• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-990
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :38
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.II-990
Şikayetçi:
 Fe-Ka Medikal İnş. İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti., KURTULUŞ MAH. KAZANCI BEDİH SOK. ZAFER APT. KAT 3/3 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi Başhekimliği, Esentepe Mah. Hastane Cad. 63200 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.12.2012 / 42243
Başvuruya konu ihale:
 2012/139458 İhale Kayıt Numaralı "8 Grup Laboratuvar Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi Başhekimliğitarafından 02.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “8 Grup Laboratuvar Hizmeti Alımı(1’inci grup)” ihalesine ilişkin olarak Fe-Ka Medikal İnş. İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 29.11.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.12.2012tarih ve 42243sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4919sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Başvuruya konu ihalenin “Puan Sonuç Karşılığı Hemogram (Tam Kan Sayım)”a ilişkin 1’nci grubuna verdikleri teklifin, teklif edilen cihazın Teknik Şartname’nin D.1 ve D.5 maddelerinde yer alan düzenlemeleri karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa teklif dosyası kapsamında sunulan kataloglar incelendiğinde cihazın söz konusu maddeleri karşıladığının anlaşılabileceği,

 

2) İhalenin 1’inci grubunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Çağlar Tıbbi Malz. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Teknik Şartname’nin D.1 maddesini karşılamadığı iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

            Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu malın adının “8 Grup Laboratuvar Hizmet Alımı” olarak belirtildiği,

Anılan Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde “Firmaların teklif ettiği cihaz 10 yaşından büyük olmayacaktır. Bu cihazların yaşları, imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir.

Firma teklif edilecek cihaz veya sisteme ait katalog, fotoğraf kullanım kılavuzu ile dikkat edilmesi gereken konuları içeren dokümanları Türkçe olarak verecektir.

Satıcı firma ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orjinal veya tasdikli fotokopisini vermelidir. Teklif edilen kit veya cihazın Türkiye’de kullanıldığı yerler hakkında referans verecektir. Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir. Firmalar demonstrasyonu nasıl sağlayacağını bildirecektir. Cihaz ve kit ile ilgili tüm teknik dokümanlar teklif ile birlikte verilecektir.” düzenlemesinin,

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklif verilebilecek kısımların listesi ekte belirtilmiştir. İhalemiz 8 gruptan oluşmaktadır. Her grup kendi içinde bir bütündür ve kısmi teklife kapalıdır. Gruplararası kısmi teklife açıktır.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

Söz konusu ihaleye ilişkin Teknik Şartname’nin D.16 maddesinde “Trombositopenili hastaların kanama riski nedeniyle tanı ve takiplerinin doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için; cihazlar 100x10°/L’nin altındaki trombosit sayılarını manuel mikroskobi ile doğrulamaya gerek kalmadan hassas ölçüm yapabilmelidir.” düzenlemesine,

 

D.5 maddesinde “Cihazlar lökosit ve lökosit formülleri (diff parametreleri), eritrositleri ve PLT değerlerini özellikle onkoloji ve hematoloji hastalarının değerlendirilmesinde daha hassas yöntem olan optik lazer yöntemiyle okuyabilmelidir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, başvuru konusu ihalenin şikâyete konu 1’inci grubuna 3 isteklinin teklif verdiği, idarece yapılan değerlendirme neticesinde başvuru sahibinin teklifinin “teklif edilen cihazın Teknik Şartname’nin D.5 ve D.16 ncı maddelerini karşılamadığı” gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakılarak, Çağlar Tıbbi Malz. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Diyarmed Sağlık Ürn. San. Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İsteklilerce sunulan tekliflere ilişkin değerlendirmenin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılması gerektiğinden,  isteklilerin tekliflerinin Teknik Şartname’yi karşılayıp karşılamadığına yönelik değerlendirmenin de teklif dosyasında sunulan katalog, fotoğraf ve kullanım kılavuzları üzerinden yapılması gerekmektedir.

 

Başvuru sahibinin, teklif ettiği cihazın Teknik Şartname’nin D.5 ve D.16 maddelerini karşıladığı ve idarenin değerlendirmesinin yerinde olmadığına ilişkin iddiası hakkında bir değerlendirme yapılabilmesi için teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

            16.01.2013 tarihli yazımız ile akademik bir kuruluşa idarece hazırlanan Teknik Şartname, başvuru sahibi istekli ve ihaleye teklif sunan diğer isteklilere ait katalog, fotoğraf, kullanım kılavuzları, Kuruma verilen itirazen şikâyet dilekçesi ve idarenin şikâyete cevabı gönderilerek, istekliler tarafından teklif edilen cihazların Teknik Şartname’nin D.5 ve D.16 maddelerini karşılayıp karşılamadığı hususunun değerlendirilmesi istenilmiştir.

 

04.02.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan teknik görüşte başvuru sahibine ilişkin olarak “D.5: 3D scattergram optik lazer yöntemi (sf.17) uygundur.

D.16: PLT 0-5000 x 109/L (sf.23) uygundur.” şeklinde,

 

İhale üzerinde bırakılan istekliye ilişkin olarak “D.5: MAPSS lazer teknolojisi (s.76) uygundur.

D.16: PLT 0-309 x 109/L (sf.81) uygundur.” şeklinde,

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ilişkin olarak “D.5: 80test/saat (sf.99) uygundur.

D.16: Yarıiletken lazer ünitesi (sf.96) uygundur.”şeklinde değerlendirme yapıldığı görülmüştür.

 

            Alınan teknik görüş çerçevesinde, başvuru sahibi Fe-Ka Medikal İnş. İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif ettiği cihazın Teknik Şartname’nin D.5 ve D.16 maddelerini karşıladığı anlaşıldığından, teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işlemi mevzuata aykırı bulunmuştur.                            

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Teknik Şartname’nin D.1 maddesinde “Rutin biyokimya laboratuvarlarına iki, acil biyokimya laboratuvarına iki olmak üzere hızları en az 80 test/saat olan 4 (dört) adet tam kan sayım cihazı kurulacaktır. Herhangi bir arıza durumunda birbirlerinin yedeği olmak üzere rutin ve acil biyokimya laboratuvarına kurulacak cihazlar birbirinin aynı özellikte olmalıdır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibi tarafından, ihalenin 1’inci grubunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Çağlar Tıbbi Malz. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Teknik Şartname’nin D.1 maddesini karşılamadığı iddia edilmektedir.

 

İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan 7.5.2’nci maddesi çerçevesinde tekliflere ilişkin değerlendirmenin, isteklilerce sunulan katalog, fotoğraf ve kullanım kılavuzları üzerinden yapılması gerektiğinden, 16.01.2013 tarihli yazımız ile akademik bir kuruluşa idarece hazırlanan Teknik Şartname, başvuru sahibi istekli ve ihaleye teklif sunan diğer isteklilere ait katalog, fotoğraf, kullanım kılavuzları, Kuruma verilen itirazen şikâyet dilekçesi ve idarenin şikâyete cevabı gönderilerek, istekliler tarafından teklif edilen cihazların Teknik Şartname’nin D.1 maddesini karşılayıp karşılamadığı hususunun değerlendirilmesi istenilmiştir.

 

04.02.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan teknik görüşte ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ettiği cihaza ilişkin olarak “D.1:84 test/saat (sf.81) uygundur.” şeklinde,

 

Başvuru sahibinin teklif ettiği cihaza ilişkin olarak “D.1:125 test/saat (sf.22) uygundur.” şeklinde,

 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ilişkin olarak “D.1:80 test/saat (sf.99) uygundur.” şeklinde değerlendirme yapılmıştır.

 

Alınan teknik görüşte belirtildiği üzere, ihale üzerinde bırakılan isteklinin Teknik Şartname’nin D.1 maddesini karşıladığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

          Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Fe-Ka Medikal İnş. İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Ayrıca İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan“…Kısmi teklife açık ihalelerde… tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” açıklaması uyarınca, başvuru bedeli olarak yatırılması gereken tutarın 1.305,00 TL olduğu anlaşılmış olup,  Kurum hesaplarına fazladan yatırılan 2.613,00 TL’nin talebi halinde başvuru sahibine iadesi gerekmektedir.            

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

  1. Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul