İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-1017
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :11
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.III-1017
Şikayetçi:
 Merdan Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Temizlik Turizm San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. (10.01.2013 Tarih ve 2013/M.K-18 sayılı Kurul Kararı), PİKDÖKÜMCÜLER SANAYİ SİTESİ A 4 BLOK NO:4 İKİTELLİ/ İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Yenimahalle Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yeni Batı Mah. 2026 Cad. 06370 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.04.2012 / 13027
Başvuruya konu ihale:
 2012/964 İhale Kayıt Numaralı "106 İşçi İle 24 Aylık Bilgi Sistemi Kullanım Elemanı Hizmeti Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Yenimahalle Devlet Hastanesi Baştabipliğitarafından 28.02.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “106 İşçi İle 24 Aylık Bilgi Sistemi Kullanım Elemanı Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Merdan Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Temizlik Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.nin 26.03.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.03.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.04.2012 tarih ve 13027 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.04.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve 16.04.2012 tarih ve 2012/UH.III-1769 sayılı Kurul kararı alınmıştır. Anılan Kurul kararının dava konusu edilmesi üzerine Mahkemece verilen kararın uygulanması için alınan 10.01.2013 tarih 2013/MK-18 sayılı Kurul kararı ile incelemenin yeniden yapılmasına karar verilmiştir.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/1333-03 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından açıklama kapsamında sunulan belgelere dayanak olan Maliyet/satış Tutarı Tespit Tutanaklarının Kurum tarafından ilgili meslek mensubundan istenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

Merdan Sağ. Hiz. Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Tem. Turizm San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.nin “ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata aykırı olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından açıklama kapsamında sunulan belgelere dayanak olan Maliyet/satış Tutarı Tespit Tutanaklarının Kurum tarafından ilgili meslek mensubundan istenmesi gerektiği” iddiasıyla 02.04.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesi ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

 

16.04.2012 tarih ve 2012/UH.III-1769 sayılı Kurul Kararıile “…

İnceleme konusu ihalede 2 istekliden (On İlaçlama Sağ. Hiz. İnş. Elkt. Gıda Ürn. Bilg.Tem. Hiz. İnsan Kayn. ve Taah. San.Tic. Ltd. Şti., Merdan Sağ. Hiz. Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Tem. Turizm San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.) aşırı düşük teklif açıklaması istenmiş, her iki istekli tarafından sunulan açıklamalar idarece yeterli bulunarak ihale On İlaçlama Sağ. Hiz. İnş. Elkt. Gıda Ürn. Bilg. Tem. Hiz. İnsan Kayn. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmış, ancak her iki istekli tarafından giyim bedeline ilişkin olarak sunulan proforma faturalarda yer alan bedeller ihale komisyonunca hayatın olağan akışına aykırı bulunarak 16.03.3012 tarihli ihale komisyon kararı ile proforma fatura ve maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının, proforma faturayı düzenleyen mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairelerine gönderilmesine karar verilmiştir.

 İşçilik maliyetinin KİK işçilik modülü kullanılmaksızın hesaplandığı, yapılan hesaplamada matematiksel bir hatanın bulunmadığı anlaşılmaktadır.

On İlaçlama Sağ. Hiz. İnş. Elkt. Gıda Ürn. Bilg.Tem. Hiz. İnsan Kayn. ve Taah. San.Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde;

İşçilik maliyetinin KİK işçilik modülü kullanılmaksızın hesaplandığı, yapılan hesaplamada matematiksel bir hatanın bulunmadığı anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından yol bedelinin tevsiki amacıyla EGO’nun internet sitesinden 12.03.2012 tarihinde alınan “UKOME Genel Kurulunun 12.08.2011 tarih ve 2011/30 sayılı Kararı Gereğince Toplu Ulaşım Araçlarında İndirimli ve Tam Yolcu Taşıma Biniş Ücretleri”nin sunulduğu, söz konusu belgenin, Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.3 üncü maddesinde sayılan aşırı düşük teklif açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerden ‘Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri…’ kapsamında değerlendirilebileceği ve bu şekilde teklif edilen fiyatın ilan ve ihale tarihi arasında geçerli olduğu anlaşılmıştır.

Giyim bedelinin tevsiki amacıyla ise SH Tekstil Makine Sağ. Hizm. Bilg. İlaç. Tem. İnş. Gıd. İns. Kayn. ve Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’nden alınan 14,84 TL bedelli proforma faturanın sunulduğu, söz konusu proforma faturada 79.4.2.4 üncü maddesine uygun olarak; ‘Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.’ şeklinde SMMM beyanının bulunduğu görülmüştür.

Yapılan tespitler çerçevesinde On İlaçlama Sağ. Hiz. İnş. Elkt. Gıda Ürn. Bilg.Tem. Hiz. İnsan Kayn. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının idarece uygun bulunmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan proforma faturalara dayanak teşkil eden Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanaklarının ilgili meslek mensubundan Kurum tarafından yapılan inceleme kapsamında istenmesi yönündeki talebine ilişkin olarak;

Giyim bedelinin tevsiki amacıyla sunulan proforma faturaya dayanak teşkil eden Ek-O.5- Maliyet/Satış Tutarı Tespit Tutanağının, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında idareye sunulduğu görülmüş olup, söz konusu tutanakta kamu ihale mevzuatına aykırı herhangi bir husus tespit edilmemiştir” denilerek 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine karar verildiği,

 

Davacı Merdan Sağlık Hizmetleri Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Temizlik Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılan davada Ankara 1. İdare Mahkemesinin 28.06.2012 tarih ve E:2012/728 sayılı kararıyla “açık bir şekilde ticari hayatın olağan akışına aykırı durumun görülmesi halinde, belirlenen temel ilkelere göre ihale yapılabilmesi için, Kurumca sadece belgelerin usule uygun olup olmadığı değil, gerçeğe uygunluğunun da araştırılması gerekmektedir.

Olayda; 106 personele verilmesi gereken giyecek bedeli olarak, ihaleyi yapan idarece yapılan piyasa araştırması sonucu, toplam giyim bedeli maliyeti 27.959,55-TL olarak belirlenmiştir. Ancak, ihale üzerinde kalan firmanın teklif ettiği tutarın 15,29-TL olduğu, davacı şirketin teklif tutarının ise 24,02-TL olduğu, bu miktarların ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu görülmektedir.

Bu nedenle; her ne kadar proforma fatura Tebliğ'e uygun şekilde verilmiş ise de, ihaleyi yapan idarece yapılan piyasa araştırması sonucu belirlenen birim fiyatların çok altında olan ve ticari hayatın olağan akışına aykırı fiyatlar nedeniyle, davalı idarece, gerektiğinde, tüm istekliler yönünden, bu konuda piyasa araştırması ve ilgili yerlerden bilgi, belge istemek suretiyle, bu konuya ilişkin olarak, bu fiyat üzerinden mal alımının mümkün olup olmadığı yönünde araştırma yapmak suretiyle bir karar verilmesi gerekirken; salt Tebliğ'e uygun belge sunulması yeterli görülmek suretiyle, davacının bu yöndeki itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir” denilerek yürütmenin durdurulması karar verildiği,

 

Ankara 1. İdare Mahkemesinin 28.06.2012 tarih ve E:2012/728 sayılı kararının uygulanmasını teminen alınan 01.08.2012 tarih ve 2012/MK-250 sayılı Kurul Kararıile “1- Kamu İhale Kurulunun 16.04.2012 tarihli ve 2012/UH.III-1769 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında giyim bedeline ilişkin olarak sunulan belgelerin gerçeğe uygunluğunun araştırılmak suretiyle incelemenin yeniden yapılmasına” karar verildiği,

 

Dolayısıyla Ankara 1. İdare Mahkemesinin 28.06.2012 tarih ve E:2012/728 sayılı kararı ve Kamu İhale Kurulunun 01.08.2012 tarih ve 2012/MK-250 sayılı kararı gereği olarak, 15.08.2012 tarihli yazıile “…

1) Ekte kayıtlı teknik şartnamenin 4.C maddesinde yer alan nitelikteki 318’er adet pantolon, gömlek, yelek, fular veya kravat ile 212 çift ayakkabının piyasa koşullarında 14,84 TL karşılığında temin edilip edilemeyeceği …

2) Ekte kayıtlı teknik şartnamenin 4.C maddesinde yer alan nitelikteki 318’er adet pantolon, gömlek, yelek, fular veya kravat ile 212 çift ayakkabının piyasa koşullarında 23,32 TL karşılığında temin edilip edilemeyeceği …”hususlarında Ankara Ticaret Odasından bilgi istendiği,

 

Ankara Ticaret Odasının Kurum kayıtlarına 27.08.2012 tarihinde alınan 23.08.2012 tarih ve 2968 sayılı yazısında “…318’er adet pantolon, gömlek, yelek, fular veya kravat ile 212 çift ayakkabı ile ilgili olarak, yapılan inceleme ve değerlendirme sonrası, mevcut piyasa koşullarında 14,84 TL ve 23,32 TL toplam bedelleri üzerinden sağlanmasının mümkün olmadığı …”nın belirtildiği,

 

Bu arada Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yapılan itiraz sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 26.07.2012 tarih ve Y.D. İtiraz no: 2012/3454 sayılı kararıile  “Bakılan davada, her ne kadar Ankara 1. İdare Mahkemesince 106 personele verilmesi gereken giyecek bedeli olarak, ihaleyi yapan idarece yapılan piyasa araştırması sonucu, toplam giyim bedeli maliyeti 27.959,55-TL olarak belirlendiği, ancak, ihale üzerinde kalan firmanın teklif ettiği tutarın 15,29-TL olduğu, davacı şirketin teklif tutarının ise 24,02-TL olduğu, bu miktarların ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu nedenle; her ne kadar proforma fatura Tebliğ'e uygun şekilde verilmiş ise de, ihaleyi yapan idarece yapılan piyasa araştırması sonucu belirlenen birim fiyatların çok altında olan ve ticari hayatın olağan akışına aykırı fiyatlar nedeniyle, davalı idarece, gerektiğinde, tüm istekliler yönünden, bu konuda piyasa araştırması ve ilgili yerlerden bilgi, belge istemek suretiyle, bu konuya ilişkin olarak, bu fiyat üzerinden mal alımının mümkün olup olmadığı yönünde araştırma yapmak suretiyle bir karar verilmesi gerekirken; salt Tebliğ'e uygun belge sunulması yeterli görülmek suretiyle, davacının bu yöndeki itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile dava konusu işlemin yürütmesi durdurulmuş ise de, davacı şirket tarafından davalı idareye yapılan başvuruda iki husus ileri sürüldüğü, buna göre ihale uhdesinde bırakılan firmanın giyim gideri için verdiği fiyatın piyasa koşullarına uymadığı ve rayiç bedeli yansıtmadığı ve firmanın fiyat teklif cetvelinin 4 nolu kaleminde yer alan Bilgi Sistemi Kullanım Elemanı personel için herhangi bir giyim bedeli vermediği iddiaları ile anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını istediği, dava dilekçesinde ise ileri sürdüğü hususlardan giyim gideri için verilen fiyatın piyasa koşullarına uymadığı iddiası ile ilgili olarak itirazen şikayetlerinin reddine ilişkin kararın kendilerince de uygun olarak değerlendirildiğinin belirtildiği, yani dava konusu işlemin anılan iddia yönünden hukuka aykırılığının ileri sürülmediği, dava konusu işlemin sadece ileri sürülen ikinci husus yönünden iptal edilmesinin istenildiği anlaşıldığından, davacının ileri sürmediği sebep yönünden inceleme yapılarak anılan sebeple dava konusu işlemin hukuka aykırılığına hükmedilemeyeceği ve yürürlüğünün durdurulamayacağı” gerekçesiyle davalı itirazının kabulüne, yürütmenin durdurulması talebinin kabulüne yönelik olarak Ankara 1. İdare Mahkemesince verilen 28.06.2012 gün ve E: 2012/728 sayılı kararın kaldırılmasına, davanın bu safhasında 2577 sayılı Yasa’nın 27’nci maddesinde öngörülen koşulların birlikte gerçekleşmediği gözetilerek yürütmenin durdurulması hakkındaki davacı isteminin reddine karar verildiği,

 

Bölge İdare Mahkemesinin kararının Kuruma tebliğ edilmesi üzerine, uygulanmasını teminen 29.08.2012 tarih ve 2012/MK-295 sayılı Kurul kararıile “1) Kamu İhale Kurulunun 01.08.2012 tarihli ve 2012/MK-250 sayılı Kararının iptaline,

2) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,” karar verildiği,

 

Kamu İhale Kurulunun 05.09.2012 tarih ve 2012/UH.III-3487 sayılı kararı ile “… başvuru sahibinin 02.04.2012 tarihli itirazen şikâyet dilekçesi hakkında alınan 16.04.2012 tarih 2012/UH.III-1769 sayılı Kurul Kararının yürürlükte olduğu, dolayısıyla Ankara 1. İdare Mahkemesinin anılan kararı ile 16.04.2012 tarih 2012/MK-250 sayılı Kurul Kararı sonrasında başlatılan incelemede itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verildiği,

 

Diğer taraftan, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 19.11.2012 tarih ve E:2012/728, K:2012/2566 sayılı kararıile “… açık bir şekilde ticari hayatın olağan akışına aykırı durumun görülmesi halinde, belirlenen temel ilkelere göre ihale yapılabilmesi için, Kurumca sadece belgelerin usule uygun olup olmadığı değil, gerçeğe uygunluğunun da araştırılması gerekmektedir.

Olayda; 106 personele verilmesi gereken giyecek bedeli olarak, ihaleyi yapan idarece yapılan piyasa araştırması sonucu, toplam giyim bedeli maliyeti 27.959,55-TL olarak belirlenmiştir. Ancak, ihale üzerinde kalan firmanın teklif ettiği tutarın 15,29-TL olduğu, davacı şirketin teklif tutarının ise 24,02-TL olduğu, bu miktarların ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu görülmektedir.

Bu nedenle; her ne kadar proforma fatura Tebliğ'e uygun şekilde verilmiş ise de, ihaleyi yapan idarece yapılan piyasa araştırması sonucu belirlenen birim fiyatların çok altında olan ve ticari hayatın olağan akışına aykırı fiyatlar nedeniyle, davalı idarece, gerektiğinde, tüm istekliler yönünden, bu konuda piyasa araştırması ve ilgili yerlerden bilgi, belge istemek suretiyle, bu konuya ilişkin olarak, bu fiyat üzerinden mal alımının mümkün olup olmadığı yönünde araştırma yapmak suretiyle bir karar verilmesi gerekirken; salt Tebliğ'e uygun belge sunulması yeterli görülmek suretiyle, davacının bu yöndeki itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verildiği,

 

Bunun üzerine Ankara 1. İdare Mahkemesinin 19.11.2012 tarih ve E:2012/728, K:2012/2566 sayılı kararının uygulanmasını teminen Kamu İhale Kurulunun 10.01.2013 tarih ve 2013/MK-18 sayılı kararıyla “1- Kamu İhale Kurulunun 29.08.2012 tarihli ve 2012/MK-295 sayılı, 16.04.2012 tarihli ve 2012/UH.III-1769 sayılı kararların iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında giyim bedeline ilişkin olarak sunulan belgelerin gerçeğe uygunluğunun araştırılmak suretiyle incelemenin yeniden yapılmasına” karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Dolayısıyla Ankara 1. İdare Mahkemesinin 19.11.2012 tarih ve E:2012/728, K:2012/2566 sayılı kararı ve Kamu İhale Kurulunun 10.01.2013 tarih ve 2013/MK-18 sayılı kararı gereği yapılacak araştırmanın, aynı Mahkemenin 28.06.2012 tarih ve E:2012/728 sayılı kararı ve Kamu İhale Kurulunun 01.08.2012 tarih ve 2012/MK-250 sayılı kararı uyarınca Ankara Ticaret Odasından alınmış olan, ancak daha sonra Bölge İdare Mahkemesinin kararı ve Kamu İhale Kurulunun 05.09.2012 tarih ve 2012/UH.III-3487 sayılı kararı nedeniyle incelemeye esas yapılmayan 23.08.2012 tarih ve 2968 sayılı yazı ile gerçekleştirilmiş olduğu tespit edilmiştir.

 

Bu durumda Ankara Ticaret Odasının 23.08.2012 tarih ve 2968 sayılı yazısında “…318’er adet pantolon, gömlek, yelek, fular veya kravat ile 212 çift ayakkabı ile ilgili olarak, yapılan inceleme ve değerlendirme sonrası, mevcut piyasa koşullarında 14,84 TL ve 23,32 TL toplam bedelleri üzerinden sağlanmasının mümkün olmadığı …” belirtildiğinden,

 

Her ne kadar Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.15’inci maddesinde “…

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir” açıklaması bulunsa da,

 

Ankara 1. İdare Mahkemesinin 19.11.2012 tarih ve E:2012/728, K:2012/2566 sayılı kararı nedeniyle, aşırı düşük teklif fiyatı açıklaması yapan isteklilerin açıklama kapsamında öngördükleri giyim bedeli ile Teknik Şartname’de tarif edilen giyeceklerin alımının mümkün olmadığı gerekçesiyle On İlaçlama Sağ. Hiz. İnş. Elkt. Gıda Ürn. Bilg. Tem. Hiz. İnsan Kayn. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ve Merdan Sağ. Hiz. Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Tem. Turizm San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin reddedilmesi gerekmektedir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, On İlaçlama Sağ. Hiz. İnş. Elkt. Gıda Ürn. Bilg. Tem. Hiz. İnsan Kayn. ve Taah. San. Tic. Ltd. Şti. ve Merdan Sağ. Hiz. Bilgi İşlem Otomasyon Gıda Tem. Turizm San. ve Dış. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük tekliflerinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul