• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-884
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :10
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.II-884
Şikayetçi:
 İdeal Bilgi Yönetimi Sosyal Sağlık Hizmetleri Eğitim Tercüme Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. - GSM Medya Destek Hizm. Danışmanlık Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. - Akis Eğitim Sağlık Hizmetleri A.Ş. İş Ortaklığı, G. ALİ RIZA GÜRCAN CAD. NO:31/A BLOK METROPOL CENTER KAT:7 NO:29 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Tekirdağ Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Turgut Mah. Şehit Mayadağlı Cad. No:38 TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2013 / 262
Başvuruya konu ihale:
 2012/149880 İhale Kayıt Numaralı "Tekirdağ İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşlara Bakım Elemanı Alım İhalesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğütarafından 30.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tekirdağ İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşlara Bakım Elemanı Alım” ihalesine ilişkin olarak İdeal Bilgi Yönetimi Sosyal Sağlık Hizmetleri Eğitim Tercüme Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. - GSM Medya Destek Hizm. Danışmanlık Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. -  Akis Eğitim Sağlık Hizmetleri A.Ş. İş Ortaklığı’nın 19.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.01.2013 tarih ve 262 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/45 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ortağı olan Er-Ma firmasının bilanço verilerinin uygun olmadığı, isteklinin 2011 yıl sonu bilançosunda cari oranın uygun olmaması nedeni ile 2010 yıl sonu ve 2011 yıl sonu bilançolarının ortalamasını sunduğu, son iki yılın ortalaması değerlerinde yer alan cari oran "0,7495" değerinin 0,75 olarak yuvarlandığı, oysa ki bilanço bilgileri tablosunun dipnotundaki açıklamaların 7 nci maddesinde bilanço değerlerinde yuvarlama yapılamayacağının yazmakta olduğu, dolayısı ile anılan firmanın sunduğu bilanço bilgileri tablosu ile bilançosunun kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı, idarece alınan kararda bütün firmaların bilanço değerlerinde yuvarlama yapıldığının belirtildiği, ancak ihale üzerinde bırakılan firmanın bilançosunda yuvarlama yapılarak firmanın yetersiz durumda iken yeterli duruma geldiği, idarenin bakanlık sayfasında verilerin girildiği durumda da yuvarlama yapıldığı gerekçesi ile firmanın değerlendirme dışı bırakılmadığı, ancak Kamu İhale Kurumu'nun sayfasındaki bilanço yeterlik verilerinin yuvarlanamadığı, anılan firmanın başka bir ihalede de bu sebepten elendiği,

 

2) İş Ortaklığı'nın ortağı olan İdeal firmasının imza sirkülerindeki vergi numarasının "2" rakamının yanlış yazıldığı gerekçesi ile firmanın değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu imza sirküleri ile ilgili İstanbul 7. Noterliği'nden alınan yazıda vergi numarasının asli unsur olmadığının belirtildiği, dilekçe ekinde sunulan imza sirkülerinin bir örneğinde "2" rakamının düzeltilerek mühürlendiği, söz konusu eksikliğin 4734 sayılı Kanun'un 37 nci maddesi kapsamında tamamlattırılabileceği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Yapılan incelemede, 10.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile şikâyetçinin teklifinin teklif mektubunda teklif verilen ihaleye ait İhale Kayıt Numarasının hatalı yazıldığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

Şikâyetçinin 19.12.2012 tarihinde; teklif mektubunda yazan İKN’nin hatalı olduğu gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olmadığı ve yukarıda özetlenen birinci iddia ile idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu,

 

Bunun üzerine 21.12.2012 tarihinde alınan ihale komisyonu kararında, ilk iddianın yerinde olduğu, ikinci iddia ile ilgili “bilanço bilgilerinin sunumunda itiraz eden firmanın ve diğer tüm firmalarda yuvarlama yaptığı tespit edilmiştir. Bakanlığımızın sitesindeki bilanço inceleme ile ilgili bölümlerde istekli firmaların bilanço değerleri incelenmiş olup bu kısım ile ilgili itirazın yerinde olmadığı” açıklamasına yer verilerek iddianın yerinde bulunmadığı, bunların yanında “Ayrıca yapılan ayrıntılı inceleme istekli firmalardan İDEAL-GSM-AKİS ORTAKLIĞI nın pilot ortağı İdeal Bilgi yönetimi Sosyal Sağlık Hizmetler Eğitim Tercüme Organizasyon Sanayi ve Tic. Ltd. Şti’nin İstanbul 7. Noterince onaylanmış imza siküsünde 6130449124 vergi numarasının İdeal Bilgi yönetimi Sosyal Sağlık Hizmetler Eğitim Tercüme Organizasyon Sanayi ve Tic. Ltd. Şti ne ait olmadığı. Firmanın sunduğu diğer belgelerdeki vergi numarasının da bu belgedeki numara ile uyuşmadığı tespit edilmiş olduğundan bu belgenin ihalede sunulması gereken belge olması nedeni ile firmanın belgesinin geçersiz olduğu belirlenmiş olup …” gerekçesi gösterilerek şikâyetçinin teklifinin yine değerlendirme dışı bırakılmasına ve ihalenin Ekor Grup Sos. Hiz. Bil. Gıd. Turz. Sağ. Hiz. Den. San.ve Tic. Ltd. Şti. - Er-Ma Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnşaat Nakliyat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı üzerinde bırakılmasına karar verildiği hususlarına yer verildiği,

           

            Bu komisyon kararının ardından şikâyetçiye 21.12.2012 tarihli kesinleşen ihale kararının gönderildiği,

 

            Şikâyetçinin 19.12.2012 tarihli başvurusu üzerine 25.12.2012 tarihli kararın alınarak şikâyetçiye gönderildiği,

 

            Şikâyetçinin 02.01.2012 tarihinde yukarıda özetlenen 2 nci iddia ile idareye şikâyet başvurusunda bulunması üzerine idare tarafından 10.01.2012 tarihinde karar alındığı,

 

            Şikâyetçinin 03.01.2013 tarihinde 1 ve 2 nci iddialar ile 21.01.2013 tarihinde ise 2 nci iddia ile Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

 

            Tespit edilmiştir.

 

            İdari Şartname’nin 7.4.2 nci maddesinde;

 

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50?den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümlerinin veya eşdeğer belgelerin verilmesi zorunludur.

Bu durumda;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, hak ediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50?den küçük olması,

yeterlik kriterleri olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hak ediş gelirlerinin gösterilmesi zorunludur.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

Bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun yeterlik kriterlerini sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin sekizinci fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Ekor Grup Sos. Hiz. Bil. Gıd. Turz. Sağ. Hiz. Den. San.ve Tic. Ltd. Şti. - Er-Ma Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnşaat Nakliyat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı’nın ortağı Er-Ma Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnşaat Nakliyat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan bilanço ve ilgili diğer belgeler incelendiğinde,

 

İsteklinin SMMM tarafından düzenlenen bilanço bilgileri tablosu ile cari dönem ve önceki döneme ilişkin bilgilerin gösterildiği 31.12.2010 ve 31.12.2011 tarihli bilançoların sunulduğu,

 

Bilanço bilgileri tablosunda dönen varlıkların 2010 ve 2011 yılları için sırası ile 228.262,61 ve 674.233,59; kısa vadeli borçların ise 2010 ve 2011 yılları için sırası ile 263.716,02 ve 940.494,26 olarak belirtildiği ve cari oranın anılan yıllara ait verilerin toplamı üzerinden 0,75 olarak hesaplandığı,

 

Ancak her ne kadar SMMM tarafından cari oran 0,75 olarak belirlenmiş olsa da, anılan veriler üzerinden hesaplanan cari oranın 0,74945 olduğu ve SMMM tarafından da kullanılan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan “Bilanço bilgileri tablosu” adlı KİK025.1/H nolu standart formun 7 nolu dipnotunda bilanço oranlarında yuvarlama yapılmayacağının düzenlendiği göz önüne alındığında, isteklinin İdari Şartname’de öngörülen asgari cari oranı sağlayamadığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ortağı Er-Ma Sosyal Hizmetler Özel Güvenlik Gıda İnşaat Nakliyat Taahhüt ve Ticaret Limited Şirketi’nin İdari Şartname’de öngörülen asgari cari oranı sağlayamadığı anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 7.1 inci maddesinde; “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: …

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, …” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un 37 nci maddesinde; “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

 

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6 ncı maddesinde; “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.

16.6.2. İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

16.6.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin belgelerin yazılı olarak istenilmesi ve aday ve isteklilerce bir dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. İdarece belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan aday ve isteklilerin başvuruları veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir.

” açıklaması yer almaktadır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibi İş Ortaklığı’nın ortağı İdeal Bilgi Yönetimi Sosyal Sağlık Hizmetleri Eğitim Tercüme Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından İstanbul 7. Noterliği’nce düzenlenen 26.11.2012 tarihli ve 16966 sayılı imza sirkülerinin sunulduğu, belgede şirketin unvanı, ticaret sicil numarası, merkezi, sermayesi ve vergi numarası gibi bilgilere de yer verildiği ve vergi numarasının “6130449124” olarak belirtildiği, imza sirküleri ekinde müstenidat olduğu belirtilen Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin örneklerine yer verildiği, firmanın vergi kimlik numarasının isteklinin teklif mektubu ile üzerinde imza bulunan kaşesinde “6130119124” olarak belirtildiği,

 

Şikâyetçinin 02.01.2013 tarihli şikayet başvurusunun ekinde sunduğu İstanbul 7 nci Noterliği’nden alınan yazıda; “Fotokopisi ekli yazınıza istinaden gönderilen imza sirkülerinde vergi numarasının sehven yanlış yazıldığı anlaşılmış, sirküler üzerinde yeni vergi no.su düzeltilmiştir. Sirkülerde vergi numarasının yazılması hususunda kanuni zorunluluk yoktur. Tamamen bilgi amaçlı olarak yazıldığı, sirkülerin içeriğini etkileyecek bir olgu olmadığı kanaatindeyim.” ifadelerine yer verildiği,

 

Tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla başvuru sahibi iş ortaklığının ortağı tarafından sunulan imza sirkülerinde yer alan vergi kimlik numarası ile ilgili bir tereddüdün bulunduğu, ancak bu tereddüdün belgenin asli unsurları ile alakasının bulunmadığı göz önüne alındığında, vergi kimlik numarası ile ilgili tereddüdün 4734 sayılı Kanun’un 37 nci maddesi kapsamında giderilebilecek bir bilgi eksikliği olduğu anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi İş Ortaklığı’nın ortağı İdeal Bilgi Yönetimi Sosyal Sağlık Hizmetleri Eğitim Tercüme Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan imza sirkülerindeki eksikliğin 4734 sayılı Kanun’un 37 nci maddesi kapsamında tamamlatılması, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Öte yandan, şikâyetçi tarafından incelenen ihaleye ilişkin olarak iki kere itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, ancak şikâyetçinin ikinci başvurusunda yer verdiği iddiaların incelenmesi için ilk başvurusunun yeterli olduğu dikkate alındığında, şikâyetçi tarafından ikinci başvuru kapsamında yatırılan 3.918,00 TL tutarındaki başvuru bedelinin yazılı olarak talep edilmesi halinde iade edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul