• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-234
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :30
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.III-234
Şikayetçi:
 Nak Kargo Nakliye Otomotiv Temizlik ve Gıda Sanayi Tic. Paz. Ltd. Şti., FEVZİ ÇAKMAK MAH. 10486 SOK. NO:7 KONYA
 İhaleyi yapan idare:
 Karaman Belediye Başkanlığı, Kirişçı Mah. Atatürk Bulvarı No: 79 70100 KARAMAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42356
Başvuruya konu ihale:
 2012/155085 İhale Kayıt Numaralı "Eğitimi Destekleyici Sosyal Etkinlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Karaman Belediye Başkanlığı tarafından 21.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Eğitimi Destekleyici Sosyal Etkinlik” ihalesine ilişkin olarak Nak Kargo Nakliye Otomotiv Temizlik Ve Gıda Sanayi Tic. Paz. Ltd. Şti. nin 07.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42356 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4950 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece ihale konusu işe yönelik olarak sunulan iş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı idarece yapılan bu işlemin mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde“7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

            …

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya özel sektörde yapılmış olan her türlü personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47 nci maddesinde,

          “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

          (a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

          (b) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde, o ülkenin resmi kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyimini gösteren belgeler veya sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri veya fatura örneğinin o ülkenin yetkili makamları tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belgeler olarak kabul edilir. Bu kapsamda sunulan belgelerin, o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi, sözleşmede; iş sahibinin adı ve soyadı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve iş tanımı, yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim ve/veya kabul tarihinin gösterilmesi zorunludur.

          (c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

          (ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

          (d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

          (e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

          (f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır.

          (g) Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen işlerde, her bir ortak tarafından gerçekleştirilen iş kısmına yönelik tutar iş deneyim tutarı olarak kabul edilir.” hükmü,

 

          Aynı yönetmeliğin “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48 inci maddesinde,

 

          “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

          (2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

          (3) İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

          (4) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere yapılan işin tutarı iş deneyim tutarı olarak kabul edilir…”hükmü yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler ve benzer işe ilişkin hususlar” başlıklı 72.2’nci maddesinde“İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen tevsik edici belgeler sunulacaktır.”  açıklaması yer almaktadır.

İnceleme konusu ihalede başvuru sahibi Nak Kargo Nakliye Otomotiv ve Gıda San. Tic. Paz. Ltd. Şti. tarafından iş deneyimi tevsik amacıyla sunulan Konya Şeker ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile yapılan sözleşmenin “İşin Konusu” başlıklı 1’inci maddesinde “Şeker fabrikalarımız ile bölge Ziraat Müdürlüklerimiz ve bunlara bağlı Pancar alım (tesellüm) merkezlerinde, pancar boşaltma, temizleme ve yükleme makinelerinin, küspe balyalama ve paketleme (çuvallama) makinelerinin, muhtelif temizlik ve zirai makinelerin çalıştırılması, ağaç bakımı, bununla ilgili araç ve arasözlerin kullanılarak sulama yapılması, kullanılan araçların (pancar boşaltma makineleri, arasözler, küspe balyalama makineleri ve diğer ekipmanlar) bakımlarının şartname ve kullanım kılavuzlarına göre yapılması için hizmet temini işin konusu oluşturur.” ibaresine,

 

            Aynı sözleşmenin “Fiyat ve Diğer Haklar” başlıklı 4’üncü maddesinde,

 

 

 

Mart 2010 – Haziran 2010

Yemeksiz ücret KDV hariç (3,5 saat mesaili)

1.470,-

Yemekli ücret KDV hariç (3,5 saat mesaili)

1.570,-

 

-Bu fiyatlar 19 Mart 2010 ile 30 Haziran 2010 tarihleri arasında geçerli olup, asgari ücrete gelecek fiyat farkı ücretlere ilave edilecektir.

-Çalışma süresi günlük 7,5 saat, öğle yemek ve dinlenme 1 saattir. Fazla çalışılan süreler için 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen mesai ücreti ödenir,

-Sözleşmenin uzatılması durumunda; Şubat ve Temmuz aylarında, veya çalışma şartlarına göre şirket tarafından fiyatta iyileştirme yapılabilir,

-Çalışan işçilerin (Konya Şeker için sözleşme konusu işlerde çalıştığı sürelerde) yasalardan doğan ihbar ve kıdem tazminatları belgelendirmek kaydıyla şirketçe ödenecektir,

5. Ödeme:

-Otuz günlük dönemler halinde fatura karşılığı ödeme yapılacaktır. Ödeme anında şirkete olan her türlü borçlar kesilir.” ibaresinin,

 

“İşin Süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “ … Buna göre işin başlangıcı 19.03.2010 bitiş tarihi 30.01.2011 olup, pancar kampanyası ve tabiat şartlarına göre değişebilir.” ibaresinin bulunduğu, bu sözleşmeye dayanak teşkil eden serbest muhasebeci mali müşavir onaylı toplam 4.690.618,57 TL tutarında fatura örnekleri ile çalıştırılan işçilere ait Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinin sunulduğu görülmüştür.

 

Yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibi Nak Kargo Nakliye Otomotiv ve Gıda San. Tic. Paz. Ltd. Şti. ile Konya Şeker ve Sanayi Ticaret A.Ş. arasında yapılan sözleşmede işin süresi belirtilmekle birlikte toplam sözleşme bedeli ve çalıştırılacak personel sayının belirtilmediği,  bu durumda sözleşme ekinde yer alan fatura toplamları dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilen işin tutarını gösteren toplam iş deneyim belgesi tutarının hesaplanamayacağı bu nedenle başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 


 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde özetle, “idarece ihale konusu işe yönelik olarak sunulan iş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçesi ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece yapılan bu işleminin mevzuata aykırı olduğu” şeklinde dile getirdiği iddiasına yönelik Kurul çoğunluğunca, başvuru sahibi Nak Kargo Nakliye Otomotiv ve Gıda San. Tic. Paz. Ltd. Şti. ile Konya Şeker ve Sanayi Ticaret A. Ş. arasında yapılan sözleşmede işin süresi belirtilmekle birlikte toplam sözleşme bedeli ve çalıştırılacak personel sayının belirtilmediği,  bu durumda sözleşme ekinde yer alan fatura toplamları dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilen işin tutarını gösteren toplam iş deneyim belgesi tutarının hesaplanamayacağı, bedel içermeyen bir sözleşmenin iş deneyimini tevsik amacıyla kullanılamayacağı, bu nedenle, başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı hususlarında “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

 

            Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 47. maddesinde; “(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz. …

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.” hükmü yer almaktadır.

 

Diğer yandan, şikâyete konu ihaleye ilişkin idari şartnamenin 7.6 maddesinde, benzer iş tanımının, “Kamu veya özel sektörde yapılmış olan her türlüpersonel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı işleri” olarak belirtildiği anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi Nak Kargo Nakliye Otomotiv ve Gıda San. Tic. Paz. Ltd. Şti. tarafından, iş deneyimi tevsik amacıyla sunulan Konya Şeker ve Sanayi Ticaret A. Ş. ile yapılan sözleşmede işin konusunun “Şeker fabrikalarımız ile bölge Ziraat Müdürlüklerimiz ve bunlara bağlı Pancar alım (tesellüm) merkezlerinde, pancar boşaltma, temizleme ve yükleme makinelerinin, küspe balyalama ve paketleme (çuvallama) makinelerinin, muhtelif temizlik ve zirai makinelerin çalıştırılması, ağaç bakımı, bununla ilgili araç ve arasözlerin kullanılarak sulama yapılması, kullanılan araçların (pancar boşaltma makineleri, arasözler, küspe balyalama makineleri ve diğer ekipmanlar) bakımlarının şartname ve kullanım kılavuzlarına göre yapılması için hizmet temini işin konusu oluşturur.” olduğu, iş kapsamında kullanılan araçların bakımı da olduğundan, bu araçların Konya Şeker’e ait olduğunun anlaşıldığı, ayrıca sözleşmenin “Fiyat ve Diğer Haklar” başlıklı 4. maddesinde yer alan;

 

 

 

Mart 2010 – Haziran 2010

Yemeksiz ücret KDV hariç (3,5 saat mesaili)

1.470,-

Yemekli ücret KDV hariç (3,5 saat mesaili)

1.570,-

 

-Bu fiyatlar 19 Mart 2010 ile 30 Haziran 2010 tarihleri arasında geçerli olup, asgari ücrete gelecek fiyat farkı ücretlere ilave edilecektir.

-Çalışma süresi günlük 7,5 saat, öğle yemek ve dinlenme 1 saattir. Fazla çalışılan süreler için 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen mesai ücreti ödenir,

-Sözleşmenin uzatılması durumunda; Şubat ve Temmuz aylarında, veya çalışma şartlarına göre şirket tarafından fiyatta iyileştirme yapılabilir,

-Çalışan işçilerin (Konya Şeker için sözleşme konusu işlerde çalıştığı sürelerde) yasalardan doğan ihbar ve kıdem tazminatları belgelendirmek kaydıyla şirketçe ödenecektir,

5. Ödeme:

-Otuz günlük dönemler halinde fatura karşılığı ödeme yapılacaktır. Ödeme anında şirkete olan her türlü borçlar kesilir.” ibaresinden de, işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olduğunun anlaşıldığı, ayrıca sözleşme ekindebu sözleşmeye dayanak teşkil eden ve sözleşmenin konusuna giren işlerin fatura karşılığı işler olarak belirtildiği, serbest muhasebeci mali müşavir onaylı toplam 4.690.618,57 TL tutarında fatura örnekleri ile çalıştırılan işçilere ait Sosyal Güvenlik Kurumu belgelerinin sunulduğu tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, sözleşmede çalıştırılacak işçi sayısına ilişkin bir sınırlama yapılmamakla birlikte, bir işçiye ödenecek ücretin belirlenmesi dolayısıyla birim fiyatın belirlenebilir olduğu, ayrıca başvuru sahibince sunulan belgelerden faturalarda belirtilen iş kısımları için kaç işçi çalıştırıldığı belli olmamakla birlikte, sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen toplam tutarın anlaşılabildiği nedeniyle, anılan iş deneyim belgesinin mevzuata uygun olduğu değerlendirilmiştir.

 

            Açıklanan nedenlerle; başvuru sahibinin iş deneyim belgesinin geçerli olduğu, bu nedenle adı geçen isteklinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirmeye alınması gerektiği hususlarında, “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “itirazen şikâyet başvurusunun reddine” niteliğindeki karara katılmıyoruz.

 

 

 

                        Ali Kemal AKKOÇ                                     Erkan DEMİRTAŞ

                             Kurul Üyesi                                                  Kurul Üyesi         

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul