En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-1020
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :14
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.III-1020
Şikayetçi:
 Hanoğlu Tem. Hizm. Yaah. Yem. Yön. Dan. Rekl. Cen. Bilg. Hizm. İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. & Zigana Tem. Taah. Yem. Yön. Dan. Rekl. Cen. Bilg. Hizm. İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi , FABRİKALAR MAH. 3007 SOK. NO : 48/A ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fener Mah. Tekelıoglu Cad. 63 07160 ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2013 / 3237
Başvuruya konu ihale:
 2012/140438 İhale Kayıt Numaralı "Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 2013 Yılı 12 Aylık Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 26.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2013 Yılı 12 Aylık Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Hanoğlu Tem. Hizm. Yaah. Yem. Yön. Dan. Rekl. Cen. Bilg. Hizm. İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. & Zigana Tem. Taah. Yem. Yön. Dan. Rekl. Cen. Bilg. Hizm. İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimitarafından 25.01.2013 tarih ve 3237 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/486 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 29.11.2012 tarihli kesinleşen ihale kararında ihalenin Marmara Tem. İnş. Gıda ve Kar. Dağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve Doğan Sos. Hizm. Kur. Dağ. Taş. İnş. Yat. San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olduğunun belirtildiği, adı geçen isteklilerin teklif bedellerinin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında olduğu iddiasıyla 12.12.2012 tarihinde idareye,  27.12.2012 tarihinde de Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulundukları, ancak itirazen şikâyet başvurusu sonuçlanmadan tekliflerinin aşırı düşük bulunarak açıklama istendiği, bu talebe karşı istenen açıklamanın süresi içerinde idareye sunulduğu, ancak kendilerine gönderilen 15.01.2013 tarihli kesinleşen ihale kararında aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin açıklamalarının uygun olmadığı, dolayısıyla ihalede geçerli teklif bulunmadığı ifade edilerek ihalenin iptaline karar verildiğinin belirtildiği, teklif etmiş oldukları bedel olan 8.339.500,80 TL asgari işçilik maliyetinin altında olmadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idarenin işlemi ile geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle ihalenin iptaline yönelik idarenin kararının mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

          İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

Sekiz isteklinin teklif sunduğu uyuşmazlığa konu ihaleye ait 28.11.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin 8.339.456,34 TL teklif bedeli ile Marmara Tem. İnş. Gıda ve Kar. Dağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Doğan Sos. Hizm. Kur. Dağ. Taş. İnş. Yat. San. Tic. Ltd. Şti.nin 8.339.456,34 TL olan teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği ve başvuru sahibinin 8.339.500,80 TL olan teklifinin geçerli teklif olarak tespit edildiği görülmüştür 

 

İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklif bedelinin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olan 8.339.500,80 TL’nin altında olduğu, bu nedenle anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddiasıyla başvuru sahibi tarafından 12.12.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, 10 günlük cevap verme süresi içerisinde herhangi bir cevap verilmediği gerekçesiyle de 27.12.2012 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İhale işlem dosyası kapsamında idarece gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde başvuru sahibi tarafından yapılan şikâyet başvurusuna karşı idarece 17.12.2012 tarihinde karar aldığı ve 21.12.2012 tarihli yazı ile anılan kararın başvuru sahibine 27.12.2012 tarihinde tebliğ edildiği, söz konusu yazıda; düzeltici işlem tesis edilerek Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesine göre ihale sürecine devam edilmesine karar verildiğinin belirtildiği görülmüştür.

 

20.12.2012 tarihli ihale komisyonu kararı ile de Avrupa Grubu Tem. Gıda Yem. Ür. San. Tic. Ltd. Şti. hariç ihaleye teklif sunan bütün isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük bulunarak 21.12.2012 tarihli yazılar ile açıklama istendiği, Erhan Nak. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. dışında diğer isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamasını sundukları hususunun 03.01.2013 tarihli ihale komisyonu kararı ile tespit edildiği ve aynı komisyon kararında aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmayan diğer istekli olan Avrupa Grubu Tem. Gıda Yem. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.nden de açıklama istenmesine karar verildiği, adı geçen istekli tarafından açıklama sunulması sonrasında, aşırı düşük teklif açıklamalarının incelendiği ve sunulan açıklamaların uygun bulunmaması sonucunda, Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurusu henüz sonuçlanmadan 14.01.2013 tarihli ihale komisyonu kararı ile bütün isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin iptaline karar verildiği görülmüştür.

 

İhalenin iptali kararı sonrasında 28.01.2013 tarihinde Kurulca alınan 2013/UH.III-564 sayılı karar ile, başvuru sahibi Hanoğlu Tem. Hizm. Taah. Yem. Yön. Dan. Rekl. Cen. Bilg. Hizm. İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. & Zigana Tem. Taah. Yem. Yön. Dan. Rekl. Cen. Bilg. Hizm. İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi, Erhan Nak. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti. ve Avrupa Grubu Tem. Gıda Yem. Ür. San. Tic. Ltd. Şti.ne ait teklif bedellerinin teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında olmaması nedeniyle adı geçen isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulmaması ve sonrasında açıklama sunulmadığı yada açıklamanın uygun olmadığı gerekçesiyle de tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği tespitiyle düzeltici işlem tesis edilmesine karar verilmiş, ayrıca İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 2’inci maddesi uyarınca idarenin ihalenin iptali kararını geri alarak düzeltici işlem kararının gereğini yerine getirmesi gerektiği ifade edilmiştir.

 

28.01.2013 tarih ve 2013/UH.III-564 sayılı Kurul kararında yapılan tespitler doğrultusunda ihalenin iptaline yönelik idarenin işleminin mevzuata uygun olmadığı anlaşılmakla beraber, idarenin ihalenin iptaline yönelik işlemini geri almak suretiyle düzeltici işlem tesis etmesi gerektiği hususu anılan Kurul kararı ile karara bağlandığından, bu aşamada aynı konuda yeniden karar alınmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Karar verilmesine yer olmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul