• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-877
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :3
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.II-877
Şikayetçi:
 Karamanoğlu Temizlik Yemek Otomasyon Sağlık Personel Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi., ÇERDİĞİN MAH. HASSAS CAD. İNCİ APT. NO : 12 KAT 1/A AKSARAY
 İhaleyi yapan idare:
 Aksaray Fen Lisesi Müdürlüğü, Konya Yolu Üzeri Polis Meslek Yüksek Okulu Arkası 68100 AKSARAY
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 716
Başvuruya konu ihale:
 2012/191882 İhale Kayıt Numaralı "Yemek Pişirme Dağıtım Servis Ve Temizlik Hizmetleri" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Aksaray Fen Lisesi Müdürlüğütarafından 19.12.2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Yemek Pişirme Dağıtım Servis ve Temizlik Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Karamanoğlu Temizlik Yemek Otomasyon Sağlık Personel Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ nin 27.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.01.2013 tarih ve 716 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/136 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan firmanın ihale günü ihale saatinden önce asıl evraklarını idare yetkilisine "aslı gibidir" yaptırdığı ve ihaleye bu şekilde teklif verdiği,

 

2) İdari şartnamenin 7.6 maddesinde benzer işin "kamu veya özel pansiyonlu okullarda genel temizlik işleri" olarak belirlendiği, firmanın iş bitirme belgesinin ise Aksaray Üniversitesi'nden alındığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

         

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31 inci maddesinin birinci fıkrasında;

 

          “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur” hükmü yer almaktadır.

 

            İhale üzerinde bırakılan Ümit Tem. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif zarfı içinde sunduğu belgeler incelendiğinde; belgelerin idare yetkilisi Jale Özdal’ın imzası ve kaşesini  içeren “aslı gibidir” onaylı suretlerinin sunulduğu, onay işleminin ihale ile aynı tarih olan 19.12.2012 tarihini taşıdığı görülmüştür.

 

            İhalelerde, istekliler tarafından verilecek tekliflerin idareye sunulması ile ilgili olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması”başlıklı 30’uncu maddesinde“…Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir…” hükmü yer almaktadır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde,

 

            “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

 

            (2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez….” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmelik hükmü ile isteklilerin sunacakları belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini sunabilecekleri düzenlenmiştir.

 

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ihale tarihinin  19.12.2012, (e) bendinde ise ihale saatinin 09:00 olduğu belirtilmektedir.

 

Yukarıda belirtilen tespitler paralelinde yapılan incelemede, isteklilerin ihalelere iştirak edebilmesi için Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi”başlıklı 28’inci maddesine göre ihale dokümanı satın almaları zorunluluğu bulunmaktadır. Bu durumda, ihale dokümanını satın almış olan isteklilerin, aynı Kanun’un yukarıda zikredilen 30’uncu maddesinde yer alan hükmüne göre, ihalenin yapılacağı saate kadar olan zaman dilimi içerisinde tekliflerini vermeleri mümkündür. Yani, bir istekli, doküman satın almak koşuluyla, ihale günü, ihale saatine kadar olan süre içerisinde veya ihaleden önceki günlerde teklifini posta yoluyla veya elden idareye sunabilme imkânına sahiptir.

 

İhale işlem dosyasında yer alan teklif zarflarının ihale komisyonunca teslim alındığına dair tutanaktan, ihale üzerinde bırakılan firmanın, ihale günü ihalenin başladığı saate kadar idareye teklif dosyasını sunduğu görülmüştür.

 

Yukarıda belirtilen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde;  isteklilerin, idarece istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından“aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini teklifleri kapsamında sunabilecekleri belirtilerek, bu yönde idareye yapılacak başvuruların, “ihaleden önce” idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanmasının zorunlu olduğuhüküm altına alındığından, başvuru konusu ihalede, ihale günü olan 19.12.2012 tarihinde, ihale saatinden önce, idarece istenen ilgili belgelere “aslı idarece görülmüştür” şerhlerinin düşülmesi işleminin yapılması ve bu şerhleri taşıyan suretleri içeren tekliflerin idareye sunulmasının mümkün olduğu açıktır.

 

Dolayısıyla, İdari Şartname’de, söz konusu işlemin ihale tarihinden önce yapılacağı ifade edilmekte ise de, yukarıda açıklanan sebeplerden, İdari Şartname’de talep edilen belgelerin asıllarını idareye göstermek suretiyle “aslı idarece görülmüştür” şerhi düşülmüş belge suretlerini teklif dosyalarında sunmak isteyen isteklilerin bu taleplerinin idare tarafından ihaleden önce karşılanması zorunluluğu bulunduğundan, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından idareye sunulan“aslı gibidir” şerhlerini taşıyan belgelerin üzerinde yer alan söz konusu şerhlerin ihale ile aynı gün olan 19.12.2012 tarihini taşıdığı dikkate alındığında başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            İdari Şartnamenin 2.1.a maddesinde ihale konusu işin adının; “yemek pişirme, dağıtım, servis ve temizlik hizmetleri” olarak ifade edildiği,

 

            İhaleye ait Teknik Şartnameden ihale konusu işin konusunun malzeme hariç yemek pişirme, dağıtım, servis ile malzeme hariç genel temizlik hizmet alımı olduğunun görüldüğü,

 

İdari Şartnamenin 7.6’ncı maddesinde ise; “kamu veya özel sektörde pansiyonlu okullarda genel temizlik hizmet alımı işi” nin benzer iş olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            İhale konusu işte 4 temizlik işçisi ile 2 aşçı çalıştırılacağı yönünde düzenleme yapıldığı, ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin %60’ının genel temizlik, % 40’ının malzeme hariç yemek pişirme hizmetinden oluşturulduğu, dolayısıyla ihale konusu işin ağırlıklı olarak genel temizlik hizmetinden oluştuğu, benzer iş tanımının da “genel temizlik hizmet alımı işi” olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            İhale üzerinde bırakılan Ümit Temizlik İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 16.01.2012 tarihli iş bitirme belgesinin sunulduğu, sözkonusu iş bitirme belgesinde ihale konusu işin adının “Aksaray Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları öğle ve akşam yemeği için malzemesiz yemek pişirim, dağıtım ve sonrası hizmetleri” olarak belirtildiği, işin tanımının ise; “malzemesiz yemeğin pişirilmesi, dağıtımı ve sonrası hizmetleri” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

            İhale konusu işin her ne kadar malzeme hariç yemek pişirme işini de kapsayan bir hizmet alımı olduğu görülmüş ise de; ihale dokümanında benzer iş tanımının “genel temizlik hizmeti” olarak yapıldığı, idarelerce ihale dokümanına uygun olarak tekliflerin değerlendirilmesi ve istekliler tarafından ise yeterlik kriterlerine uygun belge sunulması gerektiğinden, “malzeme hariç yemek pişirme” işine ilişkin iş deneyim belgesi sunarak ihaleye katılıma ilişkin yeterlik kriterini sağlamadığı anlaşılan söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Ümit Temizlik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede,

 

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinin 2’nci maddesinde özetle, “İdari şartnamenin 7.6 maddesinde benzer işin "kamu veya özel pansiyonlu okullarda genel temizlik hizmet alımı işleri" olarak belirlendiği, ihale üzerinde bırakılan firmanın iş bitirme belgesinin ise Aksaray Üniversitesi'nden alındığı” şeklinde belirtilen iddiası kapsamında Kurul tarafından, ihale üzerinde bırakılan  Ümit Temizlik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiğinden  “düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir.

 

            Anılan Kurul kararında, başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak, “..İhale konusu işin her ne kadar malzeme hariç yemek pişirme işini de kapsayan bir hizmet alımı olduğu görülmüş ise de; ihale dokümanında benzer iş tanımının “genel temizlik hizmeti” olarak yapıldığı, idarelerce ihale dokümanına uygun olarak tekliflerin değerlendirilmesi ve istekliler tarafından ise yeterlik kriterlerine uygun belge sunulması gerektiğinden, “malzeme hariç yemek pişirme” işine ilişkin iş deneyim belgesi sunarak ihaleye katılıma ilişkin yeterlik kriterini sağlamadığı anlaşılan sözkonusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği kanaatine varılmıştır.”ifadelerine yer verilmiştir.

 

            Başvuruya konu ihalede, İdari şartnamenin 2.1.a maddesinde ihale konusu işin adının; “yemek pişirme, dağıtım, servis ve temizlik hizmetleri” olarak ifade edildiği,

 

            İhaleye ait teknik şartnameden ihale konusu işin konusunun malzeme hariç yemek pişirme, dağıtım, servis ile malzeme hariç genel temizlik hizmet alımı olduğunun görüldüğü,

 

İdari şartnamenin 7.6 maddesinde ise; “kamu veya özel sektörde pansiyonlu okullarda genel temizlik hizmet alımı işi” nin benzer iş olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            İhale üzerinde bırakılan Ümit Temizlik İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 16.01.2012 tarihli iş bitirme belgesinin sunulduğu, sözkonusu iş bitirme belgesinde ihale konusu işin adının “Aksaray Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları öğle ve akşam yemeği için malzemesiz yemek pişirim, dağıtım ve sonrası hizmetleri” olarak belirtildiği, işin tanımının ise; “malzemesiz yemeğin pişirilmesi, dağıtımı ve sonrası hizmetleri” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre benzer iş; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işlerdir.” olarak tanımlanmıştır.

 

Yukarıda yer alan tanımdan da anlaşılacağı üzere, ihalelerde bir benzer iş tanımının yapılmasının amacının, ihale konusu işin yanı sıra , ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından, teçhizat, ekipman, personel ve organizasyon bakımından benzerlik gösteren başka işleri yapan isteklilerinde teklif vermesini sağlayarak, ihalelere katılımın artmasını sağlamak olduğu açıktır.

   

İhale konusu işin malzeme hariç yemek pişirme işini de kapsayan bir hizmet alımı olduğu ihale dokümanında benzer iş tanımının “genel temizlik hizmeti” olarak yapıldığı, ancak sunulan iş deneyim belgesinin ihale konusu işin yemek pişirme kısmını kapsadığı, idarelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun “Temel İlkeler”   başlıklı 5’inci maddesinde yer alan hükümler gereğince, istekliler tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla sunulan  ihale konusu işle aynı işi yaptığını gösteren bir  iş deneyim belgesini kabul etmesi gerektiği ve incelenen ihalede, idarece bu yönde yapılan işlemin yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, “düzeltici işlem belirlenmesine” ilişkin karara katılmıyorum.

 

 

 

                                                                                               Hasan KOCAGÖZ

                                                                                                      Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul