En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-985
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :33
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.II-985
Şikayetçi:
 Detay Otomasyon Sosyal Hizmetler Taşım. Temizlik Elek. Orman Ürünleri Otomotiv Turizm İnş. Taah. Yemek.San. Tic. Ltd. Şti., GENÇLİK MAH. TEVFİK IŞIK CAD. MELTEM SİTESİ 1.BLOK NO:35/3 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Özgür Mah. Otogar Yanı 1 15100 BURDUR
Başvuru tarih ve sayısı:
 04.01.2013 / 373
Başvuruya konu ihale:
 2012/164824 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı 19 Kişi İle İtfaiye Destek Hizmetleri Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğütarafından 03.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013 Yılı 19 Kişi ile İtfaiye Destek Hizmetleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Detay Otomasyon Sosyal Hizmetler Taşım. Tem. Elek. Orm. Ürünl. Otom. Tur. İnş. Taah. Yemek. San. Tic. Ltd. Şti.nin 26.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.01.2013tarih ve 373sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/70sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İşçilik maliyetleri hesaplanırken her bir sigorta oranının ayrı ayrı hesaplanarak yuvarlama işleminin yapılması gerektiği, bu şekilde yapılan hesaplama dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin teklif fiyatlarının asgari işçilik maliyetini karşılamadığı ve bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif cetvelinde aritmetik hata olduğu,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin “2013 Yılı 19 Kişi İle İtfaiye Destek Hizmetleri Alımı”olarak tanımlandığı, “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. vergi(KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, teklif fiyata dahil edilecektir. Satınalma Kapsamındaki tüm giderler yüklenici sorumluluğunda olacaktır.

 

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

 

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

BACA TEMİZLİĞİ İŞÇİSİ pozisyonu için Asgari Ücretin %5 fazlası.
ŞOFÖR pozisyonu için Asgari Ücretin %10 fazlası.
ENKAZ-KAZALAR VE SU TAHLİYESİ HİZMETLERİ İŞÇİSİ pozisyonu için Asgari Ücretin %5 fazlası.


            Birim fiyet teklif cetvelinde tanımlanmıştır.

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

25.3.3. Malzeme giderleri:

Bu iş için yükleniciden herhangi bir malzeme talep edilmemektedir.

 

25.3.4. Diğer giderler:

Teknik şartnamede tanımlanan giyim eşyaları ayni olarak verilecektir.

 

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

 

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %3 (üç) olarak tespit edilmiştir.”düzenlemesinin bulunduğu,

 

Birim fiyat teklif cetvelinin,

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

        Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

BACA TEMİZLİĞİ İŞÇİSİ

İşçi x Ay

3

12

 

 

2

ŞOFÖR

İşçi x Ay

8

12

 

 

3

ENKAZ-KAZALAR VE SU TAHLİYESİ HİZMETLERİ İŞÇİSİ

İşçi x Ay

8

12

 

 

                                                                                            I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

BACA TEMİZLİĞİ İŞÇİSİ (GENEL TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMASI)

Gün

43,5

 

 

2

ŞOFÖR (RESMİ TATİL GÜNÜ ÇALIŞMASI)

Gün

116

 

 

3

ENKAZ-KAZALAR VE SU TAHLİYESİ HİZMETLERİ İŞÇİSİ(RESMİ TATİL GÜN ÇALIŞMASI)

Gün

116

 

 

4

BACA TEMİZLİĞİ İŞÇİSİ (FAZLA ÇALIŞMA)

Saat

600

 

 

5

ŞOFÖR (FAZLA ÇALIŞMA)

Saat

1.600

 

 

6

ENKAZ-KAZALAR VE SU TAHLİYESİ HİZMETLERİ İŞÇİSİ (FAZLA ÇALIŞMA)

Saat

1.600

 

 

                                                                                          II.  ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)

 

                                                                                 TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

Şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2.1’inci maddesinde “İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğ’in “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

 

78.7. (Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 28 md.) Yaklaşık maliyet içerisinde yer alan işçilik maliyeti; çalıştırılacak personel sayısı ile brüt asgari ücret tutarı ve bu tutar üzerinden hesaplanan işveren payı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

 

78.8. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde (ulusal bayram, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü ve yılbaşı günü) yaptırılacak çalışma için 4857 sayılı İş Kanununun 47 nci maddesi, fazla çalışmalar için ise aynı Kanunun 41 inci maddesi uyarınca hesaplanacak ücret, brüt asgari ücret üzerinden; idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası öngörülmüş ise bu tutar üzerinden hesaplanacaktır.

78.10. Nakdi olarak ödenecek brüt yemek ve yol bedeli üzerinden işveren sigorta primi ayrıca hesaplanacak ve yemek bedeli hesaplanırken yemek prim istisna tutarı da dikkate alınacaktır.” açıklaması,

 

“Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde ise; “79.1. (Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 4. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

…79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

 

79.4. …

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

 

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklamaları bulunmaktadır.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Fazla çalışma ücreti” başlıklı 41’inci maddesinde “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda toplam kırkbeş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmaz.

Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.”hükmü bulunmaktadır.

 

Ayrıca, I. İnceleme Dairesi Başkanlığının 20.11.2012 tarih ve 19599 sayılı yazısı ile işveren prim hesabının nasıl yapılması gerektiği, özellikle de yuvarlamanın hangi aşamalarda yapılması gerektiği hususlarında Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden görüş istenilmiş, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 03.12.2012 tarih ve 20518196 sayılı yazı ile belirlenen prime esas kazanç tutarı üzerinden, gerek işveren gerekse sigortalı hisselerinin 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması gerektiği ve yuvarlamanın her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği belirtilmiştir.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün görüş yazısı ve ihale dokümanındaki düzenlemeler doğrultusunda şikâyete konu ihaleye ilişkin asgari işçilik maliyeti 336.399,86 TL olarak bulunmuştur.

 

Anılan Tebliğ açıklamaları uyarınca, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulacağı,  aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamayan isteklilerin tekliflerinin gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedileceği anlaşılmaktadır.

 

            İdarece KİK işçilik modülü kullanılarak bulunan % 3 sözleşme gideri dâhil asgari işçilik maliyetinin (336.366,26 TL) üzerine % 10 oranında firma kârı (33.366,26 TL) eklenerek yaklaşık maliyetin 370.002,88 TL olarak belirlendiği, teklifi geçerli olarak değerlendirilen isteklilerden ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin 336.366,26 TL, NKS Temizlik Gıda Yem. Bil. İşl. Tur. Taş. ve Öz. Sa. Hi. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin 336.366,27 TL, başvuru sahibinin teklifinin ise 366.474,80 TL, idarece hesaplanan kâr hariç yaklaşık maliyetin altında teklif veren isteklinin bulunmadığı görülmüştür.

 

            Ancak, yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde, idarece asgari işçilik maliyetinin KİK işçilik modülü kullanılarak 336.366,26 TL olarak bulunduğu, tarafımızca yapılan hesaplama sonucunda ise asgari işçilik maliyetinin 336.399,86 TL olarak bulunduğu, aradaki farkın iki nedenden kaynaklandığı, bunlardan ilkinin KİK işçilik modülünün bir günlük resmi tatil çalışma maliyetini fazla çalışma maliyetini işveren payı ve %3 sözleşme gideri dahil bir aylık ücreti bir günlük ücrete dönüştürerek elde etmesi sonucu oluştuğu, hâlbuki bir günlük ücretin üzerinden işveren payı ve % 3 sözleşme gideri hesaplanmak suretiyle bir günlük resmi tatil çalışma maliyetinin hesaplanması gerektiği, ikinci farklılığın ise KİK işçilik modülünün bir saatlik fazla çalışma maliyetini işveren payı ve %3 sözleşme gideri dahil bir aylık ücreti saatlik ücrete dönüştürerek elde etmesi sonucu oluştuğu, hâlbuki bir saatlik ücretin % 50 fazlası üzerinden işveren payı ve % 3 sözleşme gideri hesaplanmak suretiyle bir saatlik fazla çalışma maliyetinin hesaplanması gerektiği, ayrıca, KİK işçilik modülünün prime tabi ücretler üzerinden hesaplanan işveren payını oluşturan primleri (genel sağlık sigortası, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası, işsizlik sigortası ile risk primi) ayrı ayrı değil toplam olarak hesaba aldığı, hâlbuki yukarıda belirtildiği gibi söz konusu primlerin ayrı ayrı hesaplanarak yuvarlama işlemi yapıldıktan sonra işveren payının bulunması gerektiği anlaşılmıştır.

 

            Bu çerçevede, şikâyete konu ihalede % 3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyeti, dolayısıyla kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı olarak tarafımızca yapılan hesaplama sonucunda ulaşılan 336.399,86 TL olarak esas alınması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifi (336.366,26 TL) ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin (336.366,27 TL) bu tutarın altında olduğu, bu itibarla anılan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği ve anılan Tebliğin 79.5’inci maddesindeki açıklama uyarınca aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda, teklif bedeli, asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamayan isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmekte ise de usul ekonomisi açısından teklif bedeli asgari işçilik maliyeti ile % 3 oranındaki sözleşme giderlerini karşılamayan ihale üzerinde bırakılan istekli Burdur İhtiyaç Maddeleri İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi NKS Temizlik Gıda Yem. Bil. İşl. Tur. Taş. ve Öz. Sa. Hi. Tic. Ltd. Şti.den aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

  1. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesinde, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı hüküm altına alınmış, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2’nci maddesinde “Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, baca temizliği işçisi (genel tatil çalışması) satırının aşağıdaki şekilde düzenlendiği görülmüştür:

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

BACA TEMİZLİĞİ İŞÇİSİ (GENEL TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMASI)

Gün

43,5

41,87

1.821,34

 

 

Söz konusu iş kaleminin miktarı olan 43,5 ile anılan isteklinin birim fiyatı olan 41,87 TL’nin çarpılması sonucunda 1821,345 TL’ye ulaşılmış, bu bedelin yuvarlanarak ilgili satıra 1.821,35 TL olarak yazılması gerekirken anılan istekli tarafından 1.821,34 TL olarak yazıldığı görülmüş, dolayısıyla anılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olduğu anlaşıldığından bu gerekçeyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Burdur İhtiyaç Maddeleri İnş. San. ve Tic. A.Ş. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi NKS Temizlik Gıda Yem. Bil. İşl. Tur. Taş. ve Öz. Sa. Hi. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul