En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-236
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :32
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.III-236
Şikayetçi:
 Şencan Mühendislik İnşaat San.Tic. Ltd. Şti., TEPECİK MAH. HÜRRİYET CAD. BELEDİYE ÇARŞI İŞHANI BATI BLOK KAT:3 NO:54 KOCAELİ
 İhaleyi yapan idare:
 M.Kemalpaşa Belediyesi İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü, Hamzabey Mahallesı Garaj Sokak No:22-26 (Mustafakemalpaşa Belediyesi Hizmet Binası) 16500 BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.12.2012 / 41510
Başvuruya konu ihale:
 2012/142104 İhale Kayıt Numaralı "Belediyemiz Hizmet Alanlarında; Bakım Ve Onarım, Taşıma, Haberleşme, Muhasebe, Anket, Tanıtım, Basım Ve Yayım, Toplantı, Organizasyon, Sergileme, Meslekî Eğitim, Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler Ve Benzeri Hizmetler İle İlgili" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            M.Kemalpaşa Belediyesi İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 05.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Belediyemiz Hizmet Alanlarında; Bakım ve Onarım, Taşıma, Haberleşme,  Muhasebe,  Anket, Tanıtım, Basım ve Yayım, Toplantı, Organizasyon, Sergileme,  Meslekî Eğitim, Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler ve Benzeri Hizmetler Alımı” ihalesine ilişkin olarak Şencan Mühendislik İnşaat San.Tic. Ltd. Şti. nin 26.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.12.2012 tarih ve 41510 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4787 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra ihale komisyonu kararı ile tereddüt hasıl olduğu gerekçesiyle raportör tayin edilerek yaklaşık maliyetin yeniden hesaplanmasının mevzuata aykırı olduğu ve ihalenin iptalinin gerektiği,

 

2) Teklif fiyatları hakkında aşırı düşük açıklaması istenmeden 52 ve 17, 18 sıra numaralı iş kalemlerine asgari işçilik maliyetinin altında teklif verildiği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1. Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ayrıntılı fiyat ve gerektiğinde miktar araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

(5)  İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatları ile birlikte açıklanır. … Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez.

(6) Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. …”

           

“Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “(1) ….

(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. (Ek 16/7/2011-27996 R.G./1. md.) Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.

 (4) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler idarelerce, Türkiye İstatistik Kurumu aylık ÜFE Genel Endeksi (2003=100 Üretici Fiyatları Endeksi G satırındaki endeks) üzerinden güncellenir.

(5) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.” hükümleri,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5’inci maddesinde “…

16.5.2. Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

16.5.2.1. İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.” açıklamaları bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesi “…

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

1. Koordinatör, 6 kişi, asgari ücretin % 125 fazlası

2. Başkanlık makamı personeli, 1 kişi, asgari ücretin % 125 fazlası

3. İş makinesi operatörü, 6 kişi, asgari ücretin % 100 fazlası

4. Başkanlık makamı hizmet aracı şoförü, 2 kişi, asgari ücretin % 100 fazlası

5. Eğitmen sorumlusu, 1 kişi, asgari ücretin % 75 fazlası

6. Kontrolör, 3 kişi, asgari ücretin % 75 fazlası

7. İnşaat ustası, 15 kişi, asgari ücretin % 65 fazlası

8. İçme suyu arıtma bakım hizmet elemanı, 3 kişi, asgari ücretin % 65 fazlası

9. Kanalizasyon tamir bakım elemanı, 3 kişi, asgari ücretin % 65 fazlası

10. Su arıza kontrol eleman, 6 kişi, asgari ücretin % 65 fazlası

11. Su deposu kontrol hizmet elemanı, 2 kişi, asgari ücretin % 65 fazlası

12. Kanalizasyon terfi merkezi bakım elemanı, 1 kişi, asgari ücretin % 65 fazlası

13. Taş kırma asfalt plant ustası, 1 kişi, asgari ücretin % 65 fazlası

14. Genel sanat yönetmeni, 1 kişi, asgari ücretin % 55 fazlası

15. Kültürel faaliyetler organizatörü, 1 kişi, asgari ücretin % 55 fazlası

16. Veri toplama personeli, 4 kişi, asgari ücretin % 55 fazlası

17. Büro elemanı (lisans), 20 kişi, asgari ücretin % 55 fazlası

18. Büro elemanı (önlisans), 25 kişi asgari ücretin % 45 fazlası

19. Kanal açma vidanjör şoförü, 5 kişi, asgari ücretin % 45 fazlası

20. İtfaiye şoförü, 5 kişi, asgari ücretin % 45 fazlası

21. Tır - çekici şoförü, 1 kişi, asgari ücretin % 45 fazlası

22. Arazöz şoförü, 4 kişi, asgari ücretin % 45 fazlası

23. Kamyon şoförü, 5 kişi, asgari ücretin % 45 fazlası

24. Otobüs şoförü, 8 kişi, asgari ücretin % 45 fazlası

25. Kontrol - hizmet aracı şoförü, 6 kişi, asgari ücretin % 40 fazlası

26. Şoför, 5 kişi, asgari ücretin % 40 fazlası

27. Santral operatörü, 1 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

28. Bekçi, 1 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

29. Hizmet elemanı, 15 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

30. Motorlu tırpan hizmet elemanı, 4 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

31. Çim biçme hizmet elemanı, 4 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

32. Park bakım uygulama hizmet elemanı, 8 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

33. Fidanlık hizmet elemanı, 6 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

34. Mezarlık hizmet elemanı 2 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

35. Arazöz aracı hortum elemanı ve sulamacı, 2 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

36. Marangoz hizmet elemanı, 1 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

37. Refüj bakım onarım temizlik hizmet elemanı, 6 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

38. Budama hizmet elemanı, 3 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

39. Oto tamir ustası, 4 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

40. Elektrik hizmet elemanı, 3 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

41. Destek hizmet elemanı, 7 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

42. Kaynakçı hizmet elemanı, 3 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

43. Acil su arıza irtibat elemanı, 1 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

44. İçme suyu arıtma hizmet elemanı, 7 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

45. Kanalizasyon tamir hizmet elemanı, 2 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

46. Malzemelik hizmet elemanı, 1 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

47. Abone takip açma kesme hizmet elemanı, 11 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

48. Kanalizasyon açma hizmet elemanı, 6 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

49. Kanalizasyon terfi merkezi hizmet elemanı, 1 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

50. Büro elemanı (lise), 17 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

51. Eğitmen, 7 kişi, asgari ücretin % 35 fazlası

52. Yardımcı hizmet elemanı, 7 kişi, asgari ücretin % 0 fazlası (asgari ücret) ödenecektir.

Ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde (2013 yılı için 14,5 gündür) aşağıda belirtilen unvan ve gün sayılarında personel çalıştırılacak olup; iş kanununun 47. Maddesine göre ücret ödenecektir.

1. Başkanlık makamı personeli 14,5 gün,

2. Koordinatör 14,5 gün,

3. İş makinası operatörü 14,5 gün,

4. Başkanlık makamı hizmet aracı şoförü 29 gün ,

5. Eğitmen sorumlusu 14,5 gün,

6. İnşaat ustası 29 gün,

7. İçme suyu arıtma bakım hizmet elemanı 43,5 gün,

8. Kanalizasyon tamir bakım elemanı 14,5 gün,

9. Su arıza kontrol elemanı 29 gün,

10. Su deposu kontrol hizmet elemanı 29 gün,

11. Kanalizasyon terfi merkezi bakım elemanı 14,5 gün,

12. Büro elemanı (lisans) 14,5 gün,

13. Büro elemanı (önlisans) 29 gün,

14. Kanal açma vidanjör şoförü 29 gün,

15. İtfaiye şoförü 72,5 gün ,

16. Otobüs şoförü 29 gün,

17. Kontrol - hizmet aracı şoförü 29 gün ,

18. Şoför 14,5 gün,

19. Hizmet elemanı 58 gün ,

20. Fidanlık hizmet elemanı 14,5 gün,

21. Mezarlık hizmet elemanı 29 gün,

22. Destek hizmet elemanı 14,5 gün,

23. Acil su irtibat elemanı 14,5 gün,

24. İçme suyu arıtma hizmet elemanı 72,5 gün,

25. Kanalizasyon tamir hizmet elemanı 29 gün,

26. Abone takip açma kesme hizmet elemanı 29 gün ,

27. Kanalizasyon açma hizmet elemanı 58 gün,

28. Büro elemanı (lise) 101,5 gün.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa Vadeli Sigorta Prim Oranı % 3'tür.”

 

Sözleşme tasarısının “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesi “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2013

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.”

 

Şeklinde düzenlenmiştir.

 

Ayrıca isteklilerce satın alınan ihale dokümanında bulunan standart formlar arasında yer alan ve ihale konusu hizmet işi kapsamında yer alan iş kalemlerini gösteren birim fiyat teklif cetvelinin idari şartnamenin ve sözleşme tasarısının yukarıda yer verilen maddeleri ile uyumlu olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

08.10.2012 tarihinde ihale ilanı yayımlanan ihale konusu personel çalıştırmaya dayalı hizmet işinin yaklaşık maliyetinin 01.10.2012 tarihinde ihale yetkilisince onaylanan hesabında,

 

Normal günlerde yapılacak çalışmanın aylık bedelinin tespiti amacıyla, asgari ücret üzerinden belirlenen ve işverence karşılanan sigorta primi tutarlarının bulunmasında malullük, yaşlılık, ölüm sigorta primi ile genel sağlık sigortası primi oranlarının (%11 ve %7,5) toplamı üzerinden hesaplama yapılarak bulunan sonucun virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlandığı; sigorta risk primi ile işsizlik sigortası primi tutarlarının bulunmasında ilgili oranlar (%3 ve %
2 ) üzerinden ayrı ayrı hesaplama yapılarak bulunan sonuçların virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlandığı; bu şekilde bulunan prim tutarlarının asgari ücret veya yüzdelik oranlarda fazlası ile toplandığı;

 

Ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde yapılacak çalışmanın günlük bedelinin tespiti amacıyla, yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan normal günlerde yapılacak çalışmanın aylık bedelinin 1/30’unun hesaplandığı, bulunan sonucun virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlandığı anlaşılmıştır.

 

Bu şekilde, normal günlerde ve ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde yapılacak çalışma ile ilgili olarak belirlenen birim fiyatların iş kalemi miktarları ile çarpılması sonucunda; 5.512.569,00 TL normal günler işçilik maliyeti ve 51.227,53 TL tatil günleri işçilik maliyeti bulunmuş, toplam işçilik maliyeti üzerinden %3 oranında sözleşme gideri ve %10 oranında yüklenici kârı öngörülerek de toplam 6.287.090,08 TL yaklaşık maliyet tespit edilmiştir.

 

14.11.2012 tarihli 35 karar sayılı ihale komisyonu kararı ile “… komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda idarece hazırlanan yaklaşık maliyetin hesaplanması konusunda tereddüt hasıl olmuş ve komisyonumuzca ihale yetkilisi tarafından raportör tayin edilerek yaklaşık maliyetin incelenmesi ve bir rapor hazırlanarak komisyonumuza bilgi verilmesine” karar vermiştir.

 

Anılan komisyon kararı gereği olarak ihale yetkilisi tarafından görevlendirilen raportör tarafından hazırlanan raporda “… 01.10.2012 tarihinde hazırlanan İşçilik Yaklaşık Maliyet Hesabı ve Resmi Tatil Günleri İşçilik Maliyeti Hesabı kontrol edilmiş olup, idarece yapılan Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması, … işveren payının işveren sigorta primi (%18,5) için ayrı, sigorta risk primi oranı (%3) için ayrı ve işveren işsizlik prim oranı (%2) için ayrı hesaplandığı ve her aşamada yuvarlama yapılarak asgari ücret ve % fazlası için ödenecek tutarın bulunduğu anlaşılmıştır.

… Kamu İhale Kurulunun 2012/UH.III-4141 numaralı kararında ve Mustafakemalpaşa Sosyal Güvenlik Merkezinin 15.11.2012 tarihli ve …, ‘Tehlike Sınıfı ve Prim Nispeti’ konulu yazısına istinaden Sigorta Risk Prim Oranı (%3), Malullük Yaşlılık ve Ölüm Prim Oranı (%11), Genel Sağlık Prim Oranı (%7,5), İşsizlik Sigortası İşveren Payı Oranı (%2) şeklinde hesaplama yapılması gerektiğine hükmetmiştir.

Sonuç olarak idarece yaklaşık maliyet hesabının 30.10.2012 tarihli 2012/UH.III-4141 numaralı kararında ve Kamu İhale Genel Tebliği 16.5.2.1 numaralı bendinde … belirtildiği üzere; Sigorta Risk Prim Oranı (%3), Malullük Yaşlılık ve Ölüm Prim Oranı (%11), Genel Sağlık Prim Oranı (%7,5), İşsizlik Sigortası İşveren Payı Oranı (%2) şeklinde ayrı ayrı hesaplanarak ve her aşamada yuvarlama yapılarak asgari ücret ve % fazlası ile resmi tatil günleri için ödenecek tutarın tespit edilmesi gerektiği tarafımdan değerlendirilmektedir”denilmiştir.

 

19.11.2012 tarihli 36 karar sayılı ihale komisyonu kararı ile “…raportör raporuna istinaden ihaleyi hazırlayan idare (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)nden yaklaşık maliyetin raportörün raporu göz önünde bulunarak tekrar hesaplanması ve komisyonumuza bilgi verilmesine” karar verilmiştir.

 

Belirtilen karar gereği olarak idarenin 19.11.2012 tarihli yazısı ekinde yer alan 19.11.2012 onay tarihli yaklaşık maliyet hesabında,

 

Normal günlerde yapılacak çalışmanın aylık bedelinin tespiti amacıyla, asgari ücret üzerinden belirlenen ve işverence karşılanan sigorta primi tutarlarının bulunmasında malullük, yaşlılık, ölüm sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, sigorta risk primi ile işsizlik sigortası primi oranlarına (%11, %7,5, %3 ve %
2 ) göre ayrı ayrı hesaplama yapılarak bulunan sonuçların virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlandığı;

 

Ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde yapılacak çalışmanın günlük bedelinin tespiti amacıyla, günlük asgari ücret (veya yüzdelik oranlarda fazlası) üzerinden belirlenen ve işverence karşılanan sigorta primi tutarlarının bulunmasında malullük, yaşlılık, ölüm sigorta primi, genel sağlık sigortası primi, sigorta risk primi ile işsizlik sigortası primi oranlarına (%11, %7,5, %3 ve %
2 ) göre ayrı ayrı hesaplama yapılarak bulunan sonuçların virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlandığı,

 

Bu şekilde, 01.10.2012 onay tarihli yaklaşık maliyet hesabına göre, normal günlerde yapılacak çalışma ile ilgili olarak, asgari ücret öngörülen 7 personel için 1 iş kalemi ile ilgili tespit edilen birim fiyattan 1 kuruş fazlalık (1.161,53 TL),

 

Ulusal bayram ve resmi tatil günlerinde yapılacak çalışma ile ilgili olarak, toplam 29 gün çalışma yapacak asgari ücretin % 125 fazlası ücret öngörülen personel ile ilgili 2 iş kaleminde 1 kuruş fazlalık (87,12 TL/gün); toplam 14,5 gün çalışma yapacak asgari ücretin % 75 fazlası ücret öngörülen personel ile ilgili 1 iş kaleminde 1 kuruş eksiklik (67,75 TL/gün); toplam 14,5 gün çalışma yapacak asgari ücretin % 55 fazlası ücret öngörülen personel ile ilgili 1 iş kaleminde 1 kuruş eksiklik (60,00 TL/gün); toplam 43,5 gün çalışma yapacak asgari ücretin % 40 fazlası ücret öngörülen personel ile ilgili 2 iş kaleminde 1 kuruş fazlalık (54,21 TL/gün) tespit edildiği,

 

Buna göre 1,27 TL fazla olmak üzere toplam 5.563.797,80 TL işçilik maliyeti bulunduğu, bu tutara %3 sözleşme gideri ve %10 kâr eklenerek yaklaşık maliyetin 1,43 TL fazla olacak şekilde 6.287.091,51 TL olarak bulunduğu anlaşılmıştır.

 

19.11.2012 tarihli 37 karar sayılı ihale komisyonu kararında, yukarıda özetlenen sürece yer verildiği ve son hesaplamada bulunan birim fiyatlara göre %3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet birim fiyatları bulunarak, bulunan bu tutarlardan daha düşük birim fiyat teklif eden isteklilerin değerlendirme dışı bırakılmasına, ihalenin kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üstünde olmak üzere 5.730.713,15 TL toplam fiyat teklif eden Rem Müt. Tem. İl. Taş. Gıda İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Yiğit Yön. Dan. Cen. Tem. Yem. Rek. Bil. Hiz. İnş. Mad. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir.

 

İsteklilere kesinleşen ihale kararı olarak 19.11.2012 tarihli 37 karar sayılı ihale komisyonu kararı gönderilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.5.2.1. maddesinde, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin “birim fiyatlar ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarlarının” virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacağı; yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerlerin bir kuruşa tamamlanacağı ve yarım kuruşun altındaki değerlerin ise dikkate alınmayacağı düzenlenmiştir.

 

Söz konusu düzenlemede teklif birim fiyat ile bu fiyatın miktarlarla çarpılması ile elde edilen toplam tutarda yuvarlama yapılması gerektiği belirtilmekte; teklif birim fiyatını oluşturan (asgari ücretin belirli bir oranda arttırılması, yol, yemek veya işveren prim payını sigorta primi tutarları vb. gibi) alt giderlerin belirlenmesine ilişkin her işlem sonucunda da yuvarlama yapılması gerektiğine ilişkin net bir açıklama bulunmamaktadır.

 

Bununla birlikte, Kurum tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünden talep edilen ve 07.12.2012 tarih ve 40321 sayılı ile Kurum kayıtlarına giren görüş yazısında, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplandığı, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakamlar üzerinden ayrı ayrı yapıldığının ifade edilmesi üzerine, asgari işçiliğin hesaplanmasında yapılan her işlem sonucunda yuvarlama yapılması esası benimsenmiştir.

 

İdarenin kesinleşen ihale kararına esas aldığı yaklaşık maliyet bileşenlerinin düzeltilerek belirlendiği 19.11.2012 onay tarihli hesaplamanın benimsenen esas ile uyumlu olduğu görülmüştür.

 

Bu durumda, yaklaşık maliyet bileşenlerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak doğru bir şeklide belirlenmesi adına, ihale konusu hizmet işi kapsamında yer alan iş kalemlerinin birim fiyatlarının asgari ücrete göre belirlenen “asgari işçilik maliyeti”nin tespiti ile ilgili uygulama ile uyumlu olacak şekilde düzeltilmesinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine aykırılık teşkil etmediği anlaşılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak;

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde, “…

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.…” açıklamaları bulunmaktadır.

 

İnceleme konusu ihalede idari şartnameye ve yürürlükteki mevzuata ve idarenin 19.11.2012 onay tarihli yaklaşık maliyet hesabına göre %3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyeti, dolayısıyla yaklaşık maliyetin kâr hariç tutarının 5.730.711,73 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu tutardan daha yüksek teklif eden 6 isteklinin doğrudan doğruya %3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyetinden daha düşük birim fiyat teklif ettiği iş kalemleri bulunduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

 

Başvuru sahibi ile Hanoğlu Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. & Zigana Tem. Taah. Yem. Yön. Dan. Rek. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Turkuaz Sos. ve Des. Hiz. Tem. San.Tic. Ltd. Şti. & Msm Tem. Tur. İl. İnş. ve Oto. San. Tic. Ltd. Şti., On-İs İnş. Taah. Elek. Elektro.Tıb. Mal. Paz. Tem. Gıda Mak. Bak. On. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti., Akis Eğ. Sağ. Hiz. A.Ş. & Atm Des. Hiz. Med. İlet. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. & İdeal Bil. Yön. Sos. Sağ. Hiz. Eğ. Terc. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Dermar Tem. Nak. Gıda Orm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., asgari ücretin %75 fazlası ücret öngörülen personel ile ilgili 5 ve 6 sıra numaralı iş kalemlerine, asgari ücret ödenmesi öngörülen personel ile ilgili 52 numaralı iş kalemine ve asgari ücretin %40 fazlası ücret öngörülen personelin resmi tatil günleri çalışması ile ilgili 17 ve 18 numaralı iş kalemlerine %3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyetinden 1’er kuruş eksik birim fiyat teklif edilmiş olmakla birlikte bazı kalemlerde de 1’er kuruş fazla birim fiyat teklif edildiği anlaşılmıştır.

 

Sayılan isteklilerin teklif birim fiyatlarının Kamu İhale Genel Tebliğinde açıklanan asgari işçilik birim maliyetlerinden, toplam teklif fiyatlarının da %3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyeti, dolayısıyla yaklaşık maliyetin kâr hariç tutarından daha yüksek olduğu ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetin kâr hariç tutarından daha yüksek fiyat teklif eden isteklilerin tekliflerinin aşırı düşük olarak değerlendirilmeyeceği Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4 maddesinin son fıkrasında açıklandığı hususları dikkate alınarak, idarece söz konusu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırı bulunmuştur.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyetinden ve aynı zamanda kâr hariç yaklaşık maliyet tutarından daha yüksek fiyat teklif eden başvuru sahibi ile Hanoğlu Tem. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. & Zigana Tem. Taah. Yem. Yön. Dan. Rek. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Turkuaz Sos. ve Des. Hiz. Tem. San.Tic. Ltd. Şti. & Msm Tem. Tur. İl. İnş. ve Oto. San. Tic. Ltd. Şti., On-İs İnş. Taah. Elek. Elektro.Tıb. Mal. Paz. Tem. Gıda Mak. Bak. On. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti., Akis Eğ. Sağ. Hiz. A.Ş. & Atm Des. Hiz. Med. İlet. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. & İdeal Bil. Yön. Sos. Sağ. Hiz. Eğ. Terc. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ve Dermar Tem. Nak. Gıda Orm. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul