• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-231
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :27
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.III-231
Şikayetçi:
 Ramazan Özden ( İdari Merci Tecavüzü), İNÖNÜ MAH. BELEDİYE İŞ MERKEZİ K : 5 KARABÜK
 İhaleyi yapan idare:
 Yenice İlçe Özel İdaresi, Merkez Mahalle Menderes Caddesi 78700 KARABÜK
Başvuru tarih ve sayısı:
 02.01.2013 / 60
Başvuruya konu ihale:
 2011/118958 İhale Kayıt Numaralı "2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yenice İlçesi Eylül-Haziran Dönemi Öğrenci Taşıma İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Yenice İlçe Özel İdaresi tarafından 05.09.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yenice İlçesi Eylül-Haziran Dönemi Öğrenci Taşıma İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince Zonguldak İdare Mahkemesi’nde açılan dava üzerine, Zonguldak İdare Mahkemesi’nin E:2012/1360 ve K:2012/1201 sayılı kararı ile dava dilekçesi ve eklerinin Kamu İhale Kurumuna tevdiine karar verilmiş olup anılan karar ve ekleri 02.01.2013 tarih ve 60 sayı ile Kurum kayıtlarına alınmıştır.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/6 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Başvuru dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Zonguldak İdare Mahkemesinin E:2012/1360 ve K:2012/1201 sayılı kararında,  davanın, 17.10.2011 tarih ve 2011/UH.III-3489 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının idarece uygulanması kapsamında ihalenin Hüseyin Kaya üzerinde bırakılmasına yönelik işleme karşı, Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikayet başvurusu yapılmadan açılması nedeniyle 2577 sayılı Kanun’un 14. maddesinin (3-b) bendinde belirtilen merci tecavüzü bulunduğundan, anılan Kanun’un 15. maddesinin (1-e) bendi uyarınca dava dilekçesi ve eklerinin görevli idare mercine tevdiine karar verildiği belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibinin mahkemeden gönderilen dava dilekçesinde özetle; 17.10.2011 tarih ve 2011/UH.III-3489 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının idarece uygulanması neticesinde ihalenin Hüseyin KAYA üzerinde bırakıldığı, anılan kararda yer alan Hüseyin KAYA'nın iş deneyim belgesine ilişkin değerlendirmelerin mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle ihalenin bu istekli üzerine bırakılmasının da mevzuata aykırı olduğuiddialarına yer verilmiştir.

 

Karabük Yenice İlçe Özel İdaresi tarafından 05.09.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Yenice İlçesi Eylül-Haziran Dönemi Öğrenci Taşıma İşi” ihalesine ilişkin olarak Hüseyin Kaya’nın 05.09.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 13.09.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, Hüseyin Kaya’nın 23.09.2011 tarih ve 42575 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.09.2011 tarihli dilekçesi ile itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Yapılan inceleme neticesinde alınan 17.10.2011 tarih ve 2011/UH.III-3489 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararında;

 

            “Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, başvuru konusu edilen iki kısma ilişkin olarak Hüseyin Kaya’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve ihalelerin Ramazan Özden ve Erdal Eyi üzerinde bırakılması yönündeki kesinleşen ihale kararlarının iptal edilmesi, başvuru sahibi istekli Hüseyin Kaya’nın, Ramazan Özden’in ve Erdal Eyi’nin sunduğu iş deneyim belgelerindeki belgeyi düzenleyen idareden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesinin ardından, isteklilerin iş deneyim oranını sağlayıp sağlamadığına ilişkin değerlendirmenin idarece yeniden yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

           
1 ) 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince ihalenin İsmetpaşa İlköğretim Okulu taşıma merkezli Yamaç Köyü Orta Mahalle yerleşim birimindeki 45 öğrenci taşıma kısmı ile Yamaç Köyü Yukarı Mahalle yerleşim birimindeki 36 öğrenci taşıma kısmına ilişkin olarak düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Hüseyin Kaya ve Ramazan Özden tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin, mevzuata uygun şekilde düzenlenmediğinden iptal edilmesi ve mevzuata uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği hususunun Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilmesine,

3) İş deneyim belgelerinin mevzuata uygun şekilde düzenlenmediği hususunun değerlendirilmek üzere üst idare olan Karabük Valiliği’ne bildirilmesine,”karar verilmiştir.

 

İdarenin anılan kararı uyguladığı ve Hüseyin Kaya’nın iş deneyim belgesini yeniden değerlendirerek ihaleyi Hüseyin Kaya üzerine bıraktığı anlaşılmaktadır.

 

Başvuru sahibinin dilekçesinde, 17.10.2011 tarih ve 2011/UH.III-3489 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında Hüseyin KAYA'nın iş deneyim belgesine ilişkin değerlendirmelerin mevzuata aykırı olduğu, bu nedenle ihalenin bu istekli üzerine bırakılmasının da mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Söz konusu başvuru Kurul kararına itiraz niteliği taşımakta olup 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 57 nci maddesinde yer alan Kurul kararlarının ancak yargı mercilerinde dava konusu yapılabileceği hükmü dikkate alındığında, başvuru konusu hususların Kurum’un görev alanında bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Başvurunun reddine,

   


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul