• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-982
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :30
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.II-982
Şikayetçi:
 Öztürkler Turizm Gıda Temizlik Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti., İZZETPAŞA MAH. BEYZADE SOK. NO:8/B ELAZIĞ
 İhaleyi yapan idare:
 Mardin Aile Ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Nur Mahallesi Toki Yanı 47100 MARDİN
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2013 / 2582
Başvuruya konu ihale:
 2012/174624 İhale Kayıt Numaralı "Mamul Yemek Hizmeti Alım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğütarafından 27.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Mamul Yemek Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Öztürkler Turizm Gıda Temizlik Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.nin 03.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.01.2013tarih ve 2582sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/400sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece belirlenen yaklaşık maliyet dikkate alındığında, ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu hizmet alımı ihalesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir kalem için piyasada bu alanda faaliyet gösteren firmalardan, Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, Sanayi ve Ticaret Odasından fiyat teklifleri alınmış, bu fiyatların aritmetik ortalamasına itibar edilmeyerek kalem bazında %20’ye varan tenzilat yapılmış ve kârsız yaklaşık maliyet 754.660,90.-TL olarak belirlenmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

            İhale komisyonu;

 

            a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

            İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Yukarıda belirtilen Kanun hükmünden, ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet veya diğer tekliflerle kıyaslandığında aşırı düşük olarak belirlenen tekliflerin, reddedilmeden önce aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulacağı, anılan mevzuat hükümleri uyarınca aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak, isteklilerden teklif bileşenleri ile ilgili açıklama talebinde bulunulacağı ve isteklilerin bu açıklamalarını belgeye dayandıracakları, aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin olarak isteklilerce yapılan açıklamaların ihale komisyonunca değerlendirilmesi sonucunda, ihale konusu işin yapılabilmesi için yeterli görülen isteklilerin tekliflerinin kabul edileceği, bu nedenle kamu ihale mevzuatının, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi konusunda, kamu hizmetinin idari ve mali gereklerine aykırı kullanılmamak koşuluyla idareye takdir yetkisi verdiği, ancak bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı anlaşılmaktadır.

 

Kamu ihalelerine ilişkin ikincil mevzuat kapsamında personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında aşırı düşük teklif fiyatlarının belirlenmesinde esas alınacak sınır değerin tespitine ilişkin bir düzenleme bulunmamakla birlikte, Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesine göre idarelerin, geçerli teklifleri belirledikten sonra diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre aşırı düşük teklifleri tespit etme ve bu teklifler hakkında açıklama isteme yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

Ayrıca, Kamu İhale Kurulunun istikrar kazanmış kararları, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında fiyat teklif eden isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği yönündedir.

 

Bu çerçevede; idarece belirlenen yaklaşık maliyetin kârsız tutarının altında teklif veren isteklilerden tekliflerine ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin karara bağlanmış olmasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, teklif bedeli kârsız yaklaşık maliyetin altında olan geçerli tekliflere ilişkin, teklifte önemli bileşenler tespit edilerek, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Ancak, aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasının mümkün olup olmadığının tespiti için, ihale dokümanı da incelenmiş ve mevcut dokümanla ihalenin sonuçlandırılamayacağı anlaşıldığından, ihalenin iptal edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 

            Şöyle ki; şikâyete konu hizmet alımının, Mardin Musa Cihaner Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü mutfağında, yemek pişirme yoluyla mamul yemek alımı, dağıtımı ve servisi işi olduğu, işin 01.01.2013 tarihi ile 31.12.2013 tarihleri arasında yürütüleceği anlaşılmaktadır.

 

            İhale konusu işe ilişkin İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesi,

 

“25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif edilecek fiyata dâhildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. 39420 adet sabah kahvaltısı, 101470 adet ara öğün, 64461 adet öğle yemeği, 39420 akşam yemeği olmak üzere toplam 244771 adet/öğün yemek teklif fiyata dahildir. (Yemekten yararlanacak adet/öğün sayısına mamul yemek hizmet alımında çalışan personel hariç, özel hizmet alımı ile temizlik, bakım, kaloriferci, aşçılık, ziyaretçi danışma ve yönlendirme, özel güvenlik, araç kiralama hizmetinde çalışan personel sayısı da dâhil edilecektir.)”şeklinde düzenlenmiştir.

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşme bedeline dahil olan giderler” başlıklı 7.1’inci maddesinin (e) bendinde,

 

“Yılbaşı, bayram, davet, toplu yapılan doğum günleri vs. gibi özel günlerde yılda on iki defa olmak üzere, kuruluşta bakılan sayısının iki katına kadar kişinin yararlanacağı Özel Gün Menüsü (en az beş çeşit olmak üzere 1-Kuruyemiş, 2-Kuru pasta 3-Yaş pasta, 4-Meyve, 5-İçecekler vs.),”giderinin sözleşme bedeline dâhil olduğu düzenlenmiştir.

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Diğer hususlar” başlıklı 36.27’nci maddesinde ise“İdare tarafından yılda on iki defa “özel gün” yapılamaması durumunda, yapılamayan özel günlerin menüsüne ilişkin tutar, yüklenici firmanın en son aydaki hak edişinden kesilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır. Ancak, özel gün menüsü için birim fiyat teklif cetvelinde satır açılmadığı için bu gider kalemi için isteklilerce tek başına fiyat teklif edilmesi mümkün olmadığından, yapılacak ödeme ve kesintinin belirsizlik yaratacağı anlaşılmıştır. Kaldı ki, özel gün menüsü verileceğine ilişkin İdari ve Teknik Şartname’de herhangi bir belirleme de yapılmamıştır. Dolayısıyla, isteklilerin tekliflerini hazırlamasında ve işin yürütülmesinde özel gün menüsünü dikkate alıp almayacakları açık değildir.

 

Ayrıca, ihale dokümanında yemek üretimi için idarenin mutfağının kullanılacağı belirtilmiş olmakla birlikte, İdari Şartname, Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısı’nın bazı maddelerinde yüklenicinin mutfağının da kullanılabileceğine ilişkin düzenlemeler yapılmış olup, ihale dokümanının bu çerçevede birbiriyle çeliştiği görülmektedir.

 

Sözleşme Tasarısı’nın “Diğer hususlar” başlıklı 36.22’nci maddesinde ise “Firma faaliyette bulunacağı binada kendisine teslim edilen her türlü tesis ile demirbaş malzemelerinin temizliği ve bakım onarımından sorumlu olacaktır. Yüklenici firma elektrik, su ve diğer malzemelerin kullanımında azami ölçüde tasarrufa dikkat edecektir. Yüklenici firmalara kuruluş mutfağının kullandırıldığı durumlarda, elektrik, doğalgaz ve su harcamaları süzme sayaç koyularak yüklenicinin sarfiyatı tespit edilecektir. Bu durumda kuruluş ile yükleniciye ait ortak giderlerin ödenmesi hususu, ilgili saymanlık ile birlikte tespit edilecek bir usulle yapılacaktır.”düzenlemesine yer verilmiş ancak, kullanım bedellerinden hangilerinin ne kadarlık kısmının yükleniciye ait olduğu hususu ile ortalama sarfiyat miktarları ihale dokümanında belirtilmemiştir.

 

Teknik Şartname’nin “Makine ve Teçhizat İle İlgili Hususlar” başlıklı 4’üncü maddesinde ”İdare, yemeklerin ısıtılması işleminde kullanılmak üzere firmaya teslim edilecek, ocak ve diğer ısıtma cihazları ile LPG tüplerinin markasını, ağırlığını ve sayısını bir tutanakla tespit edecektir. İşin bitiminde teslim edilen LPG tüpleri tekrar geri alınacaktır. LPG dolum masrafları firma tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesine yer verilmiş, ancak ortalama sarfiyat belirtilmemiştir.

 

Teknik Şartname’nin “Şartname ve Ekleri” başlıklı 5’inci maddesinde “Bu teknik şartname beş maddeden ibaret olup, şartname eki olan “Gıda Rasyonu” ve “Gıda Malzemelerinin Özellikleri Listesi” Kurumun web sitesinden temin edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiş olmakla birlikte ihale dokümanı kapsamında isteklilere teklif bedelini sağlıklı oluşturabilmelerini, tekliflerin sağlıklı ve objektif değerlendirilebilmesini teminen bir örnek menünün verilmediği anlaşılmaktadır.

 

İhale dokümanı bir bütün olarak incelendiğinde; isteklilere sağlıklı teklif vermelerini sağlayacak örnek menünün hazırlanmadığı, sözleşme tasarısında özel gün menüsü verileceğine ilişkin düzenleme yapılmış olmakla birlikte, Teknik ve İdari Şartname’de bu gider kalemine yer verilmediği, birim fiyat teklif cetvelinde özel gün menüsü için satır açılmadığı, işin yürütülmesi aşamasında kullanılan su, doğalgaz, elektrik bedellerinin ne kadarlık kısmının yüklenici tarafından karşılanacağı ile LPG kullanımına ilişkin ortalama sarfiyat miktarlarının belirtilmediği, dolayısıyla ihale dokümanının mevcut halinin sağlıklı teklif verilmesine ve tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesine imkân sağlamadığı, dolayısıyla ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılamayacağı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde özetle “İdarece belirlenen yaklaşık maliyet dikkate alındığında, ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu” şeklinde dile getirdiği iddiası kapsamında Kurulca, “…isteklilere sağlıklı teklif vermelerini sağlayacak örnek menünün hazırlanmadığı, sözleşme tasarısında özel gün menüsü verileceğine ilişkin düzenleme yapılmış olmakla birlikte, teknik ve idari şartnamede bu gider kalemine yer verilmediği, birim fiyat teklif cetvelinde özel gün menüsü için satır açılmadığı, işin yürütülmesi aşamasında kullanılan su, doğalgaz, elektrik bedellerinin ne kadarlık kısmının yüklenici tarafından karşılanacağı ile LPG kullanımına ilişkin ortalama sarfiyat miktarlarının belirtilmediği, dolayısıyla ihale dokümanının mevcut halinin sağlıklı teklif verilmesine ve tekliflerin sağlıklı değerlendirilmesine imkân sağlamadığı, dolayısıyla ihalede aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılamayacağı kanaatine varılmıştır.” gerekçesine dayanılarak “ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Mamul Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin piyasa araştırması yapılmak suretiyle 754.660,90.-TL olarak belirlendiği, bu bedele %18 yüklenici kârı ilave edilerek toplam yaklaşık maliyetin 890.499,86TL olarak hesaplandığı,

 

Bahse konu ihalede (17) adet ihale dokümanı satın alındığı, 27.12.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 7 istekli tarafından teklif verildiği,

 

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, bir isteklinin teklifinin “geçici teminat mektubu idareye hitaben yazılmadığı, geçici teminat tutarı rakam ve yazıyla yazılan kısımları uyuşmadığı, toplam cirosunun sağlamadığı” gerekçesiyle, bir isteklinin teklifinin “teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmadığı” gerekçesiyle ve bir isteklinin teklifinin de “geçici teminat mektubu ve banka referans mektubu olmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması sonrasında geriye kalan dört teklifingeçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

 

İsteklinin adı

Teklif Bedeli (TL)

Mak Gıda Tem. Teks. Taah. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

548.530,00

Öztürkler Turizm Gıda Temizlik Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti.

691.348,80

İçkale Gıda Inş. Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.

727.929.50

Değişim Hazır Yemek Tem. İnş. Otom. Hayv. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

739.584,38

 

Şeklinde verildiği, idarece, idarece hiçbir teklif diğer tekliflere göre aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmemiş, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatında da personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklifin tespitine yönelik bir sınır değer belirlemesi olmadığından hareketle, idarenin takdir yetkisi çerçevesinde ihalenin sonuçlandırdığı,

 

Anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

 

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

 

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

 

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir.  Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması istemeden ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı düşünülmektedir.

 

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedelleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olduğu değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle;  başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olduğuna ilişkin “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “ihalenin iptaline” niteliğindeki karara katılmıyorum.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul