En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-242
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :38
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.III-242
Şikayetçi:
 Yamanlar Güvenlik Ve Koruma Hizm. Ltd. Şti., ÇUKUR MAH. ATATÜRK CAD. NO : 12 BURDUR
 İhaleyi yapan idare:
 Burdur Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü, Özgür Mah. Otogar Yanı 1 15100 BURDUR
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.12.2012 / 42456
Başvuruya konu ihale:
 2012/164748 İhale Kayıt Numaralı "2013 Yılı İçin 17 Kişi İle Özel Güvenlik Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Burdur Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğütarafından 03.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013 Yılı İçin 17 Kişi İle Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Yamanlar Güvenlik ve Koruma Hizm. Ltd. Şti.nin 12.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2012 tarih ve 42456 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/4964 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde kalan istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İdarî Şartnamenin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı:2013 yılı için 17 kişi ile özel güvenlik hizmet alımı” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”  hükmü yer almakta olup, anılan maddenin gerekçesinde de konuya; “..işin gerektiği şekilde yapılmasına imkan verecek sorumlu bir teklif hazırlanıp hazırlanmadığını tespit etmek üzere, ihale komisyonunun yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olduğunu belirlediği teklifleri hemen reddetmek yerine, bu teklif sahiplerinden tekliflerinin bileşenleri ile ilgili olarak açıklama istemesine ve bu açıklamalar çerçevesinde nihai değerlendirmesini yapmasına imkan tanınmıştır.” hükmü yer almaktadır.

         

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59 uncu maddesinde; “(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

          (2) İhale komisyonu;

          a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

          b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

          c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

          hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

          (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve  değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

            (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.” hükmü bulunmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde;“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

            79.3. Asgari işçilik maliyeti;

            i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

            ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

            iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

            79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

            Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

            79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

            79.4.2. İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

            79.4.2.1. İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

            a) Verilecek hizmetin ekonomik olması,

            b) Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

            c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

            hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25 inci maddesinde “25.1. vergi(KDV Hariç), resim, her türlü sigorta giderleri, harç ve benzeri giderler, ulaşım giderleri, teklif fiyata dahil edilecektir. K.D.V Hariç Her türlü Vergi, her türlü personel giderleri ve sigortaları (Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası ) ve iş ile ilgili her türlü gider yüklenici sorumluluğundadır.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

TÜM ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ pozisyonu için Asgari Ücretin %30 fazlası.
Birim Fiyat teklif cetvelinde açıklanmıştır

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Yüklenici, çalıştırılacak personelin giyim bedelini ayni olarak karşılayacaktır.

Yol Ve Yemek Ödenmeyecek Teknik Şartnamede Tanımlanmış Olan Üniforma Ayni Olarak Verilecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Teknik şartnamede tanımlanan malzemelerin ve özel güvenlik üniformasının karşılanması yükleniciye aittir. Bu giderler için idareden herhangi bir ödeme talebi yapılamayacaktır.

25.3.4. Diğer giderler:

Teknik şartnamenin 8. Maddesinde tanımlanmış olan malzeme ve üniforma giderleri

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %1 (bir) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdarî Şartname’nin ekinde ise; “…

 

Sıra No

Açıklama

Birimi

İşçi Sayısı

Ay/gün/saat

1

Özel Güvenlik Personeli

İşçi x Ay

17,00

12,000

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1

Özel Güvenlik Personeli Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri Çalışması

Gün

246,500

…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Teknik Şartname’nin “Yüklenici firmanın sorumlulukları” başlıklı 9 ‘uncu  maddesinde;9.1-Mali Sorumluluk Sigortası: Yüklenici Firma özel güvenlik görevlilerinin 5188 sayılı kanunda belirtilen Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak zorundadır. Mali Sorumluluk sigortasının yaptırılmamasından doğacak kanunda belirtilen cezalar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            İdarece hiçbir istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Kurumu internet sayfasında yer alan işçilik hesaplama modülünün; isteklileri bilgilendirme amaçlı hazırlandığı ve işçilik hesaplamasında kullanma zorunluluğu bulunmadığı, İdarî Şartname’nin 25’nci maddesinde yer alan teklif fiyata dahil giderler üzerinden elle yapılan hesaplama neticesinde, % 3 oranında sözleşme ve genel gider dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin giyim hariç 324.714,79 TL, giyim dahil 331.840,51 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından yapılan yaklaşık maliyet hesaplamasına göre kârsız yaklaşık maliyetin 332.535,58 TL olduğu görülmüştür.

 

Modül tarafından yapılan hesaplama incelendiğinde % 18,5 işveren sigorta primi, % 2 işsizlik primi ve % 1,00 sigorta risk prim oranı olmak üzere toplam % 21,5 oranı dikkate alınarak işveren payının hesaplandığı ve yuvarlamanın sadece bu aşamada yapıldığı, her bir oran üzerinden ayrı ayrı prim tutarı hesaplanmak suretiyle toplam prim tutarının belirlenmediği görülmüştür.

 

İşverene ait primler oranlarının ne şekilde uygulanacağına ilişkin olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne gönderilen yazı ile görüş talebinde bulunulmuş, 07.12.2012 tarih ve 40321 sayılı yazı ile Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazıda, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Anılan Kanun hükümlerinden bir işveren tarafından ödenmesi gereken primlerin  % 11 oranında “malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi”, % 7,5 oranında “genel sağlık sigortası primi”, % 2 oranında “işsizlik sigortası primi” ve % 1 ilâ % 6,5 oranında “kısa vadeli sigorta kolları primi şeklinde olduğu, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun anılan yazısından da işveren priminin hesabında prime esas kazanç tutarı üzerinden belirtilen oranların ayrı ayrı dikkate alınması ve yuvarlama işleminin de her bir işlem için ayrı ayrı yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Öte yandan anılan Tebliğ açıklaması gereği her bir personel için tespit edilen aylık işçilik maliyeti (brüt aylık ücret, nakdi yol bedeli ve işveren payı dâhil) üzerinden % 3 oranında sözleşme ve genel gider payının bulunarak bu tutara dâhil edilmesi ve bulunan tutarların personel sayıları ile çalışma süresi olan 12 ay ile çarpılarak toplam işçilik maliyetinin tespiti gerekmektedir. Bu çerçevede yapılan hesaplama neticesinde, işveren payı ve % 3 sözleşme ve genel gider dâhil ve giyim bedeli hariç olmak üzere asgari işçilik maliyetinin 324.714,79 TL, asgari işçilik maliyeti, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası ve giyim bedelinin toplanması sonucu ulaşılan kârsız yaklaşık maliyet tutarının ise  (331.840,51+700,00=) 332.540,51 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif veren isteklilere aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması gerekmektedir.

 

Şikayete konu ihalede ihale üzerinde bırakılan istekli Akçay Güv.  ve Kor. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifinin 326.002,03 TL ve  ekonomik açıdan ikinci en avantajlı istekli Nam Güv. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin 328.785,78 TL olduğu göz önüne alındığında asgari işçilik tutarının (324.714,79 TL) üzerinde ancak kârsız yaklaşık maliyetin (332.540,51 TL) altında kaldıklarından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata uygun olmadığı bu nedenle başvuru sahibinin iddiasının uygun olduğu anlaşılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Akçay Güv.  ve Kor. Hiz. Ltd. Şti.’nin  ve Nam Güv. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul