• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-994
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :42
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.II-994
Şikayetçi:
 Kent Sosyal Hizmetler Turizm Dağıtım Organizasyon İnş. San.Tic. Ltd. Şti., MUHTESİP İSKENDER MAH. MEFKUFATÇI SOK. NO:9 KAT:2 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Erenköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, 19 Mayıs Mah. Sinan Ercan Cad. No: 28 34736 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 09.01.2013 / 981
Başvuruya konu ihale:
 2012/167470 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı Veri Hazırlama Ve Kontrol Elemanı Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliğitarafından 11.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2013 Yılı Veri Hazırlama ve Kontrol Elemanı Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Kent Sosyal Hizmetler Turizm Dağıtım Organizasyon İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin 26.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.01.2013tarih ve 981sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/178sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatında ortaya çıkan indirimin makul düzeyde olmadığı, yalın işçilik maliyeti ile anılan isteklinin teklif fiyatı arasındaki farkın 264,01.-TL gibi temsili bir bedel olduğu, sunulan proforma faturalardaki beyanların Kamu İhale Genel Tebliği'ne uygun olmadığı, meslek mensubunun maliyet tespit tutanaklarının eki faaliyet belgesinin geçerlilik süresinin sona ermiş olduğu, sunulan bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmadığı, tutanakların geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığıiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihale, 01.01.2013 - 31.12.2013 tarihleri arasında İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde görevlendirilmek üzere “Veri Hazırlama ve Kontrol Elemanı Hizmet Alımı” işine ilişkindir.

 

            İhaleye 4 isteklinin teklif sunduğu, iki isteklinin teklif dosyasında yeterlik belgeleri ile teklif mektubu bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli olduğuna karar verilen iki tekliften düşük olan teklifin sahibi İvme Bilişim ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu, sunulan aşırı düşük teklif açıklaması idarece uygun görülerek 13.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin İvme Bilişim ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi isteklinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

 

İhaleye esas İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

“25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

 

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

a) 1 Kişi (Ekip Sorumlusu) 1. Grup Veri Hazırlama ve Veri Giriş Elemanı Asgari Ücretin % 21 Fazlası

b) 19 Kişi (en az Önlisans mezunu) 2. Grup Veri Hazırlama ve Veri Giriş Elemanı Asgari Ücretin % 16 Fazlası

c) 10 Kişi(en az Lise mezunu) 3. Grup Veri Hazırlama ve Veri Giriş Elemanı Asgari Ücretin % 10 Fazlası fazlası ücret ödenecektir.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yemek, yol ve giyecek giderleri:

 

Yol bedeli: Çalıştırılacak işçilere verilecek yol bedeli İETT Aylık Akbil (Tam) (KDV Hariç) 131,36 TL (YÜZOTUZBİRTLOTUZALTIKRŞ) olup, bu bedel işçilere ayni olarak ödenecektir. Her bir personel için İETT Aylık Akbil (tam) verilecektir. Yüklenici aylık hak edişi gerçekleşmeden önce personele verdiği Aylık Akbil (tam) listesini (her bir personelin isimlerinin yazılı olduğu ve karşılığında teslim aldıklarına dair imzaların olduğu) idareye sunacaktır. İETT tarafından belirlenen Aylık Akbil (Tam) fiyatında artış olursa yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 

Yemek: İşçilerin yemek ihtiyaçları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Ancak yükleniciye yemek ihtiyacının karşılanması noktasında bir bedel ödenmeyecek olup, bu bedelin karşılığı olarak, hizmet alımı kapsamında çalıştırdığı işçilerin yemek ihtiyaçlarının karşılanması için hastanede çıkan yemekten bedelsiz olarak faydalanması imkanı verilecektir. İstekliler tekliflerinde işçilerin yemek ihtiyaçları için bir bedel öngörmeyeceklerdir.

 

Giyim: Sözleşme kapsamında çalıştırılacak her elemana Teknik Şartnamede detayları belirtilen kıyafetler, ayni olarak karşılanacak olup, teklif fiyata dahil edilecektir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bu hizmet kapsamında istihdam edilecek olan personelin iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortası ile ilgili iş kolu kodu 6311, tehlike sınıfı l, pirim oranı % 1 olarak tespit edilmiş ve yaklaşık maliyette de bu oran baz alınmıştır.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

İdare tarafından yaklaşık maliyetin 568.779,28.-TL olarak belirlendiği, bu tutar içerisinde % 5 oranında öngörülen kârın da yer aldığı, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının ise, 541.694,55.-TL olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinin son fıkrasında yer alan “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklamasına uygun olarak, karsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif sunan İvme Bilişim ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu görülmüştür.

 

            İdari Şartname’de yapılan belirlemeler dikkate alınarak, 1 kişi (ekip sorumlusu) veri hazırlama ve veri giriş elemanı için asgari ücretin % 21 fazlası üzerinden sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplanan aylık işçilik maliyetinin 1.424,16.-TL, 12 aylık maliyetin ise 17.089,92.-TL olduğu,

 

19 kişi (en az Önlisans mezunu) 2. grup veri hazırlama ve veri giriş elemanı için asgari ücretin % 16 fazlası üzerinden Sosyal Güvenlik mevzuatına göre hesaplanan aylık işçilik maliyetinin 1.365,31.-TL, 12 aylık maliyetin ise 311.290,68.-TL olduğu,

 

10 kişi (en az Lise mezunu) 3. grup veri hazırlama ve veri giriş elemanıiçin asgari ücretin % 10 fazlası üzerinden Sosyal Güvenlik mevzuatına göre hesaplanan aylık işçilik maliyetinin 1.294,69.-TL, 12 aylık maliyetin ise 155.362,80.-TL olduğu tespit edilmiştir.

 

İvme Bilişim ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasında, teklif fiyat içerisinde yer alan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak aşağıya aktarılan tabloda görüldüğü şekilde fiyat öngörülmüştür.

           

Asgari ücretin % 21 fazlası

17.089,92

Asgari ücretin % 16 fazlası

311.290,68

Asgari ücretin % 10 fazlası

155.362,80

Yol bedeli

48.708,29

Kart bedeli

261,72

Giyim bedeli

1,4801

Firma karı

0,8099

TOPLAM TEKLİF

532.715,70

 

            Tabloda yer alan verilerden görüleceği üzere, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından tespit edilen işçilik maliyetleri inceleme kapsamında ulaşılan sonuçlarla uyumludur.

 

            Yol bedeli olarak, İdari Şartname’de yapılan belirlemeye uygun olarak, aylık 131,36.-TL öngörüldüğü, işçi sayısı (30 kişi) ve işin süresi (12 ay) dikkate alınarak bu tutarın 360 ile çarpıldığı, % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler karşılığının ilave edilmesi sonucunda toplam 48.708,29.-TL yol gideri hesaplandığı, ayrıca her bir işçi için İETT Müşteri Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgelere göre KDV hariç 8,47.-TL üzerinden akbil kart bedeli hesaplandığı, % 3 oranındaki sözleşme ve genel giderler karşılığının ilave edilmesi sonucunda toplam 261,72.-TL kart bedelinin teklif fiyata dahil edildiği görülmüştür.

 

            Giyim maliyetine ilişkin olarak yapılan açıklamanın değerlendirilmesi için Teknik Şartname’nin “Özel şartlar” başlıklı 6’ncı maddesinde yer alan,

 

“Personeller çalıştıkları süre zarfında idare tarafından onaylanan kıyafeti giyeceklerdir. Yüklenici çalışanları, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtildiği şekilde, erkek ve bayan personel 30 kişi için renkleri hastane idaresince belirlenen kıyafetleri giyeceklerdir. 

 

Bu kıyafetler çalışma birimine göre yazlık ve kışlık olmak üzere 1 yılda 2 (iki) takım olarak temin edilecektir. Yazlık kıyafetler Nisan ayında, kışlık kıyafetler sözleşmenin imzalandığı tarihten en geç 2 (iki) ay içinde teslim edilecektir. Teslim tutanakları belirtilen ayın hak edişine konulacaktır. Hırka, kravat/fular yılda 1 kez verilecektir.”

 

PERSONELİN GİYECEĞİ KIYAFETLER VE ÖZELLİKLERİ

 

GİYECEK TÜRÜ

GİYECEK ÖZELLİKLERİ

ADET

TOPLAM

Gömlek Yazlık

Terikoton, %45(+-5) pamuk, %55 (+-5) polyester

Adet

30x2=60

Gömlek Kışlık

Uzun kollu, Terikoton, %45(+-5) pamuk, %55 (+-5) polyester

Adet

30x2=60

Pantolon Yazlık

%65 (+-5) Viskon, %35 (+-5) polyester, 200 gr/m2

Adet

30x2=60

Pantolon Kışlık

%65 (+-5) Viskon, %35 (+-5) polyester, 200 gr/m2

Adet

30x2=60

Kravat/ Fular

%100 Polyester

Adet

30

Hırka

Hırka(%50 pamuk, %50 akrilik, V yakalı önden düğmeli

Adet

30

Ayakkabı

Bağcıklı tabanı lastik, üstü deri, yuvarlak burunlu

Yazlık ve kışlık olmak üzere

Adet

30x2=60

 

düzenlemesinin esas alınması gerekmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yukarıya aktarılan Teknik Şartname maddelerinde belirlenen miktarda giyim malzemesinin fiyatı proforma fatura sunulmak suretiyle tevsik edilmiştir. Bahse konu proforma faturanın, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.4’üncü maddesine uygun olarak “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresi yazılarak SMMM tarafından imzalandığı ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelendiği görülmüştür.

 

Ayrıca, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında maliyet satış tutarı tespit tutanağının sunulduğu, tutanaktaki birim fiyatların proforma faturadaki fiyatlar ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

 

Yapılan incelemede, giyim maliyeti için toplam 1,4370.-TL fiyat belirlendiği, bu tutarın üzerine % 3 oranında sözleşme ve genel giderler karşılığının da eklenmesiyle ulaşılan 1,4801.-TL’nin teklif fiyata dahil edildiği görülmüştür.

 

Başvuru sahibinin sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanağının son geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.16’ncı maddesinde,

 

“ …Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

 

Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2010” dur.”açıklaması yer almaktadır.

 

            Maliyet/satış tutarı tespit tutanağının 7’nci maddesinde de “…ağırlıklı ortalama satış tutarının mükellefin yasak defter ve 2012 Yılı 3. Dönem son Geçici         Vergi Beyannamesi (Temmuz – Ağustos – Eylül ) dönemi belgeleri ile tutarlı olduğunu … beyan ve kabul ederiz ” ifadesi yer almakta olup, ihale tarihinin 11.12.2012 olduğu göz önüne alındığında, tutanakların son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin bir diğer iddiası, maliyet satış tutarı tespit tutanağının eki niteliğindeki meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin geçerlilik süresinin sona erdiği yönündedir. Tutanağı düzenleyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir’e ait faaliyet belgesinin düzenleme tarihinin 08.11.2012 olduğu, belge üzerinde “İşbu belge düzenlendiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde geçerlidir.” ibaresinin yer aldığı, dolayısıyla faaliyet belgesinin 08.12.2012 tarihine kadar geçerli olduğu anlaşılmıştır. Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan proforma fatura ve maliyet/satış tutarı tespit tutanağının düzenlenme tarihinin 07.12.2012 olduğu, faaliyet belgesinin geçerliliğinin ekinde sunulduğu belgenin düzenlenme tarihine göre değerlendirilmesi gerektiği, proforma faturanın onaylandığı ve maliyet/satış tutarı tespit tutanağının düzenlendiği tarihte ilgili meslek mensubunun faaliyetini sürdürdüğünün geçerli bir faaliyet belgesi ile tevsik edildiği görüldüğünden, başvuru sahibinin bu hususa yönelik iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Netice itibariyle, İvme Bilişim ve Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece uygun görülerek, ihalenin anılan istekli üzerinde bırakılması yönünde tesis edilen idare işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesindedile getirdiği iddiası hakkında Kurul çoğunluğunca, “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre;

 

Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinde;“İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.“ açıklaması yer almaktadır.

 

Kurumca bu açıklama uyarınca yapılan incelemelere göre, hizmet alımlarında aşırı düşük teklif açıklamasında giyim bedeline ilişkin yapılan açıklamalarda, istekli tarafından giyim bedeline ilişkin sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarıile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alanbilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda, belirtilen proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi, ayrıca konunun önemine göre de Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılması hususlarının anlaşılması gerektiğinin aşikar olması nedeni ve bu yönde verilen Kurul Kararları ile konu içtihat niteliğini kazanmış olmasının yanında Tebliğin yukarıda sözü edilen düzenlemesi birbirine bağlı/bağımlı iki temel açıklamadır.

 

Şöyle ki; cari piyasa koşullarına, temel ekonomik verilere ve hayatın olağan durumuna uygun olmadığı anlaşılan fiyat teklifinin bir şekilde şekle uygun olarak müşavir tarafından tevsik edilmesi halinde, bu durumun ilgili vergi dairesine bildirilerek “bu tevsikin” doğruluğunun testi istenilmekte ve sistemin sigortası genel kabulüyle yapılmış bir mevzuat düzenlemesi şeklinde tezahür etmiştir. Kamu İhale Tebliğinin 79.4.2.18. maddesinin birbirine bağımlı son açıklama cümlesinin uygulanmaması halinde başlangıç cümlesine göre tekliflerin değerlendirilmesinin sağlıklı ve hukuken uygun bir yanı olmayacaktır.

 

İstekliler tarafından asgari işçilik bedelinin çok az üstünde verilen teklif bedelinin en düşük teklife yakın olmasının sağlanması için teklif bileşenlerinden olan giyim bedeli açıklamasına yönelik olarak verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşük bedelli olarak oluşturulduğunun konu ile ilgili içtihat niteliğinde verilmiş Kurul kararlarından anlaşıldığı, verilen proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılmasına rağmen, düşük bedelli de olsa, istekli tarafından verilen proforma fatura ve fiyat tekliflerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümlerine göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespiti halinde anılan açıklamanın mevzuat uyarınca uygun görüldüğünün içtihat niteliğinde verilmiş olan Kurul kararlarından anlaşıldığı, ancak sunulan proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşılması durumunda da, teklif açıklaması bu yönden mevzuata uygun görülmekle birlikte proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının düşüklüğünün düzenlenen ve idareye sunulan belgenin usulüne uygun olmadığına ilişkin eylemi ortadan kaldırmayacağı düşüncesi ile, Kanunun temel ilkelerinden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda çalıştırılmasının temini yönünden incelenmesi için bağlı bulunan vergi dairesine gönderilmiştir.

 

Yukarıda yapılan iki değerlendirmenin belge üzerinde aynı anda var olduğu durumda, bildirim yapılmasının anlamlı olduğu yönünde bütünlük sağladığı şeklinde yapılan değerlendirmelerin birbirinden bağımsız işletilmesi durumunda, yani aşırı düşük açıklamada, isteklinin giyime ilişkin sunduğu proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının açıkça bilinmesine rağmen, sırf, anılan belgelerin Tebliğinin sözü edilen açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartlara uygun olarak taşıdığı tespitine dayanılarak isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olduğunu kabul etmenin mevzuat ile çelişki yarattığı, bu nedenle, anılan belgelerin Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili açıklamalarına göre belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı durumunun incelenmesi için Tebliğin ilgili açıklaması uyarınca ilgili vergi dairesine bile bile gönderilmemesi durumunda, Kanunda belirtilen temel ilkelerden eşit muamele ve güvenirlik ilkelerinin ön planda zedelendiği işlemlerin gerçekleştirilmiş olacağı düşüncesiyle, Tebliğin ilgili açıklamalarına göre, belge üzerinde taşıması gereken şartları taşıdığının tespit edilmiş olmasına rağmen, vergi dairesine bildirim yapılmasına gerek görülmeyen, proforma fatura ve fiyat teklif tutarlarının, ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının anlaşıldığı durumda, anılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı gerekçesi olarak kabul edilmemesi gerekmektedir.

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

            Aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif, olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen İvme Bilişim ve Sağ. Hizm. Ltd. Şti.’nin, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunduğu bilgi ve belgeler yukarıda aktarılan değerlendirmeler ışığı altında değerlendirildiğinde;

 

            Anılan isteklitarafındanaşırı düşük teklif açıklaması kapsamında ihale konusu işte çalışacak personelin giyim giderinin maliyetine dayalı açıklamasının tevsiki için; 120 adet gömlek için 0,0040 TL, 120 adet pantolon için 0,0040 TL, 30 adet kravat için 0,0039 TL, 30 adet hırka için 0,0040 TL ve 60 adet ayakkabı için 0,0040 TL olarak önerilen birim fiyatlar üzerinden toplamda 1,4370 TL fiyat öngören Mimar Sinan İş Elbiseleri Temz. Malz. Taah. Hiz. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından istekli adına tanzim edilen 07.12.2012 tarihli proforma fatura ve eki maliyet satış tespit tutarı tespit tutanağının (Ek-O.5)sunulduğu anlaşılmış olduğundan, anılan isteklininaşırı düşük açıklaması kapsamında sunduğu; proforma fatura ve eki maliyet satış tespit tutarı tespit tutanağında,ön görülen giyim maliyet bedellerinin maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı, bu nedenle adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığından teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde belirttiği iddiasına yönelik İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan incelemeye göre, ticari şirketlerin iktisadi amacının kâr elde etmek olduğu, kâr elde etmese dahi en azından zarar etmemek üzere ticari faaliyetlerine devam etmelerinin bir zorunluluk olduğu aksi takdirde söz konusu şirketlerin zarar etmemek ve kâr elde etmek için kayıt dışı ticari yollara başvurmalarının kuvvetle muhtemel olduğu düşüncesi ile, inceleme konusu ihalede giyimine ilişkin açıklamaları kapsamında verdikleri proforma fatura ve eki maliyet satış tespit tutarı tespit tutanağındakiteklif fiyatlarının maliyet muhasebesi kayıtları açısından ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığı belirlenen, aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif, olarak belirlenmesi Kurul çoğunluğunca da uygun görülen İvme Bilişim ve Sağ. Hizm. Ltd. Şti.’nin teklifininbelirtilen gerekçe üzerinden değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, yönündeki düşüncem ile, bu hususlara ilişkin Kurul çoğunluğunca alınan “itirazen şikayet başvurusunun reddine” niteliğindeki karar gerekçesine katılmıyorum.

 

 

 

                                                           Ali Kemal AKKOÇ

                                                                                                                                                           Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul