• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-188
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :43
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.III-188
Şikayetçi:
 Uğur - Tem Taşımacılık Müh.Medikal Gıda İnş. Teks. San. Ve Tic. Ltd. Şti., MİMAR SİNAN MH. 117.SK. ŞAHİN APT. A-BLOK NO : 2 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Sirameseler Mah. Avrupa Konseyi Cad. 3/14 Hizmet Binasi D Blok K:2 16190 BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 30.11.2012 / 39333
Başvuruya konu ihale:
 2012/118135 İhale Kayıt Numaralı "Bursa Büyükşehir Belediyesine Ait Mıuhtelif Yerlerdeki Binaların İç Temizlik Hizmetlerinin Yaptırılması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 01.10.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Bursa Büyükşehir Belediyesine Ait Muhtelif Yerlerdeki Binaların İç Temizlik Hizmetlerinin Yaptırılması” ihalesine ilişkin olarak Uğur - Tem Taşımacılık Müh. Medikal Gıda İnş. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 13.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.11.2012 tarihli yazısı ile üzerine, başvuru sahibince 30.11.2012 tarih ve 39333 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.11.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4434 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Asgari işçilik modülü tarafından yapılan asgari işçilik maliyeti hesabının hatalı olduğu (işveren sigorta primi, sigorta risk primi ve işveren işsizlik primi oranlarının ayrı ayrı hesaplanıp iki ondalık basamağa yuvarlandıktan sonra toplanarak işveren payı hesaplanması gerekirken prim oranları en baştan toplanmak suretiyle tek bir prim oranı hesaplandığı ve bu prim oranı üzerinden işveren payının hesaplandığı), bu nedenle yol, yemek, resmi ve dini bayram çalışmaları ile %3 sözleşme gideri dâhil asgari işçilik maliyetinin 7.085.728,85 TL yerine 7.085.746,13 TL olarak hesaplanması gerektiği, dolayısı ile aşırı düşük teklif açıklamalarına göre asgari işçilik maliyeti bu tutarın  (7.085.746,13 TL) altında olan Beyaz Sos. Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. - Adonis Müt. İnş. Ltd. Şti. ortak girişiminin teklifinin öncelikle doğrudan değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, kaldı ki bu istekli tarafından asgari işçilik maliyeti dışındaki giderler için yaptığı aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı, sunulan teklif fiyatından asgari işçilik maliyeti düşüldüğünde kalan tutar ile diğer giderlerin karşılanması olanağının serbest piyasa koşulları içerisinde mümkün olmadığı,

 

2) Beyaz Sos. Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. - Adonis Müt. İnş. Ltd. Şti. ortak girişimi tarafından sunulan iş deneyim belgesinin İdari Şartname'de yapılan benzer iş tanımına ve mevzuata uygun olmadığı,

 

3) Beyaz Sos. Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. - Adonis Müt. İnş. Ltd. Şti. ortak girişiminin, İdari Şartnamenin 7.4.2'nci maddesinde belirtilen bilanço oranlarını ve 7.4.3'üncü maddesinde belirtilen gelir tablosu oranlarını sağlamadığı,

 

4) İdari Şartname ve Teknik Şartnamenin personel çalıştırma ve işin yürütülmesi ile ilgili maddelerinin Kamu İhale Mevzuatına ve İş Kanununa aykırı hususlar içerdiği ve yaklaşık maliyet hesaplamasını etkilediği iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak teklif edilen toplam fiyat üzerinden alınacak %04,95 (binde dörtvirgül-doksanbeş) İhale Kararına ait Damga Vergisi, % 08,25 (bindesekizvirgülyirmibeş) Sözleşme Damga Vergisi alınacaktır

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Yüklenici Firma tarafından çalıştırılan A-C kategorisindeki temizlik görevlilerine asgari ücret, B kategorisindeki temizlik görevlilerine asgari ücretin %15 fazlası, D kategorisindeki görevlilere asgari ücretin % 25 fazlası, Uzman Personele (Yönetici) ise asgari ücretin % 70 fazlası ödenecektir. İş yeri hekimine ödenecek ücret firmanın genel giderlerinden karşılanacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Bu iş kapsamında çalışan personelin; brüt günlük yemek tutarı 12,28 TL, brüt günlük yol tutarı 13,23 TL olarak belirlenmiş olup, B ve D kategorisinde çalışanlara aylık 26 iş günü, A ve C kategorisinde çalışanlara aylık 22 iş günü üzerinden nakdi ödenecek ve ücret bordrosunda gösterilecektir. Çalışılmayan izinli günlerde idare yol ve yemek ücreti ödemeyecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

B ve D kategorilerinde çalışan 139 temizlik personeli, hizmet süresi içerisinde yer alan ve toplam 14,5 gün dini ve milli bayramlar süresinde hizmetin aksamadan devam etmesini sağlayacak, personelin haftalık izinleri ve tatil günleri, çalışma programına uygun olarak yüklenici tarafından planlanacak, dini ve milli bayram günlerinde çalışan personele o günkü yevmiyesi 4857 sayılı İş Kanunu’nun ?Genel Tatil Ücreti? başlıklı 47. Maddesi gereği çalışılan her gün için 1 (bir) günlük ücret şeklinde ayrıca ödenecektir.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Bursa Sigorta İl Müdürlüğü'nün 25/07/2012 tarih ve B.13.2.SSK.4.16.10.04.XII-4/303-13287566 sayılı yazısına istinaden bahse konu iş için çalıştırılacak personel için iş kazaları ve meslek hastalıkları prim nispeti (1,5) dikkate alınmıştır.” düzenlemeleri bulunmakta, Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı dokuzuncu maddesinde ise“9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2013” ifadesi yer almaktadır.

Ayrıca, Teknik Şartname’nin 3 numaralı ekinde (EK3) aşağıdaki tabloya yer verilmiştir.

EK-3

GÖREVİ

KATEGORİSİ

PERSONEL SAYISI

ÇALIŞILAN                             GÜN SAYISI

EĞİTİMİ

Uzman Personel
(Yönetici)

-

1

22 İş Günü Çalışan


Yüksek Okul Mezunu

Temizlik Görevlisi

A Kategorisi

111

22 İş Günü Çalışan

En az İlköğretim Mezunu

Temizlik Görevlisi

B Kategorisi

101

26 İş Günü Çalışan

En az İlköğretim Mezunu

Temizlik Görevlisi

C Kategorisi

34

22 İş Günü Çalışan

En az İlköğretim Mezunu

Temizlik Görevlisi

D Kategorisi

38

26 İş Günü Çalışan

Lise veya dengi okul mezunu

TOPLAM

 

285

 

 

 

İdarece, işçilik hesaplama modülü kullanılarak; yol, yemek, giyecek, %3 sözleşme gideri ve kâr dâhil yaklaşık maliyetin Çizelge 1’deki gibi belirlendiği ve 31.10.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin geçerli teklifler arasında en düşük teklifi sunan Beyaz Sosyal Hizmetler Lojistik Yemek Bilgi İşlem Tem. İnş. Taş. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. - Adonis Müteahhitlik İnşaat Taahhüt Turizm Yemekçilik Gıda Nakliyat Petrol Ürünleri Temizlik Sağlık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişimi üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

Çizelge 1. İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet bileşenleri

Yaklaşık Maliyet Bileşenleri

Tutar (TL)

Uzman Personel (Yönetici)

32.568,72

Temizlik Personeli (A Kategorisi) Erkek

1.382.813,88

Temizlik Personeli (A Kategorisi) Kadın

1.135.512,00

Temizlik Personeli (B Kategorisi) Erkek

1.342.048,68

Temizlik Personeli (B Kategorisi) Kadın

1.317.792,00

Temizlik Personeli (C Kategorisi)

771.201,60

Temizlik Personeli (D Kategorisi)

1.056.173,52

Ulusal Bayram Tatil Günleri (B Kategorisi Kadın/Erkek Temizlik Personeli)

66.341,85

Ulusal Bayram Tatil Günleri (D Kategorisi Temizlik Personeli)

27.131,24

Kâr (%15)

1.038.580,12

               Toplam

8.170.163,61

 

 

İncelenen ihaleye ilişkin olarak işçilik hesaplama modülü hesaplamaları incelendiğinde, %18,5 işveren sigorta primi, %1,5 sigorta risk prim oranı ve %2 işveren işsizlik primlerinin toplamı olan % 22’lik oran üzerinden tek kalem olarak işveren payını hesapladığı, bir başka deyişle işçiye ödenecek olan aylık brüt ücretin doğrudan %22’sini hesaplayarak virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarladığı tespit edilmiştir.

Kurum tarafından 20.11.2012 tarih ve 3923-19599 sayılı yazı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’ne görüş sorulmuş, anılan Genel Müdürlüğün 03.12.2012 tarih ve 20518196 sayılı yazısı ile gönderilen görüş dikkate alındığında, %7,5 Genel Sağlık Sigortası, %11 Malullük, Yaşlılık ve Ölüm, %1,5 sigorta risk prim oranı ve %2 işveren işsizlik primlerinin her birinin prime esas aylık kazanç toplamı üzerinden ayrı ayrı hesaplanması ve her işlemin ardından elde edilen rakamın yuvarlanması suretiyle işlemlere devam edilerek hesaplama yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda yapılan hesaplama neticesinde yemek, yol ve %3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyetinin 7.085.758,25 TL; yemek, yol, giyecek, %3 sözleşme gideri ve kâr dahil yaklaşık maliyetin 8.170.197,29 TL (düzeltilmiş yaklaşık maliyet); ve yemek, yol, giyecek ve %3 sözleşme gideri dahil, kâr hariç yaklaşık maliyetin 7.131.612,89 TL olarak elde edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Dolayısı ile düzeltilmiş hesaplamalar dikkate alındığında; personel çalıştırılmasına dayalı söz konusu ihalede asgari işçilik maliyetinin (7.085.758,25 TL) altında kalan isteklilerin tekliflerinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılması, asgari işçilik maliyetin üzerinde olmakla birlikte düzeltilmiş kâr hariç yaklaşık maliyetin (7.131.612,89 TL) altında olan isteklilerin ise Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’ncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması uyarınca aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerekmektedir.

Bu itibarla, başvuru konusu ihalede sunulan tekliflerin hiçbirinin asgari işçilik maliyeti altında kalmadığı görüldüğünden doğrudan değerlendirme dışı bırakılması gereken bir istekli bulunmadığı; bununla birlikte teklifi kâr hariç (düzeltilmiş) yaklaşık maliyetin altında kalan Beyaz Sosyal Hizmetler Lojistik Yemek Bilgi İşlem Tem. İnş. Taş. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. - Adonis Müteahhitlik İnşaat Taahhüt Turizm Yemekçilik Gıda Nakliyat Petrol Ürünleri Temizlik Sağlık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişimi (7.091.311,37 TL), Uğur-Tem Taşımacılık Mühendislik Medikal Gıda İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (7.112.788,25 TL), Çağ Yapı İnşaat Taah. Gıda Tem. Bilg. Tic. ve San. Ltd. Şti. (7.123.233,17 TL) ve Jet Tem Temizlik Bilgi Veri Otomasyon Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin (7.131.583,49 TL) tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve ihalenin bu işlemin ardından sonuçlandırılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde,

(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

c) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

(2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

b) …,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması istenir.

(4) ….

(5) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

(6) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

a) …,

b) …,

sunulması zorunludur.

…” hükmü yer almaktadır.

Aynı Yönetmeliğin “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinin ikinci fıkrasında “İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz” hükmü,

“İhale komisyonlarının inceleme yetkisi” başlıklı 50’nci maddesinde de,

 “(1) İhale komisyonu, aday veya isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapmaya yetkilidir.

(2) İhale komisyonunun, iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgi talepleri ilgililerce ivedilikle karşılanır.” hükmü yer almaktadır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde,

İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 35'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.” düzenlemesi ile,

Aynı İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Binaların iç ve dış genel temizlik hizmeti işleri” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapılan inceleme neticesinde;

İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen maddelerine istinaden teklif edilen bedelin en az %35’i oranında ihale konusu iş yahut benzer işlere ilişkin iş deneyim belgesi sunulması gerektiği,

İhale üzerinde bırakılan Beyaz Sosyal Hizmetler Lojistik Yemek Bilgi İşlem Tem. İnş. Taş. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. - Adonis Müteahhitlik İnşaat Taahhüt Turizm Yemekçilik Gıda Nakliyat Petrol Ürünleri Temizlik Sağlık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişimi tarafından sunulan İş Ortaklığı Beyannamesi’ne göre Beyaz Sos. Hiz. Tic. San. Ltd. Şti.’nin %99, Adonis Müteahhitlik İnşaat Taahhüt Turizm Yemekçilik Gıda Nakliyat Petrol Ürünleri Temizlik Sağlık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ise %1 ortaklık oranına sahip olduğu, bu durumda Beyaz Sos. Hiz. Tic. San. Ltd. Şti.’nin pilot ortak olarak istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, Adonis Müteahhitlik İnşaat Taahhüt Turizm Yemekçilik Gıda Nakliyat Petrol Ürünleri Temizlik Sağlık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ise özel ortak olarak istenen iş deneyim tutarının en az %30’unun sağlaması gerektiği,

Buna göre, Beyaz Sosyal Hizmetler Lojistik Yemek Bilgi İşlem Tem. İnş. Taş. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. - Adonis Müteahhitlik İnşaat Taahhüt Turizm Yemekçilik Gıda Nakliyat Petrol Ürünleri Temizlik Sağlık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişimi tarafından 7.091.311,37 TL teklif sunulmuş olması nedeniyle anılan ortak girişim tarafından sunulması gereken iş deneyim tutarının 2.481.958,98 TL’den az olmaması gerektiği, bu tutarın en az 1.737.371,29 TL’sinin, Beyaz Sosyal Hizmetler Lojistik Yemek Bilgi İşlem Tem. İnş. Taş. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti., 744.587,69 TL’sinin ise Adonis Müteahhitlik İnşaat Taahhüt Turizm Yemekçilik Gıda Nakliyat Petrol Ürünleri Temizlik Sağlık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sağlanması gerektiği,

Adonis Müteahhitlik İnşaat Taahhüt Turizm Yemekçilik Gıda Nakliyat Petrol Ürünleri Temizlik Sağlık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Akhisar Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce düzenlenen 2010/113893 İKN’li 2011 Yılı Temizlik Hizmeti Alımı işine ait 09.01.2012 tarih ve 334 sayılı İş Bitirme Belgesi’nin sunulduğu, söz konusu belgenin sözleşme tarihi (29.11.2010) itibarı ile toplam tutarının 1.577.055,90 TL olduğu, bu tutarın ilan tarihi (29.08.2012) itibarı ile güncellenmesi ile elde edilen iş deneyim tutarının 1.794.864,21 TL olduğu, ancak anılan iş deneyim belgesine konu işte Adonis Müteahhitlik İnşaat Taahhüt Turizm Yemekçilik Gıda Nakliyat Petrol Ürünleri Temizlik Sağlık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin % 49 ortaklık oranına sahip olduğu bir ortak girişim adına düzenlenmiş olması nedeniyle Adonis Müteahhitlik İnşaat Taahhüt Turizm Yemekçilik Gıda Nakliyat Petrol Ürünleri Temizlik Sağlık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yararlanabileceği iş deneyim tutarının 1.794.864,21 x 0,49 = 879.483,46 TL olduğu, bu tutarın ise ortak girişim tarafından sağlanması gerekli asgari iş deneyim tutarının Adonis Müteahhitlik İnşaat Taahhüt Turizm Yemekçilik Gıda Nakliyat Petrol Ürünleri Temizlik Sağlık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ üzerine düşen 744.587,69 TL’nin üzerinde olduğu,

Beyaz Sosyal Hizmetler Lojistik Yemek Bilgi İşlem Tem. İnş. Taş. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce düzenlenen 2011/96187 İKN’li Hastane Genel Temizlik, VHKİ, Teknik Bilgisayar Bakım, Onarım, Hasta Yönlendirme ve Refakat Hizmetleri Alımı işine ait 24.11.2011 tarih ve 15511 sayılı İş Bitirme Belgesi’nin sunulduğu, söz konusu belgenin sözleşme tarihi (30.06.2011) itibarı ile toplam tutarının 4.538.555,40 TL olduğu, Genel Temizlik ve İlaçlama hizmetine ait tutarın ise 2.854.648,00 TL olarak belirtildiği, söz konusu tutarın ilan tarihi (29.08.2012) itibarı ile güncellenmesi ile elde edilen iş deneyim tutarının 3.029.121,08 TL olduğu, ancak anılan iş deneyim belgesine konu işte Beyaz Sosyal Hizmetler Lojistik Yemek Bilgi İşlem Tem. İnş. Taş. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin % 99 ortaklık oranına sahip olduğu bir ortak girişim adına düzenlenmiş olması nedeniyle Beyaz Sosyal Hizmetler Lojistik Yemek Bilgi İşlem Tem. İnş. Taş. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin yararlanabileceği iş deneyim tutarının 3.029.121,08 x 0,99 = 2.998.829,87 TL olduğu,

Bu doğrultuda ihale komisyonu tarafından 18.10.2012 tarih ve 168/1 sayılı yazı ile anılan iş bitirme belgesini düzenleyen Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden anılan iş deneyim belgesine konu işin sadece ilaçlama ile ilgili kısmının tutarının sorulduğu, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 10.10.2012 tarih ve 11397 sayılı cevabi yazısında ise 2.854.648,00 TL tutarındaki genel temizlik hizmetinin ilaçlama ile birlikte bir kalemde ihale edildiğinden dolayı oran belirtilmesinin mümkün olmadığının bildirildiği tespit edilmiştir.

Bu durumda, ilaçlama hizmetinin genel temizlik hizmetinden ayrı düşünülemeyeceği de göz önünde bulundurulduğunda, 2.998.829,87 TL’lik güncellenmiş iş deneyim tutarının ortak girişim tarafından sağlanması gerekli asgari iş deneyim tutarının Beyaz Sosyal Hizmetler Lojistik Yemek Bilgi İşlem Tem. İnş. Taş. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. üzerine düşen 1.737.371,29 TL’nin üzerinde olduğu dikkate alındığında söz konusu iş deneyim tutarının ihale komisyonunca yeterli kabul edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanunun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

Ekonomik ve malî yeterliğin belirlenmesi için;

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,

2)İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,  

3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.         

…” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,

 b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

 (4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(8) Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

(9) Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. İkinci, üçüncü, dördüncü, yedinci ve sekizinci fıkralar hariç diğer fıkralarda yer alan hükümler serbest meslek kazanç defteri özeti için de uygulanır.      

(10) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin dokuzuncu fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü ile aynı Yönetmeliğin “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde, “ (1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

(3) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarını tevsik etmek üzere; hizmet işleri ile ilgili fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri  sunulur.

(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(5) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

(6) İş hacmini gösteren belgelere ilişkin kriterler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde, toplam cironun teklif edilen bedelin % 25’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında, toplam ciro için yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı için ise yaklaşık maliyetin % 15’i  ile % 25’i aralığında idarece belirlenecek parasal tutar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

(7) İlgili mevzuat uyarınca gelecek yıllara yaygın olarak gerçekleştirilecek işlerin, açık ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre ihale edilmesi halinde, iş hacmine ilişkin oranların, bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde  ise 2/5’i alınarak hesaplanan oranlar yeterlik kriteri olarak belirlenir. Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalenin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında ise bu oranlara göre belirlenen parasal tutarlar asgari yeterlik kriteri olarak öngörülür.

(8) Altıncı ve yedinci fıkralardaki kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(9) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(10) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

(11) Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur.Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(12) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

(13) Konsorsiyum olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından kendi kısmı için sağlanması zorunludur.

(14) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği işlerinin parasal tutarı; iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt ettikleri iş kısımları üzerinden hesaplanır.” Hükmü yer almaktadır.

İhaleye ait idari şartnamenin 7.4.2’nci maddesinde yer alan “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50?den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

.” düzenlemesi ile 7.4.3’üncü maddesinde yer alan “İsteklinin;

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların,

İsteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir.

Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Toplam cironun teklif edilen bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.” düzenlemesi uyarınca, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine paralel olarak ihaleye katılım aşamasında ekonomik ve mali yeterliklerinin bir parçasını oluşturmak üzere istekliler tarafından bilanço veya eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgelerin sunulması istenmektedir.

Yapılan inceleme neticesinde, ihale üzerinde bırakılan ortak girişimi oluşturan isteklilerden Beyaz Sosyal Hizmetler Lojistik Yemek Bilgi İşlem Tem. İnş. Taş. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından bilanço oranlarının sağlandığını gösterir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Cuma ÖZKARA tarafından onaylı Bilanço Bilgileri Tablosu ile ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait gelir tablosunun sunulduğu ve bu gelir tablosuna göre iş hacmine ilişkin oranın da sağlandığı; Adonis Müteahhitlik İnşaat Taahhüt Turizm Yemekçilik Gıda Nakliyat Petrol Ürünleri Temizlik Sağlık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından da bilanço oranlarının sağlandığını gösterir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fatih TORCU tarafından onaylı Bilanço Bilgileri Tablosu ile ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait gelir tablosunun sunulduğu ve bu gelir tablosuna göre iş hacmine ilişkin oranın sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla, başvuru sahibinin bu husustaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

           
4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55 inci maddesinde;

 

          “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla  bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

            İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.…” hükmü,

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendinde; "Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir." hükmü,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri”başlıklı 6 ncı maddesinde;

       

            “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

 

            (2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

 

            (3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü

 

Anılan Yönetmeliğin “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrasında;

    

“(1) Süreler;

 

            a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

 

            b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

....... izleyen günden itibaren başlar” hükmü,

 

Anılan Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; “(3) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihi başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir. Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik başvurularda, dokümanın satın alındığı, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanının teslim alındığı tarih, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

Başvuru sahibi tarafından ihale dokümanının 28.09.2012 tarihinde satın alındığı, dolayısı ile başvuru sahibinin şikâyet konusu düzenlemelerden bu tarihte haberdar olduğu, ihale tarihinin 01.10.2012 olduğu, yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 28.09.2012 tarihini izleyen 10 gün içerisinde yahut ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken bu süreyi geçirdikten sonra 13.11.2012 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından, söz konusu iddia bakımından, başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir. Bu itibarla başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, teklifi kâr hariç (düzeltilmiş) yaklaşık maliyetin altında kalan Beyaz Sosyal Hizmetler Lojistik Yemek Bilgi İşlem Tem. İnş. Taş. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. - Adonis Müteahhitlik İnşaat Taahhüt Turizm Yemekçilik Gıda Nakliyat Petrol Ürünleri Temizlik Sağlık Bilgisayar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Ortak Girişimi (7.091.311,37 TL), Uğur-Tem Taşımacılık Mühendislik Medikal Gıda İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (7.112.788,25 TL), Çağ Yapı İnşaat Taah. Gıda Tem. Bilg. Tic. ve San. Ltd. Şti. (7.123.233,17 TL) ve Jet Tem Temizlik Bilgi Veri Otomasyon Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin (7.131.583,49 TL) tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve ihalenin bu işlemin ardından sonuçlandırılmasının düzeltici işlem olarak belirlenmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul