En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
 • Resmi Gazete:
 • Karar No: 2013/UH.III-1007
 • Toplantı No: 2013/015
 • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
 • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :1
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.III-1007
Şikayetçi:
 Biopest Çevre Sağlığı Ve Vektör Kontrol Hiz. Ltd. Şti., İKİTELLİ ORG. SAN. BÖLGESİ ESKOOP SAN. SİTESİ B2 BLOK NO : 96 İKİTELLİ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Şanlıurfa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü, Atatürk Mah. Atatürk Bul. Cad. 66 63100 ŞANLIURFA
Başvuru tarih ve sayısı:
 29.01.2013 / 3702
Başvuruya konu ihale:
 2012/171265 İhale Kayıt Numaralı "İlaçlama Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Şanlıurfa Belediye Başkanlığı Destek Hizmetler Müdürlüğütarafından 24.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “İlaçlama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Biopest Çevre Sağlığı ve Vektör Kontrol Hiz. Ltd. Şti.nin 14.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 29.01.2013 tarih ve 3702 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/535 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

           
1 ) Teklif bedellerinin diğer tekliflere göre aşırı düşük olmadığı, dolayısıyla yalnızca yaklaşık maliyete göre değerlendirme yapılarak firmalarından aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin uygun olmadığı,

 

           
2 ) Firmalarından idarece önemli teklif bileşenleri tespit edilmeden tüm teklif bileşenleri için aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin uygun olmadığı,

 

           
3 ) Firmaları tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmeme gerekçelerinin yerinde olmadığı, idarece açıklaması uygun görülmeyen kalemlerin toplam teklif bedeli içerisindeki oranının %2,5 olduğu, söz konusu giderlerin teklif bedeli içerisinde öngörülen yüklenici kârı ile karşılanabileceği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1 ve 2’nci iddialarına ilişkin olarak:

 

İdarenin 25.12.2012 tarihli yazısı ile başvuru sahibi istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi üzerine, başvuru sahibi tarafından idareye 31.12.2012 tarihinde aşırı düşük teklif açıklamasının verildiği belirlenmiştir.

 

            İdareye başvuru tarihinin 14.01.2013 olması göz önüne alındığında, aşırı düşük teklif açıklamalarının değerlendirilmesine ilişkin hususlarda Kuruma itirazen şikâyet başvurusunun süresinde yapıldığı, ancak sorgulamanın içeriğine ilişkin olarak işlemin farkına varıldığı tarihin 26.12.2012 olması karşısında konunun süresi içerisinde idareye şikâyet edilmediği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin birinci fıkrasında “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla  bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinde "Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir." hükmü bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibinin aşırı düşük teklif sorgulamasının içeriğine ilişkin olarak yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 26.12.2012 tarihini izleyen 10 gün içerisinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken bu süreyi geçirdikten sonra 14.01.2013 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından, söz konusu iddialar bakımından, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartnamenin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu hizmetin adının “İlaçlama Hizmet alımı” olarak belirtildiği,

 

İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

 

25.1. Vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Mesul Müdür asgari ücretin % 200 fazlası 1 kişi 12 ay

Ekip Şefi asgari ücretin % 100 fazlası 1 kişi 12 ay

Şoför (holderli traktör için (01.03.2013-30.11.2013) asgari ücretin % 50 fazlası 3 kişi 9 ay

Şoför (ULV için (01.04.2013-30.11.2013) asgari ücretin % 50 fazlası 6 kişi 8 ay

Şoför asgari ücretin % 50 fazlası 5 kişi 12 ay

İlaçlama işçisi asgari ücretin % 15 fazlası 20 kişi 12 ay

İlaçlama işçisi asgari ücretin % 15 fazlası 21 kişi 10 ay

Mesul Müdür-resmi ve dini bayram günü 14,5 Gün 1 kişi

Ekip Şefi -resmi ve dini bayram günü 14,5 Gün 1 kişi

Şoför-resmi ve dini bayram günü 13,5 Gün 3 kişi

Şoför-resmi ve dini bayram günü 13,5 Gün 6 kişi

Şoför-resmi ve dini bayram günü 14,5 Gün 5 kişi

İlaçlama işçisi-resmi ve dini bayram günü 14,5 Gün 20 kişi

İlaçlama işçisi-resmi ve dini bayram günü 13,5 Gün 21 kişi

İlaçlama işçisi-(fazla mesai ) 160 Saat 41 kişi

Not:Fazla mesai 4857 sayılı kanunun 41.maddesine göre hesaplanmıştır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

a. 41 adet ilaçlama işçisine giyim bedeli ayni olarak ödenecektir.

b. 41 adet ilaçlama işçisi aylık 26 gün üzerinden brüt 4,00 TL yemek ücreti verilecektir.

c. 41 adet ilaçlama işçisi fiilen çalışılan her gün için 26 gün üzerinden 52 tam bilet (urfakart) ayni olarak yol bedeli olarak ödenecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Araç ve ekipmanların her türlü bakım onarım, yedek parça, akaryakıt, amortisman, SGK ve her türlü vergi giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

%1,5” düzenlemesinin yer aldığı, Sözleşme Tasarısının 9.1’inci maddesinde işe başlama tarihinin 01.01.2013, bitiş tarihinin ise 31.12.2013 olarak belirtildiği,

 

Teknik Şartnamenin “Kullanılacak İş Elbisesi Ve Ekipmanlar” başlıklı 14’üncü maddesinde,

 

 • Giyim malzemeleri;
 • 120 Takım Yazlık Kıyafet ( Her Takım 1 Pantolon – 2 T-shirt )
 • 45 Takım Kışlık  Kıyafet ( Her Takım 1 Pantolon – 1 T-shirt – 1 Kaban )
 • 200 adet Şapka
 • 30 adet Gözlük
 • 10 adet Karbon filtre yüz maskesi
 • 9000 adet Disposible eldiven
 • 500 adet tek kullanımlık yarım yüz maskesi
 • Kışlık ve Yazlık Pantolon ütü tutan %60 Pamuklu %40 Polyester Kumaş olacaktır,iç kısımları diz kapaklarına kadar kaliteli astardan olacaktır.
 • T-Shirt Pamuklu ve Uzun kollu olacaktır.
 • Kaban Kışlık Kaban su geçirmez Kumaştan ve içi Pamuklu Elyaf olacaktır.

 

 •  Araç ve Ekipmanlar;
 • 1 adet mist blower enaz 35 hp araç üstü ULV cihazı( cihaz düzenli olarak kalibre edilmeli) ( 01.04.2013–30.11.2013 tarihleri arasında 244 gün ) 
 • 5 adet 18 hp araç üstü ULV cihazı ( cihazlar düzenli olarak kalibre edilmelidir)
 • ( 01.04.2013–30.11.2013 tarihleri arasında 244 gün )           
 • 80 adet sırt Pulverizatörü 16 lt Profesyonel amaçlı  ( 365 gün süre ile bir vardiya çalışacaktır.)
 • 2 adet kanal sisleme cihazı (365 gün süre ile bir vardiya çalışacaktır.)
 • 3 adet 100 lt.Holder (365 gün süre ile bir vardiya çalışacaktır.)
 • 6 adet benzin motorlu sırt Atomizeri ( 365 gün süre ile bir vardiya çalışacaktır)
 • 3 adet 600 lt Holderli Traktör ( en az 48 hp gücünde ) 01.03.2013-30.11.2013 tarihleri arasında 275 gün çalışacaktır günlük ortalama 40 km )
 • 6 adet çift kabin Pikap( en az 1700cc Motor hacminde ) (01.04.2013-30.11.2013 tarihleri arasında 244 gün ULV için tek vardiya çalışacaktır günlük ortalama her araç için 40 km )
 • 5 adet çift kabin Pikap ( en az 1700cc Motor hacminde ) ( 365 gün süre ile gündüz tek vardiya çalışacaktır; Günlük ortalama her araç için 50 km.)

 

düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde;

 

78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.

78.2. Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir.

78.3. Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirlenmesi hallerde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

78.4. Çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetlerde, çöp toplama ve naklinde kullanılacak makine ve ekipmanlar ile çöp toplama araçlarının ve akaryakıtın idare tarafından karşılanması durumunda bu alımların ve ayrıca malzemenin idare tarafından karşılandığı yemek hizmeti (malzemesiz yemek hizmeti) alımlarının personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 78’inci maddesindeki açıklamalar ile işçilik giderinin yaklaşık maliyet içerisinde %38,71 olan ağırlığı dikkate alındığında, başvuru konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu anlaşılmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin 79’uncu maddesinde;

 

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

 

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

 

79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

….

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

 

79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

….

79.4.2.8. İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)

….

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

 

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

 

79.4.2.16. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2010” dur.

….

79.4.2.18. İtirazen şikayet başvurularına ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan incelemede gerekli görülmesi durumunda, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları, bunları muhafaza eden meslek mensubundan istenebilir. Gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse ihaleyi yapan idare tarafından Kuruma gönderilen belgeler arasında yer alan proforma fatura ve fiyat teklif tutarları ile maliyet/satış tutarı tespit tutanağında belirtilen maliyet ve satış tutarlarının arasında uyumsuzluk olduğunun veya bu belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda; proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

 

79.4.2.19. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 3 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verilecek ve teklifler değerlendirilecektir.

….

79.5 Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

Başvuru konusu ihalede teklifi idarece 2.844.833,03 TL olarak belirlenen kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının altında kalan başvuru sahibi Biopest Çevre Sağlığı ve Vektör Kontrol Hiz. Ltd. Şti.den 4734 sayılı Kanunun 38’inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, istekli tarafından yapılan açıklamanın, “Giyim gideri için Kardelen Ayakkabı ve Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti.den alınmış proforma fatura (fotokopi), SMMM veya YMM onayı olmadığı ve yukarıdaki mevzuat hükümlerine uymadığı, Yıldızlar Oto. San. Tic. Ltd. Şti.den alınmış akaryakıt sarfiyatı ve bakım giderine ilişkin proforma faturanın fotokopi olduğu, SMMM veya YMM onayı olmadığı ve yukarıdaki mevzuat hükümlerine uymadığı, Dolunay Turizm Ltd. Şti.den alınmış çift kabin pikap ve traktörün aylık kiralama bedeline ait proforma faturanın fotokopi olduğu, SMMM veya YMM onayı olmadığı ve yukarıdaki mevzuat hükümlerine uymadığı, kasko sigorta poliçesinin, zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi, Tüvturk İstanbul Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.den alınmış araç muayene gideri faturası ve Göksoy Makine Motor San. Tic. Ltd. Şti.den alınmış sırt atomizörü faturası belgelerinin fotokopi olduğu,” gerekçesiyle uygun bulunmaması üzerine ihalenin Bio-Sav Sağlık Ürünleri ve Hiz. Paz. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Expel İlaç San. Mak. Tic. Ltd. Şti. - Nefel İnş. Gıd. Med. Sos. Hiz. Nak. İth. İhr. Taah. Tic. San. İş Ortaklığı’nın ise ekonomik açıdan ikinci avantajlı istekli olarak belirlendiği görülmüştür.

 

Biopest Çevre Sağlığı ve Vektör Kontrol Hiz. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde,

 

2.735.362,50 TL olan teklif bedeli içerisinde, 1.113.962,88 TL işçilik gideri, 902.400,00 TL ilaç gideri, 262.066,57 TL araç, makine ve ekipman gideri, 26.295,00 TL kıyafet ve koruyucu ekipman gideri, 159.257,51 TL iş bitiminde işçilere ödenecek olan tazminat gideri, 60.041,29 TL sözleşme gideri ile 211.339,25 TL yüklenici kârı öngörüldüğü,

 

İşçilik giderinin KİK İşçilik Modülü üzerinden hesaplandığı, iş bitiminde işçilere ödenecek olan tazminat giderinin SMMM onaylı tablo ile tevsik edildiği,

 

İlaç bedelinin Bio-Tek Haş. Kont. Sağ. Sos. Hiz. Kim. San. Tic. Ltd. Şti.den alınmış 1 adet proforma fatura ile tevsik edildiği, proforma faturanın SMMM tarafından onaylanmış olduğu ve üzerinde gerekli ibarenin bulunduğu,

 

Çift kabin pikap ile traktörün aylık kiralama bedelinin proforma fatura ile tevsik edildiği, proforma faturanın SMMM tarafından onaylanmamış olduğu ve yukarıda aktarılan mevzuat uyarınca üzerinde bulunması gerekli olan ibarenin bulunmadığı, ayrıca proforma faturada belirtilen fiyatların söz konusu araçların aylık kira bedelleri olduğunu gösteren herhangi bir ibarenin de bulunmadığı, dolayısıyla araç giderine ilişkin açıklamanın mevzuata uygun olmadığı,

 

Araçların akaryakıt tüketim miktarları ile periyodik bakım bedellerinin ise Yıldızlar Oto. San. Tic. Ltd. Şti.den alınan bir yazı ile tevsik edildiği,  oysa periyodik bakım için öngörülen fiyatların ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.3’üncü maddesinde öngörülen yollarla açıklanabileceği, dolayısıyla yapılan açıklamanın anılan Tebliğ maddesinde öngörülen usullerden olmaması nedeniyle mevzuata uygun olmadığı,

 

Kıyafet ve koruyucu ekipman giderinin Kardelen Ayakkabı ve Konfeksiyon San. ve Tic. Ltd. Şti.den alınan proforma fatura ile tevsik edildiği, proforma faturanın SMMM tarafından onaylanmamış olduğu ve yukarıda aktarılan mevzuat uyarınca üzerinde bulunması gerekli olan ibarenin bulunmadığı, dolayısıyla kıyafet ve koruyucu ekipman giderine ilişkin açıklamanın mevzuata uygun olmadığı,

 

Amortisman giderinin SMMM onaylı tablolar ile tevsik edildiği, motorlu taşıtlar vergisinin internet vergi dairesi ödeme alındısına ilişkin çıktı ile tevsik edildiği, kasko ve zorunlu mali sorumluluk sigortası giderinin sigorta poliçeleri ile araç muayene giderinin ise Tüvturk İstanbul Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş.den alınmış fatura ile tevsik edildiği, 60 adet mekanik ilaçlama APW 16, 3 adet Taral TP 100 mot. bahçe pülv. ile 7 adet sırt atomizörünün firmalarınca 09.07.2012 tarihinde alındığını gösteren alış faturasının sunulduğu, akaryakıt fiyatının Shell Türkiye’nin Şanlıurfa Merkez ilçesine ait günlük akaryakıt satış fiyatını gösteren internet çıktısı ile tevsik edildiği,

 

Dolayısıyla belirtilen nedenlerle anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

            Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul