• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-232
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :28
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.III-232
Şikayetçi:
 Selman Yılmaz, ZAFER MAH. STADYUM ALTI 58. SOK. NO : 4 MUŞ
 İhaleyi yapan idare:
 Muş İl Özel İdaresi, Kültür Mah.179. Sok. 49100 MUŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42450
Başvuruya konu ihale:
 2012/160136 İhale Kayıt Numaralı "2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Uygulama Kapsamında 73 Adet Minibüs Kiralanması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Muş Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü,tarafından 02.11.2012 tarihinde pazarlık usulü ile yapılan “2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Uygulama Kapsamında 73 Adet Minibüs Kiralanması” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42450 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2012/4966 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle;

 

           
1 ) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21'inci maddesinin (b) bendi kapsamında yapılanihaleye ilişkin olarak teklif ekinde sunulan ciro ve bilançoda yer alan bilgilerin, idari şartnamede istenilen 1,25 katsayısını karşılamadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı,

 

          
2 ) Cengizler Med. Taah. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu birinci teklif ekinde yer alan 4 adet birim fiyat teklif cetvelinden 4’üncü kısma ait teklif cetvelinde kaşe ve imza olmadığı gerekçesi ile firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, daha sonra diğer firmaların ikinci tekliflerini sunmaları için idareye davet edilerek teklif edilen tutarlar ile yaklaşık maliyet tutarının açıklandığı, ancak buna rağmen ihale tarihinden 10 gün sonra Cengizler Med. Taah. Ltd. Şti.nden ikinci teklif alınarak ihalenin bu firmanın uhdesinde bırakıldığı, anılan firmanın iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olmadığı iddia edilmektedir.

 

           
1 ) İncelenen ihalede başvuru sahibinin  itirazen şikâyet başvurusunda yer verdiği 1’inci iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, idarece  şikâyet başvurusunun, söz konusu dilekçeyi vekil sıfatı ile imzalayan Mehmet Salih ASYA’nın dilekçe ekinde vekâletnamenin aslı veya noter onaylı suretinin sunulmadığı gibi teklif dosyası kapsamında da adı geçenin vekil olduğuna dair herhangi bir belgenin bulunmadığı gerekçesiyle şekil yönünden reddedildiği anlaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden isteklilerin Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hükmüne yer verilmiş, anılan maddenin beşinci fıkrasında da, şikâyet dilekçelerine, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesinin zorunlu olduğu, aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerinin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgelerin aranmayacağı belirtilmiştir.

 

          İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin dördüncü fıkrasında“(4) Şikayet dilekçelerine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin eklenmesi zorunludur. Ancak aday veya isteklinin başvuru belgeleri veya teklif zarfı içerisinde bu belgelerin bulunması durumunda, dilekçe ekinde söz konusu belgeler aranmaz.” hükmü,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Başvuruların şekil unsurları”başlıklı 5’inci maddesinde“1) Şikayet başvurularının taşıması gereken şekil unsurları Kanunun 54 üncü maddesi ile Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılmıştır. …

 

            (2) Uygulamada başvuru sahiplerinin dilekçelerinde yukarıda belirtilen bazı bilgilere yer vermediği görüldüğünden, ilgililerin yararlanmasına yönelik olarak hazırlanan dilekçe örneklerine bu Tebliğin ekinde yer verilmiş olup; ilgililerin uygun dilekçe örneklerini kullanmaları, başvurularının zamanında ve doğru olarak yapılması bakımından önem arz etmektedir (EK:1,
2 ). İlgililer, Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen bilgileri içermesi kaydıyla bu örnekler dışındaki dilekçeler ile de başvuruda bulunabilir.

 

                 (3) (Değişik: 17/07/2010-27644 R.G./2 md)Ayrıca dilekçeye başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekaletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerekmektedir….”açıklaması yer almakta olup, Anılan Tebliğin sonunda yer alan “İdareye Yapılacak Şikayet Başvuru Dilekçesi Örneği” başlıklı 1 nolu ekte, tüzel kişiler tarafından avukat olmayan temsilci aracılığı ile yapılan başvurularda, dilekçelere, tüzel kişiliği temsile yetkili olunduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya benzeri belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri ile bu kişi ya da kişilerin noter onaylı imza sirküsü, avukat olmayan temsilcisi aracılığı ile başvurulması halinde:şikayet başvurusunda bulunmaya yetkili olduğunu gösteren vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti ile vekilin imza beyannamesinin ekleneceği belirtilmiştir.

 

            Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, idareye yapılan şikâyet dilekçeleri ekinde, başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin (imza beyannamesi/imza sirküleri, ortak girişim beyannamesi veya sözleşmesi, vekâletname, temsil belgesi, ticaret sicil gazetesi vb.) aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin eklenmesi gerektiği açıktır.

 

            Somut olayda idareden gönderilen ihale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, başvuru sahibince şikâyet dilekçesi ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olduğuna dair belgelerin (imza sirküleri ve vekâletnamenin aslı veya noter onaylı sureti, vekilin noter onaylı imza beyannamesi) eklenmediği, şikâyet dilekçesini vekil sıfatı ile imzalayan Mehmet Salih ASYA’nın bu dilekçeyi imzalamaya yetkili olduğunu gösteren herhangi bir belgenin teklif dosyası kapsamında sunulmadığı tespit edilmiş olup, buna göre idarece söz konusu başvurunun şekil yönünden reddedilmesinin mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

            Bu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesi uyarınca aday, istekli olabilecek veya isteklilerin anılan Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği hüküm altında alınmış olup, somut olayda usulüne uygun olarak gerçekleştirilmiş bir şikâyet başvurusunun olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunda yer verdiği 1’inci iddiasının şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

           Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

2) İncelenen ihalede itirazen şikâyet başvurusunda yer verdiği 2’nci iddiasına ilişkin olarak idareye şikâyet başvurusunda yer verilmediği belirlenmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in;

 

- “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin 10’uncu fıkrasında “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.”,

 

- “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında; “Başvurular öncelikle;

 

          a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

 

          b) Başvuru ehliyeti,

 

          c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

 

          ...

 

          yönlerinden sırasıyla incelenir.”,

 

          - “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar”başlıklı17’nci maddesinin birinci fıkrasında “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir.” hükümleri yer almaktadır.

 

          İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Kurum tarafından yapılacak işlemler”başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında ise “...İdareye yapılan şikayet başvurusundan farklı bir konu ile Kuruma yapılan başvurularda şikayet süresinin henüz dolmadığı hallerde, itirazen şikayet konusuna ilişkin idarenin cevabının alınmamış olması nedeniyle bu başvurular da ilgili idareye gönderilir. İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması bulunmaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasında “Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

...

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine, karar verilir...” hükmü yer almaktadır.

 

Aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, idareye şikâyet başvurusunda yer verilmeyen ve idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda yer almayan söz konusu iddiaların itirazen şikâyet kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından bahse konu iddialara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

             Ayrıca, başvuru bedeli olarak fazladan yatırılan 1.307,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle,

 

4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

        

  1. Başvurunun reddine,

 

  1. Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

     


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul