En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-191
  • Toplantı No: 2013/003
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 10.01.2013
(Aşağıdaki metin 19/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/003
Gündem No :39
Karar Tarihi:10.01.2013
Karar No :2013/UH.III-191
Şikayetçi:
 Şefik Gürboğa, TANRIYAR KÖYÜ NO : 3473 BİTLİS
 İhaleyi yapan idare:
 Bitlis Özel İdaresi (Destek Hizmetleri Müdürlüğü), Hüsrevpaşa Mah. Ahmet Eren Bulvarı Kültür Merkezi Zemin Kat 13000 BİTLİS
Başvuru tarih ve sayısı:
 10.12.2012 / 40670
Başvuruya konu ihale:
 2012/169538 İhale Kayıt Numaralı "Orta Öğretim Kurumları Taşımalı Eğtim Araç Kiralama Hizmeti Alım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Bitlis Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 19.11.2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “Orta Öğretim Kurumları Taşımalı Eğitim Araç Kiralama Hizmeti Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Şefik Gürboğa’nın 29.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.12.2012 tarih ve 40670 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4636 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Yeterlik kriteri olarak aranan S plaka (okul paketi içeren/okul servis aracı) araç ruhsatı ile araçların sözleşmeye bağlanmış başka bir işte çalışmaması koşulunu sağlayan tek bir firmanın olduğu, ihalenin 3,5 gün içerisinde yapılması nedeniyle ihale dokümanına itiraz sürelerinin bulunmadığı, Kanunun 21/b maddesine göre pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmasına ilişkin koşullar gerçekleşmediğinden belirtilen usulle ihaleye çıkılmasının mevzuata aykırı olduğu,

 

2) İhale üzerinde kalan isteklinin teklifinde sunulan araç ruhsatlarının aslı veya noter onaylı örnekleri olmayıp fotokopi olduğu,

 

3) İhale üzerinde kalan isteklinin teklifinde sunulan 13 S 0043 plakalı aracın ihale tarihinde okul servisi olmayıp personel servisi olduğu, okul servisi olarak ihaleden sonra 26.11.2012 tarihinde tescil ettirildiği, ihale kararını etkilemek amacıyla ihalede gerçeği yansıtmayan belge sunulmasının Kanunun 17’nci maddesinde sayılan suçlardan olduğu,

 

4) İhale üzerinde kalan isteklinin teklifinde sunulan iş deneyim belgesinin tutarının teyit edilmesi gerektiği ve söz konusu belgenin Kamu İhale Kurulunun 28.11.2012 tarih ve 2012/UH.II-4555 sayılı kararı ile iptal edildiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdarece taşımalı eğitim kapsamında orta öğretim kurumlarında okuyan 296 öğrencinin 17 araçla merkez okullara taşınması işinin 4734 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre pazarlık usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 16.11.2012 tarihinde 4 firmanın teklif vermeye davet edildiği, 19.11.2012 tarihinde yapılan ihaleye davet edilen firmalardan Şefik Gürboğa ve Mutki Birlik Gıda Te. İnş. Taş. Teks. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif verildiği, bu isteklilerden Şefik Gürboğa’nın teklifinin ihale konusu işte çalıştıracağı araçların sözleşmeye bağlanmış başka bir işte çalıştığının anlaşılması üzerine değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer isteklinin teklifinin geçerli bulunması üzerine ihalenin Mutki Birlik Gıda Te. İnş. Taş. Teks. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, kesinleşen ihale kararının 28.11.2012 tarihinde bildirilmesi üzerine Şefik Gürboğa tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

 

İhaleye ait idari şartnamenin 7.1.h maddesinde ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri arasında “İhaleye teklif sunacaklar; ihale kapsamındaki 17 araç için (her araç için ayrı ayrı) mevzuatına uygun olarak ilgili kurumdan alınmış "S Plaka" (Okul Paketi İçerecek / Okul Servis Aracı) lı Araç Ruhsatı, Bu ihalede çalışmak üzere sunulacak araçlara ait ruhsatlar, başka bir sözleşmeye bağlanmış ihaleli işte  çalışıyor görünmeyecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanunun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

 

Aynı Kanunun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır…” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5.1’inci maddesinde,

         

İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

        

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

 

b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

 

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

 

hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü,

           

“Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde;

 

“(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

 

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

 

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür…” hükmü yer almaktadır.

 

“Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde“Süreler ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar” hükmü,

 

“Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin üçüncü fıkrasında ise; “İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihi başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir. Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik başvurularda, dokümanın satın alındığı, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanının teslim alındığı tarih, başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih olarak belirtilir.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikayet başvurusunda bulunulmasıdır.

 

            Aktarılan mevzuat çerçevesinde, şikayete yol açan durumun farkına varıldığı tarihin ihale dokümanının satın alındığı 16.11.2012 olduğu, bu durumda ihale dokümanına yönelik şikâyet başvurusunun ihaleye teklif verilmeden önce yapılması gerekirken kesinleşen ihale kararının bildiriminden sonra 28.11.2012 tarihinde yapıldığı, bu haliyle şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığı gibi teklif verildikten sonra ihale dokümanına yönelik başvuruda bulunmasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5.1.(c) maddesinde yer alan “İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmüne de uygun olmadığı dikkate alındığında söz konusu iddialar bakımından başvurunun reddi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin bu iddiası yerinde görülmemiştir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2, 3 ve 4’üncü iddialarına ilişkin olarak:

 

            Başvuru sahibinin dokümana yönelik ilk iddiasının reddi neticesinde, anılan isteklinin teklifinin iddiada yer alan gerekçe ile değerlendirme dışı bırakıldığı ve bu durumun mevzuata aykırılık teşkil etmediği hususu göz önüne alındığında, şikâyet ehliyeti açısından yapılan değerlendirme sonucuna göre, başvuru sahibinin tekliflerin değerlendirilmesine yönelik olan 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü iddiaları bakımından şikayet ehliyetinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Bu itibarla isteklinin dokümana yönelik iddiasının reddedilmesi sonucunda, teklifinin değerlendirmeye alınma ihtimali kalmadığından, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğraması veya zarara uğramasının muhtemel olması ön koşulunun ortadan kalkması ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin süreçte korunması gereken herhangi bir hak veya menfaatinin bulunmaması nedeniyle 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü iddiaların bu gerekçeyle reddedilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul