• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-993
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :41
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.II-993
Şikayetçi:
 Form Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti, İSMETPAŞA CAD. 465 SOK. İNAN APT. NO:10/6 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Kepez Mahallesi Antalya Bulvarı No:193 07090 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2013 / 1604
Başvuruya konu ihale:
 2012/189164 İhale Kayıt Numaralı "40 (Kırk) Adet Toplu Ulaşım Aracının Kasko Sigortası Yaptırılması İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş.tarafından 31.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “40 (Kırk) Adet Toplu Ulaşım Aracının Kasko Sigortası Yaptırılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Form Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.nin 03.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.01.2013tarih ve 1604sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/272sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

Artı Bir Sigorta ve Aracılık Hizmetleri tarafından teklif ekinde herhangi bir teminat gösterilmediği ve poliçe sunulmadığı halde, ihale aşamasında sözlü olarak teminat verdiklerini beyan etmeleri üzerine ihalenin bahse konu istekli üzerinde bırakıldığı, Anadolu sigorta acentesi olarak sunulan teklifin, Anadolu sigorta bölge müdürlüğünce sunulan tekliften daha düşük olmasına ve teminat gösterilmemesine rağmen teklifin geçerli kabul edilmesinin usulsüz olduğu,

 

İhale konusu otobüsler için 237.250,00.-TL üzerinden sigorta teminatı istenildiği, ayrıca aracın pert olması halinde de aynı bedelin ödenmesinin garanti edilmesi istenildiği, acentelerin Ergo Sigorta A. Ş. adına ihaleye katıldığı, Ergo Sigorta A. Ş. tarafından yaptırılan ekspertiz araştırmasında söz konusu araçların piyasa değerinin yaklaşık 200.000,00.-TL olarak bildirildiği, geçmiş yıllarda da aynı bedelin gösterildiği, yıllar itibariyle araçlar eskidiğinden kasko değerinin düşmesi gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuruya konu ihale, mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan 40 (kırk) adet toplu ulaşım aracının 07.01.2013- 07.01.2014 tarihleri arası 1(bir) yıllık kasko sigorta teminatına alınması işine ilişkindir.

 

            Başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif ekinde poliçe sunmadığı, sözlü olarak teminat verdiklerini beyan ettikleri iddia edilmektedir. İdareye verilen şikâyet dilekçesinde  “Biz vermiş olduğumuz teklifnamede poliçe örneği koyarak karşılamış olduğumuz tüm maddeleri ve karşılayamadığımız “3.3.Poliçe tanziminde araçların ‘’Sigorta Bedelleri‘’ Ekli Listelerde belirtilen sigorta bedelleri olup, sigorta bedelleri‚ ’’mutabakat esaslı’’ olarak kabul edilecek ve poliçelerin önyüzüne yazılacaktır. Araçların Pert hasar olması durumunda ödenecek miktar burada belirtilen sigorta bedeli olup, muafiyet uygulanmaksızın ödenecektir.” maddesi çok açık bir şekilde yazılmaktadır.

 

En düşük fiyatı veren firmanın teklifinde hangi teminatları verip, hangilerini vermediği konusunda örnek bir poliçe (teklif) bulunmamaktadır.”ifadelerine yer verilmiştir.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesi incelendiğinde, isteklilerin teklifle birlikte poliçe sunmaları gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı görülmüştür. İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen bir belgenin sunulmadığından bahisle bir isteklinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı, ihaleye teklif sunan isteklilerin ihale dokümanında yer alan şartları bütünüyle kabul etmeleri gerektiği, zira yüklenici ile idare arasında imzalanan sözleşme şartları yanı sıra, ihale dokümanında yer alan düzenlemelerin de tarafları bağlayacağı açıktır.

 

Kaldı ki, ihaleye teklif sunan istekliler  tarafından ihale dokümanı kapsamında standart formlar arasında yer alan götürü bedel teklif mektubunun imzalanarak sunulması zorunludur. Söz konusu teklif mektubunun 1’inci maddesinde,

 

“1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.”ifadesi yer almakta olduğundan, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Teknik Şartname’de belirlenen teminatların karşılanacağı sözlü olarak beyan edilmese dahi, gerek başvuru sahibi gerekse ihale üzerinde bırakılan isteklinin kesinleşen ihale dokümanına uyma zorunluluğu vardır. Bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

            Teknik Şartname’nin 3.3’üncü maddesinde,

 

            “3.3.Poliçe tanziminde araçların ‘’Sigorta Bedelleri‘’ Ekli Listelerde belirtilen sigorta bedelleri olup, sigorta bedelleri‚ ’’mutabakat esaslı’’ olarak kabul edilecek ve poliçelerin önyüzüne yazılacaktır. Araçların Pert hasar olması durumunda ödenecek miktar burada belirtilen sigorta bedeli olup, muafiyet uygulanmaksızın ödenecektir.” düzenlemesi yer almakta olup, Teknik Şartname ekinde yer alan araç listesinde her bir otobüsün kasko değeri 237.250,00.-TL olarak belirlenmiştir.

 

            Başvuru sahibinin, Teknik Şartname’nin yukarıya aktarılan düzenlemesine ilişkin olarak özetle “Ergo Sigorta A. Ş. tarafından yaptırılan ekspertiz araştırmasında söz konusu araçların piyasa değerinin yaklaşık 200.000,00.-TL olarak bildirildiği, geçmiş yıllarda da aynı bedelin gösterildiği, yıllar itibariyle araçlar eskidiğinden kasko değerinin düşmesi gerektiği” şeklindeki iddiasının ihale dokümanına yönelik bir iddia niteliğinde olduğu anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde,

 

            Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla  bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

            İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır…”hükmü yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının 18.12.2012 tarihinde satın alındığı ve ihale tarihinin ise 31.12.2012 olduğu dikkate alındığında, yukarıya aktarılan Kanun hükmü uyarınca söz konusu iddianın en geç 25.12.2012 tarihinde şikâyet başvurusuna konu edilmesi gerekmektedir. Ancak, Form Sigorta Aracılık Hiz. Ltd. Şti. tarafından ihale teklif sunularak ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiği beyan edildikten sonra 03.01.2013 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu görüldüğünden, ihale dokümanına yönelik iddiaya ilişkin olarak, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin  onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

 

            Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul