En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-187
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :41
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.III-187
Şikayetçi:
 Zdk Yemek Temizlik Gıda B.Sayar Otomasyon Hizm. İnş. Turz.Unlu Mammul. San. ve Tic. Ltd. Şti. , YENİ ADLİYE KARŞISI ULU ÇARŞI İŞ HANI C GİRİŞ KAT:1 NO:69 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Milli Eğitim Bakanlığı Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Ihsaniye Mah. Kaymakamlik Binasi 2 16130 BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2012 / 43282
Başvuruya konu ihale:
 2012/105468 İhale Kayıt Numaralı "Taşımalı İlk-Orta Okul Öğrencilerine Öğle Yemeği Verilmesi." İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Milli Eğitim Bakanlığı Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 28.08.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Taşımalı İlk-Orta Okul Öğrencilerine Öğle Yemeği Verilmesi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 27.12.2012 tarih ve 43282 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/5139 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 2012/105468 İKN li "Taşımalı İlköğretim Öğrencilerine Öğle Yemeği Verilmesi" ihalesine ilişkin olarak yaptıkları itirazen şikâyet başvurusu sonucunda alınan 07.11.2012 tarihli ve 2012/UH.III-4175 sayılı Kurul kararında "Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibine ait teklifin geçerliliği hususunun TSE-HYB belgesinin askıya alınması kararının tebellüğ tarihinin ihale tarihinden önce olup olmadığının araştırılması sonucunda karara bağlanması ve Eray Yemek Üretim ve Dağıtım Hizmetleri-Şeyda Bingöl’e ait teklifin değerlendirmeye alınması suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi aşaması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir." şeklinde karar alınmış olup, söz konusu karar ile firmaları lehine düzeltici işlem kararı verilmiş olmakla beraber, kararın (B) bölümünde yapılan inceleme sonucunda şikâyetle ilgisi bulunmayan Şeyda Bingöl-Er-Ay Yemek'e atfen karar tesisi  yapıldığı, bu  yanlışlığın düzeltilmesi ve verilen karara rağmen gerekli incelemeler yapılmadan ve eksiklikler giderilmeden yapılan işlemle ihalenin firmalarından daha yüksek teklif sunan  bir firma üzerinde bırakılması nedeniyle emre aykırı hareket eden ve görevi kötüye kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesinin  gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak, ZDK Yemek Temizlik Gıda Bilgisayar Otomasyon Hiz. İnş. Tur. Unlu Mamul San. Tic. Ltd. Şti. tarafından 04.10.2012 tarih ve 33389sayı  ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile “Başvuru konusu ihaleye en düşük teklifi vererek katıldıkları, 10.09.2012 tarihinde tebellüğ ettikleri kesinleşen ihale kararı ile verdikleri teklifin "TSE-HYB hizmet yeterlilik belgesinin geçersiz" olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığını öğrendikleri, halbuki ihale tarihi olan 28.08.2012 tarihinde söz konusu belgenin geçerli olduğu, 03.09.2012 tarihinde kendilerine ulaşan TSE Bursa Bölge Müdürlüğünün "ara kontrol incelemesi" konulu  yazısıyla ara kontrollerin yapıldığı, eksikliklerin devam ettiği, yazılı müracaatta bulunmadıkları takdirde belgenin iptal edileceği, askı süresince belgelendirmeye atıf yapan reklam malzemelerini kullanmalarının ve müşterileri yanıltacak tüm beyanları durdurmaları gerektiği, aksi takdirde gerekli işlemlerin yapılacağı ve belgeyi 03.09.2012 tarihine kadar iade etmeleri gerektiği hususlarına vakıf oldukları, 03.09.2012 tarihli ve 326814 sayılı üst yazı ile belgenin aslını idareye iade ettikleri, 04.09.2012 tarihinde belgenin aslını denetlemelerin uygunluğuna istinaden tekrar aldıkları, 03.09.2012 tarihine kadar geçerli olan belge ile söz konusu ihaleye katıldıkları için tekliflerin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği,” iddiasıyla itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu,

 

Söz konusu başvuru üzerine alınan 07.11.2012 tarihli ve 2012/UH.III-4175 sayılı Kurul kararında; “…Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibine ait teklifin geçerliliği hususunun TSE-HYB belgesinin askıya alınması kararının tebellüğ tarihinin ihale tarihinden önce olup olmadığının araştırılması sonucunda karara bağlanması ve Eray Yemek Üretim ve Dağıtım Hizmetleri-Şeyda Bingöl’e ait teklifin değerlendirmeye alınması suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi aşaması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”hususlarına yer verilerek, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 56’ncı maddesinde, Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, kamu ihale mevzuatında, Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca, anılan Kanunun 57 nci maddesinde, şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiştir.

 

Bu kapsamda, başvuru sahibinin dilekçesinde yer alan iddiaların yukarıda yer verilen 07.11.2012 tarihli ve 2012/UH.III-4175 sayılı Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu anlaşılmıştır. Belirtilen nedenle, 4734 sayılı Kanun’un 54’ üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul