En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-989
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :37
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.II-989
Şikayetçi:
 Marmara Temizlik Hizm. Gıda Bil. Reklam Ve Org. San. Tic. Ltd. Şti., İSTOÇ 4.ADA NO:19/2 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü (İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı), İzmir Yolu Üzeri Terzioğlu Kampüsü No: 1 17100 ÇANAKKALE
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2013 / 3526
Başvuruya konu ihale:
 2012/153558 İhale Kayıt Numaralı "Malzemesiz Genel Temizlik, Büro Destek, Şoförlük Ve Teknik İşletme" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıtarafından 03.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Malzemesiz Genel Temizlik, Büro Destek, Şoförlük ve Teknik İşletme” ihalesinin 1’inci kısmına ilişkin olarak Marmara Temizlik Hizm. Gıda Bil. Reklam ve Org. San. Tic. Ltd. Şti.nce 28.01.2013tarih ve 3526sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/507sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihalenin 1'inci kısmında Turkuaz Sos. Hizm. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.- MSM Tem. Tur. Oto. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı'nın ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, ancak söz konusu ihaleye ilişkin asgari işçilik maliyetinin manuel olarak hesaplanması sonucunda 6.010.044,00 TL'ye tekabül ettiği dikkate alındığında anılan isteklinin 6.009.768,72 TL tutarındaki teklifi ile asgari işçilik maliyetinin karşılanmasının mümkün olmadığı, bu hususa ilişkin olarak idareye yapmış oldukları şikâyet başvurusu üzerine idarece ihalenin iptal edildiği, idarenin "yaklaşık maliyetin KİK asgari işçilik modülü kullanılarak hesaplandığı, dolayısıyla işveren payının ayrı ayrı hesaplanarak yuvarlanmaması nedeniyle yanlış bir asgari işçilik maliyeti tutarına ulaşıldığı, yanlış bir yaklaşık maliyet ile ihaleye devam edilmesi imkânının bulunmadığı"na yönelik iptal gerekçesinin yerinde olmadığı iddia edilmektedir.

 

          İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “Malzemesiz Genel Temizlik, Büro Destek, Şoförlük ve Teknik İşletme” ihalesi şeklinde belirtildiği,

 

Kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen söz konusu ihalenin şikâyete konu 1’inci kısmının “Genel Temizlik, Şoförlük ve Büro Destek Hizmetleri”ne ilişkin olduğu,

 

            Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “ 25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

 

1.Kısım Genel Temizlik, Şoförlük ve Büro Destek Hizmet Alımı
1-Temizlik Hizmeti: 1 kişi için Asgari ücretin % 0 fazlası hesaplanacaktır.
2-Temizlik Hizmeti (Şef): 1 kişi için Asgari ücretin % 10 fazlası hesaplanacaktır.
3-Temizlik Hizmeti (Müdür): 1 kişi için Asgari ücretin % 20 fazlası

hesaplanacaktır.

            4-Veri Hazırlama Kayıt Kontrol ve İşleme Hizmeti: 1 kişi için Asgari ücretin % 20 fazlası hesaplanacaktır.
            5-Katalog Veri Giriş Hizmeti: 1 kişi için Asgari ücretin % 60 fazlası hesaplanacaktır.
            6-Şoförlük Hizmeti: 1 kişi için Asgari ücretin % 10 fazlası hesaplanacaktır.
            …

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Her ay, işçilerin yol bedeli brüt 3,00.-TL./gün (22 gün), yemek bedeli brüt 4,50.-TL./gün (22 gün) nakdi olarak ödenecek ve bu tutarlar ücret bordrosunda açıkça gösterilecek olup teklif fiyata dahil edilecektir. Resmi bayram tatilleri fiilen çalışılan gün olarak değerlendirilecektir.


            Hizmetin ifasında çalışacak personel, çalışma esnasında idare tarafından temin edilecek iş forması giyeceklerdir. İşçiler tarafından giyilecek iş formaları idaremiz tarafından temin edilecektir, iş formaları temiz, ütülü, yırtıksız, söküksüz ve kumaş rengi solmamış olacaktır. Üniversite idaresi işçiler tarafından giyilecek olan formaların renk, nitelik ve dizaynını belirleme; işçilerin hepsinin veya bir kısmının iş kıyafetine ek düzenleme yapma yetkisine sahiptir

 

25.3.4. Diğer giderler:

1. Kısım Genel Temizlik, Şoförlük ve Büro Destek Hizmet Alımı


1-Temizlik Hizmeti: Toplam 40.080 Saat fazla mesai hesaplanacaktır.
2-Temizlik Hizmeti (Şef): Toplam 240 Saat fazla mesai hesaplanacaktır.
3-Temizlik Hizmeti (Müdür): Toplam 240 Saat fazla mesai hesaplanacaktır.
4-Veri Hazırlama Kayıt Kontrol ve İşleme Hizmeti: Toplam 25.680 Saat fazla mesai

hesaplanacaktır.
            5-Katalog Veri Giriş Hizmeti: Toplam 2.160 Saat fazla mesai hesaplanacaktır.
            6-Şoförlük Hizmeti: Toplam 5.400 Saat fazla mesai hesaplanacaktır.

…25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu işe ilişkin olarak iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta risk prim oranı
            I.Kısım için % 1,5 …’tur.
düzenlemesinin bulunduğu,

 

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2013” düzenlemesine yer verildiği,

 

Teknik Şartname’nin5’inci maddesinde  “Yüklenici firma bu şartname hükümleri kapsamında çalıştıracağı personeline aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda ücret ödeyecektir. “

Sıra No

Çalıştırılacak Hizmet

Kişi Sayısı

Asgari Ücret Fazlası %

Fazla Çalışma Saati

Risk Prim Oranı

 

I.KISIM

GENEL TEMİZLİK ŞOFÖRLÜK VE BÜRO

DESTEK HİZMETİ ALIMI

1

Temizlik Hizmeti

167

-

40.080

1,5

2

Temizlik Hizmeti (Şef)

1

%10

240

 1,5 

3

Temizlik Hizmeti (Müdür)

1

%20

240

 1,5

4

 Veri Hazırlama, İşleme, Kayıt ve Kontrol Hizmeti

107

%20

25.680

 1,5

 

 

 

 

 

 

5

Katalog Veri Giriş Hizmeti

9

%60

2.160

1,5

6

Şoförlük Hizmeti

15

%10

5.400

1,5

 

TOPLAM

300

 

 

 

 

…düzenlemesine yer verildiği görülmüştür.

 

            İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, inceleme konusu ihalenin 1’inci kısmına 5 teklif verildiği, ihale komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde tüm isteklilerin yeterlik belgelerinin kabul edildiği, bununla birlikte idarece hesaplanan kârsız yaklaşık maliyet tutarı ve aynı zamanda asgari işçilik maliyet tutarı olan 6.009.786,72 TL’nin altında teklif verdiği belirlenen Kartal Grup Sos. Hizm. İnş. Tem. Taah. Tic. Ltd. Şti. ve Nif-Tem Tem. Sağ. İnş. ve Özel Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.- Nilay Öz. Güv. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın tekliflerinin uygun görülmeyerek ihalenin Turkuaz Sos.ve Des. Hizm. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.- MSM Tem. Tur. İl. Oto. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın üzerinde bırakıldığı,

 

            Bunun üzerine başvuru sahibi Marmara Temizlik Hizm. Gıda Bil. Reklam ve Org. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale üzerinde kalan isteklinin teklif bedeli ile manuel olarak hesaplanan 6.010.044,00 TL'lik asgari işçilik maliyetinin karşılanmasının mümkün olmadığı iddiasıyla idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu,

 

            İdarenin söz konusu şikâyet üzerine 18.01.2013 tarihinde ihaleyi “ …Bahse konu ihalenin yaklaşık maliyeti idaremizce Kamu İhale Kurumunun işçilik hesaplama modülü kullanılmak suretiyle, firma kârı hariç 1’inci kısım için 6.009.786,72 TL, 2’nci kısım için 1.544.799,36 TL olarak hesaplanmış ve ihaleye katılan isteklilere okunarak bildirilmiştir.

            Kamu İhale Kurulu’nca son zamanlarda yayımlanan birçok kararda işçilik hesaplama modülünün bir hesaplama aracı olduğu nihai sonuç veremeyeceği belirtilmiş, işçilik hesaplama modülü yardımıyla yapılan hesaplama sonucunda bulunan mezkur tutar ile ilgili olarak “işçilik hesaplama modülü” sonucu ile manuel yapılan hesaplamada çıkan sonuç arasındaki farkın işveren payının ayrı ayrı hesaplanarak yuvarlanıp hesaplanması ve modülün tek kalem (işveren prim toplamı) olarak değerlendirilerek işlem yapılmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim Kamu İhale Kurumu da bu konuda yaşanan aksaklıkları gidermek üzere 01.01.2013 tarihi itibariyle işçilik hesaplama modülünde değişikliğe gitmiştir.

            İdaremizce yaklaşık maliyetin tespitinde işçilik hesaplama modülü kullanılmış ise de yapılan tespitler çerçevesinde modülden faydalanılarak hesaplanan ve büyük ölçüde sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca teklifte zorunlu kalemlerden oluşan kâr hariç yaklaşık mliayetin olmadı gerekenden farklı bir meblağ olduğu tespit edilmiştir.

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesine… istinaden yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi ile ilgili şartlar sayılmaktadır. Yaklaşık maliyetin güncellenebilmesi ancak yaklaşık maliyeti oluşturan unsurların ilk ilan tarihine kadar güncelliğini kaybetmesi veya ilgili mevzuattan kaynaklanan sebepler nedeniyle işçilik maliyetlerinde değişiklik olması koşullarına bağlıdır.

            Yaklaşık maliyetin güncellenerek düzeltileceği şartlar yukarıda belirtilmiş olup kamu ihale mevzuatı uyarınca hatalı olarak hesaplanmış bir yaklaşık maliyetin ihale tarihinden sonra düzeltilerek ihaleye devam edilmesi imkânı bulunmamaktadır.”gerekçesiyle iptal ettiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü bulunmaktadır.

           

İhalenin iptali konusunda idarelerin takdir yetkisi bulunmakta ise de bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır.

 

Bu çerçevede ihalenin iptal gerekçesi incelendiğinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

 

            İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden  % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

 

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

 

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

 

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

…79.7. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.” açıklamaları bulunmaktadır.

Ayrıca Kurumun internet sitesinde yer alan işçilik hesaplama modülünde bu modülde yapılan hesaplamaların bilgilendirme amaçlı olduğu belirtilmiştir.

Diğer yandan23.10.2008 tarihli ve 2008/DK.D-123 sayılı Düzenleyici Kurul Kararında  “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Prim oranları ve Devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde,“Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir”; (f) bendinde, “Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. ” hükmü yer almaktadır. Genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usûl ve esaslar, 28/8/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Genel sağlık sigortası prim oranlarına yönelik düzenleme de, bu Yönetmeliğin 13’üncü maddesinde yer almaktadır. Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar için Yönetmeliğin bu maddesi 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi için Düzenleyici Kurul Kararı alınmasına gerek görülmüştür.

 

Bu çerçevede, “malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi ” ile “genel sağlık sigortası primi işveren hissesi” toplamında meydana gelen değişiklik sebebiyle;

 

…2) İhale/son başvuru tarihi, 1/10/2008 ve sonrası olan hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde (Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere) 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren geçerli olan işveren sigorta primi oranının (“malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi ” ile “genel sağlık sigortası primi işveren hissesi” toplamı olan  %18.5) esas alınması” şeklinde karar verilmiştir.

 

            İhale konusu “Malzemesiz Genel Temizlik, Büro Destek, Şoförlük ve Teknik İşletme Hizmeti”nin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olduğu, ihale konusu işin 360 personel ile 1 yıl süresince yürütüleceği, ihale konusu işin 1’inci kısmına ilişkin kısa vadeli prim risk oranının %1,5 olduğu anlaşılmıştır.

 

            23.10.2008 tarihli ve 2008/DK.D-123 sayılı Düzenleyici Kurul Kararında asgari işçilik maliyeti hesaplamasında yer alan işveren sigorta prim oranının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi ile genel sağlık sigortası primi işveren hissesinden oluştuğu belirtilmiştir. İtirazen şikâyete konu ihalenin tarihi 03.12.2012 olup, 01.10.2008 tarihinden sonradır. Dolayısıyla malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi %11, genel sağlık sigortası primi işveren hissesi %7,5’tur.

 

İdarenin yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde, ihalenin 1’inci kısmına ilişkin asgari işçilik maliyetinin 17.10.2012 tarihinde Kamu İhale Kurumunun web sayfasında yer alan asgari işçilik hesaplama modülü üzerinden 6.009.786,72 TL olarak hesaplandığı, 6.310.276,06 TL tutarındaki yaklaşık maliyet içerisinde %5 oranında kâr öngörüldüğü, bu çerçevede kârsız yaklaşık maliyetin 6.009.786,72 TL’ye tekabül ettiği tespit edilmiştir.

 

Bununla birlikte asgari işçilik maliyetinin manuel olarak hesaplanması sonucunda, temizlik personeli için 3.080.949,60 TL, temizlik şefi için 20.056,44 TL, temizlik müdürü için 21.664,32 TL, veri hazırlama kayıt kontrol işletmeni için 2.318.082,24 TL, katalog veri giriş hizmeti için 252.838,80 TL, şoförler için 316.452,60 TL olmak üzere söz konusu tutarın 6.010.044,00 TL’ye tekabül ettiği görülmüştür.

 

İki hesaplama yöntemi arasındaki fark, temizlik şefi maliyeti, temizlik müdürü fazla mesai ücreti, veri hazırlama kontrol işletmeni fazla mesai ücreti ve şoför maliyeti içerisindeki işveren payı hesabındaki yuvarlama farkından kaynaklanmaktadır.

 

 

1 temizlik şefi (Brüt Asgari Ücretin%10 fazlası)

İdarenin Hesaplaması (Prim toplamının yuvarlanması sonucunda)

(TL)

Manuel Olarak Yapılan Hesaplama (Her bir prim çeşidi hesaplanırken yuvarlama yapılmasıyla)

(TL)

İşveren payı toplamı

254,80

254,79

1 şefin 1 aylık masrafı (%3 sözleşme giderleri dahil)

1.497,98

1.497,97

1 şefin 12 aylık masrafı

17.975,76

17.975,64

 

 

 

1 temizlik müdürü (Brüt Asgari Ücretin%20 fazlası)

Fazla mesai

İdarenin Hesaplaması (Prim toplamının yuvarlanması sonucunda)

(TL)

Manuel Olarak Yapılan Hesaplama (Her bir prim çeşidi hesaplanırken yuvarlama yapılmasıyla)

(TL)

Saatlik ücret

7,53

7,53

İşveren payı

1,66

1,65

%3 sözleşme giderleri dahil fazla mesai ücreti

9,45

9,46

240 saat fazla mesai

2.268,00

2.270,40

 

 

107 veri hazırlama kontrol işletmeni (Brüt Asgari Ücretin%20 fazlası)

Fazla mesai

İdarenin Hesaplaması (Prim toplamının yuvarlanması sonucunda)

(TL)

Manuel Olarak Yapılan Hesaplama (Her bir prim çeşidi hesaplanırken yuvarlama yapılmasıyla)

(TL)

Saatlik ücret

7,53

7,53

İşveren payı

1,66

1,65

%3 sözleşme giderleri dahil fazla mesai ücreti

9,45

9,46

25.680 saat fazla mesai

242.676,00

242.932,80

 

 

 

15 şoför (Brüt Asgari Ücretin%10 fazlası)

İdarenin Hesaplaması (Prim toplamının yuvarlanması sonucunda)

(TL)

Manuel Olarak Yapılan Hesaplama (Her bir prim çeşidi hesaplanırken yuvarlama yapılmasıyla)

(TL)

İşveren payı toplamı

254,80

254,79

1 şoförün 1 aylık masrafı (%3 sözleşme giderleri dahil)

1.497,98

1.497,97

15 şoförün 12 aylık masrafı

269.636,40

269.634,60

 

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prim belgeleri ve işyeri kayıtları” başlıklı 86’ncı maddesinde, işverenlerin anılan Kanun’un 4’üncü maddesi kapsamında çalıştırdıkları sigortalıların prim tutarlarını gösteren “aylık prim ve hizmet belgesi”ni Kanun hükmünde belirtilen sürelerde Kuruma bildirmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Söz konusu bildirim işlemi, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” başlıklı ikinci bölümünün “Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlenmesi, verilmesi ve saklanması”başlıklı 102’nci maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda yapılmaktadır. Buna göre söz konusu bildirimler, ilgili Yönetmelik ekinde bulunan “aylık prim ve hizmet belgesi”örnekleri üzerinden yapılır.

 

Bu bildirim işlemi ile ilgili olarak, söz konusu Yönetmelik’in 9 numaralı ekinde bulunan, 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılar için düzenlenen “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” örneğinde yer alan tahakkuk bilgilerine ilişkin kısım aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

 

Toplam Tahakkuk Bilgileri

Sigorta kolları

Prime esas kazanç toplamı

Prim oranı %

Prim tutarı

Kısa vadeli sigorta kolları primi

 

 

 

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi

 

 

 

Genel sağlık sigortası primi

 

 

 

Sosyal güvenlik destek primi

 

 

 

İşsizlik sigortası primi

 

 

 

Genel toplam

 

 

 

 

            Yukarıda aktarılan tabloda görüldüğü üzere, işverenlerce doldurularak Sosyal Sigortalar Kurumuna yapılan bildirimlerde kullanılan ilgili belgede, tahakkuk eden primler herhangi bir gruplandırmaya tabi tutulmaksızın ayrı ayrı hesaplanmakta olup, bildirimler bu sonuçlar üzerinden yapılmaktadır. Dolayısıyla işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı, her bir prim çeşidine ait oranlar üzerinden ayrı ayrı yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen tutarların toplanması suretiyle hesaplanmalıdır.

 

Diğer yandan Sosyal Güvenlik Kurumunun 24.01.2012 tarihli ve 2012-3 sayılı Genelgesinin 10’uncu bölümünde yer alan “5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasına istinaden 4/4/2007 tarihli Bakanlar Kurulunun eki karar ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi olan Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta yer alan “Yeni” ibareleri 1/1/2009 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre, 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası ile değişik 2’nci maddesinde, “…Türk Lirası değerinin Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Türk Lirası cinsinden yapılan işlem sonuçlarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerlerin bir Kuruşa tamamlanacağı ve yarım Kuruşun altındaki değerlerin dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır.

 

Bu itibarla Genelgede, Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonucunda bulunan rakamın virgülden sonra üç basamaklı çıkan ve üçüncü rakam yarım KR ve üzerinde olan değerler 1 KR’ye tamamlanmış, yarım KR’nin altındaki değerler ise dikkate alınmamıştır.”  açıklaması çerçevesinde yuvarlamaların her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Bu itibarla sigorta primi oluşturulurken, belirlenen prime esas kazanç tutarı üzerinden işveren hisseleri 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanmalı, her bir prime ilişkin olarak bulunan tutar yuvarlanmalı ve yuvarlanan bu tutarlar toplanarak işçilik maliyeti hesabına katılmalıdır.

 

Kamu İhale Kurumuasgari işçilik modülünde yapılan hesaplamaların bilgi amaçlı olması ve manuel yapılan hesaplama ile doğru sonuca ulaşılması nedeniyle, incelemeye konu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde asgari işçilik maliyeti olarak 6.010.044,00 TL esas alınmalıdır.

 

Bu çerçevede Kartal Grup Sos. Hizm. İnş. Tem. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 6.009.766,68 TL, Nif-Tem Tem. Sağ. İnş. ve Özel Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.- Nilay Öz. Güv. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 6.009.773,76 TL, Turkuaz Sos.ve Des. Hizm. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.- MSM Tem. Tur. İl. Oto. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 6.009.786,72 TL tutarındaki teklif bedelleri ile asgari işçilik maliyetinin karşılanmadığı anlaşılmaktadır.

 

            İncelemeye konu ihaleye ilişkin ihale onay belgesinde işin toplam yaklaşık maliyetinin “7.932.315,38 TL”, kullanılabilir ödenek tutarının “5.905.000,00 TL + 3.000.000,00 TL (likit)” olarak belirtildiği, ihale onay belgesinin ekindeki yaklaşık maliyet icmalinde ihalenin 1’inci kısmının yaklaşık maliyetinin 6.310.276,06 TL şeklinde tespit edildiği görülmüş olup, başvuru sahibi Marmara Temizlik Hizm. Gıda Bil. Reklam ve Org. San. Tic. Ltd. Şti.nin 6.010.044,00 TL’lik ve 5M Sos. Hizm. İnş. Gıda Elek. Teks. Taş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 6.250.419,24 TL’lik tekliflerinin ise asgari işçilik maliyetini karşıladığı ve yaklaşık maliyetin altında olduğu belirlenmiştir.

 

            Yukarıda yer verilen tespitler bir arada değerlendirildiğinde, ihale konusu işte işçilik maliyeti dışında başka bir gider kaleminin olmadığı, ihaleye verilen teklifler arasında asgari işçilik maliyetini karşılayan ve yaklaşık maliyetin altında kalan 2 teklifin bulunduğu göz önüne alındığında, idarenin “yaklaşık maliyetin bileşenlerinden olan asgari işçilik maliyetinin doğru hesaplanmadığı”na ilişkin gerekçesinin ihalenin iptali için yeterli bir gerekçe olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

            Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

İdarenin ihalenin 1’inci kısmının iptali kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul