• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-889
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :15
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.II-889
Şikayetçi:
 Emre Enerji Turizm Temz. Madencilik İth. Ve İhr. Tic. Ltd. Şti., OĞUZHAN MAH. 3909 SOK. ÇELİKSEL APT. NO:8 KAT:1 D:1 BURDUR
 İhaleyi yapan idare:
 Mudanya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sükrüçavus Mah. 12 Eylül Cad. 5 16940 BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2013 / 1543
Başvuruya konu ihale:
 2012/171246 İhale Kayıt Numaralı "Mudanya Belediyesi Mücavir Alanlarının Çöp Toplama Ve Taşıması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Mudanya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 17.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Mudanya Belediyesi Mücavir Alanlarının Çöp Toplama ve Taşıması” ihalesine ilişkin olarak Emre Enerji Turizm Temz. Madencilik İth. ve İhr. Tic. Ltd. Şti.nin 02.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.01.2013 tarih ve 1543 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/270 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, asgari işçilik maliyeti ile %3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderleri karşılamayan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Şikâyete konu edilen ihale, açık ihale usulü ile birim fiyat teklif üzerinden, kısmi teklife kapalı olarak gerçekleştirilen “Mudanya Belediyesi Mücavir Alanlarının Çöp Toplama ve Taşıması” ihalesidir.

 

            Başvuru konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde“…25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

50 adet atık toplama ve temizlik işçisine asgari ücretin %15 fazlası, 18 adet şoföre asgari ücretin %30 fazlası, 3 adet kontrolöre asgari ücretin %40 fazlası 1 adet vinç operatörüne asgari ücretin %60 fazlası ücret; Atık toplama ve temizlik işçilerine 725 gün, şoförlere 261 gün, kontrolörlere 43,5 gün, vinç operatörüne 14,5 gün resmi tatil çalışması; Atık toplama ve temizlik işçilerine 13500 saat, şoförlere 4860 saat, kontrolörlere 810 saat, vinç operatörüne 270 saat fazla çalışma öngörülmüştür.

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta prim oranı 2,5 dur.düzenlemesi,

 

            Teknik Şartname’nin “İşin mahiyeti” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.Belediyemizce Onaylanmış İş Programında belirtilen yerlerde çalışma programına uygun olarak toplanan atıklar, Bursa Büyükşehir Belediyesi Katı Atık toplama alanına dökülecektir.

            3.2.Yüklenici işin yürütülmesi esnasında şoför, temizlik işçisi idarece verilecek olan iş elbiselerini giyecektir.

            …

3.9. Bu iş ile ilgili her türlü sarf malzeme İdare tarafından karşılanacaktır.”düzenlemesi,

 

            Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında “İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2013” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İhale dokümanının yukarıda aktarılan düzenlemeleri çerçevesinde öncelikle başvuru konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir.

 

            Konuyla ilgili olarak “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 79’uncu maddesinde “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.

78.3. Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

78.4. Çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetlerde, çöp toplama ve naklinde kullanılacak makine ve ekipmanlar ile çöp toplama araçlarının ve akaryakıtın idare tarafından karşılanması durumunda bu alımların ve ayrıca malzemenin idare tarafından karşılandığı yemek hizmeti (malzemesiz yemek hizmeti) alımlarının personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Bu itibarla başvuru konusu ihaleye ait ihale dokümanında teklif fiyata dahil giderler kapsamında yalnızca işçilik giderine yer verildiğinden, makine ve ekipmanlar ile çöp toplama araçlarının ve akaryakıtın yüklenici tarafından karşılanmasına yönelik düzenleme yapılmadığından işbu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliği taşıdığı anlaşılmıştır.

 

            Kuruma gönderilen ihale işlem dosyası içerisinde yer alan bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde;

 

İdare tarafından, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin toplam 1.475.581,00 TL olarak belirlendiği, bu tutarın aynı zamanda kâr hariç yaklaşık maliyet tutarına tekabül ettiği, 18.12.2012 tarihli yazılar ile idarece belirlenen kârsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren iki isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve 21.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile anılan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin Eskercan İnş. Tem. Özel Güv. Turz. Peyzaj Maden. Orm. Ürün. Tahmil Tahliye Yemek Tic. San. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi isteklinin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmektedir.

                       

             4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

          İhale komisyonu;

         a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,           

         b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           

        c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,           

 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

            …

             79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklaması yer almaktadır.

 

             Bu doğrultuda Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesinde belirtilen, teklif tutarı asgari işçilik maliyeti ve %3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamayan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerektiği açıklamasından hareketle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyet tutarı ile kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı olan 1.475.581,00 TL’ye eşit olduğu görülmüş olup, başvuru sahibinin anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul