• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-881
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :7
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.II-881
Şikayetçi:
 Ak Ay Turizm Nakliyat Yemekçilik Akaryakıt Orman Ürn. San. Tic. Ltd. Şti., YENİ MAH. 1534.SOK. NO:7 SAKARYA
 İhaleyi yapan idare:
 Arifiye Yetişkin Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Cumhuriyet Mahallesi Zafer Sokak No:16 54580 SAKARYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.12.2012 / 43449
Başvuruya konu ihale:
 2012/159812 İhale Kayıt Numaralı "Kuruluş Mutvağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı ,Dağıtımı Ve Servis Hizmetleri" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Arifiye Yetişkin Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğütarafından 30.11.2012 tarihinde “açık ihale usulü” ile yapılan “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Ak Ay Turizm Nakliyat Yemekçilik  Akaryakıt Orman Ürn. San. Tic. Ltd. Şti. nin 12.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.12.2012 tarih ve 43449 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5179 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında istekliler tarafından sunulan açıklamaların objektif kriterlere göre değerlendirilebilmesi için idare tarafından açıklama istenilecek örnek yemek menülerinin ve önemli maliyet bileşenlerinin açıkça belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği, kendilerine gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebinin bu hususlarda mevzuata uygun olmadığı, bu şartlarda açıklama sunulamadığı için ihale dışı bırakılmaları hususunda haklarının ihlal edildiği, iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmüne,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinde,

 

İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.” açıklamalarına,

 

İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

46.000 adet sabah kahvaltısı, 37.000 adet ara öğün, 54.000 adet öğle yemeği, 45.000 akşam yemeği, olmak üzere toplam 182.000 Tabldot adet/öğün yemek ve 100.000 adet bardak su (250 cc) teklif fiyata dahildir.

Yemeklerin kuruluşta pişirildiği ve bu hizmetin sunulması işiyle ilgili olarak aylık (26) gün üzerinden fiilen çalışan personelin tüm mesaisini kuruluşta geçirdiği hallerde, hizmetin sunulmasıyla görevli;

(1) Gıda Teknikeri

(1) aşçı,

(1) aşçı yardımcısı,

(3) servis elemanı,

(3) bulaşıkçı personelin işçilik giderleri [(işçi ücreti, sigorta prim giderleri, yemek, yol (Brüt 6,00 tl.), giyim, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma (130,5 gün)] teklif fiyata dâhildir.

Kuruluş mutfağında çalışacak personele aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan giyecek ayni olarak verilecektir.

1 - İş Önlüğü 18 adet

2 - İş Pantolonu 18 adet

3 - Terlik 18 adet

4 - Bone 18 adet

5 - Çizme 12 adet

Yılbaşı, bayram, davet, toplu yapılan doğum günleri vs. gibi özel günlerde yılda on iki defa olmak üzere, kuruluşta bakılan sayısının iki katına kadar kişinin yararlanacağı ?Özel Gün Menüsü? (en az beş çeşit olmak üzere 1-Kuruyemiş, 2-Kuru pasta 3-Yaş pasta, 4-Meyve, 5-İçecekler vs.) teklif fiyata dâhildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde, ihale konusu hizmetin adı “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmetleri”, miktarı ve türü “13+ Yaş Sabah Kahvaltısı 3 Çeşit 40.000 Adet,13+ Ara Öğün 2 Çeşit 37.000 Adet,13+ Yaş Öğle Yemeği 4 Çeşit 41.000 Adet,13+ Yaş Akşam Yemeği 4 Çeşit 39.000 Adet, Özel Hizmet Alımı Kahvaltı 3 Çeşit 6.000 Adet, Özel Hizmet Alımı Öğle Yemeği 4 Çeşit 13.000 Adet, Özel Hizmet Alımı Akşam Yemeği 4 Çeşit 6.000 Adet, Bardak Su (250 cc) 100.000 Adet, Özel Gün Menüsü (Her Ay) Kuru Yemiş 25 Kg, Kuru Pasta 25 Kg, Baklava 25 Kg, Yaş Pasta 25 Kg, İçecek (200ml. Meyve Suyu) 200 Adet. Toplam 12 Ay Verilecek” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Sakarya Elit Yem. Gıda Tem. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Manavoğlu Yemekçilik Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ak Ay Tur. Nak. Yem. Akaryakıt Orm. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. nin teklif fiyatları karsız yaklaşık maliyetin altında kaldığı, ihale komisyonunca fiyat tekliflerinin bileşenleri ile ilgili olarak aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmalarının istendiği, Sakarya Elit Yem. Gıda Tem. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Manavoğlu Yemekçilik Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin verilen süre içinde aşırı düşük teklif açıklamalarını idareye sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları,

 

Ak Ay Tur. Nak. Yem. Akaryakıt Orm. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti. nin, aşırı düşük teklif açıklaması ile bu açıklamanın değerlendirmesinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi gerektiği, idare tarafından gönderilen yazıda önemli bileşenlerin belirtilmediği, teknik şartnamede yemek çeşitlerine yer verildiği ancak bileşenlere yer verilmediği, teklifin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine göre açıklanmasının ve değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı iddiaları ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayet başvurusunun reddedildiği, anılan isteklinin verilen süre içinde aşırı düşük teklif açıklamalarını idareye sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Teknik Şartname’nin işin tanımı başlıklı II’nci maddesinde birinci, ikinci ve üçüncü kap yemekler olmak üzere liste halinde yemek çeşitlerine ve öğün sayılarına yer verilmiştir. Aynı Şartname’nin şartname ve ekleri maddesinde, “Bu teknik şartname beş maddeden ibaret olup, şartname eki olan “Gıda Rasyonu” ve “Gıda Malzemelerinin Özellikleri Listesi” Kurumun web sitesinden temin edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Gıda Rasyonunda yemeklerin bileşenlerine, Gıda Malzemelerinin Özellikleri Listesinde ise yemek bileşenlerinin özelliklerine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından, idarece gönderilen aşırı düşük teklif açıklama yazısında, örnek yemek menüsü ve idarece açıklama istenilecek teklifte önemli bileşenlerin belirlenmediği bu itibarla aşırı düşük açıklaması yapılamadığı belirtilerek başvuruda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinde, teklifinin aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili açıklama istenilmesi gerektiği açık ve tereddüde yer vermeyecek bir şekilde hüküm altına alınmıştır.

 

Mevzuatın yukarıda aktarılan ve açıklanan hükümleri böyle iken incelenen ihalede, teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden açıklama istenmesine ilişkin yazıda örnek menü oluşturulmadığı ve teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmediği anlaşılmış olup, idarece yapılan bu işlemde 4734 sayılı Kanun’un 38’inci ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesine uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale komisyonunca teklifi aşırı düşük olduğu tespit edilen isteklilerden, örnek menü oluşturularak ve 4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerle ilgili açıklama istenerek, bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında istekliler tarafından sunulan açıklamaların objektif kriterlere göre değerlendirilebilmesi için idare tarafından açıklama istenilecek örnek yemek mönülerinin ve önemli maliyet bileşenlerinin açıkça belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği, kendilerine gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebinin bu hususlarda mevzuata uygun olmadığı, bu şartlarda açıklama sunulamadığı için ihale dışı bırakılmaları hususunda haklarının ihlal edildiği” şeklinde dile getirdiği iddiası kapsamında Kurulca, “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Arifiye Yetişkin Zihinsel Özürlüler Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin, piyasa fiyatları esas alınarak aşağıda tabloda verilen,

 

1) 13+ Yaş Sabah Kahvaltısı (3 Çeşit)

100,000,00 TL

TL

2) 13+ Yaş Ara Ogün (2 Çeşit)

46.250.00 TL

3) 13+ Yaş öğle Yemeği (4 Çeşit)

205.000.00 TL

4) 13+ Yaş Akşam Yemeği (4 Çeşit)

195 000.00 TL

5) Özel Hizmet Alımı Kahvaltı (3 Çeşit)

15.000.00 TL

6) Özel Hizmet Alımı Öğle Yemeği (4 Çeşit)

65.000.00 TL

7) Özel Hizmet Atımı Akşam Yemeği (4 Çeşit)

30.000.00 TL

8) Bardak Su (250 cc)

15.000.00 TL

9) Özel Gün Mönüsü

18.309,00 TL

 

Bileşenlere % 20 kâr ilave edilmek suretiyle toplam 689.559,00 TLolarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede (13) adet ihale dokümanı satın alındığı, 30.11.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 11 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, iki isteklinin teklifinin “Geçici teminat mektubunun geçerlilik tarihi uygun olmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, kalan 9teklifin de geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli TL

Sakarya Elit

539.600.00

Manavoğlu

546.400,00

Ak Ay Tur.

566.100,00

Er Ak kayalar

574.750,00

Aytaş Yemek

581.250,00

Karanfil Yemek

585.250,00

Özel Fırat Yemekçilik

591.830,00

Doyaş Yemek

611.330,00

Serhat

667.000,00

             

Şeklinde verildiği, idarece, Sakarya Elit Yem. Gıda Tem. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Manavoğlu Yemekçilik Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ak Ay Tur. Nak. Yem. Akaryakıt Orm. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin, kârsız yaklaşık maliyetin altında kaldığı gerekçesine dayanılarak bu isteklilerden aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmalarının istendiği,anılan isteklilerdenSakarya Elit Yem. Gıda Tem. Turz San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Manavoğlu Yemekçilik Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin verilen süre içinde aşırı düşük teklif açıklamalarını idareye sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları,Ak Ay Tur Nak. Yem. Akaryakıt Orm. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.'nin verilen süre içinde aşırı düşük teklif açıklamalarını idareye sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin kârsız yaklaşık maliyetin hemen bir üstündeki isteklinin teklifi üzerinde bırakılarak sonuçlandırıldığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 


KARŞI OY

      

            İnceleme konusu ihalede;

         

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde özetle; “Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında istekliler tarafından sunulan açıklamaların objektif kriterlere göre değerlendirilebilmesi için idare tarafından açıklama istenilecek örnek yemek mönülerinin ve önemli maliyet bileşenlerinin açıkça belirlenerek aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği, kendilerine gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talebinin bu hususlarda mevzuata uygun olmadığı, bu şartlarda açıklama sunulamadığı için ihale dışı bırakılmaları hususunda haklarının ihlal edildiği,” şeklindeki iddialarına yönelik olarak Kurul tarafından, idarece aşırı düşük teklif sorgulama işleminin yeniden yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi hususlarına yönelik olarak 4734 sayılı Kanunun 54. maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince, “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiaları kapsamında yapılan incelemede;

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde;

 

“25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

46.000 adet sabah kahvaltısı, 37.000 adet ara öğün, 54.000 adet öğle yemeği, 45.000 akşam yemeği, olmak üzere toplam 182.000 Tabldot adet/öğün yemek ve 100.000 adet bardak su (250 cc) teklif fiyata dahildir.

Yemeklerin kuruluşta pişirildiği ve bu hizmetin sunulması işiyle ilgili olarak aylık (26) gün üzerinden fiilen çalışan personelin tüm mesaisini kuruluşta geçirdiği hallerde, hizmetin sunulmasıyla görevli;

(1) Gıda Teknikeri

(1) aşçı,

(1) aşçı yardımcısı,

(3) servis elemanı,

(3) bulaşıkçı personelin işçilik giderleri [(işçi ücreti, sigorta prim giderleri, yemek, yol (Brüt 6,00 tl.), giyim, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma (130,5 gün)] teklif fiyata dâhildir.

Kuruluş mutfağında çalışacak personele aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan giyecek ayni olarak verilecektir.

1 - İş Önlüğü 18 adet

2 - İş Pantolonu 18 adet

3 - Terlik 18 adet

4 - Bone 18 adet

5 - Çizme 12 adet

Yılbaşı, bayram, davet, toplu yapılan doğum günleri vs. gibi özel günlerde yılda on iki defa olmak üzere, kuruluşta bakılan sayısının iki katına kadar kişinin yararlanacağı ?Özel Gün Menüsü? (en az beş çeşit olmak üzere 1-Kuruyemiş, 2-Kuru pasta 3-Yaş pasta, 4-Meyve, 5-İçecekler vs.) teklif fiyata dâhildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.”düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Teknik Şartnamenin işin tanımı başlıklı II’nci maddesinde birinci, ikinci ve üçüncü kap yemekler olmak üzere liste halinde yemek çeşitlerine ve öğün sayılarına yer verilmiştir. Aynı şartnamenin şartname ve ekleri maddesinde, “Bu teknik şartname beş maddeden ibaret olup, şartname eki olan “Gıda Rasyonu” ve “Gıda Malzemelerinin Özellikleri Listesi” Kurumun web sitesinden temin edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Gıda Rasyonunda yemeklerin bileşenlerine, Gıda Malzemelerinin Özellikleri Listesinde ise yemek bileşenlerinin özelliklerine yer verilmiştir.

 

 

Sakarya Elit Yem. Gıda Tem. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti., Manavoğlu Yemekçilik Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ak Ay Tur. Nak. Yem. Akaryakıt Orm. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif fiyatları karsız yaklaşık maliyetin altında kaldığı, ihale komisyonunca fiyat tekliflerinin bileşenleri ile ilgili olarak aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmalarının istendiği,Sakarya Elit Yem. Gıda Tem. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Manavoğlu Yemekçilik Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin verilen süre içinde aşırı düşük teklif açıklamalarını idareye sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldıkları,

 

 

            Ak Ay Tur. Nak. Yem. Akaryakıt Orm. Ürün. San. Tic. Ltd. Şti.’nin, aşırı düşük teklif açıklaması ile bu açıklamanın değerlendirmesinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi gerektiği, idare tarafından gönderilen yazıda önemli bileşenlerin belirtilmediği, teknik şartnamede yemek çeşitlerine yer verildiği ancak bileşenlere yer verilmediği, teklifin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine göre açıklanmasının ve değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı iddiaları ile idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, idarece şikayet başvurusunun reddedildiği, anılan isteklininverilen süre içinde aşırı düşük teklif açıklamalarını idareye sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, idarelerin teklif bileşenlerinin  hangilerinin önemli olduğunu belirlemesi hususunda ihale konusu işin niteliğine bağlı olarak bir takdir yetkisinin bulunduğu ve bileşenlerin tümünü önemli bileşen olarak tespit etme imkanının olduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca, ihalelere teklif veren isteklilerin ihale dokümanı kapsamındaki teklif fiyata dahil edilecek tüm giderleri dikkate alarak teklif fiyatlarını oluşturacakları açıktır. Dolayısıyla incelenen ihalede de, teklif veren tüm isteklilerin işe ait İdari Şartname’nin teklif fiyata dahil olan giderlere ilişkin 25.3’üncü maddesinde yer alan tüm giderleri ve Teknik Şartname’de yer alan hususları karşılayan teklif sundukları kabul edilmelidir.

 

İncelenen ihalede, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması işleminde, ihale konusu işe ait teklif bileşenlerinin tümünün önemli  teklif bileşeni olarak belirlendiği ve teklifi aşırı düşük teklif olarak belirlenen isteklilerden tekliflerinin tamamının açıklanmasını istediği anlaşılmıştır.

 

Bu durumda, başvuru sahibi tarafından idarece açıklanması istendiği şekilde ve ihale dokümanında yer alan hususlara uygun olarak aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulmasının gerektiği ve başvuru sahibinin bu konudaki iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır. 

 

Açıklanan nedenlerle; incelenen ihalede idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulama işleminin mevzuata uygun olduğu ve itirazen şikayet başvurusunun  reddedilmesi gerektiği  yönündeki düşüncemle, “düzeltici işlem belirlenmesine” ilişkin karara katılmıyorum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Hamdi GÜLEÇ

                                                                Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul