• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-886
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :12
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.II-886
Şikayetçi:
 Kafkas-Ay Gıda İnş. Tem. Ürt. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., VİŞNELİK MAH. TAŞKÖPRÜ CAD. TEMEL APT. NO:85/B ESKİŞEHİR
 İhaleyi yapan idare:
 İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Ertugrulgazı Mah Üner Sokak 45 26150 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2013 / 1865
Başvuruya konu ihale:
 2012/163817 İhale Kayıt Numaralı "Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne Ait 2013 Yılı 47 İşçi İle 12 Aylık 37 Mahalde Temizlik Hizmet Alımı İşi," İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğütarafından 18.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Eskişehir Emniyet Müdürlüğüne Ait 2013 Yılı 47 İşçi İle 12 Aylık 37 Mahalde Temizlik Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Kafkas-Ay Gıda İnş. Tem. Ürt. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 09.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.01.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.01.2013 tarih ve 1865 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/314 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif dosyalarında sundukları bilançoda kaşenin eksik olduğu gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, söz konusu eksikliğin bilgi eksikliği olduğu ve bu eksikliğin tamamlattırılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H)

sunmaları gerekmektedir.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

7.4.3. İsteklinin;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.”düzenlemeleri yer almaktadır.

 

07.01.2013 tarihli ihale komisyon kararı ile Kafkas-Ay Gıda İnş. Tem. Ürt. Taah. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan tahakkuk fişinin serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylandığı, ekinde sunulan bilanço ve gelir tablosunun ise yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunluluğu olmasına rağmen bu belgeler üzerinde herhangi bir onay olmadığından bahisle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması karar verildiği belirtilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35’inci maddesinin 7’nci fıkrasında “Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinin onbirinci fıkrasında “Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Başvuru sahibi tarafından teklif kapsamında üzerinde SMMM kaşesi ve bir imzanın bulunduğu tahakkuk fişinin yanı sıra 2011 yılına ait kurumlar vergisi beyannamesi ve ekinde bilanço ve gelir tablosunun sunulduğu, ancak bilanço ve gelir tablosunun yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesi onayı taşımadığı görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesinin ikinci fıkrasında “Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16’ncı maddesinin altıncı fıkrasında da “16.6.1 İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

 

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

 

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler idarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.”açıklaması yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak belirlenen bilanço ve gelir tablosunun yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesi onaylı olmasının bu alandaki yeterliğin tevsik edilmesinde geçerlik şartı olduğu, dolayısıyla söz konusu belgelerin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmamış olmasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olduğu ve bu sebeple söz konusu eksikliğin bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacağı anlaşılmaktadır.

 

Sonuç olarak başvuru sahibi tarafından sunulan bilanço ve gelir tablolarında yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesi onayı olmadığı gerekçesiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin kamu ihale mevzuatına uygun olduğu anlaşılmış, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul