• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-984
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :32
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.II-984
Şikayetçi:
 Göktürkler 1 Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., YÜKSEL CAD. NO : 44/4 KIZILAY ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Erbaa Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi 87 60500 TOKAT
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.01.2013 / 3845
Başvuruya konu ihale:
 2012/188052 İhale Kayıt Numaralı "Özel Güvenlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Erbaa Belediye Başkanlığıtarafından 07.01.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Özel Güvenlik” ihalesine ilişkin olarak Göktürkler 1 Güvenlik Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin 18.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 30.01.2013tarih ve 3845sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/561sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı ile teknik şartnamede öngörülen giyim, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ile diğer giderlerin karşılanamayacağının açık olduğu, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasında mevzuata uyarlık bulunmadığı, idarece yaklaşık maliyetin hesaplanmasında veya güncellenmesinde mevzuata aykırılığın bulunduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin “30 Personel İle 20 Ay Özel Güvenlik Hizmet Alımı”olarak tanımlandığı, “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ulaşım, sigorta, vergi ve harç giderleri teklif fiyata dahildir.

 

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

01/02/2013-30/09/2014 tarihleri arasında resmi ve dini bayram günleri olarak toplam 22 gün ve 15 personel çalışacağı için 15 işçi x 22 gün =330 gün olarak hesaplanmıştır.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Bu işe ait sözleşmenin uygulanması esnasında çalıştırılacak personele ödenecek ücret;

30 adet Özel Güvenlik Personeline brüt 4tl yemek ücreti ayrıca bordroya ilave edilerek ödenecektir.Yüklenici tarafından karşılanacak olan yemek ücreti için kişi başı aylık gün sayısı olarak 15 gün esas alınacaktır.

 

25.3.3. Malzeme giderleri:

SIRA GİYSİ TÜRÜ MİKTARI

1 Güvenlik Gömlek Uzun Kol 30

2 Güvenlik Gömlek Kısa Kol 30

3 Güvenlik Pantolon 60

4 Güvenlik Mont 30

5 Ayakkabı 60

6 Kazak 30

7 Güvenlik Kaban 30

8 Deri Arma 30

9 Güvenlik Nakış Arma 30

10 Palaska 30

11 Kıravat 30

12 Şapka 30

13 Yelek 30

14 Apolet 30

 

25.3.4. Diğer giderler:

Yüklenici tarafından tüm personele, 5188 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası yaptırılacaktır.

 

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Yüklenici tarafından çalıştırılacak olan personelin kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 1 olacaktır.”  düzenlemesinin bulunduğu görülmüştür.

 

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde ihale komisyonunun verilen teklifleri aynı Kanun’un 37’nci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, verilen hizmetin ekonomik olması, teklif sahibinin hizmetin temini işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen hizmet işinin özgünlüğü hususlarında yapılacak açıklamaları değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracağı hüküm altına alınmıştır.

 

Bununla birlikte, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesinde “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklamasının bulunduğu, şikâyete konu ihalenin, kamu ihale mevzuatı anlamında personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı niteliği taşıdığı, bu itibarla, idare tarafından hazırlanan yaklaşık maliyetin kârsız tutarının altında kalan teklif sahiplerinden açıklama istenilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

            İdarenin yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde, yemek bedeli, ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde yapılacak çalışma maliyeti ve % 3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyetinin KİK işçilik modülü kullanılarak 760.443,90 TL olarak belirlendiği, giyim, malzeme ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası için piyasadan fiyat teklifi alındığı, gelen fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınarak giyim gideri için 10.302,50 TL, sigorta için 300,00 TL bedel öngörüldüğü, % 15 oranında firma kârı (115.656,96 TL) öngörülerek yaklaşık maliyetin toplam 886.703,36 TL olarak belirlendiği görülmüştür. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinin beşinci fıkrasındaki “Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.” düzenlemesi uyarınca idare tarafından ihale tarihi olan 07.01.2013 tarihinde mevzuat düzenlemesine uygun bir şekilde ihale tarihi itibariyle geçerli olan asgari ücret üzerinden yaklaşık maliyetin güncellendiği, yapılan güncelleme sonucunda yemek bedeli, ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde yapılacak çalışma maliyeti ve % 3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyetinin KİK işçilik modülü kullanılarak 789.417,90 TL olarak belirlendiği, bu tutarın üzerine giyim, malzeme ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası bedeli olan 10.602,50 TL’nin eklenmesi suretiyle kâr hariç yaklaşık maliyetin 800.020,40 TL olarak hesaplandığı belirlenmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının ise 805.001,40 TL olduğu, dolayısıyla kâr hariç yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu anlaşıldığından idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasında mevzuata aykırılığın olmadığı sonucuna varılmıştır.

           

Ayrıca, itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı ile teknik şartnamede öngörülen giyim, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ile diğer giderlerin karşılanamayacağı iddiasına idareye sunulan şikâyet dilekçesinde yer verilmediği görülmüş, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların Şekil Unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında“İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü ve

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 12’nci maddesinin,

 

“…İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.”şeklindeki düzenlemesi karşısında başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusunda iddia konusu edilen bu hususlara ilişkin inceleme yapılmamıştır. Kaldı ki, idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadığı ve yapılmasına da gerek bulunmadığı anlaşıldığından, iddia kapsamında inceleme yapılmasına imkan da bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul