En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-1009
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :3
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.III-1009
Şikayetçi:
 İkbal Sosyal Hiz.Tem. Bilgi İşlem Yemek Danışmanlık Taşımacılık İnş. İthl. İhrc. San. Ve Tic. Ltd. Şti.- Ahmera Tem. Yem. Taşm. Müh. Peyz. Blgs. Ve Özel Sağlık Hiz.Tic. San. Ltd. Şti. - Adonis Müt.İnş.Taah. Tur. Yem. Gıda Nak. Pet Ürn. Tem. Sağ. Blgs. ve Tic. Ltd. Şti. , AHMET HAŞİM CD. NO : 64/2 DİKMEN ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Babaeski Belediye Başkanlığı, Hacıhasan Mahallesi Fatih Caddesi No:34 39200 KIRKLARELİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 08.01.2013 / 857
Başvuruya konu ihale:
 2012/166263 İhale Kayıt Numaralı "Park Bahçe İşleri İle Yol Tretuvar Ve Kanalizasyon Tesislerinde Bakım Onarım Hizmetleri Alım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Babaeski Belediye Başkanlığıtarafından 06.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Park Bahçe İşleri İle Yol Tretuvar ve Kanalizasyon Tesislerinde Bakım Onarım Hizmetleri Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak İkbal Sosyal Hiz.Tem. Bilgi İşlem Yemek Danışmanlık Taşımacılık İnş. İthl. İhrc. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Ahmera Tem. Yem. Taşm. Müh. Peyz. Blgs. ve Özel Sağlık Hiz.Tic. San. Ltd. Şti. - Adonis Müt.İnş.Taah. Tur. Yem. Gıda Nak. Pet Ürn. Tem. Sağ. Blgs. ve Tic. Ltd. Şti. nin 25.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.01.2013 tarih ve 857 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/162 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihalede ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, idarece başvuruya konu ihalede, yaklaşık maliyetin Kamu İhale Kurumunun resmi internet sayfasında yer alan "işçilik hesaplama modülü" nün esas alındığı, oysa söz konusu modülün bilgilendirme amaçlı olduğu ve kullanılmasının zorunlu olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Başvuruya konu ihaleye 10 isteklinin katıldığı, iki isteklinin teklifinin değişik gerekçelerle değerlendirme dışı bırakıldığı, geçerli teklif olarak belirlenen sekiz teklifin, beşinin 1.074.606,75 TL teklif verdiği, eşit teklif veren isteklilerin iş deneyim belgelerinin tutarları dikkate alınarak ihalenin  Malaya Personel Destek Hizm. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.

 

            Yapılan incelemede,  idarece düzenlenen İdari Şartname’nin teklif fiyata dahil olan giderlere ilişkin 25.3’üncü maddesinin,

 

“25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

OPERATÖR : Brüt Asgari Ücretin % 40 fazlası
ŞOFÖR : Brüt Asgari Ücretin % 25 fazlası
VASIFLI İŞÇİ : Brüt Asgari Ücretin % 25 fazlası
VASIFSIZ İŞÇİ : Brüt Asgari Ücret
OPERATÖR ARTIK GÜN: 125
ŞOFÖR ARTIK GÜN: 375
VASIFLI İŞÇİ ARTIK GÜN: 250
VASIFSIZ İŞÇİ ARTIK GÜN: 1125

25.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

2,5”şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

Teknik Şartname’de ise,

 

Madde 7) ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN İAŞE VE GİYİMİ:

 

              Çalıştırılacak personelin yemek ihtiyacı İdare tarafından karşılanmayacaktır 

              Çalıştırılacak personel için gereken iş elbisesi İdare tarafından verilmeyecektir.

 

 

Madde 8)  İhale kapsamındaki işin sevk ve idaresi, İdarenin onayladığı iş programına göre Yüklenicinin emir ve talimatlarıyla yapılacaktır. İş konusu hizmetlerin gerçekleştirilmesinde İdarenin çalışma saatlerine uyulacaktır.

 

Madde 9)  KULLANILACAK MAKİNE VE TECHİZAT:

 

            İş konusu hizmetler İdareye ait taşıt, makine, teçhizat ve araç gereç ile yapılacaktır. Ancak İdareye ait mal, taşıt ve makine teçhizat ile her türlü araç ve gereçlerin hatalı kullanılması sebebiyle oluşacak zarar Yükleniciden tazmin edilecektir. Yüklenici sözleşme süresi sonunda kendisine teslim edilen her türlü demirbaş malzemeyi tam ve eksiksiz, sağlam olarak İdare’ye teslim edecektir.”düzenlemeleri yer almaktadır. Görüldüğü üzere, başvuruya konu ihalede personel ücreti dışında bir gider öngörülmemektedir.

 

Birim fiyat teklif cetvelinin ise,

 

A1

B2

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

OPERATÖR

AY

5

10

 

 

2

ŞOFÖR

AY

15

10

 

 

3

VASIFLI İŞÇİ

AY

10

10

 

 

4

VASIFSIZ İŞÇİ

AY

45

10

 

 

5

OPERATÖR ARTIK GÜN

GÜN

5

25

 

 

6

ŞOFÖR ARTIK GÜN

GÜN

15

25

 

 

7

VASIFLI İŞÇİ ARTIK GÜN

GÜN

10

25

 

 

8

VASIFSIZ İŞÇİ ARTIK GÜN

GÜN

45

25

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

 

            şeklinde düzenlendiği tespit edilmiştir. İdarece belirlenen yaklaşık maliyet incelendiğinde kâr hariç asgari işçilik maliyetinin 1.074.606,75 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

İhale tarihinde Kurumun internet sitesinde yayımda bulunan ancak kullanma zorunluluğu bulunmayan işçilik modülü tarafından yapılan hesaplama incelendiğinde % 18,5 işveren sigorta primi, % 2 işsizlik primi ve % 1,5 risk prim oranı olmak üzere toplam % 22 oranı dikkate alınarak işveren payının hesaplandığı ve yuvarlamanın sadece bu aşamada yapıldığı, her bir oran üzerinden ayrı ayrı prim tutarı hesaplanmak suretiyle toplam prim tutarının belirlenmediği görülmüştür. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli yazıda, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Sosyal Güvenlik Kurumunun görüş yazısı ve İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde yapılan hesaplama sonucunda  söz konusu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin  1.074.608,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3’üncü maddesinde,

           

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

             i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

          ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

          iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

          79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

         Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.”açıklamaları yer almaktadır.

 

Bu durumda, ihale üzerinde bırakılan Malaya Personel Destek Hizm. Ltd. Şti.nin teklif fiyatının 1.074.606,75 TL olduğu göz önüne alındığında söz konusu isteklinin teklif fiyatının asgari işçilik maliyetini karşılamadığı ve değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, ayrıca başvuruya konu ihalede aynı tutarda teklif veren diğer dört isteklinin teklifinin de aynı gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Malaya Personel Destek Hizm. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul