• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-1023
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :17
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UH.III-1023
Şikayetçi:
 Mehmet Kemal Saraç Detay Otomasyon Sosyal Hizmetler Taşımacılık Temizlik Ekektrik Orman Ürünleri Otomotiv. Turizm İnşaat Taah. Yemek San. Tic. Ltd. Şti., GENÇLİK MAH. TEVFİK IŞIK CAD. MELTEM SİT. 1.BLOK 35/3 ANTALYA
 İhaleyi yapan idare:
 Sarayköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Bala Mahallesı Hükümet Caddesı 1 20300 DENİZLİ
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.02.2013 / 4648
Başvuruya konu ihale:
 2012/174364 İhale Kayıt Numaralı "Personel Çalıştırılmasına Dayalı Temizlik Hizmeti Satın Alınması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Sarayköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğütarafından 20.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Temizlik Hizmeti Satın Alınması” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Kemal Saraç Detay Otomasyon Sosyal Hizmetler Taşımacılık Temizlik Ekektrik Orman Ürünleri Otomotiv. Turizm İnşaat Taah. Yemek San. Tic. Ltd. Şti. nin 23.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.01.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.02.2013 tarih ve 4648 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.02.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/626 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

 

            “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

          

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu hüküm Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59’uncu maddesinde de yer almaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde,

 

“79.1. (Değişik: 9/2/2011 -27841 RG/ 4. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya İdari Şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari Şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.

79.7. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.”açıklaması bulunmaktadır.

 

            Söz konusu ihalede, 12 isteklinin teklif verdiği, 5 isteklinin teklifinin çeşitli nedenlerle değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibi dahil üç isteklinin sorgulandığı, Ünka Temizlik Pak. Hiz. Taş. İnş. Elekt. Par. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Gökyüzü Temizlik Yemekçilik İnşaat Gıda Tarım Ürünleri Tekstil Özel Sağlık Bil. İşlem ve Ticaret Limited Şirketi - Hasel Turizm Ticaret Sanayi Ltd. Şti. Ortak Girişimi tarafından istenilen sürede açıklamada bulunulmadığı ve anılan isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer iki istekli tarafından sunulan açıklamaların idarece uygun bulunduğu, ihalenin Simge Temizlik İnşaat Bilgisayar Gıda Hizmetleri Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Detay Otomasyon Sosyal Hizmetler Taşımacılık Temizlik Ekektrik Orman Ürünleri Otomotiv. Turizm İnşaat Taah. Yemek San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikâyet başvurusunun reddedilmesi üzerine Kurum’a itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu görülmüştür.

 

            İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde işin adı “Personel Çalıştırılmasına Dayalı Temizlik Hizmeti Satın Alınması” olarak düzenlenmiş ve Şartname’nin “Teklif Fiyata Dahil Olan Giderler” başlıklı 25’inci maddesinde ise söz konusu ihalede isteklilerin tekliflerinde öngörecekleri maliyetler,

 

            “…

25.1. Ulaşım, sigorta, vergi, resim, harç vb. giderlerin tümü teklif edilen fiyata dahil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Çalıştırılacak olan 55 işçiden 30 işçiye asgari ücretin %30 fazlası aylık maaş ödenecek, 25 işçiye ise asgari ücretin %20 fazlası aylık maaş ödenecektir. Asgari ücretin %30 fazlası maaş alan işçilerden 25 işçi her ay resmi tatil günlerine denk gelen 1 iş günü olmak üzere toplam 300 gün/işçi çalıştırılacaktır. Ayrıca asgari ücretin %20 fazlası maaş alan işçilerden 10 işçi her ay resmi tatil günlerine denk gelen 1 iş günü olmak üzere toplam 120 gün/işçi çalıştırılacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici çalıştıracağı personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacak olup, yemek ve yol giderini ödemeyecektir. Personele ayni olarak verilecek olan giyeceğin özellikleri teknik şartnamede ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

Genel tatil günleri ile ulusal ve dini bayramlarda çalışacak olan personel giderleri teklif fiyatına dahil edilecektir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Yapılacak olan işe ilişkin sigorta risk prim oranı 2,5'tir” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Ayrıca birim fiyat teklif cetveli,

           

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Temizlik İşçisi (Asgari ücretin %20 fazlası maaş alacak olanlar)

Kişi

25

12

 

 

2

Temizlik İşçisi (Asgari ücretin %30 fazlası maaş alacak olanlar)

Kişi

30

12

 

 

3

Temizlik İşçisi (Resmi Tatil ve Bayramlarda) (Asgari ücretin %20 fazlası maaş alacak olanlar)

Kişi

10

12

 

 

4

Temizlik İşçisi (Resmi Tatil ve Bayramlarda) (Asgari ücretin %30 fazlası maaş alacak olanlar)

Kişi

25

12

 

 

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

 

 

 

şeklindedir.

 

İdari Şartname’nin aktarılan maddesi uyarınca söz konusu ihalede işçilik maliyeti asgari ücretin % 20 fazlası üzerinden 12 ay süre ile çalıştırılacak olan 25 işçi maliyeti, aynı ücret grubundan 120 ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışma maliyeti; asgari ücretin % 30 fazlası üzerinden 12 ay süre ile çalıştırılacak olan 30 işçi maliyeti, aynı ücret grubundan 300 ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışma maliyeti ile söz konusu işçilere verilecek giyim maliyetinden oluşmaktadır. Yol ve yemek maliyetleri bulunmamaktadır.

 

            İdari Şartname’de yer alan söz konusu düzenlemeler uyarınca, bu ihalede teklif edilmesi gereken giyim hariç asgari işçilik maliyeti;

 

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Temizlik İşçisi (Asgari ücretin %20 fazlası maaş alacak olanlar)

Kişi

25

12

1.429,84

428.952,00

2

Temizlik İşçisi (Asgari ücretin %30 fazlası maaş alacak olanlar)

Kişi

30

12

1.548,98

557.632,80

3

Temizlik İşçisi (Resmi Tatil ve Bayramlarda) (Asgari ücretin %20 fazlası maaş alacak olanlar)

Kişi

10

12

47,66

5.719,20

4

Temizlik İşçisi (Resmi Tatil ve Bayramlarda) (Asgari ücretin %30 fazlası maaş alacak olanlar)

Kişi

25

12

51,64

15.492,00

TOPLAM TUTAR  (K.D.V Hariç)

1.007.796,00

 

           

1.007.796,00 TL olarak hesaplanmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, anılan isteklinin KİK İşçilik Hesaplama modülünü kullanarak giyim hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini 1.007.790,00 TL olarak hesapladığı, söz konusu maliyet üzerine 1,10 TL giyim maliyeti ve söz konusu maliyet üzerinden 0,03 TL sözleşme ve genel gider maliyeti ekleyerek 1.007.791,13 TL maliyet hesapladığı ve 0,07 TL kar öngörerek 1.007.791,20 TL teklif fiyatı oluşturduğu görülmüştür.

 

            Söz konusu ihalede giyim maliyeti hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 1.007.796,00 TL olarak hesaplanmış olup, anılan fiyat içinde giyim maliyetinin yer almaması nedeniyle 1.007.796,00 TL veya altında fiyat teklif eden isteklilerin giyim maliyetini açıklamaları mümkün olamayacağından aşırı düşük teklif açıklamalarının reddedilmesi gerekmektedir.

 

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatı 1.007.791,20 TL olup söz konusu ihalede giyim maliyeti hariç teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin altında olduğu anlaşıldığından, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5’inci maddesinde yer verilen “teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir” açıklaması uyarınca yapılan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Simge Temizlik İnşaat Bilgisayar Gıda Hizmetleri Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmayarak teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul