En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-233
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :29
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.III-233
Şikayetçi:
 İzder Temizlik Yemekçilik Bilgisayar Özel Sağlık Hizmeleri İnşaat Otomotiv Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti., 1593/1 SOK. NO:26 ÇAMLIK 1.BLOK KAT:1 D:3 İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Urla Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü, Hacıisa Mahallesi Bülent Baratalı Caddesi 3 35430 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2012 / 41545
Başvuruya konu ihale:
 2012/142382 İhale Kayıt Numaralı "Belediyemiz Hizmet Binası Müdürlüklerinde Çalıştırılmak Üzere Personel Hizmet Alımı İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Urla Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğütarafından 13.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Belediyemiz Hizmet Binası Müdürlüklerinde Çalıştırılmak Üzere Personel Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak İzder Temizlik Yemekçilik Bilgisayar Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Otomotiv Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 30.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.12.2012 tarih ve 41545 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4800 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen tutarın asgari işçilik maliyetinin altında olduğu,

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin içeriğinde ofis destek hizmetlerini bulunmadığı,

 

3) Söz konusu ihalede ihale yetkilisi olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü yürüten kişinin onaylaması ve kesinleşen ihale kararını Müdürlük görevini yürüten kişinin yetki devrettiği kişinin kesinleşen ihale kararının bildirimini yapması gerektiği halde, ihale yetkilisi unvanı bulunmayan Belediye Başkanının ihale yetkilisi ve idare yetkilisi unvanını kullanılmasının ihalenin iptalini gerektirdiği iddia edilmektedir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İnceleme konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde,

“25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti: Belediye hizmet binası içerisinde bulunan müdürlüklerde çalıştırılacak olan 19 Adet Lise, lisans, ön lisans mezunu personele Asgari ücretin % 50 Fazlası ücret ödenecektir, 15 Adet vasıfsız işçiye asgari ücret ödenecektir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Meslek Hastalıkları ve sigorta risk prim oranı % 1 dir”düzenlemesine,

 

Aynı şartnamenin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde,

“35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

            …

35.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; İstekliler tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirilerek, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın hisse oranına bakılmaksızın tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı, konsorsiyumların teklif vermesine izin verilmesi halinde ise konsorsiyumun koordinatör ortağının tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim tutarı esas alınacaktır.” düzenlemesineyer verilmiştir.

 

Şikâyete konu ihalede yaklaşık maliyet hesabının İşçilik Hesaplama Modülünden faydalanılarak, ihale konusu işte çalışacak işçilik ücretleri kâr hariç 614.387,64 TL yaklaşık maliyet hesaplandığı, hesaplanan bu tutar üzerine % 20 oranında yüklenici kârı eklenmek suretiyle toplam 737.265,17 TL yaklaşık maliyet tutarı hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

İhale komisyonu tarafından 19.11.2012 tarihinde alınan kararla, 614.387,64 TL tutarla  eşit teklif sunan Mete Temizlik Özel Sağlık Hizmetleri Bilgisayar Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve İzder Temizlik Yemekçilik Bilgisayar Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Otomotiv Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. firmalarından iş deneyim belgesi tutarı daha yüksek olan Mete Temizlik Özel Sağlık Hizmetleri Bilgisayar Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasının teklifi birinci en avantajlı teklif sahibi, başvuru sahibi İzder Temizlik Yemekçilik Bilgisayar Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Otomotiv Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. firması ise ikinci en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür. 

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde; “Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.” hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78 inci maddesinde;78.6.Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.” açıklaması,

 

Anılan Tebliğin 79 uncu maddesinde; 79.3. Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklaması yer almaktadır.

 

İdarece ihale konusu işe yönelik olarak yaklaşık maliyetin belirlenmesinde İşçilik Hesaplama Modülü tarafından yapılan hesaplama incelendiğinde % 18,5 işveren sigorta primi, % 2 işsizlik primi ve % 1 risk prim oranı olmak üzere toplam % 21,5 oranı dikkate alınarak işveren payının hesaplandığı ve yuvarlamanın sadece bu aşamada yapıldığı, her bir oran üzerinden ayrı ayrı prim tutarı hesaplanmak suretiyle toplam prim tutarının belirlenmediği görülmüştür.

 

İşverene ait prim oranlarının ne şekilde uygulanacağına ilişkin olarak konu hakkında 20.11.2012 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilen yazı ile görüş talebinde bulunulmuş, talep edilen görüş yazısı 07.12.2012 tarih ve 40321 sayılı yazı ile Kurum kayıtlarına alınmıştır.  Söz konusu yazıda, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prim oranları ve Devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesinde,

“Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları aşağıdaki şekildedir:

a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir.

...

c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.

...

f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12'sidir…”hükmü,

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49’uncu maddesinde “İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır.

...

İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından, sigortalı ve işyeri bazında kayıtların tutulmasından, toplanan primler ile uygulanacak gecikme cezası ile gecikme zammının Fona aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulmasından, yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur...”hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Kanun hükümlerinden bir işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin  % 11 oranında “malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi”, % 7,5 oranında “genel sağlık sigortası primi”, % 2 oranında “işsizlik sigortası primi” ve % 1- ile % 6,5 oranında “kısa vadeli sigorta kolları primi şeklinde olduğu, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun anılan yazısından da işveren priminin hesabında prime esas kazanç tutarı üzerinden belirtilen oranların ayrı ayrı dikkate alınması ve yuvarlama işleminin de her bir işlem için ayrı ayrı yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Öte yandan anılan Tebliğ açıklaması gereği her bir personel için tespit edilen aylık işçilik maliyeti (brüt aylık ücret ve işveren payı dahil) üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel gider payının bulunarak bu tutara dahil edilmesi ve bulunan tutarların personel sayıları ile çalışma süresi olan 12 ay ile çarpılarak toplam işçilik maliyetinin tespiti gerekmektedir.

 

Bu çerçevede; 1. Grup personel için (Asgari ücretin % 50 fazlası) yapılan hesaplama neticesinde işveren payı ve % 3 sözleşme ve genel gider dahil ücret hesabının;

 

 

Brüt (aylık) Asgari Ücret (% 50 fazlası)

1.410,75 TL

Malül. Yaş. Ölüm sig. Primi (% 11)

   155,18 TL

Genel Sağ. Sig. ( % 7,5)

   105,81 TL

Sig. Risk. Prim O.

    14,11 TL

İşv. İşsizlik P. (%2)

    28,22 TL

İşveren Primi Toplam

  303,32 TL

Aylık Brüt Ücret

1.714,07 TL

Sözl. ve Genel Gider (%3)

    51,42 TL

Aylık Ücret (%3 dahil)

1.765,49 TL

Aylık Ücret x 12 Ay x 19 kişi (1.765,49 x 12x19)

  402.531,72 TL

 

Şeklinde,

 

2. Grup personel için (Asgari ücret) yapılan hesaplama neticesinde işveren payı ve % 3 sözleşme ve genel gider dahil ücret hesabının;

 

 

Brüt (aylık) Asgari Ücret

   940,50 TL

Malül. Yaş. Ölüm sig. Primi (% 11)

   103,46 TL

Genel Sağ. Sig. ( % 7,5)

   70,54  TL

Sig. Risk. Prim O.

     9,41  TL

İşv. İşsizlik P. (%2)

    18.81 TL

İşveren Primi Toplam

  202,22 TL

Aylık Brüt Ücret

1.142,72 TL

Sözl. ve Genel Gider (%3)

    34,28 TL

Aylık Ücret (%3 dahil)

1.177,00 TL

Aylık Ücret x 12 Ay x 15 kişi (1.177,00 x 12x15)

 211.860,00 TL

 

Şeklinde olması gerektiği, buna göre ihale konusu iş için belirlenmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarının ise 614.391,72 TL olarak hesaplanması gerektiği tespit edilmiştir.

 

Yapılan inceleme neticesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale konusu iş için 614.387,64 TL teklifte bulunduğu dikkate alındığında teklifinde öngörülen bu tutarların asgari işçilik gideri için belirlenmesi gereken tutarların altında olduğu bu nedenle söz konusu firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İnceleme konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin “Benzer iş olarak kabul edilecek işler”  başlıklı 7.6’ncı maddesinde “Kamu Yada Özel sektörde, benzer nitelik ve büyüklükte her türlü büro (Ofis) destek hizmet işleri yaptırmış olması kabul edilecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

 

            İhale üzerinde bırakılanMete Temizlik Özel Sağlık Hizmetleri Bilgisayar Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale konusu işe yönelik olarak, “2011/21254 İKN’li  Buca Belediyesi Hizmetlerinin Yürütülmesi İle İlgili, Müdürlük Bünyesinde Değerlendirmek Üzere Kontrol, Tetkik, Bakım, Onarım, Bilgisayar ve Büro Hizmet Alımı” işine ait Buca Belediyesi tarafından 23.02.2012 tarihinde düzenlenen iş deneyim (iş bitirme) belgesinin sunulduğu, sunulan iş deneyim belgesinde yer alan işler arasında büro hizmetinin yer aldığı dikkate alındığında, idarece sunulan iş deneyim belgesinde benzer nitelikteki işlerin miktarı belirlendikten sonra değerlendirme yapılması gerektiği, ancak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihale konusu işe yönelik olarak sunulan teklif tutarının, asgari işçilik gideri için belirlenmesi gereken tutarların altında olduğu bu nedenle anılan firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği dikkate alındığında, iddia edilen hususun ihale sonucuna etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İnceleme konusu ihalede ihale komisyonun oluşturulması, kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylanması işleminin mevzuata uygun şekilde yapıldığı, kesinleşen ihale kararı bildirim yazısının ise Belediye Başkanının imzası ile isteklilere gönderildiği tespit edilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale Komisyonu” başlıklı 6’ncı maddesindeİhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.” hükmü,

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi” başlıklı 66’ncı maddesindeKesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere65 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in“Şikayet başvurusunda bulunabilecekler” başlıklı 3’üncü maddesinde(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday ve istekliler ile istekli olabilecekler şikayet başvurusunda bulunabilir.”  hükmüyer almaktadır.

            Kamu İhale Mevzuatında kesinleşen ihale kararının ihaleye gerçekleştiren idarenin üst yöneticisi Belediye Başkanının imzası ile bildirilemeyeceği yönünde herhangi bir düzenleme yer almadığı, ayrıca yapılan bu işlem isteklilerinbir hak kaybına veya zararına yol açacak bir husus içermediği, bu nedenle başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibi İzder Temizlik Yemekçilik Bilgisayar Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Otomotiv Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ihale konusu iş için 614.387,64 TL teklifte bulunduğu dikkate alındığında teklifinde öngörülen bu tutarın asgari işçilik gideri için belirlenmesi gereken tutarların altında olduğu bu nedenle söz konusu firmanın da teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği düşünülmektedir.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Mete Temizlik Özel Sağlık Hizmetleri Bilgisayar Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve İzder Temizlik Yemekçilik Bilgisayar Özel Sağlık Hizmetleri İnşaat Otomotiv Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul