En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-988
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :36
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.II-988
Şikayetçi:
 Özdemler Turizm Taşımacılık Otomotiv Zirai İlaç Gıda Pazarlama Odun Kömür Ve İnş. Malzemeleri San. Ve Tic. Ltd. Şti., ATATÜRK BULVARI ATAYURT İŞ HANI NO:169/68 KAVAKLIDERE/ ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cumhuriyet Caddesi Yenice Mahallesi 45600 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 22.01.2013 / 2800
Başvuruya konu ihale:
 2012/152473 İhale Kayıt Numaralı "2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Ortaöğretim(Lise) Kapsamındaki 1360 Öğrencinin 73 Güzergahtan 10 Taşıma Merkezi Ortaöğretim(Lise) Okulu Müdürlüğüne 147 İşgünü Taşınmaları" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğütarafından 18.10.2012tarihinde pazarlık usulüile yapılan “2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Ortaöğretim(Lise) Kapsamındaki 1360 Öğrencinin 73 Güzergahtan 10 Taşıma Merkezi Ortaöğretim (Lise) Okulu Müdürlüğüne 147 İşgünü Taşınmaları” ihalesine ilişkin olarak Özdemler Turizm Taşımacılık Otomotiv Zirai İlaç Gıda Pazarlama Odun Kömür ve İnş. Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 07.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.01.2013tarih ve 2800sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/432sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhalenin 1,2, 29, 30, 31, 32 inci Kalemlerine ilişkin olarak yapılan aşırı düşük sorgulamasına istekliler tarafından verilen açıklamaların mevzuata uygun olmadığı,

 

2) İdarenin aşırı düşük teklif sorgulamasına konu ettiği bileşenlerin mevzuata uygun olmadığı,

 

3) İdarenin sınır değeri yanlış belirlediği ve kendilerine aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerekmemesine rağmen sorgulama yapıldığı,

 

4) İtirazen şikayet başvurularının ihalenin 6 kalemine ilişkin olması sebebiyle kendilerine başvuru bedeli iadesi yapılması gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Şikayete konu ihalenin, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Ortaöğretim (Lise) Kapsamındaki 1360 Öğrencinin 73 Güzergahtan 10 Taşıma Merkezi Ortaöğretim (Lise) Okulu Müdürlüğüne 147 İşgünü Taşınmaları” hizmeti alımı işi olduğu anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin “Kısmi Teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

“…teklif etmiş olduğunuz fiyat komisyonumuzca söz konusu ihale idari şartnamesinin 34. Maddesi çerçevesinde aşırı düşük teklif olarak değerlendirilmiştir. Bu çerçevede teklifinizi

1.Akaryakıt gideri

2.Amortisman gideri

3.İşçilik gideri

4. Beklenen kar

5.Hizmetin yerine getirilmesi konusunda kullanacağınız avantajlı koşullarınız açılarından değerlendirerek teklif ettiğiniz fiyatın uygun olduğunu, takdir hakkı komisyonumuza ati olmak üzere, gerekçeleri ile beraber yazılı olarak 19/10/2012 günü (bugün) saat 16:30’a kadar komisyonumuza sunmanızı rica ederim.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

Söz konusu ihalenin 1’inci Kalemi olan Akkeçili 1 ve 2’nci Kalemi olan Akkeçili 2 kısımlarında ihale üzerinde bırakılan SS 100 Numaralı Piyadeler Motorlu Taş. Koop. adlı isteklinin açıklamalarında, teklif fiyatlarını nasıl oluşturduklarına ilişkin bir hesap cetveline yer verilmediği, akaryakıt giderine ilişkin sadece beyanda bulunulduğu, maliyet unsurları için Kamu İhale Genel Tebliği’ndeki açıklama araçlarının hiçbirisinin kullanılmadığı, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin reddi gerekirken idarenin aksi yöndeki işleminde kamu ihale mevzuatına uyarlık bulunmadığı;

 

Anılan ihalenin 29’uncu Kalemi olan Tepeköy-1, 30’uncu Kalemi olan Tepeköy-2, 31’ inci Kalemi olan Tepeköy-3 ve 32’nci Kalemi olan Tepeköy-4 kısımlarında ihale üzerinde bırakılan SS 143 Numaralı Tepeköy Motorlu Taş. Koop adlı isteklinin açıklamalarında, teklif fiyatlarını nasıl oluşturduklarına ilişkin bir hesap cetveline yer verilmediği, akaryakıt giderine ilişkin sözleşme sundukları ancak sözleşmenin bedel içermediği, kaldı ki özel hukuk sözleşmelerinin Kamu İhale Genel Tebliği’ne uygun bir açıklama yöntemi olmadığı, araç bakım işlemleri için de çeşitli sözleşmeler sunulduğu ancak bu sözleşmelerin de özel hukuk sözleşmeleri olduğu, bu nedenle anılan isteklinin teklifinin reddi gerekirken idarenin aksi yöndeki işleminde kamu ihale mevzuatına uyarlık bulunmadığı;

 

Görüldüğünden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu değerlendirilmiştir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdarece hazırlanan aşırı düşük teklif açıklama talebi yazısının, başvuru sahibi olan ÖzdemlerTur. Taş. Oto. Zir. İlaç Gıda Paz. Odun Kömür İnş. Malz. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 19.12.2012 tarihinde elden tebellüğ edildiği görülmüştür. Bu itibarla, başvuru sahibinin, bu tarihte idarece hangi bileşenlerin sorgulanacağını öğrendiği anlaşılmakta olup, bir hak kaybı olduğu düşünülüyorsa 4734 sayılı Kanun’un 54 ve 55’inci maddeleri uyarınca on gün içinde idareye başvurması gerekmektedir. Oysa anılan isteklinin, bu süre içinde herhangi bir başvuruda bulunmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak söz konusu iddianın süre yönünden reddedilmesi gerekmektedir.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuru sahibi istekli olanÖzdemlerTur. Taş. Oto. Zir. İlaç Gıda Paz. Odun Kömür İnş. Malz. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından söz konusu iddiaya, idareye yapılan şikayet başvurusunda yer verilmemiştir. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında,  şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususların itirazen şikayet başvurusuna konu edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla, söz konusu hüküm uyarınca, başvuru sahibinin idareye şikayet başvurusunda yer vermediği iddiası, itirazen şikayet başvurusuna konu edilemeyeceğinden, başvurunun reddedilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

 

           
4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) bendinde “Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir:

2) Mal ve hizmet alımı ihalelerinde; yaklaşık maliyeti beşyüz bin Yeni Türk Lirasına(altıyüzelliüçbin dörtyüzdoksanüç Türk Lirasına)* kadar olanlarda bin Yeni Türk Lirası (bin üçyüzbeş Türk Lirası)*, beşyüz bin (altıyüzelliüçbin dörtyüzdoksanüç Türk Lirası)* ile bir milyon Yeni Türk Lirası (birmilyon üçyüzaltıbin dokuzyüzseksensekiz Türk Lirası)*, arasında olanlarda iki bin Yeni Türk Lirası (ikibin altıyüzoniki Türk Lirası)*, bir milyon Yeni Türk Lirası (birmilyon üçyüzaltıbin dokuzyüzseksensekiz Türk Lirası)*ve üzerinde olanlarda üç bin Yeni Türk Lirası (üçbin dokuzyüzonsekiz Türk Lirası)*, yapım işi ihalelerinde yaklaşık maliyeti bir milyon Yeni Türk Lirasına (birmilyon üçyüzaltıbin dokuzyüzseksensekiz Türk Lirasına)*kadar olanlarda bin Yeni Türk Lirası (bin üçyüzbeş Türk Lirası)*, bir milyon (birmilyon üçyüzaltıbin dokuzyüzseksensekiz Türk Lirası)*ile on milyon Yeni Türk Lirasına (onüçmilyon altmışdokuzbin sekizyüzdoksandört Türk Lirasına)*kadar olanlarda iki bin Yeni Türk Lirası (ikibin altıyüzoniki Türk Lirası)*, on milyon (onüçmilyon altmışdokuzbin sekizyüzdoksandört Türk Lirası)*ile yirmi milyon Yeni Türk Lirası (yirmialtımilyon yüzotuzdokuzbin yediyüzseksensekiz Türk Lirası)*,arasında olanlarda üç bin Yeni Türk Lirası (üçbin dokuzyüzonsekiz Türk Lirası)*, yirmi milyon Yeni Türk Lirası (yirmialtımilyon yüzotuzdokuzbin yediyüzseksensekiz Türk Lirası)*ve üzerinde olanlarda dört bin Yeni Türk Lirası (beşbin ikiyüzyirmialtı Türk Lirası)*tutarındaki itirazen şikayet başvuru bedeli.” hükmü,

 

          İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde “….(7) Başvuru bedelinin altıncı fıkra çerçevesinde tespit edilemediği hallerde, başvuru bedeli 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının 2 numaralı bendinde işin niteliğine göre belirtilen en yüksek tutar üzerinden yatırılır ve yaklaşık maliyete göre fazla ödendiği anlaşılan tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” hükmü  bulunmaktadır.  

 

Başvuru sahibi isteklinin, şikayet başvuru bedeli olarak 3.918,00 TL yatırdığı anlaşılmıştır. Ancak kısmi teklife açık olan ihalede, isteklinin şikayete konu ettiği kalemlerde yaklaşık maliyet toplamının 105.927,32 TL olduğu göz önüne alındığında, isteklinin yukarıda yer verilen Kanun hükmü uyarınca yatırması gereken tutar 1305 TL olup, isteklinin yazılı talebi halinde fazladan yatırılan tutar olan 2613 TL’nin kendisine iade edilmesi gerekmektedir.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Başvuru sahibi ve şikayete konu kısımlarda aşırı düşük teklif açıklamaları uygun görülen Özdemler Tur. Taş. Oto. Zir. İlaç Gıda Paz. Odun Kömür İnş. Malz. San ve Tic. Ltd. Şti. adlı isteklinin belgeleri incelendiğinde, isteklinin teklif fiyatlarını nasıl oluşturduklarına ilişkin bir hesap cetveline yer vermediği, akaryakıt giderinin kilometre başına 0,40 TL olduğunun beyan edildiği ancak buna ilişkin mevzuata uygun tevsik edici belge sunulmadığı, araçların kiralama yoluyla temin edileceğinin belirtildiği ancak bu sözleşmelerin açıklama kapsamında yer almadığı ve maliyet hesaplarında dikkate alınmadığı, dolayısıyla bu gerekçelerle anılan isteklinin teklifinin reddi gerekirken idarenin aksi yöndeki işleminde kamu ihale mevzuatına uyarlık bulunmadığı tespit edilmiştir.

 

Sonuç olarak şikayete konu kısımlarda geçerli teklif kalmadığından ihalenin ilgili kısımlarının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin 1, 2, 29, 30, 31 ve 32’ nci kalemlerinin iptaline,

 

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul