En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-986
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :34
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.II-986
Şikayetçi:
 Cerit Güvenlik Ve Sosyal Hizmetler Ltd. Şti., REMZİ OĞUZ ARIK MAH. TUNUS CAD. NO:50-A/17 KAVAKLIDERE/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Gençlik ve Spor Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Örnek Mah. Oruç Reis Cad. No:13 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2013 / 3577
Başvuruya konu ihale:
 2012/125357 İhale Kayıt Numaralı "Genel Temizlik Ve Bahçe Düzenlemesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığıtarafından 11.10.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Genel Temizlik Ve Bahçe Düzenlemesi” ihalesine ilişkin olarak Cerit Güvenlik ve Sosyal Hizmetler Ltd. Şti.nin 16.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.01.2013tarih ve 3577sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/522sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

  1. İhale üzerinde bırakılan isteklinin, aşırı düşük teklif açıklamasında,

 

a) Bahçe ekipmanları için sunduğu proforma faturayı veren firmanın bu alanda faaliyet göstermediği,

b) Proforma fatura/fiyat teklifi ve maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının her sayfasının taraflarce imzalanmadığı,

c) Maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan fiyatların düşük olmasına rağmen proforma faturada yer alan fiyatların birim fiyatların 100 katı olduğu, belgeler arasında uyumsuzluk olduğu,

d) Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının 2012 yılının 3 üncü dönemine ait olması gerekirken 4 üncü dönemine ait olduğu,

 

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinde yer alan işin, benzer iş tanımına uymadığı,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Sentez Çev. Sağ. İl. İnş. Tem. Taş. Rek. Ür. Paz. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasına yönelik iddiaları aşağıda değerlendirilmiştir.

 

a) Sentez Çev. Sağ. İl. İnş. Tem. Taş. Rek. Ür. Paz. Tic. Ltd. Şti.nin bahçe ekipmanlarını 2 ayrı proforma fatura ile tevsik ettiği, sarmaşık ipi, budama makası, herek, klapa, bahçe silindiri, bıçkı, solüsyon, maket bıçağı, tıbbi atık çöp kovası kalemlerinin yer aldığı proforma faturanın, Bakır İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından verildiği,

 

Bakır İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ilgili olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin internet sayfası üzerinden yapılan incelemede, 24 Mart 2009 tarih ve 7276 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde, “3: Şirketin Amacı” başlıklı maddede; “İnşat Malzemeleri, ithalat yapımı, toptan ve perakende satışı, taahhüdü, mümessillik, acentelik, komisyon işleri ile iştigalden ibarettir. …” ifadesinin bulunduğu,

 

Görülmüştür.

 

Bu çerçevede, Bakır İnş. Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından inşaat malzemeleri toptan ve perakende satışı yapıldığı anlaşılmış olup, bu işle iştigal eden bir tüzel kişinin proforma faturada yer alan malların satışını yapabileceği değerlendirilmiştir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından bahçe ekipmanları için sunulan diğer proforma faturayı Kahraman Temizlik Tekstil, Ömer Devrim Kahraman’ın verdiği proforma faturada teknik şartnamede öngörülen 28 kalem bahçe malzemesinden yukarıda belirtilen kalemler dışında kalan tüm kalemlere yer verildiği,

 

Kahraman Temizlik Tekstil, Ömer Devrim Kahraman ile ilgili olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin internet sayfası üzerinden yapılan incelemede, 5 Temmuz 2012 tarih ve 8105 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde, anılan gerçek kişinin iştigal konusunun, “Temizlik Malzemesi toptan ticareti (deterjan, ovma krem ve tozları, yumuşatıcılar, arap sabunu vb dahil, kişisel temizlik sabunları hariç)” olarak gösterildiği, 17 Ağustos 2012 tarih ve 8136 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ise ilave iştigal konusu eklenerek “İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçler, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) Giyim eşyalarının bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar” olarak belirtildiği görülmüştür.

 

Bu çerçevede, Kahraman Temizlik Tekstil, Ömer Devrim Kahraman’ın iştigal alanının temizlik malzemeleri ticareti, danışmanlık faaliyetleri ve giyim eşyası ticareti olduğu, faaliyetleri arasında bahçe malzemeleri ticaretinin bulunmadığı görüldüğünden, açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.14’üncü maddesinde yer alan “Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.” maddesine uygun olmadığı sonucuna varılmış, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu değerlendirilmiştir.

 

b) Sentez Çev. Sağ. İl. İnş. Tem. Taş. Rek. Ür. Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından aşırı düşük teklif açıklamasını tevsik etmek üzere sunulan iki adet proforma fatura ile proforma faturaların dayanağı olan satış tutarı tespit tutanaklarının her sayfasının taraflarca imzalandığı ve kaşelendiği görülmüş olup, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

c) Maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan fiyatların düşük olmasına rağmen proforma faturada yer alan fiyatların birim fiyatların 100 katı olduğu, belgeler arasında uyumsuzluk olduğu iddiası ile ilgili olarak, istekli tarafından sunulan proforma faturalarda “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ifadesinin yer aldığı, proforma faturaların ekinde sunulan satış tutarı tespit tutanağının ise meslek mensubu tarafından onaylandığı görülmüştür. Satış tutarı tespit  tutanaklarında yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarının, proforma faturada yer alan beyanı doğruladığı değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

d) Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının 2012 yılının 3 üncü dönemine ait olması gerekirken 4 üncü dönemine ait olduğu iddiası ile ilgili olarak, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan satış tutarı tespit tutanaklarının (Ek-O.5), 2012 yılının 2 nci dönemine ait olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.16’ncı maddesinde “..Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.” açıklaması yer almaktadır. 

İhale tarihi 11.10.2012 olan ihalede, son geçici vergi beyanname dönemi 3 üncü dönem olup, isteklinin bir önceki vergi beyanname dönemi olan 2 nci döneme ilişkin de tutanak hazırlanması mümkündür. Bu itibarla ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu satış tutarı tespit tutanaklarının (Ek-O.5), 2012 yılının 2 nci dönemine ait olduğu görülmüş olup, açıklamanın bu yönüyle mevzuata uygun olduğu değerlendirildiğinden, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

           

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibinin, 19.11.2012 tarih ve 37956 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan itirazen şikayet başvurusunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinde yer alan işin, benzer iş tanımına uymadığını iddia ettiği, söz konusu iddia ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 12.12.2012 tarih ve 2012/UH.II-4704 sayılı Kurul kararının alındığı, kararda söz konusu iddia ile ilgili olarak;  “İhale konusu iş idari şartnamenin 2 nci maddesinde; “Genel Temizlik ve Bahçe Düzenlemesi” olarak düzenlenmiş,

 

            Anılan şartnamenin 7.5.1 inci maddesinde; “….İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40’ından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir…” düzenlemesine yer verilmiş,

 

Aynı şartnamenin 7.6 ncı maddesinde ise benzer iş; “Kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı; her türlü genel temizlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde öngörülmüştür.

 

            Yukarıda yer verilen düzenlemeden, idarece her türlü temizlik hizmetinin benzer iş olarak kabul edileceği anlaşılmakta, isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin ihale dokümanı uyarınca değerlendirileceğinde tereddüt bulunmamaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olan Sentez Çevre Sağ. İlaçl. İnş. Tem. Hizm. Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgeleri incelendiğinde, isteklinin,

 

- Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından “1 Adet Pursaklar Belediyesi Sınırları İçerisinde Fen İşlerinde Görevlendirilmek Üzere Evsel ve Katı Atıkların Toplanması, Cadde, Sokakların Temzilenmesi ve Park Bakım Hizmeti ve Fen İşlerinde Görevlendirilmek üzere Personel Hizmeti Alım İşi” için düzenlenen, belge tutarı 6.850.750,59 TL olan bir iş bitirme belgesi sunduğu,

 

- Pursaklar Belediye Başkanlığı tarafından “Pursaklar Belediyesi Sınırları İçerisindeki Evsel ve Katı Atıkların Toplanması ve Taşınması, Cadde, Sokak, Pazar Yerleri ve Parkların Temizlenmesi, Ağaçlandırılması, Havuzların Temizliği ve Çalıştırılması, Çimlerin Biçilmesi, Sulanması ve Tüm Bakım ve Onarımları Hizmet Alımı” işi için düzenlenen, belge tutarı  2.032.334,64 TL olan bir alt yüklenici iş bitirme belgesi sunduğu,

 

-Keçiören Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen “Hizmet Sahalarımızın Bakım ve Temizliği İşi” için düzenlenen, belge tutarı 1.166.258,87 TL olan bir iş bitirme belgesi sunduğu, (Ancak bu belgenin güncelleştirilmiş tutarı 1.242.589,82 TL olup, bu tutar teklif bedelinin % 40’ından az olduğu için değerlendirmeye esas alınamayacaktır.)

 

Görülmüştür.

 

            İstekli tarafından sunulan ve en yüksek belge tutarına sahip iş deneyim belgesine konu işin katı atık toplanması, cadde, sokak temizliği işlerine ait olduğu anlaşılmakta olup, bu işlerin ihale dokümanında öngörülen her türlü temizlik işleri kapsamına girdiği anlaşıldığından, idarece bu yönde yapılan değerlendirmenin mevzuata uygun olduğu tespit edilmiştir.” 

 

hususlarının belirtildiği görülmüştür.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56 ncı maddesinde; Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan, anılan Kanun’un 57’nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiştir. Bu itibarla söz konusu iddianın daha önce incelenmiş ve iddia hakkında Kurul kararı alınmış olduğundan, bu iddiaya yönelik başvurunun 4734 sayılı Kanun’un onuncu maddesinin (c) bendi gereğince, reddedilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Sentez Çev. Sağ. İl. İnş. Tem. Taş. Rek. Ür. Paz. Tic. Ltd. Şti. nin aşırı düşük teklif açıklamasının reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul