En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-891
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :17
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.II-891
Şikayetçi:
 Özer-Ay Temizlik İnşaat Turizm Bilgisayar Sağlık Hizmetleri Yemek Üretim İnsan Kayn. Ve Taah. San. Ve Tic. Ltd. Şti., ATATÜRK MAH. BANDIRMA CAD. NO:99/1 BALIKESİR
 İhaleyi yapan idare:
 Bayrakli Belediye Başkanlığı Park Ve Bahçeler Müdürlüğü, Manavkuyu Mah. 275/7 Sokak No: 4 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.01.2013 / 1143
Başvuruya konu ihale:
 2012/167041 İhale Kayıt Numaralı "İzmir İli Bayraklı İlçesi Sınırları İçinde Bulunan Park, Bahçe Ve Yeşil Alanların Bakımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Bayrakli Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğütarafından 13.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İzmir İli Bayraklı İlçesi Sınırları İçinde Bulunan Park, Bahçe Ve Yeşil Alanların Bakımı” ihalesine ilişkin olarak Özer-Ay Temizlik İnşaat Turizm Bilgisayar Sağlık Hizmetleri Yemek Üretim İnsan Kayn. ve Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 02.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.01.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.01.2013 tarih ve 1143 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/205 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Başvuruya konu ihaleye ilişkin idarece açıklanan yaklaşık maliyet tutarı göz önüne alındığında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği 7.524.590,64 TL tutar ile ihale konusu işin yerine getirilmesinin mümkün olmadığı, söz konusu işe ilişkin asgari işçilik maliyetinin 6.994.244,48 TL olduğu, bu durumda aradaki 530.346,16 TL tutar ile 16 araca ilişkin tamir, bakım, onarım, sigorta, amortisman veya kiralama bedeli ile yakıt giderlerinin, ihale konusu işte çalışacak 260 personel için toplamda 1560 parça iş kıyafetinin ve söz konusu personel için yılda üç kere verilecek olup 14 gıda maddesinden oluşan toplam 780 erzak kolisine ilişkin giderlerin karşılanmasının mümkün olmadığı,

 

2) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığındaki ortakların bilanço veya eşdeğer belgeleri ile iş hacmini gösteren belgelerin, söz konusu iş ortaklığındaki hisse oranları dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi ve tetkik edilmesi, ayrıca söz konusu ortakların park, bahçe ve yeşil alanların bakım, onarım ve peyzaj uygulama hizmet alımına ait iş deneyimini gösteren belgelerin doğru olup olmadığı ve iş deneyim belge tutarlarının yeterli olup olmadığının yeniden gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi gerektiği,  

 

3) Türk Ticaret Kanunu’nun “Hükmi şahısların ehliyeti” başlıklı 137’nci maddesinde ticaret şirketlerinin hükmi şahsiyeti haiz olduğu, şirket ana sözleşmesinde yazılı işletme konusu dahilinde kalmak koşuluyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebileceği, anılan Kanun’un 503’üncü maddesinin söz konusu Kanun’un 271’inci maddeye yaptığı atıfla limited şirketlerin kanunen yasak olmayan her türlü iktisadi amaç ve konu için kurulabileceği ve ana sözleşmede şirketin konusunun sınırlarının açıkça gösterilmesi gerektiği, ayrıca bahsi geçen Kanun’un 506’ncı maddesinde işletmenin konusunun açıkça yazılması gerektiği ve 542’nci maddesinin atıfta bulunduğu 321’inci maddesinde ise temsile yetkili olanların şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan iş ve işlemleri yapabileceğinin hüküm altına alındığı, bu çerçevede bir ticaret şirketinin ana sözleşmesinde yazılı konu ve amacı dışında gerçekleştireceği işlemlerin hukuki sonuç doğurmayacağı, ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde istekli olabileceklerin ihale konusu alanda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturduğu ortak girişim olduğunun hükme bağlandığı göz önüne alındığında, ihaleye teklif veren istekli niteliğine haiz şirketlerin de konu ve amaçları çerçevesinde işlem tesis etmeleri gerektiği, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığındaki ortaklardan biri olan Çeip Gıda Paz. Turz. Dan. İnş. Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ticaret sicil gazetelerine ilişkin olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin internet adresinden yapılan incelemede, söz konusu tüzel kişinin ana sözleşmesindeki amaç ve konuları arasında “park, bahçe ve yeşil alanların bakımı ve onarımı”na ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almadığı ve bu nedenle Çeip Gıda Paz. Turz. Dan. İnş. Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin başvuruya konu ihaleye teklif verme yetkisinin bulunmadığından anılan iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihalenin Bayraklı Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmir İli Bayraklı İlçesi Sınırları İçinde Bulunan Park, Bahçe ve Yeşil Alanların Bakımı” ihalesi olduğu anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

            “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek olan her türlü vergi, resim, harç vb. giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri ve KİK payı isteklilerce teklif edilecek fiyata dahil edilir.

            25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

            25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

            25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

            Çalışanlara vasıf farkı aşağıda belirtilen oranlarda verilecektir:
            1. ZİRAAT MÜHENDİSİ-İNŞAAT MÜHENDİSİ-PEYZAJ MİMARI: Brüt asgari ücret üzerinden (940,50TL) en az %140 oranında fazla ödeme yapılacak ve maaş bordrosunda gösterilecektir.
            2. ZİRAAT-İNŞAAT-PEYZAJ TEKNİKERİ: Brüt asgari ücret üzerinden (940,50TL) en az %100 oranında fazla ödeme yapılacak ve maaş bordrosunda gösterilecektir.

            3. ÇAVUŞ: Brüt asgari ücret üzerinden (940,50TL) en az %80 oranında fazla ödeme yapılacak ve maaş bordrosunda gösterilecektir.

            4. OPERATÖR: Brüt asgari ücret üzerinden (940,50TL) en az %80 oranında fazla ödeme yapılacak ve maaş bordrosunda gösterilecektir.

            5. USTABAŞI: Brüt asgari ücret üzerinden (940,50TL) en az %50 oranında fazla ödeme yapılacak ve maaş bordrosunda gösterilecektir.

            6. ŞOFÖR: Brüt asgari ücret üzerinden (940,50TL) en az %40 oranında fazla ödeme yapılacak ve maaş bordrosunda gösterilecektir.

            7. USTA: Brüt asgari ücret üzerinden (940,50TL) en az %20 oranında fazla ödeme yapılacak ve maaş bordrosunda gösterilecektir.

            a) İşin süresi boyunca 3 mimar/mühendis (ziraat mühendisi/inşaat mühendisi/peyzaj mimarı), 3 tekniker (ziraat/inşaat/peyzaj teknikeri), 3 çavuş, 2 operatör, 25 ustabaşı, 25 şoför, 199 usta olmak üzere toplam 260 işçi çalıştırılacaktır.

            b) İş süresince ortalama / yaklaşık olarak; 3 mimar/mühendis (ziraat mühendisi/inşaat mühendisi/peyzaj mimarı) 40.5 gün, 3 tekniker (ziraat/inşaat/peyzaj teknikeri) 40.5, 3 çavuş 40.5, 2 operatör 27 gün, 25 ustabaşı 337.5 gün, 25 şoför 337.5 gün, 199 usta 2686.5 gün bayram ve genel tatil çalışması yapacaktır. Her çalışana resmi tatil günü mesaisi olarak kendi vasfı üzerinden ödeme yapılacak ve işçi maaş bordrosunda gösterilecektir.

           

            25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

            Tüm çalışanlara (Ziraat/İnşaat Mühendisi-Peyzaj Mimarı, Ziraat/İnşaat/Peyzaj Teknikeri, Çavuş, Operatör, Ustabaşı, Şoför, Usta) yemek ve yol giderleri nakdi olarak yüklenici tarafından ödenecek ve maaş bordrosunda gösterilecektir. Yemek bedelleri ayda 26 gün üzerinden günlük brüt 11,94TL, yol gideri ayda 26 gün üzerinden günlük brüt 8,06TL olarak ödenecek ve maaş bordrosunda gösterilecektir.

            İşçi Elbiseleri: Tüm işçilere 1 (bir) adet şapka, 2 (iki) takım yazlık iş elbisesi, 1 (bir) takım kışlık iş elbisesi ve 2 (iki) çift ayakkabı yüklenici tarafından verilecektir. Kıyafetler aşağıda belirtilen tarihler doğrultusunda teslim edilecektir.

            - 1 takım kışlık iş elbisesi ve 1 çift ayakkabı 01-15 Ocak 2013 tarihleri arasında.

            - 1 adet şapka, 2 takım yazlık iş elbisesi ve 1 çift ayakkabı 01-15 Nisan 2013 tarihleri arasında.

            GİYSİ ÖZELLİKLERİ

            1. Şapka:

            - Kumaşı kırmızı renkte reaktif boyalı gabardin olacaktır. (%100 pamuklu, sanforlu)

            - Kenarında esneme olmaması için grogren olacaktır.

            - Ön parçasında siperliğin üzerinde nakış ?Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü? yazısı yazılacaktır.

            - Kep kenarındaki bağlantı kırmızı renkte cırt cırt veya çıt çıt olacaktır.

            2. İş Ayakkabısı:

            - CE EN 345 S3 standardına uygun olacaktır.

            - Üst kısım çelik burun ve su geçirmez olacaktır.

            - Taban antistatik, yağ itici, kaymaz özellikte, hafif poliüretan taban, çelik taban ve şok absorbe özelliğinde olacaktır.

            YAZLIK İŞ ELBİSESİ:

            1. Pantolon:

            - Birinci sınıf %100 pamuk gabardin kumaştan imal edilmiş, reaktif boyalı sanforlu kırmızı renkte olacaktır.

            - 3 cm.lik 2 sıra şerit reflektörlü (diz altı) olacak, 3M veya muadili reflektör, gri renkte olacaktır.
            - 2 arka, 2 yan cep (yarma) bulunacaktır.

            - Beli arkadan lastikli ve kemerli olacaktır.

            - Ağ kısımları çift takviyeli olacaktır.

            - Verilecek beden ölçüleri (S, M, L, XL) oluşturulacak tabloya göre temin edilecektir. Sapma oranı ±%3?ten fazla olmayacaktır.

            2. Tişört:

            - Kırmızı renkte, sanforlu ve reaktif boyalı olacaktır.

            - Polo yakalı, pike birinci sınıf kumaştan imal olacaktır.

            - Verilecek beden ölçüleri (S, M, L, XL) oluşturulacak tabloya göre temin edilecektir.       Sapma oranı ±%3?ten fazla olmayacaktır. Renk sapmasının da %5?i geçmemesi gerekmektedir.
            - Omuzlarında dikişleri, kolları gövdeye bağlayan dikişleri, kol - etek manşetleri, göğüs üzerine gelen cepler çift iğne dikişli olacaktır.

            - Dikiş atlaması, iplik kopması, kumaş yırtığı v.b. gibi özürler bulunmayacaktır.

            - Suda çekmesi %3-4 civarında olacak, yıkandığında solmayacak, deforme olmayacak, boya vermeyecek ve çamaşır makinelerinde yıkanabilir olacak, tişörtlerin iç kısmına yıkama talimatlarını gösterir etiket dikilmiş olacaktır.

            - Düğmeleri yıkama ve ütüleme sıcaklığına dayanıklı olacaktır.

            - Arkasına çıkmaz beyaz boya ile ?Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü? yazısı yazılacaktır.

            - İç kısmına üretici firma ismi ve beden ölçülerini (S, M, L, XL) gösterir kumaş etiket dikilecektir.

            KIŞLIK İŞ ELBİSESİ:

            1. Pantolon:

            - Birinci sınıf %100 pamuk gabardin kumaştan imal edilmiş, reaktif boyalı sanforlu kırmızı renkte olacaktır.

            - 3 cm.lik 2 sıra şerit reflektörlü (diz altı) olacak, 3M veya muadili reflektör, gri renkte olacaktır.

            - 2 arka, 2 yan cep (yarma) bulunacaktır.

            - Beli arkadan lastikli ve kemerli olacaktır.

            - Ağ kısımları çift takviyeli olacaktır.

            - Verilecek beden ölçüleri (S, M, L, XL) oluşturulacak tabloya göre temin edilecektir.       Sapma oranı ±%3?ten fazla olmayacaktır.

            2. Çizme:

            - Çizmeler uzun konçlu ve içi miflonlu olacaktır.

            - Altları kauçuk taban ve kalın olacaktır.

            - Çizmeler TSE belgeli su geçirmez olacaktır.

            - Çizmeler kırmızı renkte olacaktır.

            - Yırtık veya tabanında özür olmayacaktır.

            - Verilecek ayak numaraları oluşturulacak tabloya göre temin edilecektir.

            3. Yağmurluk:

            - Su geçirmez özellikte, yumuşak, dayanıklı, iç astarlı muşambadan imal edilmiş olacaktır.
            - Yağmurluk dizin altında, ayak bileğine yakın uzunlukta olacaktır.

            - Dikişlerinden su almayacak şekilde imal edilmiş olacaktır.

            - Kapşonlu olacaktır.

            - Arkasına çıkmaz beyaz boya ile ?Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü? yazısı yazılacaktır.

            - Yağmurluklar lacivert renkte olacaktır.

            - Kol ve göğüste 3M veya muadili reflektör olacaktır.

            - Verilecek beden ölçüleri (S, M, L, XL) oluşturulacak tabloya göre temin edilecektir.       Sapma oranı ±%3?ten fazla olmayacaktır.

            4. Mont:

            - %100 pamuk gabardin kumaştan olacaktır.

            - Yandan iki cepli, önden fermuarlı olacaktır.

            - Arkasına çıkmaz beyaz boya ile ?Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü? yazısı yazacaktır.

            - Verilecek beden ölçüleri (S, M, L, XL) oluşturulacak tabloya göre temin edilecektir.       Sapma oranı ±%3?ten fazla olmayacaktır.

            - Kırmızı renkte olacaktır.

            5. Sweatshirt:

            - 3 iplik %100 pamuk kışlık penyeden, bisiklet yaka olacaktır.

            - Arkasında çıkmaz kırmızı boya ile ?Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü? yazısı yazacaktır.

            - Gri renkte olacaktır.

            25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

            25.3.4. Diğer giderler:

           

            ARAÇLAR :

            İşin yürütülmesi ve personelin gün içinde çalışma alanlarına sevk edilmesi için yüklenici tarafından 11 adet çift kabin kamyonet, 2 adet hafif ticari araç, 1 adet sulama tankeri, 1 adet damperli kamyon ve 1 adet seyyar sepetli vinç iş başında bulundurulacak, her bir araç günde 100 km çalıştırılacaktır. Araçların şoför hariç amortisman, yedek parça, tamir-bakım, sigorta ve yakıt giderleri teklif fiyata dahil masraflarda dikkate alınacaktır.

            Araçların özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

            ÇİFT KABİN KAMYONET TEKNİK ÖZELLİKLERİ

            - En az 140 HP motor gücünde olmalıdır.

            - Dizel ve klimalı olmalıdır.

            - 2010 model ve üzeri olmalıdır.

            - Aday veya isteklinin kendi malı olması şartı aranmayacaktır.

            HAFİF TİCARİ ARAÇ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

            - En az 85 HP motor gücünde olmalıdır.

            - 5 kapılı olmalıdır.

            - Dizel ve klimalı olmalıdır.

            - 2010 model ve üzeri olmalıdır.

            - Aday veya isteklinin kendi malı olması şartı aranmayacaktır.

            SULAMA TANKERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

            - En az 20 ton kapasiteli 3 kademeli ve redüktörlü olmalıdır.

            - En az 260 HP motor gücünde olmalıdır.

            - Refüj sulamasını hem sol hem de sağdan yapabilecek platform ve sulama tertibata sahip olmalıdır.

            - 2010 model ve üzeri olmalıdır.

            - Aday veya isteklinin kendi malı olacaktır.

            DAMPERLİ KAMYON TEKNİK ÖZELLİKLERİ

            - Kum, mıcır, hafriyat, bitki molozu, taş vb. yükleri taşımaya uygun olmalıdır.

            - Azami Yüklü ağırlığı en az 7 ton olmalıdır.

            - Arka kasası hareketli hidrolik sistemli damperli olmalıdır.

            - En az 145 HP motor gücünde olmalıdır.

            - Dizel motorlu ve hidrolik direksiyonlu olmalıdır.

            - 2010 model ve üzeri olmalıdır.

            - Aday veya isteklinin kendi malı olacaktır.

            SEYYAR SEPETLİ VİNÇ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

            - Hidrolik sistemli sepet taşıma kollu olmalıdır.

            - Sepeti bakalit ve en az 14-20 m yüksekliğe çıkacak şekilde olmalıdır.

            - En az 145 HP motor gücünde olmalıdır.

            - Sepet kolu 180 derece dönebilecek şekilde olmalıdır.

            - Sepet içinden sepet kolu kontrol edilebilen kumanda panosu olmalıdır.

            - Sepette çalışma esnasında kullanılmak üzere uyarma kornası olmalıdır.

            - En az 4 adet hidrolik yatay-dikey ayak (her arazi konumuna uyabilen mafsallı ayak sistemi) olmalıdır.

            - 2010 model ve üzeri olmalıdır.

            - Aday veya isteklinin kendi malı olacaktır.

             ERZAK
            Yüklenici ihale süresi boyunca 2 dini bayramda ve 1 yılbaşında aşağıda listelenmiş olan erzakları çalışanlara erzak yardımı olarak verecektir.

            - Alınacak ürünler kapalı poşette olacaktır.

            - Alınacak ürünler TSE standartlarına uygun olacaktır.

            - Ürünlerin son kullanma tarihi geçmiş olmayacaktır.

            - Alınacak ürünler 1. kalitede ürünler olacaktır.

            İlgili personele Ramazan, Kurban bayramı ve Yılbaşı öncesi idare tarafından belirlenecek günde, yüklenici tarafından erzak paket malzemelerinin içeriği idare tarafından onay alındıktan sonra dağıtımı yapılacaktır. Eksik malzeme olduğu tespit edilmesi halinde ilgili yüklenici en geç 2 (iki) takvim günü içinde eksiği tamamlayacaktır.

            Sıra No Malın/Hizmetin adı/Cinsi Birim Miktarı

            1 Pirinç Kg 1

            2 Fasülye Kg 1

            3 Pilavlık Bulgur Kg 1

            4 Kırmızı Mercimek Kg 1

            5 Makarna Kg 1

            6 Salça Gr 830

            7 Şeker Kg 1

            8 Ayçiçek Yağı Lt 2

            9 Çay Gr 500

            10 Un Kg 1

            11 Hazır Çorba Gr 60

            12 Tuz Gr 750

            13 Türk Kahvesi Gr 100

            14 Vişne Reçeli Gr 380

            25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

            25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

            Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınacak olan kısa vadeli sigorta kolları prim oranı tüm çalışanlar için % 3 olarak hesaplanacaktır.” düzenlemesinin,

 

            Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2013” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

           

            İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetveli standart formuna aşağıda yer verilmiştir:

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Ziraat Mühendisi/İnşaat Mühendisi/Peyzaj Mimarı

ay

3

12

 

 

2

Ziraat Teknikeri/İnşaat Teknikeri/Peyzaj Teknikeri

ay

3

12

 

 

3

Çavuş

ay

3

12

 

 

4

Operatör

ay

2

12

 

 

5

Ustabaşı

ay

25

12

 

 

6

Şoför

ay

25

12

 

 

7

Usta

ay

199

12

 

 

8

Ziraat Mühendisi/İnşaat Mühendisi/Peyzaj Mimarı (Bayram Çalışması)

gün

3

13,5

 

 

9

Ziraat Teknikeri/İnşaat Teknikeri/Peyzaj Teknikeri (Bayram Çalışması)

gün

3

13,5

 

 

10

Çavuş (Bayram Çalışması)

gün

3

13,5

 

 

11

Operatör (Bayram Çalışması)

gün

2

13,5

 

 

12

Ustabaşı (Bayram Çalışması)

gün

25

13,5

 

 

13

Şoför (Bayram Çalışması)

gün

25

13,5

 

 

14

Usta (Bayram Çalışması)

gün

199

13,5

 

 

                                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Çift Kabin Kamyonet

12 ay

11

 

 

2

Hafif Ticari Araç

12 ay

2

 

 

3

Sulama Tankeri

12 ay

1

 

 

4

Damperli Kamyon

12 ay

1

 

 

5

Seyyar Sepetli Vinç

12 ay

1

 

 

6

Erzak

paket

780

 

 

                                                                                                  II.  ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

            İdarenin yaklaşık maliyet hesabı ve ekleri incelendiğinde, söz konusu ihaleye ilişkin işçilik maliyetinin KİK işçilik hesaplama modülü esas alınarak ve söz konusu modüle giyim gideri de yazılarak toplam 7.041.885,59 TL olarak hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibi tarafından söz konusu ihaleye ilişkin asgari işçilik maliyetinin 6.994.244,48 TL olarak belirtildiği görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78 ve 79’uncu maddelerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde veya bu nitelikte olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve personelin haftalık çalışma saatinin tamamının idare için kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde, teklif fiyata dâhil olacak giderler ile aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmış ve anılan Tebliğ’in 79.7’nci maddesinde “Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

            Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere “işçilik hesaplama modülü”, idare veya isteklilerce kullanılması zorunlu olmayan, yalnızca ilgililere kolaylık sağlayan bir araç niteliğindedir ve anılan Tebliğ’in yukarıda yer verilen açıklaması dışında, söz konusu modülün idarelerce veya isteklilerce kullanılması hakkında bir düzenleme yer almamaktadır.

 

            Diğer yandan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli ve M-20518196 sayılı yazıda, işveren tarafından ödenecek sigorta primi tutarının, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması yönteminin doğru olduğu belirtildiğinden, başvuruya konu ihalede Kamu İhale Kurumu işçilik hesaplama modülünde yapılan hesaplamada olduğu gibi işveren payının ( %11 malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi + % 7,5 genel sağlık sigortası primi + % 3  kısa vadeli sigorta kolları primi + % 2 işsizlik sigortası primi olmak üzere) toplam % 23,5 oranı üzerinden değil de her bir sigorta koluna ait prim oranı üzerinden ayrı ayrı hesaplanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen 25’inci maddesinde belirtilen teklif fiyata dâhil giderler esas alınarak, ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan KİK işçilik hesaplama modülü dışında (Kamu İhale Kurumunun internet sayfasında 01.01.2013 tarihinden itibaren yayımlanan düzeltilmiş modülde) ve işveren payını oluşturan prim tutarlarının sosyal güvenlik mevzuatına göre ayrı ayrı hesaplanması sonucunda, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin  (giyim gideri hariç, % 3 sözleşme gideri ve genel giderler dâhil olmak üzere) 6.994.244,49 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, incelemeye konu ihaleye 5 teklif verildiği, Gökoğlu Müh. Taah. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “teşekkür mektubu sunduğu” gerekçesiyle, Yıl-San İnş. Gıda Su Ür. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin“teklif zarfı içerisinde ihale dokümanı dışında herhangi bir belge sunmadığı” gerekçesiyle ve Mars Sos. Hizm. ve Özel Sağ.Hizm. Bilg.Tic. Ltd.Şti.nin teklifinin “geçici teminat mektubu sunmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

 

            Söz konusu ihaleye ilişkin teklifi aşırı düşük olduğu tespit edilen Önar Araş. Yön. Dan.  İns. Kayn. Tem. Gıda İnş. Turz. Taş. San. ve Tic. Ltd.Şti- Çeip Gıda Paz. Turz. Dan. İnş. Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd.Şti. İş Ortaklığı’na gönderilen 14.12.2012 tarihli yazıda “… Vermiş olduğunuz teklif idarenin 14/12/2012 tarih ve (1) nolu ihale komisyonu kararında, yaklaşık maliyete göre aşırı düşük teklif olarak tespit edilmiş olup tarafınızdan (istekliden) aşırı düşük fiyat savunması istenmesine karar verilmiştir. Birim fiyat teklif cetveli içinde yer alan iş kalemleri için  ayrıntılı açıklama yapılması, ayrıca sözleşme giderleri içinde yer alan ödemelerin açıklanması, teklif edilen bedelle bu işin nasıl gerçekleştirilebileceği hususlarını belgelendirmek suretiyle (Genel Tebliğin 79.maddesi) tebliğ tarihiden itibaren (tebliğ günü dahil) 5 (beş) gün içinde yazılı açıklama sunulması hususunda gereğini rica ederim.” ifadesine yer verilmek suretiyle aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği,

 

            Bahsi geçen istekli tarafından 18.12.2012 tarihli yazı ekinde aşırı düşük teklif açıklamasının sunulduğu görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 59 uncu maddesinde;

            “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

            (2) İhale komisyonu;

            a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

            hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

            (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

            (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde,

 

             “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

            İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

            79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

            79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

            i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

            ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

            iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

 

            79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

            Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.”açıklaması yer almaktadır.

 

            Söz konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin teklif fiyata dâhil giderlerin belirtildiği 25’inci maddesi ve yukarıda yer verilen birim fiyat teklif cetveli standart formu incelendiğinde, teklif fiyata dâhil olan giderlerin yemek ve yol giderini içeren işçilik ücreti, giyim gideri, araç maliyeti ve erzak giderinden oluştuğu anlaşılmaktadır.

            İdarenin yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde, personel giderinin KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak (giyim dahil) 7.041.885,59 TL, araçların mazot gideri hariç maliyetinin 192.956,40 TL, mazot maliyetinin 254.102,94 TL, personele yılda 3 kere verilecek olan erzak maliyetinin toplam 26.130,00 TL olarak belirlendiği ve bu durumda toplam maliyetin 7.515.074,93 TL olarak hesaplandığı, bulunan 7.515.074,93 TL üzerinden 225.452,25 TL tutarında “% 3 sözleşme gideri”nin hesaplandığı, daha sonra  (7.515.074,93 TL + 225.425,25 TL=) 7.740.527,18 TL üzerinden “%12 oranında müteahhit kârı, KİK payı ve genel gider” olarak 901.808,99 TL tutarının hesaba dahil edilerek yaklaşık maliyetin toplam 8.642.336,17 TL olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

 

            İdarece yapılan söz konusu hesaplamada, 225.452,25 TL tutarındaki % 3 sözleşme giderinin “giyim dahil işçilik maliyeti” üzerinden mükerrer hesaplandığı (7.041.885,59 TL tutarındaki giyim dahil işçilik maliyeti hesabının zaten % 3 oranındaki sözleşme giderini içerdiği anlaşılmıştır), ayrıca işçilik maliyetinin unsurlarından olmayan “araç maliyeti, mazot maliyeti ve erzak maliyeti” üzerinden de % 3 sözleşme gideri hesaplandığı görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen 79.1’inci maddesinde, % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderlerin, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden hesaplanacağı, anılan Tebliğ’in 79.4.2.20’nci maddesinde ise personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, malzeme ve diğer maliyet kalemlerine ilişkin sözleşme giderinin de % 3 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler içinde yer aldığı kabul edildiğinden, malzeme ve diğer maliyet kalemleri için ayrıca sözleşme giderinin hesaplanmayacağı açıklaması yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen açıklamaları dikkate alındığında, idarenin yaklaşık maliyet hesabında yer alan “araç maliyeti, mazot maliyeti ve erzak maliyeti” için ayrıca “% 3 oranında sözleşme gideri ve genel gider” hesaplanmasına gerek olmadığı kanaatine ulaşılmıştır.

 

            Bu itibarla başvuruya konu ihaleye ilişkin kârsız yaklaşık maliyetin, yukarıda yer verilen tespitler sonucunda bulunan 6.994.244,49 TL tutarındaki giyim hariç % 3 sözleşme gideri ve genel giderler dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti, idarece hesaplanan 46.274,80 TL tutarındaki giyim gideri ile söz konusu gidere ilişkin 1.388,24 TL tutarındaki % 3 sözleşme gideri ve genel gider, 192.956,40 TL tutarındaki araç maliyeti, 254.102,94 TL tutarındaki mazot maliyeti ve 26.130,00 TL tutarındaki erzak maliyeti toplamı olan 7.515.096,87 TL’ye eşit olduğu tespit edilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen 79.4’üncü maddesinde yer alan açıklamalardan,  personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında kârsız yaklaşık maliyetin altındaki teklif sunan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            Başvuruya konu ihaleye ilişkin kârsız yaklaşık maliyet tutarının 7.515.096,87 TL olduğu ve aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan Önar Araş. Yön. Dan.  İns. Kayn. Tem. Gıda İnş. Turz. Taş. San. ve Tic. Ltd.Şti- Çeip Gıda Paz. Turz. Dan. İnş. Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd.Şti. İş Ortaklığı’nın 7.524.590,64 TL tutarındaki teklifinin, 7.515.096,87 TL tutarındaki kârsız yaklaşık maliyet üzerinde olduğu anlaşıldığından, bahsi geçen istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına gerek olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kanun’un “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının(d) bendinde, itirazen şikâyet dilekçelerinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği, aynı maddenin onuncu fıkrasında da, başvurunun şekil kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceğinin hüküm altına alınmıştır.

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, Yönetmelik’in 8’inci maddesinin (ç) bendinde de, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendi yinelenmiş, başvuru dilekçelerinde başvurunun konusunun, sebeplerinin ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmış, aynı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında ise, birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin son fıkrasında “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçeleriinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

            Başvuru sahibinin 10.12.2012 ve 14.12.2012 tarihlerinde Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet dilekçelerinde söz konusu iddiaya ilişkin olarak dile getirdiği hususların, ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığındaki ortakların bilanço veya eşdeğer belgeleri ile iş hacmini gösteren belgelerin, söz konusu iş ortaklığındaki hisse oranları dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi ve tetkik edilmesi, ayrıca bahsi geçen isteklinin iş deneyimini gösteren belgelerinin doğru olup olmadığı ve iş deneyim belge tutarlarının yeterli olup olmadığının gözden geçirilmesine yönelik bir talebi içerdiği, başvuru dilekçesinde somut bir hukuka aykırılık iddiasına yer verilmediği, dolayısıyla başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesinin (ç) bendine aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

 

            Bu itibarla 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Hükmi şahısların ehliyeti” başlıklı 137’nci maddesinde,

 

“Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz olup şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak şartiyle bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar mahfuzdur.”hükmü yer almakta idi. Ticaret hukukunda ultra vires ilkesi olarak isimlendirilen bu kurala göre, şirketin ana sözleşmesinde belirtilen işletme konusu dışında kalan işlemlerde şirketin hak ehliyeti bulunmamakta olup, ticaret şirketlerinin yalnızca şirket sözleşmesinde yer verdikleri alanlarda faaliyet gösterebilmeleri mümkündür.

 

Ancak, 1/7/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 1533’üncü maddesi ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun “Tüzel kişilik ve ehliyet” başlıklı 125’inci maddesinde,

 

 “(1) Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir.

 

  (2) Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır.”hükmü bulunmaktadır.

 

 Dolayısıyla ticaret şirketlerinin ana sözleşmelerinde yer almayan faaliyet konuları dışında da bütün haklardan yararlanıp, borçları üstlenebilmelerinin önünde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu açısından herhangi bir engelin kalmadığı anlaşılmaktadır. Ancak Türk Ticaret Kanunu’na göre özel kanun niteliği taşıyan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde istekli olabileceklerin “ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim”, isteklilerin “mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi” olarak tanımlandığı ve anılan mevzuat hükmü gereğince, istekli olabilecek sıfatını kazanmak için dahi ihale konusu alanda faaliyet gösterilmesi gerektiği hususu dikkate alındığında, ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanan kişi ya da kuruluşların evleviyetle bu şartı sağlamaları gerekmektedir.

 

 

            İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının teklif dosyası kapsamında,

 

            -Pilot ortak Önar Araş. Yön. Dan.  İns. Kayn. Tem. Gıda İnş. Turz. Taş. San. ve Tic. Ltd.Şti. tarafından 15.06.2011 tarih ve 7837 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 1279’uncu sayfasının sunulduğu ve şirketin hisse devri, yetki iptali ve yetkili atamasına ilişkin kararların ilan edildiği görülmüştür.

 

            Söz konusu şirketin ana sözleşmesindeki faaliyet konularının incelenmesi amacına yönelik olarak www.ticaretsicil.gov.tr adresinde yapılan sorgulamada, 25.05.2009 tarih ve 7317 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 62’nci sayfası ile 07.07.2010 tarih ve 7601 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 270’nci sayfasında yer verilen ana sözleşme metinlerinin “Maksat Mevzu” başlıklı 3’üncü maddesinde “…Konusu ile ilgili özel, resmi ve yarı resmi kuruluşların, evlerin, park bahçe, yeşil alan, bu ve buna benzer alanların her türlü temizliğini, bakımını ve ilaçlama işlerini yapmak,..” ifadelerine yer verildiği, bu çerçevede söz konusu şirketin faaliyet alanının ihale konusu işi kapsar nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

            -Özel ortak Çeip Gıda Paz. Turz. Dan. İnş. Tem. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 21.06.2012 tarih ve 8095 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 702’nci sayfasının sunulduğu ve şirketin hisse devri, yetki iptali ve yetkili atamasına ilişkin kararların ilan edildiği görülmüştür.

 

            Söz konusu şirketin ana sözleşmesindeki faaliyet konularının incelenmesi amacına yönelik olarak www.ticaretsicil.gov.tr adresinde yapılan sorgulamada, 26.10.2009 tarih ve 7425 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 129’uncu sayfasında yer alan şirket ana sözleşmesinin “Amaç ve Konu ” başlıklı 3’üncü maddesinin “İnşaat” başlıklı kısmında yer alan “…b.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat, taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ...inşa etmek ve kiraya vermek” ve “…d…belediyeler… tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol,su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı …işlerinin yeniden veya onarma ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek” şeklinde belirlenen amaç  ve konular göz önüne alındığında, söz konusu şirketin faaliyet alanının ihale konusu işi kapsar nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

 

            Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul