• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-239
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :35
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.III-239
Şikayetçi:
 Varöz Özel Güvenlik Kor. Güv. Eğt. Hiz. Tic. Ltd. Şti, MAHATMA GANDHİ CAD. 94/4 ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü (İdari İşler Dairesi Başkanlığı), Söğütözü Mah. 2176. Sok. No: 25 ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 17.12.2012 / 41796
Başvuruya konu ihale:
 2012/151979 İhale Kayıt Numaralı "Özel Güvenlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü İdari İşler Dairesi Başkanlığıtarafından 14.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Özel Güvenlik” ihalesine ilişkin olarak Varöz Özel Güvenlik Kor. Güv. Eğt. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin 26.11.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.12.2012 tarih ve 41796 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4839 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklif fiyatı ile ihale konusu işin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin bu istekli üzerinde bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,           

b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,           

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük tekliflerbaşlıklı 60’ıncı maddesinde de “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

(2) İhale komisyonu;

a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

(3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

(4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde hizmet alımı ihalelerine mahsus olmak üzere, anılan Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında idarelerce uyulması gerekli kurallar tayin edilmiş ve istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulmasında kullanılabilecek yöntemler belirlenmiştir. Söz konusu maddenin aşağıda yer alan alt maddelerinde şu açıklamalara yer verilmiştir:

“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, kıdem tazminatı, işyeri hekimliği ücreti, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki genel giderleri karşılamak üzere birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik kalemindeki (yol, yemek ve giyecek dahil brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası üzerinden ücret hesaplanan işçilik kalemi ile ulusal bayram ve genel tatil günleri ve fazla çalışma saatlerine ilişkin işçilik kalemleri) birim fiyatlar ile işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri kapsamında çalıştırılacak olan her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden % 3 oranında sözleşme giderleri ve genel giderler hesaplanacaktır.

79.2. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde; amortisman, kıdem tazminatı, iş yeri hekimliği ücreti, oryantasyon eğitimi gideri, yaka kartı ve bu mahiyetteki giderlerin genel giderler içinde yer alacağı kabul edileceği için aşırı düşük teklif sorgulamasında bu giderler, önemli teklif bileşeni olarak belirtilmeyecek ve isteklilerden aşırı düşük teklif sorgulamasına verdikleri cevaplarda bu giderler için bir bedel öngörmeleri istenmeyecektir. Sözleşme giderleri ve genel giderler içinde değerlendirilmesi öngörülen giderler idari şartnamelerde “teklif fiyata dahil olan diğer giderler” kısmında belirtilmeyecektir.

79.3.  Asgari işçilik maliyeti;

i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

Başvuruya konu ihaleye ilişkin İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi, resim ve harç ve benzeri giderler teklif edilecek fiyata dahildir. Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Yüklenici tarafından yaptırılacak ve teklif fiyata dahil edilecektir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Çalıştırılacak personele brüt asgari ücretin % 10 fazlası oranında ödeme yapılacak olup, Yüklenici bordroda gösterecek ve teklif fiyata dahil olacaktır.

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Personele nakdi olarak verilecek olan yol bedeli brüt 5,87 TL ve yemek bedeli brüt 13,50 TL ödenecek olup, bu bedel Yüklenici tarafından ücret bordrosunda gösterilecektir. Bu bedeller her ay için 26 (yirmialtı) gün üzerinden hesaplanacaktır. Çalıştırılacak 8 personele 5188 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre, verilecek olan giyecek malzemeleri Yüklenici tarafından ayni olarak karşılanacaktır.

25.3.3. Malzeme giderleri:

İhale konusu işte kullanılacak olan ve genel giderler içinde yer almayan makine ve ekipmanın amortismanı ile dokümanlarda belirtilen malzeme giderleri teklif fiyata dahildir.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin sigorta pirim risk oranı % 1 olarak tespit edilmiştir.” düzenlemeleri bulunmakta, Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı dokuzuncu maddesinde ise“9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 31.12.2014” ifadesi yer almaktadır.

Ayrıca, Teknik Şartname’nin 3.30’uncu maddesinde “Yüklenici hizmetin ifası için gerekli aşağıda dökümü yapılan giyim türlerini belirtilen özelliklerde özel güvenlik personeline sağlamak zorundadır. Kışlık giysileri 01 Ocak- Yazlık giysileri 15 Mayıs ve 2’inci kış giyimini ise  15 Eylül ‘e kadar  giydirmek zorundadır. Aşağıdaki giysi türlerinin giyim renkleri belirtilmemiş olup, Yüklenicinin valilikten aldığı giyim onayına göre olacaktır.

 

 

SIRA

GİYSİ TÜRÜ

MİKTARI 

1

Gömlek ( 2 yazlık – 2 kışlık

Toplam 8 adet (4 adet Yazlık,4 adet kışlık

2

Pantolon  ( 1 kışlık- 1 Yazlık

 Toplam 4 adet (2 adet Yazlık, 2 adet kışlık

3

Kravat

 2 adet

4

Mont    (kışlık)

 1 adet

5

Ayakkabı

 2 çift

6

Kep

 1 adet

 

…” düzenlemesi ile, 3.31’inci maddesinde “Yüklenici tarafından çalıştırılacak her bir güvenlik personeli için; güvenlik personellerinin üzerinde bulundurulması zorunlu bulunan teçhizat ve malzeme:

 

SIRA NO

BULUNDURULACAK   TEÇHİZAT – MALZEME                                  

MİKTAR

1

Cop ve kılıfı                                                                      

1 Adet

2

Kelepçe ve kılıfı                                                               

1 Adet

3

Düdük

1 Adet

 

…” düzenlemesi yer almaktadır.

İdarece, işçilik hesaplama modülü kullanılarak; yol, yemek, giyecek, %3 sözleşme gideri ve kâr dahil yaklaşık maliyetin Çizelge 1’deki gibi belirlendiği ve 15.11.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaksızın ihalenin geçerli teklifler arasında en düşük teklifi sunan Uça Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

Çizelge 1. İdarece hazırlanan yaklaşık maliyet bileşenleri

 

Yaklaşık Maliyet Bileşenleri

Tutar (TL)

1 İşçi için 2 yıllık asgari işçilik maliyeti (yemek, yol, giyim dâhil)

370.375,68

Özel güvenlik malzeme – teçhizat

320,00

Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası

268,80

Kâr (%15)

55.644,64

               Toplam

426.609,12

 

 

Yapılan hesaplama neticesinde yemek, yol ve %3 sözleşme gideri dâhil (giyecek, malzeme – teçhizat ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hariç) asgari işçilik maliyetinin 367.511,04 TL; idarece belirlenen giyecek (%3 sözleşme gideri ile birlikte), malzeme – teçhizat ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası giderleri eklendiğinde ise kâr hariç yaklaşık maliyetin 370.963,68TL (İdarenin hesaplamasına göre giyim giderinin asgari işçilik modülüne girilerek hesaplanması neticesinde yuvarlama farklılıkları nedeni ile kâr hariç yaklaşık maliyet 370.964,48 TL olarak bulunmaktadır) olduğu anlaşılmıştır.

Dolayısı ile; personel çalıştırılmasına dayalı söz konusu ihalede asgari işçilik maliyetinin (367.511,04 TL) altında kalan isteklilerin tekliflerinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılması, asgari işçilik maliyetin üzerinde olmakla birlikte kâr hariç yaklaşık maliyetin (370.963,68 TL) altında olan isteklilerin ise Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.” açıklaması uyarınca aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerekmektedir.

Bu itibarla, başvuru konusu ihalede sunulan tekliflerin hiçbirinin asgari işçilik maliyeti altında kalmadığı görüldüğünden doğrudan değerlendirme dışı bırakılması gereken bir istekli bulunmadığı; bununla birlikte teklifi kâr hariç yaklaşık maliyetin altında kalan Uça Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.nin (369.859,20 TL) teklifinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul