En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-1016
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :10
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.III-1016
Şikayetçi:
 Emir Kuyumculuk San. Ve Tic. Ltd. Şti., HASTANE CAD. ŞAMAN İŞHANI NO:169 KAT:2/11 MERSİN
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (3.İletim Tesis Ve İşletme Grup Müdürlüğü), Ünıversite Caddesi No: 57 35100 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2013 / 2442
Başvuruya konu ihale:
 2012/158217 İhale Kayıt Numaralı "Teiaş 3.İletim Tesis Ve İşletme Grup Müdürlüğüne Bağlı Trafo Merkezlerinin Ve İletim Tesislerinin Denetim Ve Kontrol Ve Hukuk Hizmetlerinin Yapılabilmesi İçin Sürüsüsü İle Birlikte 7 Adet Aracın 1 (Bir) Yıl Süre İle Kiralanması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (3. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü)tarafından 06.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “TEİAŞ 3.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğüne Bağlı Trafo Merkezlerinin ve İletim Tesislerinin Denetim ve Kontrol ve Hukuk Hizmetlerinin Yapılabilmesi İçin Sürücüsü İle Birlikte  7 Adet Aracın 1 (Bir) Yıl Süre İle Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak Emir Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 04.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun idarenin 11.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine başvuru sahibince 21.01.2013 tarih ve 2442 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/390 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuru konusu araç kiralama işinde, ihale tarihinde  yaklaşık maliyetin 5 adet kapalı kasa kamyonet için düzenlenen 1'inci kısmının 290.184,41 TL, 2 adet binek araç için düzenlenen 2'nci kısmının  ise 105.719,31 TL olduğunun açıklandığı, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Bedeşli Tur. Nak. Gıd. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.nin 1'inci kısım için 163.677,40 TL,  2'nci kısım için ise 65.470,96 TL teklif fiyatı verdiği, adı geçen isteklinin aşırı düşük teklif olarak belirlenerek sorgulamaya tabi tutulduğu, sundukları yazılı açıklamanın komisyonca uygun bulunduğu,  ihale dokümanı ve 19.11.2012 tarihli zeyilnamedeki hususlar dikkate alındığında, minimum işçilik maliyetinin 1.645,19 TL, fazla çalışma saat ücretinin 7,88 TL, resmi tatil çalışma gün ücretinin 39,39 TL, dış görev çalışma ücretinin 26,87 TL, konaklama ücretinin ise 37,62 TL olarak hesaplandığı, ancak söz konusu isteklinin her iki kısım için de teklif ettiği günlük ücretin 29,00 TL olduğu, bu teklif fiyatı ile İdari Şartname'nin "Teklif fiyata dâhil giderler" başlıklı  25'inci maddesinde ve araçların işletme, bakım vd. giderleri için düzenlenen Teknik Şartname'nin 3'üncü maddesinde yer alan giderlerin karşılanmasının mümkün olmadığı, ihale kararının düzeltilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı  2’nci maddesindeki düzenlemelerden işin sürücüsü ile birlikte  7 Adet Aracın 1 (Bir) yıl süre ile kiralanması işi olduğu, iş kapsamında  2 adet Binek otomobil (2007 model ve yukarısı, klimalı) ve 5 adet kapalı kasa kamyonetin (yan camlı çift sıra kabin şoför dahil 5 kişilik oturma yeri olan, arkada bagajı olan, klimalı 2007 model ve yukarısı) kiralanacağı, isteklilerin tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde verecekleri ve  ihale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacağı, 20’nci maddesinden de ihalenin kısmî teklife açık olduğu, 46.1’inci maddesine göre ise sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanacağı hususları anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin "Teklif fiyata dâhil giderler" başlıklı  25'inci maddesinde,

 

“25.1.Teklif fiyata ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, resim ,harç, yakıt, kasko, yedek parça ve yağ değişimi, trafik sigortası, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene gideri, egzos muayenesi, kışlık lastik fiyatı, amortisman gideri, temizlik giderleri dahilolacaktır.
 

1. KISIM= Yan Camlı Çift Sıra Kabin Şoför Dahil 5 Kişilik Oturma Yeri Olan, Arkada Bagajı Olan, Klimalı 2007 Model ve Yukarısı,  5 ADET Kapalı Kasa Kamyonet  (HAVUZ);    

Fazla çalışma ücretleri için yüklenicinin çalıştıracağı SÜRÜCÜLER sözleşmede belirtilen normal çalışma saatleri dışında yolda geçen süreler için yıllık 750  saat olup teklif fiyata dahildir.

Yıl içerisinde ulusal bayram ve genel tatil günlerini de kapsayacak şekilde yıllık 200 gün olup teklif fiyata dahildir.

 

Yıl içerisinde dış görev ÜCRETİ  Sözleşme kapsamında çalıştırılacak olan her bir şoföre her ay brüt asgari ücretin 1/35'si hesaplanarak yılık 40 gün üzerinden günlük 26,87 .-TL DIŞ GÖREV ÜCRETİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR.

 

Yıl içerisinde Konaklama  ÜCRETİ  Sözleşme kapsamında çalıştırılacak olan her bir şoföre her ay brüt asgari ücretin 1/25'si hesaplanarak yıllık 40 gün üzerinden günlük 37,62.-TL KONAKLAMA ÜCRETİ ÖNGÖRÜLMEKTE olup teklif fiyata dahildir.

 

2. KISIM=  2 adet Binek Araç (Otomobil) 2007 Model ve Yukarısı, Klimalı(HAVUZ);    

Fazla çalışma ücretleri için yüklenicinin çalıştıracağı SÜRÜCÜLER sözleşmede belirtilen normal çalışma saatleri dışında yolda geçen süreler için yıllık 300  saat olup teklif fiyata dahildir.

Yıl içerisinde ulusal bayram ve genel tatil günlerini de kapsayacak şekilde yıllık 80 gün olup teklif fiyata dahildir.

 

Yıl içerisinde dış görev ÜCRETİ  Sözleşme kapsamında çalıştırılacak olan her bir şoföre her ay brüt asgari ücretin 1/35'si hesaplanarak yılık 40 gün üzerinden günlük 26,87.-TL DIŞ GÖREV ÜCRETİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR,

 

Yıl içerisinde Konaklama  ÜCRETİ  Sözleşme kapsamında çalıştırılacak olan her bir şoföre her ay brüt asgari ücretin 1/25'si hesaplanarak yılık 40 gün üzerinden günlük 37,62.-TL KONAKLAMA ÜCRETİ ÖNGÖRÜLMEKTE olup teklif fiyata dahildir.

 

  25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Asgari ücret ile,

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Sözleşme kapsamında çalıştırılacak olan her bir şoföre har ay brüt asgari ücretin %20'si hesaplanarak 22 gün üzerinden günlük 8,55.-TL yemek gideri ve brüt asgari ücretin %20'si hesaplanarak 22 gün üzerinden günlük 8,55.-TL yol gideri ödenecektir.
Yol ve Yemek ücretleri yüklenicinin çalıştıracağı sürücülere nakit olarak ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

İhale konusu işte Kısa Vadeli Sigorta Kolları prim oranı %1,5 olup, teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

 

            Teknik  Şartname’nin "işletme, bakım vd. giderler" başlıklı  3’üncü maddesinde kiralık araçların her türlü vergileri, fenni ve egzoz muayene ücreti, sigorta, yedek parça, bakım-onarım giderleri, trafik cezaları, sürücü ücretleri, araç amortisman gideri veya araç kiralama gideri, yakıt ve GPS giderinin teklif fiyata  dâhil olduğu hususları düzenlenmiştir.

 

            İhale dokümanı düzenlemeleri çerçevesinde yapılan hesaplamada,

 

Sürücülü 2 adet binek araç için teklif edilmesi gereken asgari  işçilik tutarının 12 aylık işçilik, ulusal bayram ve genel tatil ile fazla çalışma ücreti, dış görev ve konaklama ücreti dâhil toplam 50.160,00 TL olduğu, bu bedele idarece yaklaşık maliyet cetvelinde öngörülen işçilik dışındaki diğer maliyet kalemlerine (yakıt, kasko, yedek parça, bakım-onarım, trafik sigortası, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene gideri, egzoz muayenesi, kışlık lastik fiyatı, amortisman ve temizlik gideri)  ilişkin tutarların (34.800,80 TL ) ilave edilmesi sonucunda  kârsız yaklaşık maliyetin 84.960,80 TL olduğu,

 

 Sürücülü 5 adet kamyonet için teklif edilmesi gereken asgari  işçilik tutarının 12 aylık işçilik, ulusal bayram ve genel tatil ile fazla çalışma ücreti, dış görev ve konaklama ücreti dâhil toplam 125.400,00 TL olduğu bu bedele idarece yaklaşık maliyet cetvelinde öngörülen işçilik dışındaki diğer maliyet kalemlerine (yakıt, kasko, yedek parça, bakım-onarım, trafik sigortası, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene gideri, egzoz muayenesi, kışlık lastik fiyatı, amortisman ve temizlik gideri)  ilişkin tutarların (112.947,90 TL ) ilave edilmesi sonucunda  kârsız yaklaşık maliyetin 238.347,90 TL olduğu hesaplanmıştır.

 

Kısmî teklife açık ihalede, her iki kısımda da sınır değer olarak kabul edilen yukarıda yer verilen bu tutarların altında şikâyetçi ve ihale üzerinde bırakılan Bedeşli Turz. Nak. Gıd. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.ne ait tekliflerin  bulunduğu, ancak idarece sadece  Bedeşli Turz. Nak. Gıd. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.ne ait teklifin aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve  14.12.2012 tarihli yazılarla adı geçen istekliden “söz konusu araçların kendilerine ait olup olmadığı, amortisman, yakıt, kasko, yedek parça, bakım-onarım gideri, trafik sigortası, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene gideri, egzoz muayenesi, lastik gideri öngörülüp öngörülmediği” hususlarında belgelendirilmiş açıklama talebinde bulunulduğu görülmüştür.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin ”Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

……………………………………….

79.4.2.3. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a. Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b. Fiyat teklifleri,

c. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d. Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e. Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f. Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g. İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.5İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.açıklaması yapılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan Bedeşli Turz. Nak. Gıd. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.ne ait yazılı açıklama incelendiğinde,

 

-Yakıt gideri ile ilgili olarak sunulan yazılı açıklamada işin ifası aşamasında kullanılacak araçların tüketeceği yakıt miktarı ve maliyeti ile ilgili olarak aracın teknik özelliklerini belirten ve nereden alındığı belli olmayan bir belgeye dayanılarak açıklandığı, bu dokümana göre aracın 100 km de 4,9 lt. yakıt tükettiği, aracın günlük 120 km yapması istenildiğinden, 120 km de 5,88 lt. yakıt tüketeceği hususlarının belirtildiği ve yazı ekinde anlaşmalı oldukları Ramiz Yılmazer Petrol firması ile yaptıkları bilatarih İndirimli Mal Satış Sözleşmesinin bulunduğu, ancak söz konusu sözleşmenin herhangi bir bedel içermediği,  sadece %5 iskontolu yakıt satılacağının taahhüt  edildiği, adı geçen isteklinin  yazılı açıklamasında yakıtın güncel litre fiyatının 4,080 TL, iskontolu fiyatının ise 3,87 TL  (KDV hâriç  3,28 TL) olacağı ve böylelikle 1 adet aracın ayda 22 gün üzerinden günlük 120 km. ile 12 aylık maliyetinin 5.074,17 TL  olarak hesaplandığı ifade edilmiş olup, yapılan açıklamayı tevsiken  sunulan sözleşmenin yakıtın litre fiyatını içermemesi ve güncel litre fiyatına ilişkin belge sunulmaması nedeniyle bu gider kaleminin mevzuata uygun olarak belgelendirilmediği,

 

-Bakım gideri ile ilgili olarak sunulan yazılı açıklamada işin ifası aşamasında kullanılacak araçların servis bakımı ile ilgili Sedef Oto- İsmail Gürgen tarafından düzenlenen 15.12.2012 tarihli irsaliyeli faturanın sunulduğu görülmüştür.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin ”Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1.13.2. İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan  ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

İstekli tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda sadece bu işlere ilişkin fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin anılan maddelerinde, istekliler tarafından açıklamaları kapsamında tedarikçi veya imalatçılardan alınan fiyatlar için proforma fatura, teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/grupları için ise teklif alınması yönünde bir ayrım yapılmış, buna göre tedarikçi veya imalatçıların ürettiği veya sattığı ve bu itibarla malzeme niteliğinde olması gereken maliyet kalemleri için proforma fatura, bir imalat yapılmasını içeren maliyet kalemleri için ise teklif alınması öngörülmüştür. Buna karşın, anılan istekli tarafından işçilik içeren araç bakımı için teklif alınarak belge üzerine “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılması gerekirken, bunun yerine alış faturası ile açıklama yapılmasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesinde aranan şartları taşımadığı ve bu nedenle mevzuata uygun olmadığı,

 

-Amortisman gideri ile ilgili olarak, sunulan yazılı açıklamada iş kapsamında çalıştıracakları 7 araçtan 3 adedinin  firmalarına ait olduğu,  4 adedinin  kiralık çalıştırılacağı belirtilmesine rağmen kiralama konusunda belge sunulmadığı, 2009 yılında satın aldıkları araçlarının birikmiş amortisman gideri olmadığının beyan edildiği, ancak buna ilişkin belge sunulmadığı,

 

-Kış lastiği gideri ile ilgili olarak anlaşmalı oldukları lastik firması olan -Ali Eruzun ve Ortağı- Ergün Oto tarafından düzenlenen 15.02.2013 tarihli üzerinde “fiyat teklifi” yazan proforma fatura niteliğindeki belgenin sunulduğu,  teklifin 4 adet lastiğin %10 iskontolu olarak KDV dâhil 480,00 TL den satılacağına ilişkin olduğu, lastiğin ömrünün 60.000 km olduğu, araç iş süresince yılda 31680 km yapacağından lastik ömrünün 2 yıl kabul edilerek, firmalarına yıllık maliyetinin KDV hâriç lastik fiyatının yarısı olacağı (407 TL/2=203,50 TL), firmaya aylık maliyetinin ise 16,95 TL olduğunun açıklandığı, söz konusu proforma faturanın mevzuat gereğince taşıması gereken ibare ile  SMMM onay, kaşe ve imzasını içermediği, ayrıca ekinde EK.0.5 yerine EK.0.6 Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağının bulunduğu,

 

- Motorlu taşıt vergisi gideri ile ilgili olarak internetten vergi dairesinden yapılan sorgulama çıktısının sunulduğu, buna göre kendilerine ait aracın 2012 yılı taşıt vergisinin her 2 taksidinin de ödendiğinin görüldüğü, 

 

- Trafik sigortası gideri ile ilgili olarak noter onaylı Karayolları Motoru Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi ve kredi kartı ile poliçe primi tahsilat belgesinin sunulduğu, araç muayene ve teklife yansıtılan egzoz muayene gideri için ise egzoz muayene ücret, periyod ve cezalarının belirtildiği  noter onaylı internet çıktısının sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Yukarıda aktarılan yakıt, kış lastiği, servis bakım ve amortisman maliyet gider kalemlerine ilişkin olarak söz konusu firma tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olmadığı, bu nedenle idarece ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin  değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuruya konu ihalede bilatarih ihale komisyon kararının incelenmesinden Bedeşli Turz. Nak. Gıd. Tem. San. Tic. Ltd. Şti.ne ait teklifin “yaklaşık maliyete göre aşırı düşük” bulunarak sorgulandığı, ancak başvuru sahibine ait teklif fiyatı da kârsız yaklaşık maliyetin altında olmasına rağmen sorgulanmadığı görülmüştür. Bu itibarla başvuru sahibine ait teklifin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesine göre aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2) Kamu İhale Genel Tebliği’nin ”Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İhale Komisyonu Karar Tutanağı’nın incelenmesi sonucunda MBA Otom. Taş. Turz. İth. ve Tic. Ltd. Şti.            tarafından II. kısım için verilen 242.482,60 TL tutarındaki teklifin “asgari işçiliği karşılamadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı tespit edilmiştir. Başvuru konusu “araç kiralama” ihalesinin personel çalışmasına dayalı bir ihale olmaması nedeniyle, söz konusu gerekçeyle adı geçen istekliye ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yukarıda aktarılan Tebliğ hükmüne aykırılık teşkil ettiği, dolayısıyla MBA Otom. Taş. Turz. İth. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait teklifin geçerli teklif olarak belirlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması, MBA Otom. Taş. Turz. İth. ve Tic. Ltd. Şti.ne ait teklifin geçerli teklif olarak belirlenmesi ve başvuru sahibine ait teklifin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

 Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul