• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-244
  • Toplantı No: 2013/005
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.01.2013
(Aşağıdaki metin 23/1/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/005
Gündem No :40
Karar Tarihi:14.01.2013
Karar No :2013/UH.III-244
Şikayetçi:
 Alakart Gıda Yemek Üretim İnşaat Turizm San. Ve Tic. Ltd. Şti., NİLÜFER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 204. SOK. NO : 5/B BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Bursa Test Ve Analiz Laboratuvarı), Gazıakdemır Mh. Merınos Cad. No:11 16190 BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 26.12.2012 / 43046
Başvuruya konu ihale:
 2012/159312 İhale Kayıt Numaralı "Malzemeli Tabldot Yemek Hazırlama Ve Servis Hizmetleri İle Lokal Ve Çay Ocağı İşletmesi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bursa Test ve Analiz Laboratuvarıtarafından 21.11.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Malzemeli Tabldot Yemek Hazırlama ve Servis Hizmetleri ile Lokal ve Çay Ocağı İşletmesi” ihalesine ilişkin olarak Alakart Gıda Yemek Üretim İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 06.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.12.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.12.2012tarih ve 43046sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.12.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5097sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1)   İdarece belirlenen yaklaşık maliyetin, yalnızca yemek alımı için tespit edilen maliyet tutarından oluştuğu, ihale dokümanında yer alan düzenlemeler gereği çay ocağı hizmet alımı maliyetinin de yükleniciye ait olduğu, sonuç olarak yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı,

 

2) Çay ocağının gelir getiren bir birim olduğu, yemek hizmetinin ise karşılığı ödenen bir hizmet alımı olduğu, hem gelir getiren hem de karşılığı ödenen iki ayrı işin bir arada ihale edilmesinin mevzuata açıkça aykırı olduğu,

 

3) İhale üzerinde kalan isteklinin iş deneyim belgesinin uygun olmadığıiddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

  1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdarî Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’ nci maddesinde,

 “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Malzemeli Tabldot Yemek Hazırlama ve Servis Hizmetleri ile Lokal ve Çay Ocağı İşletmesi” düzenlemesi yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un "İhalelere Yönelik Başvurular" başlıklı 54 üncü maddesinde, "İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler. " hükmü,

 

Anılan Kanun’un "İdareye şikayet başvurusu" başlıklı 55’ inci maddesinde"Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar. " hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in"Şikayet başvuru süresi" başlıklı 4’ üncü maddesinde ise"Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet başvurusu usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmadan önce aday veya istekliler ile istekli olabileceklerin şikayete yol açan durumların farkına vardığı veya farkına varmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin (b)       ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gün içinde ihaleyi yapan idareye yapılır.

Süreler;

a)İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini, düzeltme ilanı yapılan hallerde düzeltme ilanının yayımlandığı tarihi, gazetelerde veya bültende birden fazla yayımlanan ilanlar arasında çelişki olması halinde son ilan tarihini,

b)Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi

c)İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini

d)İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi izleyen günden itibaren başlar. "açıklaması yer almaktadır.

 

Söz konusu iddia yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığına ilişkindir.  Bu nedenle iddia konusu hususa ilişkin olarak idareye şikâyet başvuru süresinin yaklaşık maliyetin açıklandığı ihale tarihi olan 21.11.2012 tarihini izleyen günden itibaren başladığı ancak başvuru sahibi tarafından iddia konusu hususa ilişkin şikâyet başvurusunun şikâyet süresinin bitim tarihi olan (01.12.2012 tarihi hafta sonu olduğu) 03.12.2012 tarihinden sonra 06.12.2012 tarihinde idareye yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıdaki yer alan mevzuat hükümleri göz önüne alındığında, yaklaşık maliyete ilişkin şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

İdarece belirlenen yaklaşık maliyetin, yalnızca yemek alımı için tespit edilen maliyet tutarından oluştuğu ve  yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı iddiasına ilişkin başvurunun ihale tarihini  takip eden 10 gün içerisinde yapılması gerekirken bu süre geçtikten sonra idareye şikâyet başvurusunun yapıldığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvuru sahibinin bu iddiasına ilişkin başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’ nci maddesinde de,

 “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Malzemeli Tabldot Yemek Hazırlama ve Servis Hizmetleri ile Lokal ve Çay Ocağı İşletmesi…” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

 

İhale ilanının başlığında “Malzemeli Tabldot Yemek Hazırlama ve Servis Hizmetleri ile Lokal ve Çay Ocağı İşletmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

 

Söz konusu iddia  İdari Şartname’nin ilana  yansıyan bir hükmüne ilişkindir. Bu nedenle iddia konusu düzenlemeye ilişkin olarak idareye şikâyet başvuru süresinin ihale ilanının Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı tarih olan 06.11.2012 tarihini izleyen günden itibaren başladığı ancak başvuru sahibi tarafından iddia konusu düzenlemeye ilişkin şikâyet başvurusunun şikâyet süresinin bitim tarihi olan 16.11.2012 tarihinden sonra 06.12.2012 tarihinde idareye yapıldığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıdaki yer alan mevzuat hükümleri göz önüne alındığında, ihale ilanınında yer alan hususa ilişkin şikâyet başvurusunun süresinde yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

İhale ilanına ilişkin başvurunun ilanın yayımlandığı tarihi takip eden 10 gün içerisinde yapılması gerekirken bu süre geçtikten sonra idareye şikâyet başvurusunun yapıldığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvuru sahibinin bu iddiasına ilişkin başvurunun süre yönünden reddi gerekmektedir.

 

           

 

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

İhale ilanının “Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 4.3’üncü maddesinde “İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin kriter belirlenmemiştir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari şartnamenin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” 7.5’inci maddesinde,

“7.5.1. Bu bent boş bırakılmıştır

7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Bu madde boş bırakılmıştır.” şeklinde düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece ihale dokümanında iş deneyim belgesi ile ilgili herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, bu durumda ihale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi sunulması istenilmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

           

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

 

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul