.279,28 TL olmak üzere araçların yıllık toplam maliyetinin 4.279,28 TL x 12 ay = 51.351,36 TL olarak açıklandığı, ihale dokümanında araçların isteklinin kendi malı olma şartı getirilmediğinden toplam maliyet içerisinde araçların kiralama maliyetine de yer verildiği, buna ilişkin araç kiralama sözleşmesinin sunulduğu,

 

            Teknik Şartnamede ihale konusu iş sırasında kullanılması öngörülen diğer araç ve ekipman için (el pülverizatörü, el tipi sıcak sisleme, 18 HP ULV cihazı) 3.218,24 TL amortisman bedeli açıklandığı ve buna ilişkin belgelerin sunulduğu,

 

            Araçların yakıt gideri için 72.308,16 TL açıklandığı ve bu tutarı tevsik etmek üzere maliyet analizi sunulduğu, maliyet analizinde araçların bir günde yaptığı kilometrenin ve ihale tarihindeki motorinin litre fiyatının bileşen olarak alınıp 12 aylık maliyetinin bulunduğu, motorin gideri için ihale tarihinden önce (21.12.2012) EPDK tarafından motorin için açıklanan birim litre fiyatının KDV hariç tutarının (3,55 TL) esas alındığı,

 

            İlaçlama giderine ilişkin olarak ilaçlama maliyet analizi hazırlandığı, maliyet analizinde toplam ilaçlanacak alan, uygulama sayısı ve kullanılacak ilaç miktarı esas alınarak toplam ilaçlama maliyetinin 51.910,00 TL olarak açıklandığı, kullanılacak ilaca ilişkin olarak proforma fatura sunulduğu,

 

            Firma kârı ve diğer giderler için 27.844,00 TL öngörüldüğü, toplam 1.657.293,16 TL olarak açıklanan maliyet üzerinden % 1,37 oranında sözleşme giderinin (sözleşme damga vergisi % 0,825, ihale kararı damga vergisi % 0,495, KİK payı % 0,05) 22.704,92 TL hesaplandığı,

 

            Anlaşılmıştır.

 

            İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmadığı dikkate alınarak ihale üzerinde bırakılan ortak girişim tarafından işçilik maliyetine ilişkin olarak % 3 oranındaki sözleşme giderinin maliyete dahil edilmediği, ancak Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.19 maddesi gereği toplam maliyet üzerinden % 1,37 oranında sözleşme gideri hesaplandığı, ayrıca diğer teklif bileşenlerine ilişkin olarak maliyet analizlerini ve belgelerini mevzuata uygun olarak sunduğu görüldüğünden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedelinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı yönündeki iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul