İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-1021
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :15
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.III-1021
Şikayetçi:
 Tuarek Taşımacılık Turizm İnşaat Tekstil Temizlik Ve Gıda Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti., PİRİ MEHMET PAŞA MAH. HAYDAR ARSLAN SOK. NO:25/2 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Tekirdağ Halk Sağlığı İl Müdürlüğü, Ortacami Mahallesi Hastane Bayırı Sok. No:8 TEKİRDAĞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.01.2013 / 2361
Başvuruya konu ihale:
 2012/172115 İhale Kayıt Numaralı "Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü Ve Bağlı Sağlık Kuruluşlarının 2013 Yılında Resmi Hizmetlerin Yürütülebilmesi İçin 2 Adet Şoförsüz Ve 7 Adet Şoförlü Araç Kiralama" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Tekirdağ Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından 14.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Kuruluşlarının 2013 Yılında Resmi Hizmetlerin Yürütülebilmesi için 2 Adet Şoförsüz ve 7 Adet Şoförlü Araç Kiralama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Tuarek Taş. Tur. İnş. Teks. Tem. ve Gıda Ürn. San. Tic. Ltd. Şti.nin 03.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.01.2013 tarih ve 2361 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/370 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük olduğu ve teklif fiyatının yaklaşık maliyet ile kıyaslandığında belgelere dayalı şekilde açıklanmasının mümkün olmadığı, öte yandan idarece söz konusu istekliden yalnızca işçilik giderinin açıklanmasının istenildiği, kiralanacak araçlara ilişkin maliyet bileşenlerinin açıklanmasının istenilmediği, ancak ihale kısmi teklife açık olmadığından bu şekilde açıklama istenilemeyeceği, bununla birlikte ihale üzerinde bırakılan isteklinin işçilik giderine ilişkin açıklamalarından işçilik kalemi için asgari işçilik maliyeti tutarında teklif verdiğinin, kâr öngörmediğinin anlaşıldığı, ihalelerin kâr amaçlı olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu durumun da mevzuata aykırı olduğu, ayrıca teklif ettikleri işçilik bedeli düşük olmadığı halde kendilerinden de aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin hukuki dayanağının bulunmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının kriterlere uygun olmayan çarpanlarla ve ıslak imzalı olarak verilmediğinin tespit edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            İncelenen ihaleye konu işin İdari Şartnamesi incelendiğinde, 2 adet şoförsüz ve 7 adet şoförlü araç kiralama hizmeti alımı olduğu, birim fiyat teklif cetvelinin işçiliğe, 7 adet şoförlü araç kiralanmasına ve 2 adet şoförsüz araç kiralanmasına ilişkin olan üç iş kaleminden oluştuğu, ihalede işin tamamı için teklif verileceği, ayrıca her türlü sigorta ve vergi giderlerinin, brüt asgari ücret üzerinden ücretlendirilecek şoförlere ilişkin giderlerin, 7 adet şoförlü araca ilişkin yakıt giderlerinin, bakım – onarım ve muayene giderlerinin teklif fiyata dâhil olacağıanlaşılmaktadır.

 

            Başvuruya konu ihaleye çıkılırken belirlenmiş olan 360.623,62 TL’lik yaklaşık maliyetin, işçilik bileşeninin işçilik hesaplama modülünde, araç kiralama bileşeninin ise piyasadan yapılan fiyat araştırması kapsamında elde edilen fiyat teklifleri, ihaleyi yapan idarenin 2012 yılındaki bir alımına ait sözleşme fiyatları, başka iki idare tarafından 2011 ve 2012 yıllarında yapılan alımlarda ortaya çıkan sözleşme fiyatlarıve Tekirdağ Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı ile Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bildirilen fiyatlarınaritmetik ortalaması alınarak hesaplandığı, yaklaşık maliyet içerisindeki kâr oranının belli olmadığı ve idarece hesaplanan maliyete ayrıca kâr ilave edilmediği anlaşılmıştır.

 

            Ayrıca, sonraki süreçte yaklaşık maliyetteki işçilik bileşeninin hatalı hesaplandığı fark edilerek işçilik maliyetinin tekrardan hesaplandığı ve bu durumun tutanak altına alındığı, araç kiralama bileşenine ilişkin maliyette ise bir değişiklik yapılmayarak yaklaşık maliyetin 350.696,50 TL olarak düzeltildiği tespit edilmiştir.     

 

            Öte yandan, ihalenin ilk oturumunda teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun ve belgelerinin tam olduğu tespit edilen üç istekliden de 14.12.2012 tarihli yazılarla aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, söz konusu yazılarda teklifte önemli görülen bileşen olarak yalnızca sürücülere ilişkin işçilik maliyetinin belirlendiği, dolayısıyla sadece işçilik maliyetine ilişkin açıklama istenildiği anlaşılmıştır.

 

            Söz konusu üç isteklinin de açıklamalarını sunduğu, iki isteklinin idarece talep edildiği şekilde yalnızca işçilik maliyetine ilişkin açıklama yaptığı, başvuru sahibinin ise teklif fiyatına dâhil olan diğer giderleri de açıkladığı tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesindeİhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü,

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı dokuzuncu maddesinin üçüncü fıkrasında“Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Malzeme dahil yemek hazırlama hizmeti veya malzeme dahil yemek hazırlama ve dağıtım hizmeti ya da makine ve ekipman ile araçlar ve/veya akaryakıtın yüklenici tarafından sağlanacağı çöp toplama ve nakline ilişkin hizmetler ile personel taşıma gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak değerlendirilmeyecektir…” açıklamaları,

 

            Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

            Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.”açıklamaları yer almaktadır.

 

            Yukarıda aktarılan mevzuat çerçevesinde, başvuruya konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığı, idarelerce yaklaşık maliyet hazırlanırken hesaplanan maliyetin % 20’si oranını geçmemek üzere yüklenici kârının hesaplanacağı ve öngörülen kâr tutarının yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterileceği, ayrıca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyeceği ve aşırı düşük teklif sorgulaması yapılırken, yalnızca teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlere ilişkin açıklama istenilmesinin yeterli olacağı anlaşılmaktadır.

 

            Bu kapsamda, yaklaşık maliyetin kâr içermeyen işçilik bileşeni haricinde kalan ve içerdiği kâr oranı belli olmayan araç kiralanmasına ilişkin bileşenlerinin anılan Yönetmelik hükmü gereği öngörülebilecek olan azami % 20’lik kâr oranını içerdiği kabulüyle kâr hariç yaklaşık maliyetin hesaplanabileceği ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına yönelik olarak yer verilen kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyeceğine ilişkin açıklama, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına da uygulanarak, hesaplanan kâr hariç yaklaşık maliyetin altında teklif veren isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenilebileceği sonucuna varılmıştır.    

 

            Netice itibariyle, kâr hariç yaklaşık maliyetin 308.792,70 TL (işçilik maliyeti + araç kiralama maliyeti/1,20 = 99.273,72 + 251.422,78/1,20) olduğu görülmektedir. Bu itibarla, toplam teklif bedelleri hesaplanan kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olan söz konusu üç istekliden idarece aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesinin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

  

Ancak, başvuruya konu ihalenin araç kiralama hizmeti alımı olması, nitekim yaklaşık maliyet tutarının da ağırlıklı olarak araç kiralama maliyetinden oluşması nedeniyle, idarece teklifte önemli görülen bileşen olarak yalnızca sürücülere ilişkin işçilik maliyetinin belirlenmesi, dolayısıyla sadece işçilik maliyetine ilişkin açıklama istenilerek araç kiralanmasına ilişkin maliyetler açısından aşırı düşük açıklaması istenilmemesi yerinde görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif sorgulanmasına ilişkin işlemlerin yukarıda yer verilen hususlar çerçevesinde tekrarlanması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul