• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-237
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :33
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.III-237
Şikayetçi:
 Gök-Er Taş. San. Tic. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. , MUHSİN YAZICIOĞLU CAD. ASMALI BAHÇE SİTESİ NO : 7/2 ÇUKURAMBAR ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 17.Bölge Müdürlüğü , Eminpaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi Havaalanı Kavşağı 65040 VAN
Başvuru tarih ve sayısı:
 18.12.2012 / 41976
Başvuruya konu ihale:
 2012/150651 İhale Kayıt Numaralı "Dsi 17.Bölge Müdürlüğü Personel Taşıma" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğütarafından 27.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Personel Taşıma” ihalesine ilişkin olarak Gök-Er Taş. San. Tic. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti. nin 06.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.12.2012 tarih ve 41976 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4871 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdarece yaklaşık maliyetin, idari şartnameye uygun olarak hesaplanmadığı, ihale konusu hizmet işinin kapsamında yer alan tüm unsurların hesaba katılmadığı, bu şekilde hesaplanan yaklaşık maliyetin hatalı olduğu,

 

2) Yaklaşık maliyetin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen en fazla kâr oranı hariç tutarından daha düşük fiyat teklif eden isteklilerden aşırı düşük teklif fiyatları hakkında açıklama istenmeden ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğuiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak idarenin cevabında;

 

“… Yaklaşık maliyet, Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığımızın yayınladığı tamim esas alınarak ve güncel gelişmelere göre güncellenerek hesaplanmaktadır. Ayrıca personel, akaryakıt ve işletme giderleri göz önünde bulundurularak hesap yapılmaktadır. Amortisman ve her türlü sigorta giderleri güncel takip edilerek hesaplanmaktadır. Piyasa şartları ve diğer resmi kurumlardan alınan fiyatlardan da faydalanmaktadır...”denilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ayrıntılı fiyat ve gerektiğinde miktar araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

(3) İhale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.

(6) Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, bu kapsamda yaklaşık maliyet de aynı danışmanlık hizmet sunucusuna hesaplatılabilir.”

 

“Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması da yapılabilir.

(2) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,

d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar,

Esas alınır.

(3) İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

(5) Özelliği bulunan hizmet alımlarında; önceki yıllarda bitirilmiş benzer nitelikteki işlerde oluşan fiyatların piyasa fiyatları ile karşılaştırılması suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlık ve deneyimini kanıtlamış kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek kişilerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar kullanılabilir. …”

 

“Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “(1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.

b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. (Ek: 16/7/2011-27996 R.G./1 md.) Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.

 …”hükümleri bulunmaktadır.

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesi “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: DSİ 17.Bölge Müdürlüğü Personel Taşıma

b) Miktarı ve türü: Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Bütün araçlar DSİ 17.Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde çalışacaklardır. Bölge Müdürlüğü oluru ile Bölge Müdürlüğü sınırları dışında da göreve çıkabileceklerdir.”

 

“Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesi “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklif verilebilecek kısımların listesi ekte belirtilmiştir.

Her bir kısım için teklif verilebileceği gibi bütün kısımlar için de teklif verilebilecektir. İstekliler söz konusu kısımlarda bulunan araçların tamamına teklif vereceklerdir. İhale sonucunda istekliler ile işin üzerlerinde kalan kısımlar için sözleşme düzenlenecektir.”

 

“Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesi “…

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

a)İsteklilerin çalıştıracağı personellerin ücret, sosyal güvenlik ve diğer tüm giderleri teklif fiyatına dahildir.

b)Şoförlere asgari ücretin brüt % 10 fazlası ödenecek ve bu ücret şoförlerin bordrolarında gösterilecektir.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici çalıştıracağı her bir şoför için günlük yemek bedelini brüt 5,00 TL olarak alacak ve bu bedeli 22 gün ile çarparak bir şoförün aylık brüt yemek bedelini hesaplayacaktır. Yüklenicinin çalıştıracağı şoförler için yol ve giyecek gideri öngörülmemiştir. Yemek bedeli nakdi olarak ödenecek olup bordroda gösterilecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Araçlara takılacak mobil takip sisteminin tüm masrafları ve araçların akaryakıt, bakım, her türlü sigorta ve tüm işletme giderleri teklif edilen fiyata dahildir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta prim oranı % 1,5 olarak alınacaktır.”

 

Teknik şartname“…

2-Teknik Şartlar:

2-1. Çalıştırılacak olan araçlar için imal yılı aşağıda belirtilen şekilde olacaktır.  

12-14 Kişilik Minibüsler                                2007 yılı ve yukarısı

Binekler (Bölge 1800 cc )                              2010 yılı ve yukarısı

Binekler (Şubeler)                                          2007 yılı ve yukarısı

Pikaplar                                                         2007 yılı ve yukarısı

2-3. Çalışma Miktarları, Günlük Yapacağı Kilometre ve Aylık-Yıllık Çalışacağı gün miktarları Tablo I’de gösterilmiştir

2-4.- Fazla km Çalışmaları Tablo-1’de gösterilmiştir.

Belirlenen fazla km sınırlamalarını aşan çalışmalar için hiçbir ödeme yapılmayacaktır. Belirlenen fazla km çalışmalarını çalışma şartlarına göre ihale süresince işlerin aksamaması için takip ve kontrolünden yüklenici yükümlüdür.

Araçların işe başlama ve bitiş tarihleri Tablo-1’de gösterilmiştir.

Tablo-1 DSİ 17. Bölge Müd. Personel Taşıma Hizmet Alımı İşi Araçların Özellikleri Tablosu

…”

 

Birim fiyat teklif cetvelinde ihale konusu hizmet işi kapsamındaki iş kalemleri “1. Kısım (Binekler):

1. Personel işcilik bedeli (11 işçi x 12 ay)

(Ara toplam)

1. Binek Bölge ve Şubeler En az 1400 cc 6 Adet (3 adet Bölge, 1 adet Muş, 1 adet Bitlis, 1 adet Hakkari) (1.872 gün)

2. Binek Şubeler En az 1400 cc 2 Adet (1 adet Van Sulamaları, 1 Adet 171. Şube)(624 gün)

3. Binek Bölge 3 Adet (En az 1800 cc)(1.008 gün)

4. Binek Bölge ve Şubeler ile Binek Şubeler 8 Adet (1400 cc) fazla Km çalışması(96.000 km)

5. Binek Bölge 3 Adet (En az 1800 cc) fazla Km çalışması(36.000 km)

2. Kısım (Van, Hakkari Pick-up ve Minibüsler):

1. Personel işcilik bedeli (13 işçi x 12 ay)

2. Personel işcilik bedeli (11 işçi x 8 ay)

3. Personel işcilik bedeli (13 işçi x 7,5 ay)

4. Personel işcilik bedeli (4 işçi x 5 ay)

(Ara toplam)

1. Minibüs 3 Adet (Bölge) (936 gün)

2. Minibüs 3 Adet (Bölge)(624 gün)

3. Pick-Up 7 Adet (5 adet Bölge, 2 adet Hakkari) (2.184 gün)

4. Pick-Up 8 Adet (7 adet Bölge, 1 adet Hakkari) (1.664 gün)

5. Pick-Up 1 Adet (Bölge) (264 gün)

6. Minibüs 2 Adet (1 adet Van Sulamaları, 1 adet Erciş) (624 gün)

7. Minibüs 4 Adet (171 Şube) (780 gün)

8. Minibüs 1 Adet (Van Sulamaları ) (130 gün)

9. Pick-Up 4 Adet (1 adet Bölge,3 Adet 171) (780 gün)

10. Pick-Up 4 Adet (171 Şube)(780 gün)

11. Pick-Up 3 Adet (1 Adet Van Sulamaları ve 2 Adet Erciş)(450 gün)

12. Pick-Up 1 Adet (Van Sulamaları )(225 gün)

13. Minibüsler için fazla Km çalışması 13 adet  (209.000 km)

14. Pick-uplar için fazla Km çalışması 28 adet (462.500 km)

3. Kısım (Muş, Bitlis Pick-up ve Minibüsler):

1. Personel işcilik bedeli (2 işçi x 12 ay)

2. Personel işcilik bedeli (2 işçi x 9 ay)

3. Personel işcilik bedeli (4 işçi x 8 ay)

4. Personel işcilik bedeli (3 işçi x 7 ay)

(Ara toplam)

1. Minibüs 2 Adet (Muş ve Bitlis)(624 gün)

2. Minibüs 2 Adet (Muş)(468 gün)

3. Pick-Up 4 Adet (2 adet Muş, 2 adet Bitlis) (832 gün)

4. Pick-Up 3 Adet (2 adet Muş, 1 adet Bitlis) (546 gün)

5. Minibüsler için fazla Km çalışması 4 adet(42.000 km)

6. Pick-uplar için fazla Km çalışması 7 adet (53.000 km)”şeklinde düzenlenmiştir.

 

İdarece araç türü, günlük katedilmesi öngörülen toplam mesafe ve aylık çalışma gün sayısına göre değişen veriler esas alınarak,

 

Araç rayiç bedeli, amortisman katsayısı (0,20) ile 1/365’in çarpımı sonucunda bulunan “amortisman bedeli”nin; akaryakıt fiyatı, araç akaryakıt sarfiyatı ile aracın günlük yapacağı km miktarının çarpımı sonucunda bulunan “akaryakıt gideri”nin; “akaryakıt gideri” ile bakım, onarım, lastik vb. giderler katsayısının (0,40) çarpımı sonucunda bulunan “bakım, onarım, lastik vb. giderleri”nin; her araç türü için ayrı olarak belirlenen zorunlu mali mesuliyet, koltuk ve trafik sigorta bedelleri ile motorlu taşıtlar vergisi toplam tutarının 1/365 ile çarpımı sonucu bulunan “mali mesuliyet sigortası”nın; idari şartnamenin 25.3 maddesinde yapılan düzenlemelere göre KİK işçilik modülü kullanılarak belirlenen aylık işçilik bedelinin, teknik şartname eki Tablo-1’de belirtilen aylık çalışılacak gün sayısına bölümü sonucu bulunan “personel gideri”nin ve bu tutarların toplamının 0,20 ile çarpımı sonucu bulunan yüklenici kârının toplam tutarı olarak “günlük yaklaşık maliyet” birim tutarlarının belirlendiği;

 

“Günlük yaklaşık maliyet” birim tutarlarının teknik şartname eki Tablo-1’de (aynı zamanda birim fiyat teklif cetvelinde) belirtilen araçların yıl içinde çalışacağı toplam gün ve araç sayıları ile çarpımı sonucunda “yıllık tutarın” bulunduğu,

 

Akaryakıt fiyatı ile araç akaryakıt sarfiyatı çarpımının, aynı çarpımın bakım, onarım, lastik vb. giderler katsayısı (0,40) ile çarpımı ile toplanması sonucu bulunan tutarın %20 fazlası olarak “fazla km bedeli” birim tutarlarının belirlendiği,

 

“Fazla km bedeli” birim tutarlarının teknik şartname eki Tablo-1’de (aynı zamanda birim fiyat teklif cetvelinde toplamları) belirtilen yıllık fazla km miktarları ve araç sayısı ile çarpımı sonucunda “yıllık fazla çalışma maliyetinin” bulunduğu,

 

“Yıllık tutar” ile “yıllık fazla çalışma maliyetinin” toplamı ile her araç için ayrı ayrı olmak üzere bulunan tutarların toplanması sonucunda da toplam yaklaşık maliyet tutarının tespit edildiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda özetlenen ve idarece yaklaşık maliyet hesabında kullanılan analize esas olan fiyatlardan, akaryakıt fiyatının yaklaşık maliyetin hazırlandığı 08.10.2012 tarihli EPDK Akaryakıt Bayi Fiyatı Raporunda yer alan Van ilindeki motorin fiyatlarının ortalamasının KDV hariç tutarına; amortisman oranının Vergi Usul Kanunu eki Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Listesine; personel ücretinin idari şartnamenin 25.3 maddesine; yüklenici kâr oranının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 9’uncu maddesine göre belirlendiği,

 

Ayrıca ilgili sigortalar ve MTV tutarları ile araçların bedellerinin rayiç fiyatlarla uyumlu olduğu hususları dikkate alınarak,

 

 Amortisman bedeli, akaryakıt gideri, zorunlu mali mesuliyet, koltuk ve trafik sigorta bedelleri ile motorlu taşıtlar vergisi, personel gideri, bakım, onarım, lastik vb. giderler olmak üzere ihale konusu hizmetinin gereği olan maliyet unsurlarını içerecek şekilde hesaplanan yaklaşık maliyetin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yukarıda yer verilen 7, 8 ve 9’uncu maddelerinde düzenlenen esaslara uygun olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Bu durumda başvuru sahibin birinci iddiasının yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak idarenin cevabında “… İhale komisyonu aşırı düşük değerlendirmesi yaparken 2. Grup baz alınarak değerlendirme yapmıştır. En yüksek kırım bu grupta yapılmış olup; bu gruptaki durum tespiti yapılarak tüm ihale ile ilgili olarak karar vermede ana kriter tespit edilmeye çalışılmıştır. İhale grupları ile bir bütündür ve değerlendirmenin doğru yapılmasına özen gösterilmiştir. 2. Grupta geçerli 6 adet teklif bulunmaktadır. Bunların yaklaşık maliyete göre kırım oranları %32,1, %31,1, %30,3, %28, %22,8 ve %14,2’dir. Altı teklifin aritmetik ortalaması 1.634.188 TL’dir. Bunun yaklaşık maliyetimize (2.222.950,96 TL) göre kırım oranı %26’dır. İhale komisyonu belgeleri incelediğinde birçok isteklinin K1 ve D2 belgelerini yeni aldığını görmüştür. Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin yetki belgesi alanların faaliyet başlama ve ara vermeleri kısmı … madde 17… dolayısıyla isteklilerin Ulaştırma Bakanlığından aldığı bu belgeler ile taşıma işi yapmak istedikleri; çok küçük bir kâr ile belgelerini değerlendirmek, iş deneyimi sahibi olmak, mesleki faaliyetlerini sürdürmek ve iş deneyimlerini güncelleştirmek istedikleri komisyon tarafından tespit edilmiştir…. 2. Grupta teklif veren altı isteklinin; verilen altı teklifin aritmetik ortalaması olan 1.634.188 TL’ye göre değerlendirme yapıldığında kırım oranı ilk dört istekli için  %7,7, %6,34, %5,3 ve %2,1 olduğu görülmüştür. Şikayet başvurusunda bulunan Gök-Er Taş. Ltd. Şti. (1.905.202 TL) ve Dinçer Tur. Taş. İnş. ve Tic. Ltd. Şti. (1.714.698 TL)’nin teklifleri 2. Grup için verilen geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması olan 1.634.188 TL’nin üzerindedir. Komisyon Kanuna uygun olarak diğer tekliflere göre de bir değerlendirme yaparak … aşırı düşük sorgulamasına gerek görmeden karar vermiştir. Ayrıca Kamu İhale Kurumunun Hizmet Alımlarında Aşırı Düşük sorgulamaları için belirlediği bir kriter mevcut değildir…” denilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

(Ek fıkra: 20/11/2008-5812/12 md.) İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükümleri bulunmaktadır.

 

29.11.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin 1, 2 ve 3’üncü kısımları en düşük geçerli teklif fiyatı veren istekliler Çeliker Taş. Tem. ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Güven Meka Taş. Tem. Pet. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. & Yi-Bal Taş. Tem. İnş. İth. İhr. San. Tiğc. Ltd. Şti. &. kısmının Öz Kaplanlar Taş. Tem. İnş. Tur. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. & Çe-Ta  Taş. İnş. Tem. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakılmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde personel çalıştırmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin belirlenmesine ilişkin özel bir düzenleme yapılmamış olmakla birlikte, 4734 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen 38. maddesine göre diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların tespit edilmesi gerekmektedir.

 

İhalenin 1. kısmına sunulan geçerli 3 tekliften ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının kısım yaklaşık maliyetinin %75,39’u (geçerli tekliflerin aritmetik ortalamasının %86,90’ı), başvuru sahibinin %87,80’i (geçerli tekliflerin aritmetik ortalamasının üstü) ve bu kısma en yüksek teklif veren isteklinin yaklaşık maliyetinin %97,09’u,

 

İhalenin 2. kısmına sunulan geçerli 6 tekliftenihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının kısım yaklaşık maliyetinin %67,81’i (geçerli tekliflerin aritmetik ortalamasının %92,24’ü), ikinci avantajlı teklif sahibinin %68,85’i (geçerli tekliflerin aritmetik ortalamasının %93,66’sı), diğer üç isteklinin sırasıyla %69,62’si (geçerli tekliflerin aritmetik ortalamasının %94,70’i), %71,96’sı (geçerli tekliflerin aritmetik ortalamasının %97,89’u) ile %77,14’ü (geçerli tekliflerin aritmetik ortalamasının üstü) ve başvuru sahibinin yaklaşık maliyetinin %85,71’i,

 

İhalenin 3. kısmına sunulan geçerli 5 tekliften  ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif fiyatının kısım yaklaşık maliyetinin %69,56’sı (geçerli tekliflerin aritmetik ortalamasının %88’i), ikinci avantajlı teklif sahibinin %72,38’i (geçerli tekliflerin aritmetik ortalamasının %91,57’si), diğer iki isteklinin sırasıyla %79,28’i (geçerli tekliflerin aritmetik ortalamasının üstü) ile %79,32’si ve başvuru sahibinin yaklaşık maliyetinin %94,68’i olduğu anlaşılmıştır.

 

Bu durumda birinci iddia konusu kapsamında tespit edildiği üzere ihale konusu hizmetinin gereği olan maliyet unsurlarını içerecek şekilde %20 yüklenici kârı dahil olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak hesaplanan yaklaşık maliyet tutarlarına göre, kâr dışındaki zorunlu giderlerin tamamını karşılamayan tekliflerin aşırı düşük olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Dolayısıyla ihalenin aşırı düşük teklif fiyatları hakkında açıklama istenmeden sonuçlandırılmasının Kamu İhale Kanununun 38. maddesine aykırı olup bu aykırılığın, zorunlu maliyet bileşenleri ve yüklenici kârı dikkate alınarak yaklaşık maliyeti belirlenen ihale konusu hizmet işinde, tüm istekliler için eşit koşullarda değerlendirme yapılabilmesi adına, her kısım için ayrı ayrı olmak üzere, yaklaşık maliyet hesabında “yıllık tutar” ile “yıllık fazla çalışma maliyetinin” tespitinde öngörülen kâr hariç yaklaşık maliyet tutarlarından daha düşük olan teklif fiyatları hakkında aşırı düşük açıklaması istenmesi suretiyle düzeltici işlemle giderilebileceği anlaşılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarece yaklaşık maliyet tespitinde esas alınan yüklenici kârı hariç yaklaşık maliyet tutarından daha düşük fiyat teklif eden isteklilerden aşırı düşük teklif fiyatları hakkında açıklama istenmesi suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul